Messiási honfoglalás

#messiasikiralysag
#ezereves
Ferenczi Deborah | 2020. 10. 20.
Németh Sándor 2020 október 10-i online prédikációjának összefoglalója
Minden keresztény számára hatalmas reménység, hogy bár látja a jelen való gonosz korszakot, annak kihívásait és az egyre romlandóbb világot, mégis szilárd hite van abban, hogy ennek egyszer vége lesz, és eljön egy olyan világ, mely a béke emberéjé. Egy olyan világ, hol nincsen többet bánat és szomorúság, hol nincsen halál, nincsen gyász, csakis öröm és vigasság, hiszen az emberiség végre visszanyeri az eredeti édeni állapotát, mikor Isten az emberrel együtt sétált alkonyatkor a kertben. Bizony eljön egy olyan világ, mikor a földön közöttünk fog lakozni maga az Isten.

A hívő élet egyik legfontosabb éltető ereje a reménység, mely a jövőre irányuló várakozáson és béketűrésen alapul, emellett egy olyan jövőre irányul, melyben Isten lesz az Úr mindenek felett, és eltörli a fájdalmat és a sóhajt örökre. Ez a reménység akkor tud újra és újra megújulni és megerősödni bennünk, ha folyamatosan nyerünk a próféciákból kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy Istennek mi az üdvtörténeti terve a jövőre nézve, és ezeknek az ígéreteknek a beteljesedésébe kapaszkodva várjuk a Messiás visszajövetélét és azt a kort, mikor Istennek sátora az emberekkel lakozik.

Alapvető fontosságú igazság, hogy amit Isten kimond, az már a Mennyekben megvan, csak esetleg a látható világban még nem érzékeljük az adott valóságot. Jézus azért hangsúlyozza az imájában, hogy ami a Mennyben van, az a földön is legyen valóság, mert a Mennyben már minden ígéret megvan, ennek már csupán a földön kell manifesztálódnia és valóssággá válnia.

Istennek a földi királysága is ilyen igazság, melynek még várjuk a szemmel látható megvalósulását.

 A megváltásnak egyik legfontosabb területe a jelen korszakból való szabadulásra vonatkozik, hiszen a jelen világkorszak a Sátán hatalma alatt van. Mindemellett a korszak a kegyelem ideje is, ugyanis még rejtetten benne él Istennek a királysága. A jelen világ urának, a Sátánnak a célja az, hogy abszolút elbagatellizálja Krisztus keresztáldozatának a jelentőségét, mert a kereszténység valódi ütőereje Jézus Krisztus halálának és feltámadásának igazságában gyökeredzik, amit arra hivatott felhasználni, hogy az eljövendő új korszak, vagyis a messiási királyság és az azt követő örökkévalóság előhírnőke és képviselője legyen.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy az örökkévalóság előtt Isten beiktat e világon egy új korszakot, mely a Messiásnak az 1000 éves földi királysága, ami lényegében a Föld számára a szombatidő, mikor megnyugszik minden gonoszságtól, és végre az igazság és jogosság fog dominálni rajta. Ennek a csodálatos korszaknak az eljövetele a reménységünk egyik központi ígérete, ami miatt hajlandók vagyunk béketűréssel elszenvedni a jelenvaló gonosz világot és annak viszontagságait, és várva várni az ígéret beteljesedését.

 A Sátán jelen korszakban elleplezi a keresztáldozat fundamentális igazságait, és megvakítja az embereket, hogy ne ismerjék fel a Megváltójukat.

Mégis azokban, akik ennek ellenére is képesek szívük által felismerni a Messiást, már bennük van Istennek a királysága, és ezáltal megértik a Mindenható tervét a jövőre vonatkozóan.

Ellenben azok a keresztények, akik nem hajlandóak elhagyni a világot, és inkább szeretik ezt a korszakot, azok számára teljesen homályossá válik Istennek a terve a jövőre vonatkozólag. Amennyiben elhagyja ezt a korszakot és az ahhoz való ragaszkodást, akkor a Szent Szellem egyfajta víziót alakít ki az adott hívők szellemében az elkövetkezendő messiási királyságról, melyben megvigasztalódik a gyászoló, és öröm költözik a szívébe. Ezt a kijelentést látni kell, hiszen ettől lesz igazán erős a lelkünk, ez a hit reménységet ad a jövőre nézve.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy ez a korszak nem fog megváltozni, és Isten ítélete alá fog kerülni, de ennek tudatában sem szabad hagyni, hogy az aggodalmak és félelmek eluralkodjanak a szívünkben, és megszállják a lelkünket, hiszen mi a hit emberei vagyunk, ezért nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanra, mivel a Mennyből jön el a mi országunk, melynek ereje igazságban, békességben és Szent Szellemben való örömben fog manifesztálódni.

 Ahhoz, hogy megértsük a Messiás királyságára vonatkozó örökérvényű igazságokat, szükséges ismernünk és megértenünk az Ószövetségben erre a témára fókuszáló próféciákat. Mivel a prófétákon keresztül is Krisztusnak szelleme szólt, így ugyanolyan érvényű minden egyes prófétai kinyilatkoztatás, mint maga a megtestesült Messiásnak a szavai. Miután az Ószövetség ideje alatt nem rendelkezett Krisztus emberi testtel, ezért Isten prófétákat használt szócsövéül, akiken keresztül igazságokat jelentett ki, beszélt önmagáról és a jövőről.

