A negyedik birodalom

#Németh Sándor
#profeciak
Morvay Bátor;Morvay-Tóth Petra | 2018. 09. 22.
Szeptember 15-ei istentisztelet összefoglalója
Dániel próféciái alapján egyértelmű, hogy a negyedik birodalom lesz az a szellei és politikai hatalom, amivel Jézus Krisztus ütközni fog a visszajövetelekor.

Dániel próféciái alapján egyértelmű, hogy a negyedik birodalom lesz az a szellei és politikai hatalom, amivel Jézus Krisztus ütközni fog a visszajövetelekor. Ennek természete és lényege nagyban eltér a korábbi birodalmakétól, mert szörnyetegként fogja eltiporni a zsidóságot és az egész világot. Ennek felemelkedése már kétezer éve folyamatban van, de a végkifejlete még előttünk áll, ezért a keresztényeknek nem csupán a történelmi tapasztalatra, hanem Isten igéjére kell alapozniuk a jövőképüket. Németh Sándor szombati igehirdetésének - 2018. szeptember 15. - az összefoglalója. 

A szeptemberi időszakot az utóbbi években midig fontos események kísérték. Ez persze nem azt jelenti, hogy az őszi ünnepekre vonatkozó próféciák azonnal be is teljesednek, az üdvtörténelem viszont szépen megy előre és előbb-utóbb meg fogjuk látni a Rós Hashana, Jóm Kippúr és a sátoros ünnepnek a beteljesedését is.

A Strasbourgi viták kapcsán sokaknak eszébe juthattak a próféciák, és a bennük szereplő negyedik birodalom.

Isten órájában ez adja a legpontosabb előrejelzést Jézus Krisztus visszajövetelével kapcsolatosan.

Az Újszövetségben Jézusnak két visszajöveteléről olvashatunk. Az első láthatatlan lesz, melynek célja az egyház evakuálása, azoké, akikről a Biblia azt mondja, hogy Krisztuséi. Ez a közelgő esemény Isten még elkötelezettebb keresésére ösztönöz minket.

Ha a mennyből való információkat és igazságokat befogadjuk, akkor egy belső meggyőződés jön létre bennünk a nem látott dolgokról és a személyünk összekapcsolódik a názáreti Jézus Krisztussal. Az ő a főpapi szolgálata az, amin keresztül a kegyelem, az áldás és a Szent Szellem árad az életünkre.

 

 

A zsidó naptár szerint egészen Jóm Kippúrig bűnbánati napok vannak, ezért gyakran a hívők is érzik, hogy meg kell tisztítaniuk magukat a nyár sarától annak érdekében, hogy tiszta szívvel, tiszta lelkiismerettel tudjanak a jövő kihívásai és feladatai elé állni.

Mi ugyanis nem dekadens pünkösdi keresztények vagyunk, akik elmenekülnek a földi kihívásoktól és egy olyan álomvilágba helyezik magukat, melyben a természetfelettivel úgy tudnak foglalkozni, hogy közben véletlenül se kelljen a földi dolgokkal szembenézni.

Sok vallásos ember pánikba esik, ha kihívások elé van állítva, vagy olyan társadalmi, politikai eseményekről esik szó, amik közvetetten, vagy közvetlenül kapcsolatban állnak Isten igéjével.

A negyedik világbirodalomról szóló próféciák is Isten igazságai, ráadásul nagy áldás, ha a jövőről nemcsak a világi emberek fejtegetései és elemzései alapján gondolkozunk, hanem mennyei reménység alapján állunk.

Ez ugyanis folyamatosan pozitív várakozást hoz létre a jövővel kapcsolatban, mivel Isten ígéreteire néz, amik olyan eseményeket helyezetek kilátásba, melyeket biztosan meg fog tenni. Ezek között ugyan sok olyan prófécia is van, amik elsősorban nem a napfényes jövőt mutatják, de ezek is hozzá tartoznak Isten igazságához. El kell fogadni, hogy vannak olyan bibliai igazságok, amik azért negatívak, mert az Ördög munkájáról szólnak. A keresztények gyakran kiragadják a próféciák közül az elragadtatást, és csak azt várják, miközben az utolsó időkre szóló próféciáknak egy másik oldala is van.

A negyedik világbirodalomról sok prófécia szól, amiket régóta próbálnak beazonosítani különböző aktuális hatalmakkal,

de ezt még nem lehet egyértelműen megtenni, talán a következő időszakban világosabban lehet majd látni.

Dán 2:41-44 - Nabukodonozor nyomasztó álmát a babiloni bölcsek nem tudták megfejteni, csak egyedül Dániel. Nem minden álom származik Istentől. Ami tőle van, az egészen másképp hat az ember szellemére, lelkére, ezért nagyon nehéz őket elfelejteni. Éjszaka nemcsak a Szent Szellem, hanem a gonosz szellemek is aktívan mozognak, ezért az álmok feltétlen elfogadása könnyen okkultizmusba viheti az embert.

 

 

Nabukodonozor álma viszont Istentől volt. Egy olyan furcsa alakot látott, aminek a részei közül számunkra most a lábszár, a lábfej és annak tíz ujja a legérdekesebb, mert ezek az utolsó, negyedik birodalomra vonatkoznak. 

