HIT GYÜLEKEZETE
2023. 09. 27.
Miért áll egy férfi és egy nő szövetségén a házasság?
A szeptember 16-ai istentisztelet jegyzete

Isten kinyilatkoztatása abszolút igazság. Az ember élete, sorsa attól függ, hogy alárendeljük-e magunkat Isten igéjének. A biblia az élet könyve, megmutatja azt, hogy hogyan kell élni a földön és hogyan lehet megnyerni az örök életet. Aki Isten igéje szerint jár, nem fog megszégyenülni. Isten igéjében élet van, erő van, hatalom van, nagyobb minden téveszménél. A házasságról és a családról Isten igéje alapján kell gondolkodni.

Az 1. Mózes 1:27 alapján Isten az embert férfivá és asszonnyá teremtette, ehhez kapcsolódik az „istenképűség”. Eredetileg a férfi és a nő egysége hordozta a földön Isten jelenlétét, dicsőségét és hatalmát. Ebből kiüresedett az ember a bűnbeeséskor. Az újjászületés célja emiatt többek között az is, hogy az istenképűség helyreálljon az emberben.

Krisztus és az egyház - férj és a feleség

Az újszövetségből derül ki, hogy a férfi és nő viszonya előképe Krisztusnak és az Egyháznak. Ez a házasság elsődleges szellemi tartalma. A férfi és a nő viszonyában meg kell mutatkoznia annak, hogy hogyan viszonyul Krisztus az Egyházhoz, illetve az Egyház Krisztushoz.

"Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;"

Az Efézusi levél 5:25-ben Pál apostol kifejti, hogy milyennek kell lennie a férfi és a nő egymáshoz való viszonyának. Akkor tud megvalósulni Isten tökéletes akarata, terve, ha a férj feleség iránti szeretete olyan, ahogyan Krisztus szereti az Egyházat. A férj hozzáállása a teljes elkötelezettség, odaadás, átadás kell legyen, ahogy Krisztus is odaadta magát az Egyház számára, hogy megszentelje, megtisztítsa, hogy az szent és feddhetetlen legyen. A férfiban lévő hiányt a nő tudja pótolni, a nőben lévő hiányt a férfi tudja pótolni. A férfi és a nő egysége képviseli az „embert”. Tehát az az első célja a házasságnak, hogy a férj és a feleség bemutassa az „istenképűséget” az egység által.  

A kinyilatkoztatás története, családok története

A második nagyon fontos célja a férfi és a nő szövetségének a reprodukció. Az volt Isten akarata, hogy egy vérből, egy emberpártól származzon a teljes emberiség. A reprodukció a nemzet, a társadalom, sőt az egész emberiség fenntartója. Vissza kell szerezni a házasság intézményének a tekintélyét, hogy az emberi élet folytonossága, a nemzetek, sőt az emberiség jövője biztosítva legyen. A kinyilatkoztatás története családok története.

Az Ádámmal és Évával való szövetség is egy házaspárral való szövetség, a Noéval kötött szövetség egy családdal kötött szövetség. Majd Isten ismét egy házaspárral, Ábrahámmal és feleségével kötött szövetséget, tőlük született Izsák. Isten Izsák családjával is szövetségre lépett, utána pedig a fia, Jákób családjával is. Lényegében Izrael egész története egy családi történet. Jézus Krisztus földi pályafutása is családdal indult.

A teljes egység megteremtése házastársak között

Harmadik fontos cél, hogy megvalósuljon az ember, mint egység, teljesség (szellemi, lelki, testi azonosulás, közösség), és ez csak egy férfi és egy nő között tud megvalósulni.

A nőt a férfi számára úgy teremtette Isten, hogy megfelelő segítő, védelmező, támogató társ legyen, aki be tudja tölteni a férfi szellemi, lelki, és testi szükségleteit is. Az 1. Mózes 2:18 azt mondja, hogy Isten megfelelő segítőtársat támaszt. A férfinak és különösen a gyerekeknek szüksége van a férfi és a nő szellemi, lelki, testi egységére, hogy megfelelően tudjanak fejlődni. Az érzelmi világ kifejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy mit kap a gyermek a családban. 5-6 éves korig különösen fontos, hogy milyen befolyások érik a gyereket. A szülőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a gyermek növekedésének, fejlődésének az elindulása töretlen legyen. Nem véletlen, hogy az Ige Jézus Krisztus gyermekkorával kapcsolatban kétszer emeli ki a növekedést és a fejlődést. Az egyik lényeges korszak a csecsemőkor, a másik pedig a tinédzserkor. A mi célunk is az, hogy törés nélkül tudjon szellemben fejlődni a gyermek, ehhez viszont meg kell teremteni a szeretet, nyugalom, békesség légkörét, és oda kell figyelni a beszédre, az érzelmek kifejezésére, a bánásmódra. Később pedig az értelmük kibontakozását kell segíteni a szeretet és elfogadás légköre által.

