Nehéz idők

#osszefoglalo
#Németh Sándor
Morvay-Tóth Petra | 2019. 02. 03.
Január 26-ai istentisztelet összefoglalója
Izraelhez hasonlóan az Egyház is egy nagy exodus előtt áll. Ahogy közeledik a szabadulás pillanata, egyre élesebbé válik a konfliktus Isten népe és a Sátán emberei között. Németh Sándor szombati - január 26. - üzenetének összefoglalója.

Izraelhez hasonlóan az Egyház is egy nagy exodus előtt áll. Ahogy közeledik a szabadulás pillanata, egyre élesebbé válik a konfliktus Isten népe és a Sátán emberei között. Ebben a korszakban az erkölcsi és spirituális szabadságunk megőrzéséhez nem elég csupán egy keresztény közösséghez tartozni, hanem minden hívőnek fel kell készülni arra, hogy egyénileg, akár gyötrelmek árán is képes legyen megállni Isten akaratában és szolgálatában. Ehhez természetesen szükségünk van Isten kegyelmére és a Szent Szellem erejére, ezért a legfontosabb dolog, hogy mindannyian megerősítsük a kapcsolatunkat Isten Igéjével és Jézus Krisztussal. Németh Sándor szombati - január 26. - üzenetének összefoglalója.

2. Tim 3:1; 8-17 - "Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be"...

A közismert igeszakaszban Pál apostolon keresztül a Szent Szellem egy nagyon fontos üzenettel szolgál az utolsó időkben élő keresztények számára. Ez a prófécia napjainkban egyre aktuálisabb, ezért fontos, hogy az egyház - a helyi közösségek és gyülekezetek épp úgy, mint a bennük forgolódó családok és szolgálók - ennek megfelelően alakítsa az életét.

 

 

A "nehéz idők" kifejezést az eredeti szöveg alapján sokkal inkább "gyötrelmes időknek" kellene fordítani. Ahogy közeledik az Isten által kijelölt idő a Sátán uralmának felszámolására, a konfliktus egyre élesebbé válik a két tábor képviselői között, ezért fel kell készülnünk a küzdelemre, és "ütésálló" emberekké kell válnunk.

Vannak kemény meccsek, amik során a felek fej-fej mellett haladnak és a győzelem csak az utolsó percekben dől el. A profi játékosok viszont képesek elviselni az ezzel járó gyötrelmet a pályán, mert nem tévesztik össze a küzdelmet a győzelemmel.

Jézus győzelme természetesen örökérvényű és visszavonhatatlan, de Isten az Egyházat is arra hívta el, hogy győzzön, ez pedig nem tud megvalósulni akkor, ha a gyülekezetek csak "áldjmegisten" klubként működnek. A győzelem már ünneplést jelent, de nincs győzelem harc nélkül.

Mivel a harcok mindig gyötrelemmel járnak, azt is elmondhatjuk, hogy nincs igazi győzelem gyötrelem nélkül.

Ezt a korszakot jelképezi és vetíti előre az Izrael kivonulását kísérő küzdelem Mózes és az egyiptomi varázslók között. Jannes és Jambres neveinek jelentése bizonytalan, de a legelfogadottabb álláspont szerint (igazsággal való) ellenszegülést jelentenek.

Az Egyház Izraelhez hasonlóan egy nagy exodus előtt áll: ahogy háborús időszakban, offenzíva előtt az államok lehetőséget biztosítanak civil polgáraik és nagykövetségük evakuálására a háborús övezetből, úgy a Messiás is visszajön értünk, hogy kimenekítsen a földre következő ítélet elől.

 

 

Az elragadtatás pillanatát nem tudjuk előre megállapítani, még akkor sem, ha sok neves keresztény tanító latolgatja is a valószínűségeket. A jelek, amiket látunk és amikből kalkulálni tudunk arra valók, hogy az embereket megtérésre, a keresztényeket pedig készülésre, az Istennel való közösség megerősítésére ösztönözzék.