A 2. Zsoltár több szempontból lényeges próféciákat tartalmaz, amelyeket a továbbiakban a teljesség igénye nélkül meg fogunk vizsgálni. Krisztus Szelleme kijelenti a szakaszban, hogy "én kentem ám fel az én királyomat a Sionon", vagyis nyilvánvalóvá teszi a Messiás földi hatalmát és annak validitását. Ezen túl beszél még arról a zsoltáríró, hogy a korszak végén az egykor elutasított Messiáskirályt újból elvetik majd. Ez a korszak a Jézus megfeszítésével kezdődött, majd a feltámadás teljes tagadásával folytatódott, amely hazugság forrása maga a Sátán, és uralkodásából kifolyólag a mai napig domináló nézet a világon. Az elvetett király az alapja, a szegletköve ennek a korszaknak, melyet elvetnek az építők. Ez a király lett a zsoltáros szerint felkenve a Sionon, és ez a király Istennek a fia, aki a Mennyben meg lett koronázva, és uralkodni fog a Földnek minden nemzetségén.

Ez a király a Messiás, aki vasjogarral fogja kormányozni a földet, mely a bűn igazságos büntetésének a szimbóluma.

 Szintén nagyon érdekes zsoltár a Messiási királyság vizsgálatának a tekintetében a 8. zsoltár, mely a Messiás földi hatalomátvételéről szól, mikor is minden ellenségét a lábai alá veti, és átveszi a föld tulajdonjogát, így elhoz egy olyan királyságot, melyben még a mezőnek vadai és a földnek minden állata is a Messiásnak fog engedelmeskedni, és minden nemzet felismeri az Urat, és többé nem szidalmazzák az Ő nevét, hanem felséges lesz az Ő neve örökkön-örökké.

A Ézsaiás 7. fejezete szintén kulcsfontosságú prófécia a téma tekintetében, ugyanis itt a Krisztus szelleme egy olyan magzatról beszél, mely szűztől fogan, és Immánuel lesz a neve, mely annyit tesz "velünk az Isten", vagy más fordításban "velünk lakik az Úr". Ami különösen érdekes ebben a próféciában, hogy kifejezetten Dávid házának szól, és egy olyan ígéretet nyújt, miszerint színről színre fogják látni az Urat, aki velük fog lakozni örökké. Ez az Immanuel korszaka, és ebben van a mi reménységünk.

Végül az egyik legizgalmasabb messiási próféciát elemezzük, mely szintén Ézsaiás könyvében található, a 61. fejezetben. Mikor a testben megjelent Messiás a zsinagógában tanít, ezt az igeszakaszt olvassa fel.

,, Az úrnak szelleme van énrajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét...”

Majd itt abbahagyta a felolvasást, ugyanis ez volt pontosan az első eljövetelének a programterve, melyet maximálisan be is teljesített a keresztáldozata által, ezáltal egy 2000 éves időrést hagy nyitva a két versszak között, mely ídősávban lehetősége van az emberiségnek üdvösségre jutni.

Ez alatt az időtartam alatt van lehetőség a bűnöktől és az eljövendő büntetéstől is megváltást kapni azáltal, hogy elfogadjuk Jézust a személyes Megváltónknak, a Messiásnak.

A prófécia második szakasza pedig a Messiás második visszajövetelének a programtervét tartalmazza, mely így szól:

,,Istenünk bosszúállása napját, megvigasztaljak minden gyászolót. Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett…”

Mint láthatjuk, a Messiás második eljövetelének két központi célja van: a bosszúállás és a vigasztalás. A gyászolók azok, akik várják a vőlegény visszajövetelét, mikor a Messiás újra leteszi Sionra a lábát, és az Ő dicsőségével és fényével beragyogja Jeruzsálemet, amely újra tündökölni fog ezáltal. Mikor eljön a Messiás, a hamu helyére ékesség jön el, hiszen az öröm kenete lesz az egész világon, mivel megszűnik a halál és a gyász, és helyette eljön az öröm és a vigasság korszaka.

Maga az Úr mondja, hogy ,,visszatérek Sionhoz és Jeruzsálem közepette lakozom”, vagyis a Messiás hozza el Jeruzsálem fénykorát és az Úrnak dicsősége fogja beragyogni az egész földet. 

E csodálatos korszak eljöveteléhez kulcsfontosságú két feltétel beteljesülése. Az első, hogy az egész Földön legyen hirdetve az evangélium és a megváltás üzenete. A másik feltétel pedig, hogy Izrael népe elfogadja Isten küldötteit, és azt mondják ,,Áldott aki jön az Úrnak nevében.”  

Amint teljesülnek a feltételek, megindul a Messiás földi tulajdonjogának követelése, amikor már a Föld Uraként tér vissza Krisztus, aki Dávid házának sarja, így joggal foglalja el a trónt. Megalapítja a királyságát, és kormányozza a nemzeteket ítélettel és igazsággal, továbbá elhozza a világ számára a békét és a boldogságot, eltörli a halált és a gyászt örökre, nem lesz többé bánat és szomorúság, mert Isten sátora az emberekkel lakozik örökre.

Ferenczi Deborah | 2020. 10. 20.