Üzenet a falon

#Babilon
#uzenet
Megyesi Anna | 2020. 09. 16.
Németh Sándor 2020. szeptember 12-i prédikációjának összefoglalója
Előző alkalommal Babilon bukásának előzményeivel foglalkoztunk. Most tovább olvasva a történetet, egyre jobban kezd kibontakozni a hasonlóság a Bibliában leírt események és korunk történései között, különös tekintettel Babilon soha el nem múló szellemi befolyására.

Babilon valójában az Isten országa elleni lázadás során jött létre. A lázadás ikertestvérei, a kevélység és felfuvalkodottság éltetik. Mind a történelmi, mind a végső Babilon bukását örömhírként állítja elénk a Biblia. Izrael fiai a történelmi Babilon bukása után jöhettek ki a fogságból, elnyomásból, és térhettek vissza hazájukba, Izrael földjére. A végső Babilon bukása után az emberek megszabadulnak Babilon uralma alól, visszatér a Messiás, és elkezdődik a földi uralma. Erről a jövőben bekövetkező eseményről a legtöbb próféciát az Ószövetségben Ézsaiás és Jeremiás prófétáknál, az Újszövetségben pedig a Jelenések könyvében olvashatunk.

Babilon egy főrendszer, amibe vallási, politikai, gazdasági és társadalmi rendszerek kapcsolódnak bele. Ez a Babilon az, ami az egyháznak és Izraelnek a helyreállítását akarja megakadályozni.

Izrael helyreállítása nem csak politikai, hanem spirituális helyreállítás, ami fel fogja gyorsítani a világkorszak lezárásának az eseményeit.

A modern Izraelt pont a napokban ismerték el olyan arab nemzetek, akik fennállása óta hallani sem akartak erről, ami történelmi jelentőségű előrelépés. Izrael helyreállítása azonban nem áll meg a politikai szinten, hanem teljes körű lesz, kiterjed a geopolitikai, hatalmi, katonai, kulturális, vallási és társadalmi szférára is. Ezért sarkalatos pontja a béketárgyalásoknak Kelet-Jeruzsálem, Szamaria és Júdea területei, amelyek a Biblia állítása szerint egyértelműen Izrael területének részét képezik. Például Kelet-Jeruzsálemet nem lehet elválasztani a spirituális Izraeltől, mert rendkívül fontos bibliai események történtek itt: Dávid városa itt feküdt, Jézust is itt feszítették keresztre. A jövőben is számos nagy horderejű eseménynek fognak otthont adni ezek a helyszínek.

Ezek mind Isten tervének a részei, ezért az Ő tervére, céljára figyelnünk kell, azzal kell azonosítanunk magunkat. Ezt akkor is meg kell tennünk, amikor látjuk, milyen nagy lázadás zajlik körülöttünk, hogy a bibliai zsidó-keresztény értékeket kitöröljék a világból. Ezekben az eseményekben a 2. zsoltár beteljesedését láthatjuk: a föld királyai Isten törvényének „bilincseit” akarják leszaggatni. Isten Igéje azonban azt mondja, hogy „ahol az Úr Szelleme, ott a szabadság”. Ezért nem kell megijedni, amikor nagyon harsány az ellenállás Isten Igéje ellen, arrogánsan, megfélemlítően lépnek fel az Isten igéjéhez ragaszkodókkal szemben.

Az Igazság tesz szabaddá, az Igazság magasztalja fel a nemzeteket is. Ezért jobban kell követni, és közérthetőbbé kell tenni az Igazságot az emberek számára.

Dániel 5:8-31

A bibliai beszámoló megdöbbentő eseménye, hogy Belsazár bölcsei, írástudói, jövendőmondói és varázslói el sem tudták olvasni az írást, pedig arámi nyelven íródtak a szavak. Rejtély, hogy milyen rejtjelezéssel lehettek azok felírva. Ma is hasonló helyzet áll fenn: az írást a falon egyre kevesebben tudják elolvasni. Ma az írás a falon a Biblia üzenete.