Azt mindenesetre tudni lehet, hogy nem sok idő van hátra - ezt már sokan érzik a szellemükben, de a világban zajló események is erre mutatnak. Ilyen helyzetjelző tényezők a közel-keleti események, Izrael és az Egyesült Államok. Emellett vannak jelek az égben is, amiket nehéz értelmezni, annyit viszont mindenképp elárulnak, hogy a rendszer rázkódik. Sem a klímaváltozás, sem a természetben zajló változások nem függetlenek Istentől, hiszen a döntő szereplő a kozmoszban is ő.

Az egyiptomi társadalomban Izrael szabadulásának közeledtével elképesztő politikai fordulatok álltak be.

A fáraó egy társadalom-politiai folyamattól való félelmében zsidó fiúgyermekek lemészárlását rendelte el - valójában azonban a Sátán akarata állt a döntés mögött, aki így próbálta megakadályozni, hogy szabadító támadjon Izraelnek abból a nemzedékből. A zsidókkal szembeni ellenállás emellett a társadalomban is egyre növekedett, amit Jannes és Jambres a legmagasabb szinten, az uralkodó szintjén képviseltek.

Mózes is ebből a generációból származott, de Isten gondoskodott arról, hogy ez a gonoszság ne tudja megakadályozni az Izrael felől végzett akaratát.

Nekünk is fel kell készülnünk arra, hogy a világban meg fog erősödni az igaszsággal szembeni ellenállás. A Sátán pontosan tudja, hogy mivel fog járni számára az elragadtatás és mivel nem akarja, hogy megfosszák az uralmától, mindent megtesz azért, hogy tönkretegye az Egyházat.

A keresztény közösségekben mindig vannak olyan emberek, akik forrásai a kenetnek és van egy olyan réteg, aki ezt a kenetet csak fogyasztja, de nem tesz hozzá. A korszak végén azonban más kenete már nem lesz elég.

Egyéni szinten is fel kell, hogy kenjen minket Isten olyan erővel és hatalommal, amely által meg tudunk állni a varázslás minden fortélyával és a Sátán embereinek ravaszságával szemben.

Csak így tud a szolgálatunk hatékony lenni, mi több, csak így tudunk megállni abban az erkölcsi és spirituális szabadságban, amire Isten elhívott minket.

 

 

Mivel nem tudjuk az elragadtatás időpontját, állandóan készen kell állnunk az evakuálásra.

Mindez ugyanis egyetlen pillanat alatt fog megtörténni és akkor már senkinek nem lesz ideje arra, hogy azt kiáltsa: "Várjatok, még összecsomagolok!".

Sajnos nagyon sok keresztény cinikusan áll hozzá az elragadtatáshoz. Vallják ugyan, hogy Jézus él és feltámadt, ugyanakkor nem hisznek abban, hogy visszajön és megítéli a földet. Pedig ez is a keresztény hit fundamentális igazsága.

Amíg az ember nem hisz ebben, addig nem is igazi keresztény. Aki viszont hisz abban, hogy Jézus visszatér az Egyházért, az - ahogy Jakab apostol mondja - felkészíti magát. Ha téged ez eddig közönbösen hagyott, az azt jelzi, hogy valami nincs rendben a hívő életedben, de most még tart a kegyelem ideje, van lehetőséged arra, hogy megtérj.

 

Kicsoda Jannes és Jambres?

A Bibliában nem szerepel a nevük, csupán Pál tesz említést róluk a Timótheushoz írt levélben. A Biblián kívüli források és a hagyomány azonban egybehangzóan azt állítja, hogy ők egy aposztata zsidó testvérpár voltak, akik egész életükben kitartóan támadták Mózest.

Első alkalommal Egyiptomban szálltak szembe vele, mint a fáraó varázslói, majd amikor látták, hogy Isten erejét nem tudják megállítani, ők is csatlakoztak a kivonuló sereghez, az "elegy-belegy" nép sorai között. Az aranyborjú felállításában szintén nagy szerepet játszottak, később pedig Bálám szolgálatába szegődtek, hogy onnan akadályozzák tovább Mózest és Izraelt az Ígéret földjére való menetelésükben.

