Miért szükséges az


újjászületés?

#vízkeresztség
#újjászületés
Nagy Boglárka | 2022. 10. 14.
Az október 8-ai istentisztelet összefoglalója
Az újjászületés az Újszövetség egyik legfontosabb alapüzenete, aminek a helyes értelmezése elengedhetetlen a keresztény életben való előrehaladáshoz. Jézus és Nikodémus beszélgetéséből egyértelműen kitűnik, hogy az újjászületés – vagy másnéven fentről (Istentől) születés – nem a fizikai test újjászületésére vonatkozik, hanem az ember szellemének az újjászületésére.

János evangélium 3:3-7Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
 

Miért fontos az újjászületés minden ember számára?


A bűnbeesés következtében az emberi szellem a halál állapotába került és elszakadt Istentől, ezért fogalmaz úgy Jézus, hogy aki nem születik újjá az nem láthatja meg Isten országát. Ennek az állapotnak a helyreállítását Isten már hatezer évvel ezelőtt elkezdte, de csak Jézus Krisztus halálával és feltámadásával lett teljes ez a program. Ezért az egész üdvtörténet középpontjában a Messiás áll, mert őbenne állítja helyre Isten a királyságát itt a Földön.

Ezt erősíti meg Pál apostol is az Efézus 1:10-ben, hogy Krisztus üdvözítő munkája előre el volt tervezve az időben (kairosz), mert Isten benne tervezte meg a Menny és a Föld újbóli egybeszerkesztést.

Isten üdvözítő munkájának minden egyes része Jézus testben való eljövetelét készítette elő, ami Isten országának a szemmel látható eljövetelében fog célba érni. Ezt készítették elő az ószövetségi próféciák is, az általuk mondottakból nagyon sok már beteljesedett, ez pedig biztosíték arra, hogy az összes többi is be fog teljesedni a jövőben. 

Nem véletlenül hangzik el az Úr imájában, hogy minden úgy legyen itt a földön, ahogyan az a mennyben is van. Mivel ott nincs halál, fájdalom vagy bűn, hanem Isten teljessége van jelen. Ezt a tökéletes állapotot szerezte meg Krisztus az ember számára, de ehhez neki szüksége volt hús-vér emberi testre, aminek meg kellett halnia. Így ugyanaz a test, ami korábban a halál uralma alatt volt, képessé válik arra, hogy a kegyelem uralma alatt éljen. 

Jelen pillanatban a Menny és a Föld állapota összeférhetetlen egymással, ezért nem lehet őket egyesíteni. Ezért volt szükséges, hogy a romlandóból romolhatatlan legyen, mert a szellemi dolgokat csak szellemi dolgokkal lehet egybeszerkeszteni. Pál apostol egy másik levelében is megerősíti, ahol újra hangsúlyozza milyen áthidalhatatlan távolság van a test és a vér, valamint Isten országa között.

"Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot." - 1 Korintus 15:50

Ezért az újjászületés az ember teljes lényét változtatja meg. Először az ember szelleme kap új életet, majd a lélek is megújul, végül pedig Isten a testet is kiszakítja a múlandóságból és a feltámadt test örökké fog élni. Ugyanígy az egész teremtett világnak is szüksége van a teljes újjáteremtésre, mert a jelenlegi torz állapotában képtelen befogadni Isten királyságát. 

A keresztáldozat lényege és a vízkeresztség fontossága

Jézus ezzel a torz állapottal azonosulva függött a kereszten, mint utolsó Ádám. Ez azt jelenti, hogy Isten szemében minden ember megfeszített ember, vagyis halott. Az újjászületéskor ezt az isteni tényállítást fogadja el az ember saját magára vonatkozóan, mert csak így tud az ember halott szelleme megelevenedni. A vízkeresztség ennek az azonosulásnak a bibliai jelképe, amikor az ember eggyé válik Krisztus halálával és feltámadásával is. Önmagában a vízkeresztségnek nincs kegyelemközvetítő ereje, csak akkor ha az ember teljes mértékben a tudatában van annak mit is jelképez ez a cselekedet.

