Megtérés

mit jelentenek a bibliai fogalmak?
keresés
leírás

Ádám bűnesete miatt minden ember romlott természettel születik, aminek következménye a bűnös életmód. A bűn gyökere a hitetlenség, az Isten Igéjétől és törvényétől való elfordulás. Isten jósága mellett a Biblia nyilvánvalóvá teszi az emberi gonoszság és romlottság hatalmát is, ami alól az ember képtelen saját erejéből kiszabadulni. Ez a kilátástalan helyzet Isten természetfölötti beavatkozását tette szükségessé. 

A Szent Szellem által megelevenített Ige teszi képessé a bűnös embert arra, hogy romlott életmódjával szakítson, és az Úr akarata szerint éljen. Ez az átfordulás jelenti a megtérést.

A MEGTÉRÉS MOZZANATAI:

- a bűnbánat, amely belső akarati döntésre épül, és Isten szerinti megszomorodás a bűn miatt,

- a megalázkodás Isten előtt, amelyben a megtérő elismeri bűnösségét,

- Jézus Krisztus engesztelő áldoztának személyes elfogadása és az ő nevének segítségül hívása,

- a bűnök őszinte, töredelmes szívű megvallása,

- elszakadás a bűnös cselekedetektől és életmódtól, ezek elhagyása, és odaszánás Jézus Krisztus követésére.

A megtérés gyümölcse a megigazulás, ami azt jelenti, hogy Isten Jézus Krisztus igazságát a megtértnek tulajdonítja, aki felszabadul a végső kárhoztató ítélet, a bűn és a bűntudat érzése alól, és hiszi, hogy Jézus Krisztus által örök életet nyert.

MEGTÉRŐ IMA:

Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Krisztus nevében megyek eléd. Elismerem, hogy mindenható, örökkévaló Isten vagy, az egész világmindenségnek a teremtője. Én is a Te teremtményed vagyok. Elismerem, hogy bűnös ember vagyok, és sokat vétkeztem ellened. De én ma elhatározom, hogy megtérek és elfogadom a Názáreti áldozatát, és elismerem, hogy erre az áldozatra nekem is szükségem van. Ezért a szívemet, életemet megnyitom. Kérlek Uram, jöjj a szívembe. Bocsásd meg a bűneimet, szabadíts meg engem a bűntől és annak minden következményétől! Hiszek Benned Jézus. Hiszem, hogy Te vagy az élő Istennek a Fia, ki meghaltál az én bűneimért és feltámadtál a halálból, hogy megigazítsál engem. Elfogadlak Uramnak, Megváltómnak, Szabadítómnak és átadom az életemet, szívemet Neked. Szabadíts meg Uram! Tiszta szívet teremts bennem! Te azt ígérted, hogy a zörgetőnek ajtó nyittatik. Én Isten jelenlétébe akarok kerülni, és Te vagy az Út. Kérlek, vezess engem a Mindenható jelenlétébe! Dicsérlek és áldalak. Szeretlek Uram szívemből, lelkemből, erőmből, a Názáreti Jézus nevében. Dicsőség Istennek, most és mindörökké! Ámen!

kapcsolódó írások
Ruff Tibor: Úton hazafelé (Új Exodus)Németh Sándor: Hogyan kerülhetünk közelebb Istenhez (nemethsandor.hu)Finta Szilvia: A felkészülés napjai (Új Exodus)Szula László, Tihanyi Péter: Nekem az élet Krisztus… (Új Exodus)Petrőcz Katalin, Szlazsánszky Ferenc: Szabadulás a földi pokolból (Új Exodus)2015. 05. 03. Vidám Vasárnap – Hogyan lehet Istennel megbékülni?2015.03.29. Vidám Vasárnap – Állj az Úr mellé!2013.03.31. Vidám Vasárnap – A megváltás következményei2012.04.01. Vidám Vasárnap – Az újjászületés2010. 01. 31. Vidám Vasárnap – A visszatérés2009. 06. 07. Vidám Vasárnap – Térj meg az élő IstenhezKérem, fejtse ki néhány szóban, hogy mi az a megtérés és miért fontos!Mit tegyek, hogy százszázalékosan tudjam azt, hogy ha ma meghalnék, akkor a lelkem a mennybe kerülne?Jézus a kibírhatatlan, nagyszájú, mogorva – és ezért mindig magányos és keserű – nőket is szereti? Van valami reményünk?Nem tudom magamnak megbocsátani, hogy abortáltam a gyermekemet, fél éve történt, de nemhogy könnyebb lenne, egyre rosszabb.