HIT GYÜLEKEZETE
Gresó Erika
2022. 11. 17.
A Szellem ajándékai - A bölcsesség beszéde 2. rész
A november 12-ei istentisztelet összefoglalója

Rendkívül kemény, gonosz és törvénytelen világban élünk, ezért fontos, hogy ma is a Szent Szellem által legyen hirdetve az Evangélium a világban. A korai egyházban is a Szent Szellem által hiredették az evangéliumot, ezért viszonylag rövid idő alatt megérintette a Római provincia nagy részét az Isten ereje. Így olyan közösségek jöttek létre, amik megváltoztatták a kor szellemét, a birodalmat. Erről különösen nekünk európaiaknak, meg kell emlékeznünk. Európa Pál apostolnak ezt a nagy örökségét eltékozolta. Nekünk az a feladatunk, hogy a mennyei kincseket újra előhozzuk, és minél több ember felismerje Jézus Krisztust és Európa is helyreálljon. 

Mindig vannak olyan dolgok, amik az embereket letörik, de ha a Szent Szellemmel jó közösségünk van, akkor újra és újra megújul a kapcsolatunk az Úrral. Emiatt is fontos, hogy legyen rálátásunk a Szent Szellem karizmáinak a működésére, melyekről az I. Korintus 12:7-11-ben beszél Pál. A bibliai páldákon keresztül van lehetőségünk tanulmányozni, hogy egyes karizmáknak mekkora jelentősége van.

Mi a célja a Szellem ajándékainak?

Magyarországon a kommunizmus nagy erőkkel rombolta a kereszténységet, különösen az evangéliumi keresztény közösségekre volt negatív hatással. Magyarország tehát rendelkezik egy egyház romboló-tradícióval. Csak hitvalló keresztények által tud terjedni a hit, ezért ma nem a bátortalanság ideje van. Isten szellemi ajándékai haszonra adatnak az I. Korintus 12 alapján, és elérhetőek a hívők számára, ha kívánják őket. Fontos, hogy a szívünkben meglegyen az epekedés, a vágyakozás, hogy építeni és erősíteni akarjuk az Isten munkáját. A képességeink nem a természetünkből fakadnak, hanem Istentől valók. Kérjük az Istentől azt a kegyelmet, hogy képessé váljunk az Isten szolgálatára. Annyi szenvedésen kellett már keresztülmenniük a hívőknek Európában. A magyar kultúra sem született volna meg, ha a Bibliát nem fordították volna le a nyelvünkre. 

Mi a bölcsesség és a tudás?

A Szellemi bölcsességet Isten adja, ilyenkor az Ő teljes bölcsességéből ad egy részt. Voltak a Bibliában olyan személyek, akiknél a szellemi bölcsesség folyamatosan működött. Ilyen volt József, Dániel, Salamon, az apostolok, Pál. De a bölcsesség szelleme ma is működhet. Az Úr helyre akarja állítani a prófétai szolgálatot. A próféciák alapján az idők vége felé két próféta fog szolgálni Jeruzsálemben, és a kijelentés tudománya fog működni rajtuk keresztül.

A bölcsesség nem elméleti dolog, hanem a tudás helyes használata. Ma tudásalapú társadalomban élünk ás vannak is nagytudású emberek, de látható módon a tudásukkal nem sok eredményt érnek el az életben. Ez azért van, mert a tudás használatához bölcsességre van szükség. Ha valaki nem tudja használni a tudást, akkor szerencsétlen sorsú ember lesz, aki igazából még azokat a javakat sem tudta megszerezni, ami egy konszolidált életvezetéshez szükséges. Sok zavart tudunk okozni mások, és a saját magunk sorsában is, ha a tudást nem tudjuk bölcsen használni, sőt az is előfordulhat, hogy teljesen tönkretehetjük az életünket emiatt.

A tudást Isten azért adja, hogy használjuk, de nem magamutogatásra kapjuk ezt. Ha valaki arányosan, harmónikusan építi fel az életében a tudást és a bölcsességet, az az ember sikeres lesz. A bölcs emberek, még ha kevés tudással is rendelkeznek, néha sokkal sikeresebbek, mint a nagy tudású társaik. Hogy ez a két terület harmoniában legyen az ember életében elsősorban a kritikus helyzetekben kulcsfontosságú. Mert sokszor az emberek a kritikus helyzetekben nem tudják, hogy a tudásukat hogy kell használniuk. 

