HIT GYÜLEKEZETE
Legény Zsófia
2022. 12. 14.
A szellemi látás és vakság
A január 29-ei istentisztelet összefoglalója

Napjainkban a hívő emberek egyre jobban várják az Úr mihamarabbi visszajövetelét, ennek elsőszámú oka, hogy olyan problémákat láthatunk a világban, melyekre egy keresztény tudja, hogy nincs természetes emberi szinten megoldás. De a nem hívő emberek is egyre többen fogalmaznak meg olyan gondolatokat, hogy “kell, hogy legyen valaki odafent”, illetve vágynak arra, hogy legyen valaki, aki megoldja a világ és a nemzetek problémáit.

Mi, akik már hiszünk Jézus Krisztusban, hirdetjük, hogy ő az, akiben lehet ilyen szempontból reális reménységünk. Azonban ahhoz, hogy hiteles hirdetői legyünk az Evangéliumnak, nekünk magunknak is hiteles keresztényeknek kell lennünk.

 

Jézus úr a látható és a láthatatlan felett

 

Jézus Krisztus, mint Messiás, a földi szolgálata alatt a csodák révén demonstrálta azt, hogy nincsen a látható világban olyan dolog, ami fölött ne lenne hatalma. A Lukács 4:18-19 foglalja magába a Messiás programját, melyet Jézus Krisztus egészen a kereszt haláláig végzett:

“Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.”

Démonűzések révén azt jelentette ki, hogy alá vannak rendelve a gonosz szellemi lények, engedelmeskednek neki.

Gyógyítások által megmutatta, hogy úr az ember teste felett is, a legkülönfélébb betegségeket gyógyította meg. Fontos ma is észben tartanunk akkor, ha betegségektől szenvedünk, hogy Jézus ma is úr a testünk felett. 
Anyagi és természeti csodákkal bizonyította, hogy a pénz, anyagi javak és a természeti erők is az ő hatalma alatt vannak. 

Halottak feltámasztására is három konkrét példát említenek az evangéliumok, amikor Jézus feltámasztott embereket, ezekkel egyértelművé tette Jézus a Halál szelleme feletti uralmát. 

Feltámadása révén pedig végső csapást mért a Halál és a Pokol uraira, mivel igazolta azt, hogy enyészhetetlen élet és erő van benne. 

Az Úr ma is ilyen csodákat akar cselekedni a hívőkön keresztül, nincsenek felfüggesztve ezek a feladatkörök, még akkor sem, ha sok felekezet megelégszik a kereszténység pusztán fizikai szinten történő gyakorlásával. Az egyház elhívása az, hogy: 

…hirdesse az Evangéliumot
…hirdesse, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk 
…hirdesse, hogy Jézus nevében megszabadultunk a démonoktól és a haláltól
…hirdesse az Úr visszajövetelére vonatkozó próféciákat 

Azért kell figyelnünk a Szent Szellemre, hogy megértsük miképp akarja ma Isten aktualizálni a csodákat, hogy ezáltal aktív és produktív keresztények tudjunk lenni.

 Különösen most, az utolsó időkben, amikor az örök élet elnyerése ennyire közel van, létfontosságú, hogy a fentiekben az Igére támaszkodjunk, hogy a jövőről alkotott képünk ne ábrándokra épüljön, hanem a Szent Szellem helyezzen a szívünkbe látást azzal kapcsolatban, hogy mi a feladatunk. 

 

A szellemi látás és vakság

 

János Evangéliuma 9:1-735-41 - itt a születésétől fogva vak ember szemének a megnyitásáról olvashatunk, azonban ez a történet, különösen a fejezet második fele, jóval túlmutat egy nem működő fizikai érzékszerv meggyógyításán. A János 9 fő üzenete, hogy nem csak a fizikailag vak embernek volt szüksége arra, hogy megnyerje a látást, mert körülötte mindenki más is vak volt, csak épp szellemi értelemben. 

