A megvetett Király


diadala a világ felett

#hit
Galgóczi Levente | 2022. 03. 24.
A március 19-i istentisztelet összefoglalója
Miután a Názáreti Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, nem sokkal a megfeszítése előtt a farizeusok arról faggatták, hogy milyen hatalommal viszi véghez a csodákat. Jézus több példázaton keresztül magyarázta el nekik azt, hogy az Atya a történelem során több ízben is küldött embereket, akiknek az volt a feladata, hogy megtérésre, a bűnök elhagyására szólítják fel a népet, de sok esetben ez elmaradt, sőt, inkább üldözte és megölte a prófétákat a nép. Hitre van szükség ahhoz, hogy az ember életében valóságos változás történjen, illetve arra, hogy kövesse Jézus példáját, betöltekezzen Szent Szellemmel és az egyházzal is közösséget ápoljon.

Szőlő szimbólum a Bibliában

 

Máté 21:33-46 - A szőlőműves példázatában Jézus elmagyarázza, hogy az Atya többször is küldött a munkások megtérítésére követeket, de nem hallgattak azokra, majd mikor a tulajdon fiát küldte el hozzájuk, megölték őt. Többféle módon is előfordul a szőlő és a szőlőművesség szimbóluma a Bibliában. 

SZŐLŐ: hol Izraelt, hol az egyházat jelképezi a szőlő, ebben a példázatban pedig Isten országára vonatkozik. 

MUNKÁSOK:  az emberiségnek azt a részét jelképezik, akik ellenségesek Isten országával, munkájával, a kinyilatkoztatás történetével szemben, mi több fel is lázadnak a GAZDA ellen, aki nem más, mint Isten.

A példázatban szerepel továbbá a GYEPŰ, vagyis sövénykerítés, amely az Isten országa és az e világ között fennálló különbséget jelképezi.

Megjelenik még a BORSAJTÓ szimbólum is a történetben, amely az ítéletet jelképezi, az ŐRTORONY pedig olyan személyeket, akik, “Isten népének a szemei”, vigyáznak, hogy a nép megmaradjon az Istennel való közösségben, figyelmeztetnek a veszélyére (pl a próféták).
 

Isten országa nem evilágból való. Fontos, hogy Istennel együtt, mi is világosan lássuk, hogy egészen más az alapelve Isten Országának, mint az evilágnak.

 

Isten országa és az evilág különbsége

 

Isten országának fő jellemzői: 

1. Igazság, az Igazság pedig maga a Názáreti Jézus Krisztus, Isten Igéje. 
2. Istennel való békesség, amelynek következtében az ember a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit által megbékül Istennel. 
3. Szent Szellem személye és a Szent Szellem gyümölcsei, melyek közül a legfontosabb az öröm, mert az üdvösségnek az öröme jelzi azt, hogy egy ember bűnbocsánatot nyert és fel van írva a neve az életnek a könyvébe. 

Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.

4. Isten ereje és hatalma, ami a Szent Lélek jelenlétéből fakad.

A világ fő jellemzői: 

1. Ezzel szemben a világ alapelvei a becsvágy, az élvezetek keresése, vetekedése.
2. Minden, amit a Biblia a test kívánságának, szem kívánságának, illetve a biológiai élet kérkedésének nevez.

 

Isten figyelmeztet, hogy hagyjuk el a bűneinket

 

A megtérés elsősorban a bűnök elhagyásáról szól, emellett viszont fontos, hogy az ember kilépjen abból az erkölcsileg romlott rendszerből is, amelyet a Sátán hozott létre és tart fent  Ádámtól fogva Jézus Krisztus második visszajöveteléig. 

Így megyünk át az újjászülessen és Isten Országának a polgárává válunk. 