Születéskor a csecsemőn ott van egy „kharisz” (kedvesség), ami jelzi, hogy Isten használni akarja a gyermeket. Vigyázni kell, hogy ez a kedvesség ne menjen le, hanem inkább növekedjen a kisgyermeken, és tinédzserkorban se törjön meg. Ezt a közeget úgy lehet megteremteni, hogy létrejön a férfi és a nő szövetsége, szellemi értékekkel rendelkező közössége. A csecsemő Jézus fejlődését Mária és József biztosította (Lukács 2:40).

A bűnbeesés hatása a házasságra

A bűnbeeséssel megváltozott a férj és a feleség viszonya. (1.Mózes 3:16-21.) A nő fájdalommal szül, a férfinak pedig fárasztó munka jutott. Habár a személyiségük egy értékű, egylényegű, a férfi és nő karaktere és teljesítőképessége eltérő. Már teremtésük módja is különbözik egymástól. A férfit Isten porból formálta, belelehelt, ekkor lett élő lélekké. A nő teremtéséhez pedig Isten álmot bocsájtott az emberre, és a szívéhez közeli részből oldalbordát ragadott ki, azt hússal töltötte meg. Ádám erre az alkotásra mondta, hogy ő csontomból való csont, húsomból való hús.  

A női test, lélek, szellem törékenyebb, erről Péter apostol is beszél, ezért meg kell adni a neki járó tiszteletet. El kell hordozni és be kell fedezni a feleség törékenységét, gyengeségét, érzékenységét. A férjek ne legyenek keserű kedvűek a feleségük felé, az empátia gyakorlása nagyon fontos.

Tekintélyi rendszer a családban

Az igei tekintélyi láncolathoz való kapcsolódás is csak akkor lehetséges, hogyha a házasság a férfi és a nő egységén alapul. Minden tekintély Istentől származik, és a tekintélyből való legitim részesedés alárendelés által lehetséges. Az igei tekintély elleni lázadás olyan, mint a varázslás bűne. A tekintélyi láncolatot el kell fogadni: először Isten felruházta Jézust feltámadása után teljhatalommal, tehát Jézustól származik minden hatalom. A férj csak akkor rendelkezik legitim tekintéllyel a családban, ha alárendelni magát Krisztusnak (1. Kor 11:3). A feleség pedig a férjének kell alárendelnie magát. A házasság tartósítója a szeretet és a tekintély. Az Istentől való tekintély építésre szolgál.

A család egy olyan gazdasági közösség is, amely nagyon sikeres tud lenni a szegénység elleni harcban. A szülők kötelesek örökséget gyűjteni a gyermekeik számára, hogy biztosítsák a kedvező indulási alapot. Az örökösödés megalapozza a gazdasági biztonságot. A felnőtt gyermekeknek pedig anyagilag is ki kell fejezniük a tiszteletet a szüleik felé.

Érzéseket, szeretetet először a családban kapunk. Ott tanuljuk meg, hogyan kell kapcsolatot kialakítani, egymással kommunikálni. Fontos, hogy olyan közegben nőjenek fel a gyermekek, ahol el tudják sajátítani a közösségbe való beilleszkedésre való készséget, ami felnőtt korban lehetővé teszi számukra a könnyű forgolódást. A családban lehet megtanulni, hogyan kell problémát, konfliktust, sértettséget kezelni, megbocsájtani, és bocsánatot kérni.

A család az ember legfontosabb szigete, stabilitást tud jelenteni számára, sőt a jó házasságon, családon alapul a jó társadalom. Érdemes befektetni a családba, mert Isten helyre akarja állítani. 
 

Aktuális híreink