HIT GYÜLEKEZETE
2023. 08. 25.
Házasság és család helyreállítása
Az augusztus 19-ei istentisztelet jegyzete

Ma olyan kulturális közegben élünk, ahol a házasság és a család intézménye minden szempontból támadás alatt áll. Egy jól működő társadalmat nem lehet elképzelni jól funkcionáló családok nélkül, mivel azok a legkisebb építőelemei minden nemzetnek. A leginkább problémás területek, amik aláássák a házasságok és a családok működését: az Isten nélküliség, a tisztelet hiánya és a függőségek.

1. Isten nélküliség

A keresztény családokban a legnagyobb kihívás, hogy a hívők ne csak a gyülekezetben, hanem az otthonukban is Isten Igéje alapján éljék az életüket. Ha a hétköznapokban is Isten Igéje a mérce a keresztények életében akkor a családok, mint jól működő egységek fogják
építeni az Egyházat és a társadalmat is.

Isten Igéje ugyanis kegyelmet közvetít a család minden tagja számára!

"Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentom nélkül: amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása." - Lukács 6:47-49

Mivel a házasság intézményét Isten hozta létre, ezért az csak akkor tud jól működni, ha természetfölötti alapokon nyugszik. Ez egy olyan folyamatos építkezés, ami, ha nem sziklaszilárd alapokra épül akkor nagyon ingatag lesz, amit a legkisebb hétköznapi problémák is megingatnak.

A Lukács evangéliumban leírt példázatban Jézus az alapján különbözteti meg a házak állapotát, hogy milyen alapra épültek. Ugyanis a kihívások mind a két típusú házat elérték, vagyis a különbség nem a körülményekben volt, hanem az alapban, ami az egyik házat képes volt megtartani, míg a másikat nem.

Ugyanígy azok a házasságok is, amik mindenféle szellemi és erkölcsi értékek nélkül működnek nem képesek tartósan ellenállni annak a lázadó és istentelen kultúrának, amiben most élünk. A 127-es Zsoltárban sem egy egyszerű fizikai házról beszél a Szent Szellem, hanem az ember életének azon területeiről, ahol az építkezés nagyon hasonlít a fizikai házépítéshez. A házasság, a család és a gyereknevelés pontosan ilyen területek az életben, ahol szükség van Isten vezetésére és kegyelmére, hogy jól működjenek a mindennapi dolgok. 

Ma már olyan istentelen korszakban élünk, hogy Isten védelme nélkül csupán emberi jószándékkal nem lehet működtetni a házasságokat. A Sátán ugyanis kifejezetten támadja a család intézményét, ezért csak természetes erőforrásokkal lehetetlen ellenállni.

2. Tisztelet hiánya

"Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ád te néked." - 2 Mózes 20:12

A tiszteletet a családban tanulja meg minden gyerek, ami az alapja annak, hogy később is egy olyan életet éljenek, ahol tiszteletet tudnak adni nem csak a szüleiknek, hanem az embertársaiknak is.

A társadalmak ugyanis nem tudnak működni tiszteletadás nélkül, mert a tekintély és a hatalom szerepe sok esetben megkívánja a tiszteletadást. Ez még akkor is így van, ha az emberek egy-egy dologban teljesen ellentétes álláspontot képviselnek egy adott helyzetben (sport, háború, iskola, stb..)

A lázadás mindig a tiszteletadás hiányával kezdődik

3. Függőségek, szenvedélyek

"Paráznaság, bor és must elveszi az észt! Népem az ő bálványát kérdezi, és az ő pálcája mond néki jövendőt; mert a fajtalanság lelke megtéveszt, és paráználkodnak az ő Istenök megett." - Hóseás 4:11-12

Isten Igéje alapján a szexuális kicsapongások, az alkoholizálás és a függőségek minden formája (drogfogyasztás, közösségi média túlzott befolyása stb..) szívtelenné teszik az embert. Szív nélkül pedig az ember elveszíti a személyisége integráló képességét, mivel a szívnek halló, látó és értő képessége is van, amik mind-mind sorsformáló erővel bírnak. A bűn egyik legalattomosabb tulajdonsága, hogy bezárja a szívnek ezeket a képességeit, hogy az ember ne tudja felismerni azt a szörnyű helyzetet, amibe belekerült.

"Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat." - Hóseás 5:4

A szexuális bűnök nem csak a házasságot tudják tönkre tenni, hanem a megtérésre való képességét is szétzúzzák az ember szívében. Egy idő utána az ilyen állapotban lévő keresztények már meg sem tudják különböztetni a jót a rossztól, mert a szívük teljes mértékben elhomályosul. Ezért fontos a bűnvallás a gyülekezetekben, hogy helyreálljon az emberek kapcsolata Istennel és megszabaduljanak a bűnöktől, amik azelőtt mérgezték az emberi kapcsolataikat, legyen szó akár házasságról, akár más területéről az életnek.

Aktuális híreink