A történelmi folyamatosságot megszakító szakadékokat, az ítéleteket mindig megelőzte két dolog: 

- egyrészt a bűn növekedése
- másrészt Isten követeinek, szószólóinak a megjelenése figyelmeztetés céljából

II. Krónika 36:14-16 - Már az ószövetségi Izraelnél is megfigyelhető volt ez. Az Úr felelőssé tette Izrael vezetőit és a népet, mivel szaporították a bűnt. Isten követeket is küldött Izrael fiainak, hogy figyelmeztesse őket, hogy a bűnt ítélet követi. Isten kegyelmet akart adni a lázadó embereknek, a lázadó  ószövetségi népnek is. Ezékiel, Ézsaiás, Jeremiás, Hóseás próféták fejezetei erről szólnak. Mindegyik prófétai könyvben van lehetőség, figyelmeztetés, hogy térjenek meg az emberek. 

A bűn tetőpontja az volt, hogy megfertőzték az Úr Házát is, a Templomba bevitték az idegen isteneket, bálványokat, valamint okkultizmussal, jövendőmondással, varázslással, boszorkánysággal foglalkoztak és tele voltak szexuális perverzitással, sőt az Úr Háza körül is férfiprostituáltak voltak. 

Az a szent hely, ahol Istent kellett volna tisztelnünk és a személyét méltányolniuk a bűn tanyájává vált.

Jézus idejében sem volt ez másképp, erről szól az a példázat, amit Jézus elmondott a Máté 21-ben. A szőlőművesek olyan emberek, akik, akik az Isten országával szemben ellenségesek. Isten tulajdonát gondozzák, de lázadnak ellene. 

Heródes, Pilátus, Izrael Háza és a nemzetek – ahogy az Apostolok Cselekedetei 4. írja a 2. Zsoltárra hivatkozva – közös összefogás eredményeképpen a Fiút a kiiktatták és kidobták a szőlőn kívülre. Pilátus képviselte a pogányságot. Látszatra a Názáreti Jézus Krisztus vereséget szenvedett, mivel kivégezték, és a győzelme rejtett maradt azóta is!

Ez előkép is, hiszen ma olyan helyeken, olyan egyházakban, ahol Isten tiszteletének kellene történni, hasonló bűnök találhatóak meg. Pál apostol Timótheushoz írt második leveléből kiderül, hogy ennek háttere az emberek jellemének világméretű szétesése és erkölcsi eltorzulásuk. 

A világmindenségnek van Gazdája, van Ura, a tulajdonos Isten, s mint ilyen Ő határozta meg  a világmindenség rendjét. Embernek nincs joga arra, hogy ezt az isteni rendet negligálja, és önkényesen olyan rendet alakítson ki, amivel saját magát akarja a Mindenható helyére vagy az Ő rendje helyére állítani.

Isten szemében van jó és van rossz, amelynek a mérőzsinórja Isten törvénye, nem emberi vélemény. A kultúrával szemben is meg kell őriznünk azt, hogy az értékítéletünk Isten kinyilatkoztatott Igéjén álljon!

A Biblia alapján, amikor ilyen konfliktus jön létre a teremtmény és a Teremtő között, akkor azonnal megnyilvánul Isten túlereje és hatalma, az emberek pedig nem győzhetnek, hanem csak vesztesek lehetnek.

 

A bűntől való megszabadulás hit által

 

Dániel 9:5-6 - A Krónikák Könyvéből felolvasott szakaszt megerősíti Dániel próféta is, aki a 70 éves babiloni fogság vége felé bűnbánati imában fordult az Úrhoz, és elmondta, hogy miben látja a bukásnak és az összeomlásnak az okát. Az imájában szereplő ‘pártütés’ kifejezés a Bibliában mindig lázadást jelenti, tehát amikor az emberek fellázadnak a Mindenható ellen.

Az Újszövetség is beszámol a korszak végén tapasztalható „veszedelmes időkről”, amelynek hátterében nem pénzügyi, gazdasági okok állnak, hanem az elveszett erkölcsi-szellemi értékek, melynek hatására egyre jobban eluralkodik az emberek természetében a bűn, hiszen nyilvánvaló módon az ember csak azt tudja adni magából, ami a szívében van. 

Mivel a Biblia tudja, hogy minden rossz, gonosz dolog az ember szívéből származik, ezért mindig az emberi szívvel foglalkozik. 