Korunk Janneseit és Jambreseit sem a világban kell keresnünk, hanem olyan aposztata keresztények között, akik a beszédükben ugyan még nem, de a cselekedeikben már rég elszakadtak az igazi hittől. Ők nem akarják elhagyni az egyházat, hanem a periférián megmaradva kívánják akadályozni a felkészülést, a fejlődést, a megszentelődést, az evangélizálást, valamint a társadalomra való pozitív kihatást.

Róluk szól a Timóteus levél egész harmadik fejezete:

"Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét."

Mivel ismerik a gyülekezetet, a keresztény nyelvezetet és teológiát, azt hiszik, hogy le is győzhetik az igazi hitet, ez azonban nem fog megtörténni. A jövőben egyre több ilyen ember fog támadni, a Sátán minden kereszténynek fel fogja ajánlani ezt a szerepet, te azonban ne fogadd el ezt a hívást, ne legyél Isten népének az ellensége!

"Miképpen pedig Jannes és Jambres ellene állottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek.

De többre nem mennek: mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett."

Ahogy Jannes és Jambres nem tudtak elbánni Mózessel, ugyanúgy az ő próbálkozásaik is kudarcra lesznek ítélve.

Az emberek soha nem azok, akiknek kívűlről látszanak, hanem mindig azok, amit a szívükben hordoznak.

Ádám két fia közül az egyikben például a gonosz lakott, pedig ugyanabból a vérből származott, ami a szüleiben folyt. Meg is döbbententette őket, mert még nem volt közvetlen tapasztalatuk a gonoszság működéséről.

 

 

Az emberek, akiknek a szívében gonosz lakozik, általában igyekeznek azt elrejteni. A Te szívedből is csak akkor fog kimenni a gonosz, ha feltétel nélkül átadod magadat Jézus Krisztusnak. Ő az egyetlen, aki képes maradéktalanul megtiszítani az emberi szívet.

Jeremiás próféta nem véletlenül beszél arról, hogy az ember szíve kiismerhetetlen és gonosz, mivel a benne levő romlottságból - ha meg nem tér - előbb utóbb végül gonoszság lesz. Isten viszont a benned lévő gonosztól is megmentett Téged, ezért nem kell kivárnod, míg teljes mértékben kifejlődik benned.

A megtérés és az újjászületés viszont nem játék, nem olyan, mint a ruha, amit kedvünk szerint le és fölveszünk, hanem akkor válik valóságossá, ha komolyan vesszük. A hagyomány szerint a zsidóknak végül sajnos csak egy kisebb csoportja jött ki Egyiptomból (a több millió zsidó férfiból, csupán hatszázezren), sőt közülük is mindössze ketten jutottak be az Ígéret földjére: Káleb és Józsué. Hála Istennek az Egyház felől jobb reménységünk lehet, de ez akkor is tanulság és figyelmeztetés lehet sokak számára.

 

Hogyan lehet egyénileg is megállni ezekben az időkben?

Pál apostol a levelében nemcsak figyelmeztetést ad a keresztényeknek az utolsó idők tétjéről, hanem támpontokat is ad ahhoz, hogy megállhassunk:

1. Ne félj a gyötrelmektől, a problémáktól és a krízishelyzetektől!

A nehéz helyzet, amiben benne vagy, nem a te sírod, ahová Isten el akar temetni, hanem az a sír, amit a Sátán készített neked. Isten viszont azt akarja, hogy ez a sír üres maradjon.

 

 

A félelem gyakran szorongás formájában tör be az emberbe, ezért figyelnünk kell, hogy ne fogadjuk be a szellemünkbe a szorongást, pánikot, idegességet, feszültséget, izgalmat és hisztériát. Ezek mind rombolják bennünk a hitet. A bajok ugyanis össze tudják lapítani, folytogatni az ember szellemét, ezért a harc pont ott kezdődik, hogy nem fogadjuk el azt a félelmet, rémületet, amit az aktuális probléma és baj közvetíteni akar a számunkra. 

