Szellem

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Az eredeti héberben több kifejezés is van a szellemre. Mindkettő (rúach, nesámá) jelent szellemet, szelet, lehelletet és haragot is. A görög kifejezés (pneuma) jelentése szellem, szél.

A szellem az elsődleges létező.

Isten az abszolút létező is szellem; teremtői munkáját is Szellemként végezte el.

Ez nagyon fontos előfeltevés annak megértése érdekében, hogy a materiális valóság csakis a szellemi (spirituális) után következik, mivel a szellemi megelőzi azt, sőt, minden ami van a materiális szférában, a szellemiből állt elő, sőt, nem is szűnt meg abban létezni (a spirituális szféra mintegy körbeöleli a természetes világot) - így nyilván következik, hogy magasabbrendű is egyben.

Bizonyos okokból kifolyólag Isten úgy határozott, hogy a materiális szférában (világban), a földön ne lehessen észlelni érzékszervek által a szellemi szférát. Az Ige több helyen is leszögezi, az, hogy az ember nem látja Istent, távolról sem jelenti azt, hogy ne létezne. (Zsolt. 14,1; 2Pét. 3,4-6.)

A Szentírás alapján az ember személyisége három részből áll össze: szellem, lélek, test. (1Thessz. 5,23 - az eredeti szövegben: “…és mind szellemetek, mind lelketek, mind pedig testetek”) Úgy is megfogalmazható ez a szintézis, hogy az ember szellem, van lelke és testben lakik.

Az ember földi test és örökkévaló szellem szintézise. Ez azt jelenti, hogy bár az ember az idő szférájában létezik, él, tevékenykedik, szükségképpen hatással van rá az elmúlás törvényszerűsége, mely elsősorban a test romlandóságában nyilvánul meg; ugyanakkor szelleme örök, az időben létezik, mégsincs alárendelve annak. Szelleme isteni származásának, eredetének valódi bizonyítéka.

A lélek a szellem és a test szintézisének eredménye.

Az egyén halála során a szellem és a lélek, a test éltető ereje elhagyja a testet: a test nem mutat tovább életfunkciókat (vagy csupán ideiglenesen - klinikai halál), a szellem és a lélek pedig vagy a mennyben vagy a pokolban létezik tovább.

Nincs köztes út; halál után továbbra is a világban bolyongó kísértetekben, amikről az irodalom és a popkultúra beszél, a Szentírás nem hisz, sőt, egyenesen kizárja.

MŰKÖDÉSE

Az emberi szellem működése/megnyilvánulásai a következők: intuíció, kapcsolatfenntartó funkció, lelkiismeret.

Nagyon fontos leszögezni, a szellem csak akkor működik tisztán, rendeltetésszerűen, ha újjászületett. A bűn következtében ugyanis eredendően minden ember szelleme halott, így megállapítható, szelleme nem képes a helyes működésre, csupán korlátozott mértékben.

Intuíció: Az intuíció jelentése röviden az, hogy valaki mindenfajta közvetlen előzetes megtapasztalás nélkül tesz szert bizonyos információra, úgymond megérzés útján. A Biblia nyelvére lefordítva ez annyit jelent, hogy az ember szelleme képes felfogni, érzékelni a természetfelettiben zajló eseményeket, történésket, olyanokat, melyekről természetes úton nem lehet tudomást szerezni.

Az intuitív ember érzékeny a szellemi dolgokra és ez megkönnyíti tájékozódását a természetfeletti világban.

Kapcsolatfenntartó funkció: A szellem e képessége Istennel való kapcsolatfelvételre és fenntartására vonatkozik.

Alapvető igazság, hogy Isten a szellemet szólítja meg.

Miután az illető megtér és újjászületik, lehetősége van Istennel aktív kapcsolatot fenntartani, azaz folyamatosan kommunikálni Vele - ez a kapcsolatfenntartó képesség.

Lelkiismeret: A lelkiismeret az ember szellemének talán legalapvetőbb megnyilvánulása.

A lelkiismeret Isten értékrendjét hordozza, így az újjászületett szellem minden egyes erkölcsi döntéshozatalt Isten értékítélete szerint hoz meg.

van egyszer vádló funkciója, amikor rosszat teszünk, jelzi - ezt hívjuk lelkiismeret furdalásnak; és van felmentő funkciója, ez pedig akkor, ha helyesen cselekedtünk. (Róma 2,15)

SZELLEMI LÉNYEK

A Szentírás beszél további szellemi lényekről, olyanokról, akik nem rendelkeznek fizika testtel, csupán szellemi testtel. Az elsőszámú szellemi létező - a Tiszta Szellem - Isten. Isten Szelleme a Szent Szellem, Aki egylényegű, mégis külön entitás. A Szentháromságban a Fiú is szellemi lény, szintén egylényegű, megtestesülése miatt azonban rendelkezik fizikai (emberi) testtel.

Léteznek még jó, Isten szolgálatában álló és fellázadt, gonosz angyalok, akik az egekben végzik tevékenységüket; illetve vannak démonok, test nélküli szellemi lények a Sátán szolgálatában, ők a Föld légterében élnek s minden áron testhez akarnak jutni (Máté 8,31), hogy gonosz vágyaikat kielégítsék.

kapcsolódó írások
Flaisz Endre: A kétéltű ember (Új Exodus)Flaisz Endre: Szellemtelen lelkek (Új Exodus)Flaisz Endre: Gondolkodó szív (Új Exodus)Miután Jézus a keresztre feszítéskor kilehelte a szellemét, kilépett a testéből, merre járt a feltámadásig?Az ember lelke a halál után nem marad a földön, hanem Istentől rendelt helyét foglalja el, vagy az alvilágban, vagy a mennyországban. A démoni szellemek miért nem az alvilágban vannak? Miért itt az emberek között vannak, annak ellenére, hogy régen volt teAz előző életekről való beszámolóknak milyen alapja van? A Bibliában miért szerepel lélek és miért beszélünk sok esetben szellemről? Melyik a valós?A Biblia szerint lehet az ember alkotta dolgoknak lelke, szelleme?Ön azt kérdezi, hogy mi a halottak reménysége. Szerintem semmi, ugyanis a halottaknak nincs szelleme és tudata. Az élő embernek van reménysége, és ha meghal, majd föltámadhat.Az ember test vagy szellem az újjászületése után?Isten nem szellemi lény, hanem lelki. Vigyáznunk kell, hogy mit mondunk róla, hogy ne kövessünk el sértéseket.