1. példa – Salamon ítélettétele és a mai ukrán-orosz konfliktus 

A bölcsesség beszéde akkor működik, amikor az embernek szinte lehetetlen eldönteni, hogy mi a megoldás. Salamon mindig is értékelte a bölcsességet, már tinédzser korában is. Istentől is bölcsességet kért, hogy megfelelően tudja teljesíteni azt a feladatot, amit Isten rábízott - az Úrnak kedves is volt ez a kérés és még többet is adott Salamonnak annál, mint amit kért. Közvetlenül ezután az I. királyok 3:23-28 -ban elbeszélt történetből Izrael is rádöbbent arra, hogy Isten valóban adott bölcsességet Salamonnak. Egy döntés szempontjából látszólag lehetetlen helyzetben kellett Salamonnak igazságot tennie, amikor két asszony jelent meg előtte, akik egy háztartásban éltek, egyszerre szültek babákat és helyi szokás szerint együtt aludtak a csecsemőkkel. Az egyikük az éjszaka folyám ráfeküdt a saját gyermekére, aki megfulladt - az anyja gyorsan kicserélte a másik nő gyerekére, amíg az aludta. Reggelre virradóan a másik nő felismerte, hogy nem a saját gyereke van mellette halottan és kibékíthetetlen vita alakult ki a két nő között, mindkettő azt állította, hogy az ő gyermeke az élő kisbaba. Salamon ebben a helyzetben azért tudott igazságot tenni, mert a bölcsesség figyelembe veszi a szívet is. A király azt az ítéletet hozta, hogy ha nem tudnak megegyezni azon, hogy kié a gyerek, akkor vágják ketté. Az, akié a baba volt azt mondta, hogy "Ekkor monda az az asszony, akié vala az élő gyermek, a királynak, mert megindult szíve gyermekén: Kérlek, uram, adjátok néki az élő gyermeket, és ne öljétek meg őt. A másik pedig azt mondja vala. Se enyim, se tied ne legyen; vágjátok ketté" I. királyok 3:26

Az élet tud produkálni ilyen nehéz helyzeteket, és gyakran az ember nem is találja a megoldást, de ilyenkor a Szent Lélek segítségére siet az embernek, mert a Szent Lélek az hűséges és a Szent Szellemnél soha nincs olyan, hogy nincs megoldás.

A fenti történet most párhuzamba hozható az orosz-ukrán konfliktussal, mert itt is a bölcsesség az, ami hiányzik. Ha már az emberek úgy viszonyulnak egymáshoz, hogyha “már az enyém nem lehet, akkor pusztuljon minden”, ott van igazából a nagy baj mert hiányzik az irgalom az emberekből.

2. példa – A dicséret ereje és Magyarország mai helyzete 

II. Krónika 20:12-22-ben Josafát király idejében az ammoniták és a moábiták hatalmas túlerővel megtámadták Júdeát, melynek katonailag semmi esélye nem volt arra, hogy ezt a háborút megnyerje. Mit kell olyankor csinálni, mikor az embernek semmi esélye nincs arra, hogy a háborút megnyerje, és természetes szinten nincs semmi esély arra, hogy ezt a helyzetet megváltoztassa? Ilyen helyzet előfordulhat a keresztények életében is, közösségek és nemzet életében is. Jelen pillanatban Magyarország is ilyen csapdahelyzetben van. Ezért fontos imádkozni az országért, hogy ne kerüljön nagy elnyomás alá. Nagyobb országokat, hatalmakat is meg tudnak rendíteni, de Magyarország egy kis ország, és nincs olyan eszköze, amivel szembe tudna szállni a nagyobb hatalmakkal. Az emberek többségének az a vágya, hogy szabadon élhessenek, ehhez pedig hozzátartozik a nemzeti szuverenitás, a függetlenség megőrzése.

Ha a Római Birodalmat nézzük, akkor észrevehető, hogy akik önként behódoltak, azokkal nem volt probléma. A zsidókkal, germánokkal, britekkel voltak gondok, mert ők nem akartak behódolni. Ezért a következő években, ahogy Dániel is mondta a birodalom építői elveszítik a türelmüket, mert látják, hogy vannak makacs országok, amelyek ragaszkodnak az önrendelkezéshez. Persze mindig voltak a kik a birodalomhoz húztak, mert a jólétet, a könnyű érvényesülést várták tőle. Ebből fognak származni problémák a jövőben. Ha az utolsó világbirodalom több mint 2000 évig fennáll, ahogy Dániel írta, az azt mutatja, hogy a szellemi háttere se nagyon változik. 