De nemcsak, hogy egyre kevesebben olvassák az írásokat, hanem még az üzenetét is egyre kevésbé értik meg, rengeteg a félremagyarázás, hibás következtetés. Jézus korában ugyanez volt a probléma Izrael társadalmában. Habár világosan kijelentette Isten királyságának eljövetelét, tapasztalnia kellett, hogy a hatalmas csodák, gyógyulások és Isten szellemének valós kiáradása ellenére az emberek nem értették meg az üzenetet, amit nekik átadott.

Ennek oka, hogy nem volt megfelelő a viszonyuk Isten Igéjéhez. A viszonyulás helytelen mivolta pedig félreértést eredményez.

János evangéliuma 5:39-44

Isten tőlünk a keresést és kutatást várja el az Igével kapcsolatban. Tudakozni kell, hogy mi a saját korunknak a Szent Szellem üzenete, mi van felírva a falra. Ez a hozzáállás a nemzetek életének és jövőjének kulcsa. Az áldás, a gyógyulás, a szabadulás és a győzelem Isten aktuális üzenetének megértésétől, az annak való személyes aláredeltségtől és az üzenet betöltésétől függ. Az agresszív szekularizáció eredményezi az Ige elhomályosodását. A világ elvárásaihoz való alkalmazkodás eltávolít Isten Igéjétől, a Szent Szellemtől, az elhívástól.

Visszatérve Belsazár palotájához, az utolsó éjszakájuknak a részegség és a szentségtörés volt a lényege, ami pont az agresszív szekularizáció eredménye. Most Izraelre és az egyházra próbálnak rákényszeríteni olyan viselkedéseket és eszméket, amelyek azoknak lényegét akarják likvidálni. Mindig is volt szentség a földön: szent Isten, szent Jézus Krisztus, szent a Szent Szellem és a Szent Szellem munkája is. Most nagyon sok fórumon ezek szentségét próbálják meg elvitatni.

Jézus rámutat arra, hogy nem értették meg, hogy ki ő, honnan jött, mi a feladata, mit mondott, miket tett, ebből fakadóan nem fogadták be. Jézus személyével együtt elutasították az Atya személyét és üzenetét, akinek nevében jött Jézus. Ezután beszél másokról, akiket a maguk nevében jőve befogadnak majd. Károlinál itt feltételes mód van, ami elhagyható, mert az a más, akire Jézus utalt, az Antikrisztus, akit tényleg be fognak fogadni az emberek.

Mert az emberek az emberi nagyságot akarják Isten nagysága helyére tenni.

Ez Babilon lényege, emiatt nem tudták Belsazár udvarában még csak elolvasni sem az írást.

Az embernek nincs módja a teremtményi státuszából kilépnie és magasabb dicsőségi pozícióba helyezni magát. Amikor az ember ezt mégis meg akarja tenni, azt a Biblia lázadásnak és kevélységnek nevezi. Ez az ember szenvedésének az oka, a legnagyobb bukások is emiatt történnek meg. Ezzel szemben az ember igazi feladata a Teremtőjének keresése, megtalálása, és az életüknek a neki való alárendelése. Jézus ezt hiányolta a kortársaiból. A történelmi beszámolókból tudjuk, hogy ennek a viselkedésnek lett a következménye Júdeának az összeomlása 70-ben. Emiatt veszett el Jeruzsálem, és tiltották ki a zsidóságot Izrael földjéről a rómaiak, akik az új Babilonként léptek föl korukban.

A Róma levél 1. fejezetében Pál levezette, hogy a kevélység és lázadás következménye Isten ítélete az embereken.

Az ember a saját dicsőségének és sikerének keresésével saját maga alatt vágja a fát, a saját bukását munkálja.

Vajon most nem Isten ítélete alatt állunk? Mégis az emberek nemhogy az ítéletet észrevennék, hanem sokkal nagyobb féktelenséggel tör ki belőlük a karantén végével a gátlástalanság. Az ellenség nem irgalmas az emberhez, mert természeténél fogva embergyűlölő.