A Biblia alapján az embernek sokkal több látószerve van, mint a két fizikai szeme. A szellemmel és a szívvel is tudunk látni, sőt, utóbbiakkal még melyebb ismeretre is szert tudunk tenni, a jelenségek valódi lényegét is meg tudjuk ragadni általuk, mivel a szellemünk az a részünk, ami teljesen Istentől származik, ezért ez képes igazán a tisztánlátásra. 

Ezért amikor vakságról beszél az Ige, akkor sok esetben nem a fizikai vakságra utal, hanem a szív keménységére és a megátalkodottságra. Melyek olyan állapotai a szívnek, amikor az ember csak a fizikai dolgokat látja, de nem érti meg azoknak a valódi értelmét természetfeletti perspektívából nézve, pláne nem vesz tudomást a természetfeletti szellemi lényekről ahogy arról sem, hogy ezeknek mekkora szerepük van a látható világ történéseinek alakításában. 

Ugyan a nem hívő emberek is képesek a látott világ egyfajta intuitív, szellemi értelmezésére, de a materialista világnézet és a bűn következtében ez a képességük csökkentett mértékben működik.

Érdemes elgondolkodni ezzel kapcsolatban azon, hogy mit ért a Biblia az “evilág sötétsége” és az “evilág világossága” alatt: 

Evilág sötétsége az, amikor ez a látható világ csak saját magával van elfoglalva. Nem vesz tudomást a teremtőjéről és a megváltójáról. A tudományra hivatkozik és azt állítja be igazságnak. Azonban aki csak a látható világra tekint, annak az életében Isten nem tudja láthatóvá tenni a láthatatlant. 

Evilág világossága  maga Jézus, aki azért jött, hogy ezt a fent említett sötétséget, ezt a szívbéli állapotot áttörje és megmutassa azt a szemléletet a világmindenségről, ami a látható világot a láthatatlan világ függvényében szemléli. Ez Jézus világlátása, a mennyei látás, mely által be tudnak jönni a jelek és a csodák a látható világba.  

“Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” János 8:12

“Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.” Máté 5:14

Az apostolok is azért tudták folytatni Krisztus munkáját, mert a Szent Szellemmel való betöltekezés után mennyei látást kaptak, a szellemi szemeiken lévő vakság lement róluk. Ha a mai keresztények is Jézushoz hasonlóan tekintenek a világmindenségre, akkor sikerül kitörniük a vakság állapotából, azon sötét és gonosz szellemi erők befolyása alól, melyek ezt a világot évezredek óta sötétségben tartják. Emiatt nevezi a Biblia a világ világosságának a keresztényeket.

Ezért fontos, hogy kapjunk egy olyan látást a szellemünkbe, melynek eredményeképpen a láthatatlan világ sokkal valóságosabb lesz a számunkra, mint a látható.

Ez alatt természetesen nem azt kell érteni, hogy lebecsüljük a látható világot, hanem azt, hogy olyan javakat veszünk át a láthatatlan világból, melyek áldás alá viszik az életünket már itt a földi életben és ezáltal hirdetni tudjuk az evangélium igazságát a többi embernek is, mert mindenki abból tud adni, amije van.

Isten akarata az, hogy a rossz dolgok eltűnjenek az életünkből és azok az áldások kerüljenek a helyükre, amiket Jézus megszerzett számunkra és amiket főpapunkként kész átadni nekünk. A kérdés csak az, hogy mi képesek vagyunk -e a mennyei dolgokat megragadni?

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni.

Ez nem csak azt jelenti, hogy szimpatizál velünk Isten akkor, ha hit van a szívünkben, hanem azt is, hogy képesek vagyunk -e hittel átvenni azokat a dolgokat, amiket Jézus megszerzett számunkra?

 

A messiási program betöltése

 

Ahhoz tehát, hogy átvegyük Isten áldásait és hogy be tudjunk kapcsolódni a messiási program folytatásába hitre van szükségünk. A hit egy szellem, ami ha bekerül a szívünkbe, akkor az onnantól a láthatatlanra nézünk és nem a láthatóakra. Ahhoz, hogy a messiási programot be tudjuk tölteni meg kell tanulunk hitben járni és “meg kell mosdanunk Siloám tavában” -mint ahogy a felolvasott történetben is megtette a vak ember-, hogy ezáltal megszabaduljunk attól a vakságtól, amit Ádámtól örököltünk. 