Fontos, hogy ezekben a helyzetekben minnél előbb visszaszerezük a békességet a szellemünk számára. A békesség ugyanis az "igazság műve", felszabadítja a reménységet és a hitet, hogy ne a bukást és az összemolást, hanem az Istentől való szabadítást lássuk az alagút végén. A bajt ezért először nem legyőzni kell, hanem a megtalálni a hozzá való helyes, igei viszonyulást.

2. Kövesd az apostolok életvitelét - olyan személyek mintáját, akik maguk is az Urat követik.

Mivel a bajban az ember gyakran nem tud csak Istenre figyelni, fontos, hogy más testvérek bizonysága is bátorítsa a kitartásra. Ne a világban keresd ezért magadnak a példaképeket, hanem Isten emberei, a bibliai hősök között. A gyülekezetben is figyelj azokra, akiknek az életpályája az ige alapján hiteles bizonyság a számodra.

Miben kell követni Isten embereit?

A tanításban, tudományban, életvezetésben, célban, hitben, hosszútűrő képességben, szeretetben, türelemben és a szenvedés elviselésében.

Isten országa nem evilágból való, így a célunk sem a földön található, hanem a mennyben. Isten nem földhözragadt szívű keresztényeket akar látni, hanem olyanokat, akik már a jövő felé orientálódnak.

 

 

Mária Isten Igéjét választotta és letelepedett Jézus lábaihoz, hogy hallgassa őt. Ellenben Márta azokat a keresztényeket szimboizálja, akik soha nem érnek rá, mert mindig rengeteg dolguk van... ha mi is így viselkedünk, könnyen lehet, hogy az ajtó végül pont előttünk fog bezáródni. Itt maradunk a Jannesek és Jambresek között, míg a többiek az Úrhoz mennek és nagy kárpótlást kapnak.

A hosszútűrés, a szorongás tűrésének képessége ékes bizonyítéka bennünk a Krisztusi természet érettségének. Pál apostoli szolgálatának  bizonyítékai sem csupán a jelek és csodák voltak, hanem az a sok tűrés is, amit elviselt az Úr munkájáért.

A hosszútűrésre való képesség tehát az érett jellem mutatója.

Nagy felelőségünk van abban is, hogy miként neveljük a gyermekeinket. Ha kényük-kedvük szerint elkényeztetjük őket, akkor sosem lesz erős a tűrőképességük.

 

 

Az emberek szeretnek áldásokat kapni másoktól, de gyakran úgy tüntetik fel, mintha nem másoktól kapták volna, hanem mindent maguk értek volna el, nem ismerik el a szellemi atyaságot. Ezért is olyan fontos, hogy a gyermekeinkből ne korcsokat neveljünk, akik a kedvük szerint mindent megkapnak, hanem készítsük fel őket az önuralomra és a tűrésre.

Ezt magunkban is folyamatosan fejlesztenünk kell. Ne azt keresd, hogy a problámáidért kire lehetne megsértődni, haragudni, gyűlölködni, hanem vizsgáld meg, hogy:

- Amit csinálsz, az kedves-e az Úrnak?

- Milyen szellemből teszed? A Szent Szellemtől indíttatva, vagy a magad kedvére?

- Amit teszel, milyen összefüggésben áll Isten Igéjével.

Pál utolsó tanácsa végül az számunkra, hogy maradjunk hűségesek a kijelentéshez, amit kaptunk és azokhoz a  személyekhez, akiken keresztül kaptuk őket.

Ha ezekben járunk akkor biztos, hogy az ajtó nem előttünk csukódik be Jézus Krisztus "titkos" visszajövetelekor, hanem a nagy sokasággal, a dicsőséges egyház részeként utazol a Földről, a Menny felé, ami egy valóságos hely.

Morvay-Tóth Petra | 2019. 02. 03.