Ján 8:43-44

Jézus újra rákérdez, hogy miért nem ismerik az Írást. Az agresszív szekularizáció mögött az evilág istene, az Ördög áll. Ő használja fel a vezető egyetemeket, politikai és kulturális központokat, hogy a saját agresszív szekularizációt célzó kultúráját propagálják, és hajtsák uralmuk alá az Isten Igéjéhez még ragaszkodó embereket. Jézus kora előtt először hellenizálás, majd romanizálás jött. Ma amerikanizálás, majd a szabadság fogalma mögé bújva a keresztény értékek önmagukból való kifordítása jött be, hogy politikai nézeteknek álcázzák az emberek szabadságjogainak megnyirbálását célzó törekvéseiket. Izrael ellen ez a Kelet-Jeruzsálem körüli vitákban csúcsosodik ki, amit az EU, Törökország, Irán és a palesztinok éltetnek, és igazából a zsidóság földcentrikus elhívását próbálja megtorpedózni.

Továbbra is az emberek előtt a mennynek és a pokolnak a választása áll. Amikor az ember olyan programokat, filozófiákat és eszméket kezd magáénak vallani, amelyek szembe mennek Isten Igéjével, akkor az Ördög atyasága alatt áll.

Nabukodonozornak ugyanez volt a problémája, visszatérve Dániel 5. fejezetére. Nabukodonozor az Isten dicsőségét próbálta meg magáénak tulajdonítani, mint a hatalmas és virágzó Babilon városának és a birodalomnak építője. Ez a dicsőség utáni vágy azonban hét éves száműzetést vont maga után, amíg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán. Belsazár azonban nem tanult apja hibájából.

Izrael az Ószövetség idején a gonosz világrendszer féke volt, ahogyan ma az egyháznak is ez a feladata. Ez a bűn titkos működésének akadályozása a földön, hogy mindaz meg tudjon valósulni, amit Isten el akar végezni a földön. Izrael ezt a küldetését sikeresen betöltötte, ezért az egyház is be fogja tölteni a hasonló küldetését.

Belsazár teljes tudatlanságba került Isten tervével kapcsolatban, mert mellőzte Dánielt, akin keresztül Isten el tudta volna érni.

A mai vezetők még azt sem veszik észre, hogy írás van a falon, ráadásul ugyanazok a szavak. A szavak a falon örökkévaló kijelentések, sohasem múlnak el.

Dán 4:27-34

Nabukodonozorról a 4. fejezetben olvashatjuk, hogy a palotája tetején sétált, és elkezdte saját magát dicsőíteni, hogy milyen nagy hatalommal rendelkezik. A kevélység és felfuvalkodottság problémája, hogy Isten dicsőségét lopja el. Dániel által Isten világossá tette korábban Nabukodonozor számára, hogy Isten emelte fel, Ő adta a hatalmát és az erejét.

A Sátán legnagyobb fegyvere, hogy a tehetséges emberekkel elhitesse, hogy az elért sikerüknek ők maguk a forrásai, és ezért az énjüket kell dicsérni. Ezután az ilyen emberek azt akarják, hogy a környezetük is őket dicsérje az elért sikerekért, és ne Isten munkáját lássák azokban. Nabukodonozort ezután ítélet érte. Ha valaki eléri ezt a plafont, utána bukás következik.

A kevélység és a gőg eredendő bűn: nem az ember, hanem Lucifer találta ki. Erről a legjobb leírás Ézsaiás 14. és a Példabeszédek 18. fejezetében olvasható. Nabukodonozor és Belsazár között a különbség a megtérés, s az, hogy Nabukodonozor elismerte a Legfelsőbb Isten hatalmát és dicsőségét. Dániel mondja Belsazárnak, hogy nem alázta meg a szívét, hanem felfuvalkodott és a szelleme megkeményedett. Ez azt jelenti, hogy az ember érzéketlen lesz Isten Igéjére.

Luk 1:51-52

Mária fogalmazta meg legjobban Isten hozzáállását a kevélyekhez. A történelemben egyetlen felfuvalkodott ember sem maradt sokáig hatalmon: Nagy Sándor, Julius Caesar, Napóleon, Sztálin, hogy csak a legnagyobbakat említsem. Mindannyiuk birodalma idő előtt elbukott a korai halálukkal a felfuvalkodásuk miatt. A szív gondolatában a felfuvalkodottság bukást eredményez, hatalmak buknak el, szétszóródnak az elitek, és az alázatosakat emeli fel az Úr. De utána az történik, hogy az alázatosok alatt megmelegszik a szék, és ugyanúgy felfuvalkodnak. A történelem drámája így ismétlődik a kezdetek óta.

