Találd meg Isten Igéjében


az útmutatást!

#Ige
#szentszellem
Nagy Boglárka | 2022. 07. 07.
A június 25-i istentisztelet összefoglalója
Ezekben a válságos időszakokban a hívők számára elengedhetetlen, hogy minden krízishelyzetben megtalálják Isten Igéjében az útmutatást a személyes életükre vonatkozóan. A Sátán ugyanis képtelen mit kezdeni Isten Igéjével, ami ha berobban az emberi szívbe azonnal új megvilágításba helyezi a körüményeket és győzelemről győzelemre vezet.

1 Péter 4:10-19

"Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén."


Mit tegyünk a megpróbáltatásokban, hogy győztesen kerüljünk ki azokból ?


Az első és legfontosabb dolog, amit minden kereszténynek tudatosítani kell magában, hogy krízishelyzetekben csak Isten Igéjére és a Szent Szellemre lehet stabilan támaszkodni. Sok keresztény pályafutása pont a nehézségek között siklik ki, mert nem veszik számításba Isten akaratát az életükre vonatkozóan. 

Az első században élt hívőket váratlanul érte az a feszültség, ami a Római Birodalom és a kereszténység között kialakult már Péter apostol kései szolgálata idején is. Ezért is buzdítja őket a Szent Szellem Péteren keresztül, hogy ne rémüljenek meg, mert ezek a nehézségek elkerülhetetlenül érinteni fogják az egyházat is. Mi is ilyen időkben élünk. Olyan kardinális problémákkal néz szembe világ és minden egyén is, hogy aki ezekben a helyzetekben a probléma okát kezdi el keresni akarva-akaratlanul is el fog távolodni Istentől és Isten népétől. 

Azok a keresztények nagyon hamar frusztrálttá válhatnak, akik mindig csak a pozitív dolgokra, az ígéretekre és az áldásokra helyezték a hangsúlyt, mert a nehézségekben azonnal úgy érezhetik, hogy Isten elhagyta őket és ezért csalódnak Istenben és az egyházban is. 


Mindig a nehéz időkben születnek a nagy szellemi emberek. Ők azok, akik nem megfutamodnak a problémák elől, hanem ott maradnak és továbbharcolnak. Ők azok, akik tudnak küszködni.


A megpróbáltatásokat nem lehet megspórolni az élet egyik területén sem. Napjainkban pedig már nemcsak megpróbáltatásokról lehet beszélni, hanem ítéletsorozatról is, ami pedig hosszú évekig is elhúzódhat. 


Ne szakadjunk el a karizmáktól, amiket kaptunk


A hosszan elhúzódó nehézségek könnyen kibillentik még az addig stabil hívőket is a nyugalmi állapotukból és ha nem figyelnek oda hamar kilátástalanságba és csüggedésbe süllyedhetnek. Ezért fontos, hogy minden körülmények között megőrizzék a hívő emberek a szívüket, mert a pszichikai terheken való lamentálás észrevétlenül fordítja el az ember szívét Istentől és Isten Igéjétől.  


Csak a Szent Szellem karizmái által tudják a keresztények megőrizni a szolgálatra való alkalmasságukat.


Azok az egyházak, ahol már nem a karizmák működésén van a hangsúly nem tudják Jézus Krisztus személyét felmagasztalni, mert visszazökkentek a természetfölötti állapotból a természetesbe és csak egyfajta lelki megnyugvást tudnak kínálni az egyháztagoknak.


A Szent Szellemmel való dinamikus együttműködést semmivel sem lehet pótolni!


Ezért fontos, hogy a keresztények helyesen viszonyuljanak a megpróbáltatásokhoz, mert egy erőtlen, pszichikai egyház nem tudja Krisztus dicsőségét hordozni. Mi pedig nem kevesebbre lettünk elhívva, mint hogy Jézus Krisztus követei legyünk itt a Földön. Ezt viszont csak a Szent Szellemmel való szoros együttműködésben tudjuk betölteni.


Egy másik veszélye a testiségbe süllyedt kereszténységnek, hogy már nem bíznak abban, hogy a Szent Szellem mint Vigasztaló be tudja tölteni minden szükségüket fizikailag, lelkileg és szellemileg is. 


Pedig Isten Igéjénél nincs jobb pszichológus!


Isten Igéjét kell szólni 

1. Nem lehet ideológiával helyettesíteni
A gyülekezetekben Isten Igéjének kell a középpontban lennie, mert ha az igehirdetésekben erről lekerül a hangsúly csak egy erőtlen kereszténység marad, ami nem tud megállni a világgal szemben. Erre egy nagyon jó példa a mai modern keresztény zenének a piedesztálra emelése Isten Igéjével szemben. A dicséret, ha a helyén van kezelve nagyon nagy áldást tud közvetíteni Isten népe számára, de ha az egyensúly felborul és csak a zenére kerül a hangsúly a hívők is könnyen súlytalanná, céltévesztetté tudnak válni.


Így jön létre egy hibrid kereszténység, ami könnyen beszippant a zenén keresztül mindenféle magát hívőnek mondó embert, akik ugyanakkor testi bűnökben is élnek, mint a még meg nem tért kortársaik.


2. Nem lehet dogmákkal helyettesíteni 
A tradicionális egyházakban Isten Igéjével egy szintre emelték a más forrásból származó kijelentéseket és történeteket, ami ugyancsak egy erőtlen kereszténységet hozott létre. Isten Igéjének ugyanis nincs szüksége pótszerekre, önmagában is közvetíti Isten erejét és hatalmát. 