Ezt a kijelentést erősíti meg Pál apostol is az Efézusbeliekhez írt levelének a második fejezetében.

"Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban." Efézus 2:1-6 

Ádám bűnbeesés utáni szellemi állapotát minden ember megörökölte, ezért nincs olyan ember, aki ne lenne eredendően bűnös, vagy ő önmaga ne vétkezett volna. A Sátán kihasználja az ember legyengült szellemi állapotát, ami már képtelen ellenállni a kívánságoknak és ezért újra és újra bűnbe esik. Ezért lehetetlen a test és a vér számára, hogy Isten országából részesüjön újjászületés nélkül.

"Manapság nagyon népszerű – és egyben veszélyes - azt állítani, hogy valaki hívő ember, vagy azt mondani, hogy ő mindig is hitt Istenben, mert Isten nem vállal közösséget a halál állapotában lévő emberrel.

Ahogy a tékozló fiú történetéből is látszik, az Atya tárt karokkal várta a bűnös fiú hazatérését, ugyanakkor halottnak nevezte őt aki korábban elveszett volt, de most megtaláltatott. Az újjászületésnek azonban van egy feltétele az Efézusbeliekhez írt levél szerint, mégpedig Isten szeretete, amivel kinyúl az emberek felé és kegyelmi ajándékként részesíti őket az irgalmából. Enélkül a kegyelem nélkül egy ember sem lenne képes újjászületni, vagy saját erejéből Istent megkeresni. Ezért tud a megváltás egy megmagyarázhatatlan örömöt felszabadítani az ember szívében, mert a körülmények és az események változhatnak, de Isten hozzánk való irgalma változhatatlan. Ezért tudtunk megtérni, és ezért tudunk megváltozni is!

A magyar ‘egyház’ szó sajnos nem adja vissza az eredeti szó jelentését, ami a kihívottak közösségét jelenti. Lehet, hogy ma még kisebbségben vannak az újjászületett emberek, de Isten terve az, hogy az egész  Földön a megváltott emberek közössége éljen. Ezt a végcélt szolgálja Izrael helyreállítása, a nemzetek maradékának megtérése, végül pedig a természeti világ újjáteremtése is. Így az Isten országa, ami most csak egy mustármagnyi méretben van jelen az egész Földön láthatóvá lesz!

"a bűnnek és a törvénytelenségnek nincs jövője… aki újjászületik, annak van jövője!"

Az újjászületés pedig nemcsak egy egyszeri állapot, hanem hosszútávú és sorsformáló következményei is vannak, amik kívűlről-belülről átformálják az ember életét és gondolkodásmódját. 

Az újjászületés következményei

  1. Megszűnik a testi állapota az embernek és szellemi emberré válik - előfordul, hogy az ember már szellemi állapotban (újjászületett) van, de még testi módon él, vagyis a tettei és a szavai még nincsenek összhangban Isten Igéjével, de idővel ahogy egyre többet olvassa és hallgatja Isten Igéjét az a külső énjére is pozitív hatással lesz. 
  2. Az ember Isten gyermekévé válik - erről pedig a Szent Szellem tesz bizonyságot  minden hívő ember szellemében 
  3. Isten természetéből részesülünk - ez pedig azt jelenti, hogy élünk többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus! És ha ezt tényként elfogadjuk, akkor nem az újjászületéskor, vagy utána tapasztalt érzéseinkből fogunk kiindulni, hanem abból, amit Isten szava mond.


Ezért téves az a gondolkozás, hogy a kereszténységnek és a keresztény értékrendnek nincs jövője, mert Isten pontosan a Krisztus követők számára biztosítja a haláltól való megmenekülést, a feltámadást és az örök életet!
 

Nagy Boglárka | 2022. 10. 14.