1 Péter 5:5

Péter felsorolja, hogyan tudja az ember megőrizni az alázatosságát. Itt minőségi idős emberekről, vénekről beszél, akiknek a fiataloknak alá kell magukat rendelniük. A minőségi, szellemileg letisztult emberek életére, pályájára oda kell figyelni. Ezek a kipróbált emberek érzékenyek a fiatalok jogos kívánságaira, és igyekeznek ebben segítséget nyújtani. A látható és a láthatatlan világnak is abszolút törvénye, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, és az alázatosoknak pedig kegyelmet ad (Jakab 4:6).

Amikor felfuvalkodik az ember, fokozatosan elhagyja a szerencse, ami a kegyelemből származik, Isten ingyen ajándéka.

Az alázatosság egy szívbéli viszonyulás, hogy elismerjük, hogy Isten teremtményei vagyunk, és ingyen kegyelemből kaptuk az életünket és az üdvösségünket is.

A kevély emberek se embernek, se Istennek nem tudják a hálájukat kifejezni, mert úgy gondolják, hogy mindent maguknak köszönhetnek. Ennél nagyobb hazugságot nem lehet mondani saját magunknak. Az életet, a munkát, a szeretetet, a szerencsét is Isten adta az embernek. Ezért az ember tisztelettel tartozik Istennek.

Pál hangsúlyozza, hogy Isten erős keze alatt alázzuk meg magunkat, ami pedig a Szent Szellemnek való engedelmesség. A Szent Szellemnek meg kell engednünk, hogy Isten Igéjét a szívünk hústáblájára felírja, s felemelje a szívünket, csak ezután tudunk győztesek lenni a Rágalmazóval szemben. Józanságra és éberségre is felhívja Péter a figyelmet a 8. versszakban. A győzelemhez erős hitre van szükség, mert ráhelyezzük az életünket Jézus Krisztusra.

Visszatérve Belsazárhoz: a falra az üzenetet a Szent Szellem írta fel. Mindig a Szent Szellem üzen, általa szóltak Isten szent emberei, kapták meg az üzenetet a templomban a papok. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk fejteni a jeleket, amiket kapunk. A szív értelmével lehet ezeket az üzeneteket megfejteni. Jézus keresztjén ott volt az üzenet három nyelven: Jézus, a zsidók királya. Ez az a fal, amire most fel kell néznie az embereknek, és ezt az üzenetet kell megérteniük.

Jézus Krisztus igazságát Isten a számlánkra tudja írni, azaz az Ő igazságát a nevünkre írja.

Ezt az eljárási rendet kell nekünk elfogadni, ezt kell elhinni ahhoz, hogy igazakká legyünk nyilvánítva. Isten királyi széke elé ekkor állhatunk oda jutalomért.

A falra írt szavak jelentése a következő:

Mene – számbavesz, azaz mindenkinek eljön az életében a számadás pillanata.

Teke – mérlegre helyez az Úr majd minden embert. A földi életben is vannak ilyen mérlegelések.

Ufarszin – elégtelennek talál, azaz ketté osztatott az emberiség és a büntetésre szántak közé kerültek.

Az alkalmasságot ezért mondja Pál apostol, hogy áron is nyerjétek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. A mai világban a részegség általános jelenség, nem csak alkoholtól, hanem mindenféle szenvedélytől és vágytól (alkohol, drogok, szex stb.). Ez a részegség az, ami az alkalmasságot elveszi az emberektől, elveszi a tisztánlátást, az Ige megértésének a lehetőségét.

Jelenések könyvének 17. és Dániel 5. fejezetének eseményei között párhuzamot lehet felfedezni. Az ellenség keletről érkezett az ókori Babilonba a médek és perszák személyében – a jövő Babilonja elleni sereg előtt az Eufrátesz kiszárad, hogy átkelhessenek. Ahogy megnyíltak a méd Dáriusz, azaz Kürosz előtt Babilon hatalmas ajtói, úgy fog majd a Messiás előtt megnyílni a végső Babilon kapuja, és bevonul a Nagy Király a nyitott ajtókon egyetlen nap alatt elfoglalva azt.

Mi mindannyian ezt az eseményt várjuk, amikor a gonosz végleg vereséget szenved, az Igazság pedig végső győzelmet arat.

Megyesi Anna | 2020. 09. 16.