Istennek az erejével szolgálni 


Ahhoz pedig, hogy ténylegesen Isten erejét és hatalmát közvetítse a prédikált Ige két dolog elengedhetetlenül szükséges. Egyrészt, a hallgatónak nyitott szívvel kell fogadni a hallott beszédeket, másrészt pedig a prédikálónak át kell adni a nyelvét és a beszédkészségét Isten számára, hogy erővel és hatalommal tudja szólni az Igét.

 
Isten Igéjének önmagában élete van! Ezért amikor a hallott Ige, mint egy szántóföldbe vetett mag behull az emberi szívbe, életet közvetít oda, ahol addig a sötétség és a halál uralkodott.


Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a bűnnek minden magját kivessük a szívünkből, mert az is hasonlóan növekszik az emberi szívben. Minden bűnben ott van a halál fullánkjának valamilyen szinten a mérge és ez folyamatosan távolítja el az emberi szíveket Istentől és egymástól is. 


Sok esetben a házastársak is azért fordulnak el egymástól és hidegül el az a szeretet, ami korábban köztük lángolt, mert vagy az egyik fél, vagy a másik fél -  esetleg mindkettőjük – életében ott van valahol egy eltitkolt bűn, ami mint egy láthatatlan fal választja el őket a szeretett személytől.

Ahhoz, hogy ne legyenek a szívben akadályok Isten Igéjét kell hallgatni, mert nem csak az ember szíve és szelleme, hanem a teste és a lelke is kompatibilis tud lenni Isten szavával. Mert a szellem magasabbrendű valóság, mint a fizikai test és lélek, ezért az Ige hallgatása át tudja formálni a lelket és meg tudja gyógyítani a fizikai testet. 


Ez a harc zajlik ma globális szinten a világban is, ahol Isten és a Sátán harcol egymással szemben az ideológiák, a világhatalmak és a politikai vezetések szintjén. Ne gondoljuk azt, hogy az Ukrajnában zajló eseményekhez ne lenne köze a Sátánnak és az is egyre nyilvánvalóbb, hogy Isten beleegyező akaratába is belefér ez a most már hónapok óta húzódó háború. 


Ez is egy ítélet a világ fölött, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha helyesen akarjuk értelmezni a jelenkor eseményeit. Az LMBTQ mozgalom terjedése, az abortusz legalizálása mind-mind jogosan vonják maguk után Isten ítéletét, ami közvetlenül vagy közvetetten, de érinti az egyházat is. 


Milyen ismérvei vannak az ítéletnek ma a világban?


1. Az igazságosság és a hamisság közötti egyensúly felborul
Ezt az egyensúlyt Isten hozta létre, ami addig van érvényben, amíg a megváltás teljessége meg nem valósul a Földön. Eddig a történelemben Isten mindig ítéletekkel avatkozott be az emberek életébe, amikor már úgy tűnt visszafordíthatatlanul felborították a bűneikkel ezt az egyensúlyt. Ilyen volt az özönvíz ítélete, de Szodoma és Gomora lokális ítélete is idetartozik, akárcsak az első és a második világháború szörnyűségei is a 20. században.


Az Egyház és Izrael feladata, hogy Isten igazságosságát képviseljék itt a Földön. Ha ebben a szerepben nem tudnak helytállni, akkor a bűn ereje növekszik és felborul az Isten által kiépített egyensúly.


Ezért nevezi Pál apostol is az egyházat az igazság oszlopának!


2. Isten népének egy része a világ kultúrájához igazodik, nem pedig Isten Igéjéhez
A kereszténységnek ez a hibrid formája elfogadhatatlan Isten szemében, ezért nem véletlenül nevezi az Igében a Szent Szellem paráznaságnak a hívő emberek kettősségét. 


3. A hívők Isten jelenléte nélkül üres tradíciókban kezdenek hinni
Pál apostol is egy ilyen zelóta életformából tért meg, ami különösen veszélyes tud lenni, ha összekapcsolódik az államhatalommal. Ez a vallásos fanatizmus legszélsőségesebb formája, ahol az emberi makacsság felülírja az Isten törvényének való engedelmességet.


4. Az Igehirdetésnek a hallgatása és hirdetése semmilyen változást nem hoz létre az emberek életében
A hívők egy része azonnal elkezd gyülekezetbe járni és Istenben hinni, amikor nehézségekkel kell megküzdeniük az egyéni életükben, de csak az odajárás nem hoz tartós, maradandó változást az életükben, mivel nem hittel fogadják be Isten Igéjét.


Nem véletlenül mondja Péter apostolon keresztül a Szent Szellem, hogy Isten először a saját népét fogja megpróbálni, mert szükségszerű, hogy az utolsó időben szét legyen választva az igaz egyház és a hamis egyház a Földön. 


Erről manapság nem népszerű dolog prédikálni, mivel a keresztények többsége nem fogadja el, hogy a hívőknek még csak feltételes üdvösségük van, de a végső üdvösségre még várniuk kell. Addig pedig, ahogy Pál apostol is mondja számtalan nehézségen kell keresztül menniük, és majd csak azokat megharcolva nyerik el az üdvösségnek a romolhatatlan koronáját.


Ezért fontos, hogy nap mint nap letegyük Isten kezébe a lelkünket és tudatosítsuk magunkban, hogy a problémák közepette sem a nehézségekre fogunk figyelni, hanem Istenre emeljük a szemünket és hiszünk abban, hogy ő megadja a szabadulást az Ő népének.
 

Nagy Boglárka | 2022. 07. 07.