1. Hitben járás:

A vak emberrel kapcsolatban kiderült, hogy nem ismerte korábban Jézust, így akár azt is gondolhatta volna, hogy bolondot akar belőle csinálni, hogy összekente sárral, majd azt mondta neki, hogy menjen le Siloám tavához mosakodni. Aki járt Izraelben, az tudhatja, hogy Siloám tavához egy meredek útszakasz vezet le, ezért akár útközben is elveszíthette volna a hitét, de ő kérdés nélkül megtette amit Jézus mondott neki.

Hit nélkül lehetetlen, hogy átvegye valaki Isten áldásait, vagy hogy megelevenedjen a szelleme. Csak akkor tudunk a Szent Szellemmel való együttműködésre teljesen alkalmassá válni, ha valóságosan hiszünk, a hit pedig mindig Isten igéje alapján cselekszik.

Kulcsfontosságú, hogy megtanuljunk hitben járni! A hit pedig a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amikor bajban vagyunk, fontos, hogy ne a tünetekre, a látható dolgokra függesszük a tekintetünket, ne arra fordítsuk a figyelmünket, hanem arra, amit Isten mondott. Például betegség esetén arra, hogy “Krisztus sebeiben meggyógyultunk”. Ha ezekre az ígéretekre figyelünk, akkor a Szent Szellem a szívünkben kialakít egy képet, meggyőződést hoz létre, hogy ezek az ígéretek ne pusztán szavak legyenek a számunkra, hanem valóságok, az áldás forrásai. 

 
2. Mosakodás:

A történetben megjelenik a sár, ami a bűnt jelképezi a Bibliában. A bűn az, ami elfedi az ember szellemi látóképességét. Az Istentől származó részünket, a szellemünket a bűn teszi vakká, hogy ne tudjuk vele értelmezni a mennyei dolgokat. Bár az ember a testével követi el a bűnöket, de a szellemét öli meg vele azáltal, hogy a sötétség szelleme az a halál szelleme beköltözik miatta a szívbe.

Amíg az ember sáros, belül a szellemében, addig nincsen látása.

Az emberi szellem közössége és egysége csak úgy tud megmaradni a Szent Szellemmel, ha nem terhelik bűnök. Ilyen módon tud csak Isten ereje felszabadulni és hatalmas munkát végezni bennünk, ezáltal pedig a természetünk is megváltozik és a régi bűnös, romlott természet helyére Krisztus természete kerül.

 

Aki hisz, az nem élhet bűnben 

 

Azért nehéz ma a bűntől való elszakadás, mert a világ megpróbálja a bűnöket pozitív tartalommal megtölteni. 

A bűnben nincs semmi jó, az kár, szemét, rossz, érték nélküli.

Jézus kortársai vallásos létükre bűnben éltek, ez pedig vakká tette őket. A bűneik miatt képtelenek voltak tisztán látni a szívük szemeivel, a hitük pusztán formális volt. 

A kereszténységet, az Isten követését nem lehet bűnnel párosítani, ezt több helyen is kijelenti a Biblia. A Jelenések könyve 3:14-22 laodiceabeli gyülekezetnek azt mondja az Úr, hogy “szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss”, mert megalkuvást látott bennünk a világ törvénytelenségével kapcsolatban. Az Ézsaiás 59-ben is a szellemi vakságot és az Istentől való távolságot  a vétkekkel és a bűnnel hozza párhuzamba a próféta. 

Ma is ez a probléma, hogy csak külsőségekben tisztulnak meg az emberek sok esetben, de belül a szívükben vannak még bűnök.

Az igazi megtérés a halott szellemünk feltámadását jelenti, megmutatkozik életvitelben és cselekedetekben is, mivel az újjászületett embernek a belseje élettel rendelkezik és aki él, az nem vétkezik, nem él bűnben. Ha pedig mégis elesett valamiben, akkor tudja, hogy az a dolga, hogy helyreállítsa a szellemének kapcsolatát Istennel. 