Ha ténylegesen minden illúziót félreteszünk, akkor a mostani helyzet is olyannak tűnik, amiből nem látszik a kiút. Sokszor mondják, hogy nem kell mást csinálni, csak dicsérni az Urat. Ez jó, de nem szabad elfelejteni, hogy a dicséret előtt, teljes szellemi és lelki egység volt a gyülekezetben, és így jött a kijelentés szava, a bölcsesség szava, hogy nem kell harcolniuk. Nincs mindig ez így, mert sokszor igenis kell harcolni. De ha ilyen nagy a túlerő, akkor a harc ilyen szinten értelmetlen. Túlerővel szemben a gyengébb félnek fel kell ajánlani a békét. Itt viszont nem volt lehetőség a békére, ezért az Úrra néztek. Hitték, hogy az Úr nem ezt ígérte, hogy kihoz minket Egyiptomból és utána pedig, cserben hagy bennünket. Szó sincs erről. Az Isten jó. De ilyen helyzetben rendkívül fontos a szellemi, lelki egység, integrálódás az egyházban. Ne paráznaságban, erkölcstelenségben élő emberek járjanak a gyülekezetbe, hanem térjenek meg belőle. Ma is alapvető üzenet a bűntől való megtérés. A dicséretnek csak teljes szellemi egységben van ereje, szellemi egység csak bűntelen, tiszta életvitelt folytató közösségben tud létrejönni. 

Sokak szerint az újszövetségben már nem fontos a törvény, a szabályok. De ez nem igaz. Az újszövetségben is vannak szabályok. Nem a moralizmusról van szó, mert az igenis probléma. Ne keverjük össze a törvénykezést az igazság hirdetésével. 

Ma az igazság hirdetését próbálják úgy feltüntetni, mintha törvénykezés lenne.

Az igazság hirdetéséhez kell a bölcsesség beszéde, szelídség is, de az ami ma terjed, annak nincs más célja, hogy a gyülekezetek legyenek liberálisak és a keresztények “jóembereskedjenek”, és ne merjenek szólni azoknak, akik erkölcstelenül élnek. Aki testnek vet, testből arat veszedelmet. Aki Szellemnek vet, szellemből vesz dicsőséget. Ez nem törvénykezés, ez igazság. A törvénykezés az, amit az emberek hozzátesznek az igazsághoz. 

Ha hibázik egy keresztény vagy bűnt követ el, akkor nem az ítélet jön, hanem van lehetőség a helyreállásra, megigazításra és vissza lehet nyerni a bűnbocsánatot, de meg kell térni. Ezért rendkívül fontos, hogy ezt a fajta “lazaságot” dobjuk ki a kukába, mert a lazaság nem lehet ürügy a bűn számára.

Ha az egyház úgy működne, mint a társadalom, akkor miért lenne rá szükség. Az egyház különleges, speciális közösség. Isten igéje meghatározta azokat az alapokat, amin építeni kell az egyházat. Jézushoz kell igazodni, és ez lehetséges is Isten kegyelmével. Nem lehetetlen Istennel járni. Nem arra van a kegyelem hogy paráznaságra, tisztáltalanságra, bujálkodásra használjuk. A korrupt kereszténységből elege van a világnak. Nem hiteles. Ma ezt a hitelességet nem lehet helyreállítani erkölcstelen életmóddal. Meg kell térni, az Úr pedig megszabadít. Ha nem igazak dicsérik az Urat, akkor az egész csak egy zörej. Az Isten ezeket a dicséreteket nem hallgatja meg. Ha viszont igaz emberek gyülekezete dicséri az Urat, akkor ezt lehet hosszan is, mert addig az Úr megoldja a problémákat. Istenhez nem a szavak mennek fel, hanem dicséretnek a szelleme, az illata, és ez a lényeg, hogy az illat felmenjen hozzá. 

Isten vezethet a Bibliai példákon keresztül, de az utánzat nem mindig célravezető

Utánzattal nem lehet elérni a célt, csak ha megvan az az egység és mindenki a Messiásra, a Királyra figyel. Erre leszáll a kenet, és a prófétából árad a bölcsesség beszéde. Ennél a történetnél erre a szituációra adott Isten kijelentést, nem feltétlenül igaz minden helyzetre, hogy a harc helyett a dicséretre kell nagyobb hangsúlyt tenni. 

