Örök ítélet

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

A bírói hivatal örök jogon Istené, ő mindenek bírája. Haragját teremtményeinek hálátlan és istentelen magatartása váltotta ki. Az új szövetségben az Atya bírói hivatalát átadta a Fiúnak egyrészt, azért, hogy a Fiú megkapja ugyanazt a tiszteletet, mint az Atya, másrészt mert Krisztus - Aki ugyanúgy ember fia is, ahogy Isten Fia - ítéletében együtt érez az emberrel, és figyelembe veszi annak erőtlenségét. 

Krisztus megtestesülésének és földi szolgálatának elsõdleges célja a világ megváltása volt, ezért a bírói jogkörrel Isten Igéjét ruházta fel. Ez az a páratlan és változhatatlan mérték, amellyel egyszer mindenkinek meg kell mérettetnie.

AZ ÍTÉLET FÕ ELVEI:

- igazság szerint,

- a cselekedetek szerint,

- személyválogatás nélkül,

- minden személy a számára elérhetõ erkölcsi világosság és megértési fok szerint.

Isten ítéletének elsõ szakasza az ítélet idõben (ennek színtere az emberi történelem), második és egyben végsõ szakasza pedig az ítélet az örökkévalóságban. Az örök ítélet minden emberre vár az örökkévalóságban, amikor az idõnek és az emberi történelemnek vége szakad.

AZ ÖRÖK ÍTÉLET HÁROM ESEMÉNYE:

- KRISZTUS ÍTÉLÕSZÉKE: az elragadtatás után közvetlenül csak az üdvösséget elnyert keresztények állnak elé, ahol Isten megvizsgálja cselekedeteiket is, és csak a hitbõl, tiszta indítékokból és engedelmességbõl fakadó cselekedeteknek lesz mennyei jutalma.

KRISZTUS DICSÕSÉGES KIRÁLYI SZÉKE: a pogány nemzetek állnak ez elé, az antikrisztusi birodalom bukása után, az ezeréves királyság alapítás kezdetén. Itt az ítélet fõ elve az lesz, hogyan viszonyultak a pogány nemzetek Jézus Krisztus atyjafiaihoz (a zsidókhoz és a keresztényekhez).

A FEHÉR TRÓN: az ezeréves királyság végén minden test feltámad és Isten ítélete elé áll. Ez az ítélet véget vet Sátán királyságának, és az ördögöt a halállal, a pokollal és többi alattvalójával együtt örök fogságba rekeszti. Ezzel az eseménnyel az emberi történelem végleg lezárul, és az Úr új eget és új földet teremt, Jézus Krisztus pedig átadja az õ királyságát az Atyának.

kapcsolódó írások
Finta Szilvia: A felkészülés napjai (Új Exodus)Németh Sándor: Szeretet legyen minden mindenben (Új Exodus)Flaisz Endre: A halál fullánkja (Új Exodus)2015.06.07. Vidám Vasárnap – Az idők jelei2009.04.19. Vidám Vasárnap – Jézus Krisztus feltámadásának főbb következményei2009.01.08. Vidám Vasárnap – Hogyan kerülhetünk az ítélet alól Isten kegyelmének uralma alá?2004.09.19. Vidám Vasárnap – Az ítélet menetrendje2004.09.05. Vidám Vasárnap – Ítélet márpedig leszÖrök ítélet tekintetében a zsidókat mentő személyek vajon milyen megítélést kapnak, ha nem tértek meg, és nem születtek újjá bibliai értelemben?Ha minden ember feltámad, akkor miért kellene félni a pokoltól? Véleményem szerint legfeljebb egy átmeneti kellemetlen állapot lehet, így nem érdemes lemondani az élet élvezéséről.A Bibliában azt olvastam, hogy Jézus visszajövetele előtt a népek összegyűlnek, és majd így fogják fogadni a Messiást.