Onnan lehet tudni, hogy valakinek az életében valóságos isteni eljárás volt a megtérés, hogy megtért a hitetlenségből, a lázadásból, a bűnökből és odaszánta az életét Istennek, azaz valóságos változás állt be az életében. 

Az Isten nem adott az embernek erkölcsi törvényalkotó jogot!

Az erkölcsi törvényt Isten adta, Istennek kizárólagos joga van ahhoz. A keresztényekkel kapcsolatban pedig alapkövetelménye Istennek, hogy ezt elfogadják és ne változtassák meg, ugyanis bűnt méreg az emberi szellem számára. Ha nem akar az ember Isten eljövendő haragjának kárvallottja lenni, ha nem akar pokolba kerülni, akkor el kell hagynia azokat a cselekedeteket, amiket Isten bűnnek ítél. Meg kell mosakodni Jézus vérével. 

Addig nehéz az embernek a hit, amíg a bűn terhe alatt van a szelleme.

Az Úr jelenlétébe való behatolást Jézus vére hozza létre, mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Ezért annak kell lenni az első lépésnek, hogy megmosakodunk Jézus vérében, meg kell tisztulni a bűnöktől teljesen. Amikor belép az ember életébe a bűnbocsánat, alkalmassá válik a hitre. 

Máté 7:21-23-ban arról beszél Jézus, hogy lesznek az utolsó időben olyan karizmatikus keresztények, akik nem a szívcserére helyezték a hangsúlyt, hanem a külső megnyilvánulásokra. Az ő munkájukban sok jel és csoda történt az ige szerint is, viszont emellett bűnöknek is teret engedtek. Jézus egyértelművé teszi itt is, hogy a Szent Szellemben való járás és a bűnös életmód kizárja egymást. A leglényegesebb tehát az, hogy látszódjon meg az életünkben a Szent Szellem munkája, ő pedig arra vezet minket, hogy Isten erkölcsi törvényeinek megfelelő életet éljünk. 

Természetesen hiszünk a megnyilvánulásokban is, de fontosabb azoknál, hogy telibe találja a Szent Szellem a szívünket, mégpedig úgy, hogy soha többé ne legyünk ugyanazok az emberek akik megtérés előtt voltunk, hanem hogy hússzívet kapjunk, amibe be van égetve Isten igéje. 

 

A Szent Szellemmel való járás 

 

A mai ellentmondásos világban, amikor mindenki össze-vissza beszél a Szent Szellem az egyetlen, aki egészen biztosan meg tudja mondani nekünk a különböző szituációkban, hogy hogyan döntsünk, mit csináljunk. 

A megtisztult emberre kiárasztja Jézus a Szent Szellemet, a célja ezzel pedig az, hogy rajta keresztül irányítson minket. Ha nem engedjük, hogy a halál fullánkja a bűn miatt behatoljon a szívünkbe, akkor biztosan meg is fogjuk hallani, hogy mit akar mondani a Szent Szellem és teljesen át tudjuk adni magunkat a vezetésének. Ő pedig létre fog hozni a szellemünkben dolgokat, képessé fog tenni minket Isten akaratának a megvalósítására. 

Az emberi szellemnek három funkciója van: 

1. Belátás és intuíció: Isten természetfeletti dolgait a szellemünkön keresztül tudjuk felfogni, megismerni. A Szent Szellem a szellemünkön keresztül tart velünk kapcsolatot, noszogat minket arra, hogy kapcsolatot tartsunk fenn Jézussal, hogy szellemi életet éljünk. Itt vesszük az ismeretet és a kijelentést.  
2. Szellemmel való együttismeret: Amikor már a Szent Szellem együtt tud működni az ember szellemével, akkor elmélyíti a kapcsolatunkat Istennel, jelez, ha kitér az ember és rendeznie kell a kapcsolatát Istennel. 
3. Közösség és egység Jézussal és az Atyával: ezáltal szoros közösségben tudunk lenni Istennel és így meg tud bennünk maradni a Szent Szellem kenete. El tud kezdeni minket használni az evangélium hirdetésére, gyógyításra, szabadításra, démonűzésre.  
 

Aktuális híreink