Ha mindig van ötleted, elképzelésed, akkor kihagyod Istent a vezetésből. Mindig minden problémát megoldasz, előbb utóbb az Isten belevezet olyan helyzetbe, hogy azt a problémát ne tudd megoldani nélküle. Sokkal több problémát megoldanánk az életünkben, ha egyből kérnénk az Úrtól vezetést, kijelentést. Sokszor évekig is várhatunk a válaszra, mert az Úr szeretné, hogy közelebb kerüljünk hozzá, az ő jelenlétéhez. Azért, hogy az ő jelenléte és a mi szívünk eggyé forrjon, visszatartja az áldást az életünkben. Ez egy pedagógiai eszköz. Azt akarja az Úr, hogy ne hátrálj meg, hanem továbbra is zörgess. A kopogásra hamar nyílik az ajtó, de a zörgetés azt jelenti, hogy alszik a gazda. 

3. példa – Jézus válasza az adófizetés kérdésére

Máté 22:17-22-ben olvashatjuk Jézus válaszát a farizeusok adófizetéssel kapcsolatos kérdésre: "Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?". Csakhogy a farizeusok kérdésére nem volt jó válasz: ha azt mondja Jézus, hogy fizessenek adót, akkor az azt jelentette volna a zsidóknak, hogy megtagadják az Isten uralmát és a császár az Isten (ez felért volna egy istenkáromlással sok zsidó számára), ha azt mondta volna, hogy ne fizessenek adót, akkor a rómaiak emelnek ellene vádat és halálra ítélik. Ő viszont ezt válaszolta: 

"Mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig oda vivének néki egy dénárt. És monda nékik: Kié ez a kép, és a felírás? Mondának néki: A császáré. Akkor monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek. És ezt hallván, elcsodálkozának; és ott hagyván őt, elmenének." (Máté 22:19-22)

Ne úgy képzeljük el Jézus mindentudását a földi szolgálata alatt, hogy ez eleve benne volt. A Szent Szellem sietett segítségére Jézusnak, folyamatosan a Szent Szellem adott neki válaszokat, ezekben a helyzetben mindig a legtökéletesebb válaszokat mondta. Ez a lehetőség megvan a keresztények számára is, ha a Szent Szellem függőségében élnek.  Olyan hamar bele lehet kerülni peres helyzetekbe, amiből akár évekig is tarthat míg kijön az ember. Ezért van szükség a bölcsesség szellemére. 

A bölcsesség beszéde olyan kényes szituációkból szabadítja meg az embert, amely által az amber újra meg tudja őrizni az érinthetetlenséget. Nem kerül az ember olyan helyzetbe, amelynek következtében az embert meghuzkodják és elindul egy pereskedés.
 

További újszövetségi példák:

A görög és zsidó keresztények közötti konfliktust úgy oldották meg, hogy a Szent Szellem kijelentette az apostoloknak, hogy diakónusokra van szükség. Vagy, ahhoz is a bölcsesség szelleme kellett, hogy el tudják dönteni, hogy a pogány keresztények, és a zsidó keresztények hogyan viszonyuljanak egymáshoz. A bölcsességel vitákat lehet megoldani és lezárni. Nem a vitával van probléma sok esetben, hanem azzal hogy néha az emberek élvezik, hogy veszekednek és vitatkoznak. Ezt meg lehet szeretni. Egy idő után az ember viszont rájön, hogy a saját igazságunk olyan mint a sáros ruha, és egy igazságunk van Jézus Krisztus.

A Szent Lélek jelenlétét csak szelídséggel lehet megőrizni. Az indulatot nem szereti a Szent Szellem. 

 

Pál apostolnál is működött a bölcsesség beszéde, amikor megmondta, hogy hol kössön ki a hajó Krétán. Nem volt szakember, nem ismerte a hajózást és a hajó nem úszta volna meg a vihart, ha Pál nem veszi át a parancsnokságot. A Szellemi emberek nagyon is jól tudják, hogy az utolsó időkben mi az emberiség számára a csapda. A hajózás ebbe a szakaszba fog jutni az idők végén, hogy az emberek egy nagy része a saját bolondsága miatt fog kiesni. Lesz ismeretük, és tudásuk, viszont a bölcsesség hiányozni fog, hogy ezt a tudást használják.

Aktuális híreink