Isten a problémákat nem azzal oldja meg, hogy levágja a külsőleg látható ágait, hanem gyökerestül akarja kiszaggatni belőlünk a gonoszt. 

Ezért szükséges újjászületni, hogy kicseréljük az apánktól örökölt természetet és elfogadjuk Jézus Krisztus természetét, amiben nincs bűn. 

 

Jézus elnyerte az örökséget a számunkra

 

Az Atya, a GAZDA, a Fiú pedig Tőle született ezért Ő az egész világmindenségnek, sőt ennek a világnak is az ÖRÖKÖSE. A megtestesülése előtt is már így volt ez, de miután emberré vált, Krisztusnak újra meg kellett szereznie az örökösödési jogot. Azáltal, hogy az Úr Jézus a legkritikusabb élethelyzetekben, a szenvedés során is hűséges maradt az Atyához, maradéktalanul betöltötte Isten Törvényét. A földi életében példát mutatott az embernek azáltal, hogy hogyan kell “kiáltással és hangos imádkozásokkal” tökéletességre jutni az emberi természetben, ezzel emberként is megszerezte az örökséget.

Hit által nyerhető el az üdvösség: Az evangélium titka az, hogy Isten kiemelte Jézust a világból, felvitte a Mennyekbe, a jobbjára ültette, megkoronázta dicsőséggel és tisztességgel és ettől a pillanattól fogva rejtett maradt a feltámadása, a megdicsőülése és a mennyei, főpapi szolgálata is. Ez az evangélium titka! 

Ennek pontosan az volt a célja, hogy Isten lehetővé tegye azt, hogy az ember megváltozzon! 

Mivel egyedül az Igazságba vetett hit tudja megváltoztatni az embert, az öt érzékszervvel szerzett tapasztalat nem.

Ezért mondja a Biblia, hogy a hit hallásból származik és a megigazulás is hit által történik. Isten Igazsága a feltámadásban jelent meg igazából, ezt az igazságot pedig Isten elrejtette, de miért? Azért, hogy a hitnek a tárgyává váljon! És a bibliai hit az, amely igazából megváltoztatja az embert.

Jézus Krisztus így nemcsak megvetett kő, hanem egyúttal szegletkővé is vált azok számára, akik hisznek a feltámadásában, ezen emberek közösségét pedig Egyháznak nevezzük!


 
A “megvetett király” az egyház szegletköve

 

Efézus 2:20-22 - felsorolja az igazi Egyház szerkezetét. 

SZEGLETKŐ: ez az alap, a Názáreti Jézus Krisztus. Ennek az igazsága az, hogy Jézus Krisztus rejtett győzelmét a Szentlélek kijelentette, az evangélium elfogadása által. 
FUNDAMENTUM: az apostolok és az ő tanításaik, látásaik, örökségük, amiket messzemenőkig figyelembe kell vennünk és be kell építenünk az életünkbe. 
ÉPÍTMÉNY: ahová mi magunk tartozunk. Péter apostol azt mondja, hogy mint élő kövek épüljünk be ebbe az épületbe! 

Nem létezik olyan, hogy Jézus Krisztusra valaki igent mond, de az Ő Házába, az Ő Egyházába nem akar beépülni. A keresztény hitet nem lehet elszakítani a közösségtől és nem lehet individualizálni.


I. Péter 2:4-8 - Jézus példázatban található jelképeket használta Péter apostol is, hogy kifejezze a Názáreti Jézus Krisztushoz való viszonyunkat és a szenteknek egymással való kapcsolatát, vagyis a szenteknek a közösségét. 

Jézus a világ számára megvetett király, de a benne hívő emberek számára olyan szegletkő, akihez tartozunk, akiben szerveződünk, és aki által betöltekezünk Szentlélekkel. A Szent Szellem munkálkodása következtében felépülünk Isten Templomává, lakhelyévé, hogy Isten dicsősége megjelenjen a Földön, és gyümölcsöt teremjünk. 
 

Galgóczi Levente | 2022. 03. 24.