Ha ez a birodalom megjelenik - vagy már látjuk formálódni -, akkor lehet tudni, hogy rövid időn belül eljön Isten országa.

Több ige is vonatkozik arra, hogy a korszak végén az utolsó birodalom csak rövid ideig áll majd fenn, nem lesz neki évtizedeken, évszázadokon átívelő kifutása a történelemben. Ez viszont csak a negyedik birodalom utolsó konstrukciójára vonatkozik, a valódi birodalmi korszak valójában nagyon hosszan fennáll.

A mai világrendszer gyökere egészen a Római Birodalomig vezethető vissza, így - bár végkifejlete valóban rövid lesz - a három dánieli birodalmat követő negyedik birodalom már kétezer éve jelen van a világban. A római köztársaságot még nem nevezték birodalomnak, a „következő fejedelem” uralmának kezdetét ezért Augusztus császártól szokták számolni (i.e. 27). Ennek az impériumnak az idejében született Jézus Krisztus.

A Szent Szellem az előző birodalmakat is testrészekkel jelképezi, a fejtől az ágyékig összesen három birodalom zajlik le, az utolsó pedig három korszakra oszlik. Az előzőeket a biblia név szerint említi: Babiloni-, Méd - Perzsa-, és Hellén- Görög Birodalom. Az utolsóról viszont, mint negyedik birodalomról beszél, mert a történelemben több néven is megjelenik.

A bálvány lábszára vasból van, ami azt jelenti, hogy a negyedik birodalom minősége alacsonyabb rendű lesz, mint az előzőeké, az ereje viszont sokkal nagyobb.

A lábfejnél, a birodalom következő, későbbi korszakában a vas mellé vegyül a cserép, ezt az elegyedést pedig a Biblia érdekes módon az arámi „arab” szóval jelöli, minek jelentése: elegyedik és keveredik.

Az arab törzsek sem egységes származásúak, hanem sémi és kámita törzsek keveredésével jött létre. Az elegyedés a korai korszakot még nem jellemzi, csak a végső formájára vonatkozik.

 

 

A Római Birodalom a konstantini fordulat után kettészakadt és - bár 476-ban a nyugat-római birodalom látszatra meg is szűnt - különböző formákban szinte folyamatosan igyekeztek helyreállítani azt. Jusztinianosz például nemcsak területileg igyekezett azt helyreállítani, hanem a jogrendet és a vallást is máig hatóan átalakította. Ő rendelte el, hogy senki más ne használhassa magára a katolikus keresztény kifejezést, kizárólag a császári hatalommal összefonódott katolikus egyház. Innét kezdve indult el a „szektázás” a különböző gyülekezetekkel szemben és szorultak ki az újjászületett, Szent Szellemmel betöltött keresztények az Egyház fogalmából. A pápai rendszer, Nagy Károly és Nagy Ottó, a Német-Római Birodalom, sőt még a Habsburg királyok is, mind a császárság örököseiként gondoltak magukra. A 19. században Napóleon, a 20. században pedig Hitler próbálkozott meg Európa egységesítésével. A 21. században is észlelhető ez a szándék, a mi feladatunk viszont az, hogy amennyire tőlünk telik, lassítsuk ezt a folyamatot.

A vas tehát a birodalom minőségét és erejét jelenti, de a biblia szimbolikában van még egy jelentése: a bűn.

A görög kultúrában még volt nemesség, felemelkedettség, a római kultúra viszont már egész más volt, ez a romlás pedig a világkorszak végén még jobban betetőzik. A vassal elegyedő agyag jelölheti a sarat, a gonosz, romlott életvitelt is. A mai kultúra is erőteljesen bálványimádó, démonimádó és szex-imádó. Ilyen kultúra legutóbb Noé és Szodoma korában volt, a Biblia szerint viszont a korszak lezárásakor újra globális mértékben meg kellett jelennie.

 

 

Dán 7.23-27 - A negyedik birodalom más, mint az előzőek. Míg azokat egy-egy állat szimbolizálja, addig az utolsót egy szörnyeteg, ami az egész földet eltapossa és szétzúzza - arám nyelven itt nem a héber „erec” szó szerepel, de valószínűleg ez a Szent földre vonatkozik. A római birodalom volt az, ami elvette a földet a zsidóktól és Izrael helyett Palesztinának nevezte el.

A tíz szarv egyértelműen az utolsó korszakra vonatkozik, mert korábban Róma sem a keleti, sem a nyugati oldalon nem állt fel 10 hatalom szövetségéből.

Szarv a bibliában: hatalom, világi dicsőség. Minden országnak van dicsősége. Az Ördög is ezt mutatta meg Jézusnak. A prófécia szerint három király fog kiesni ebből a szövetségből, helyükre pedig egy másik király kerül – aki nem része a 10 királynak, hanem az új felállásban a nyolcadik uralkodó lesz.

 

 

Ez a szarv egyenesen Krisztus ellen fog támadni és megrontja a szenteket. Sokan ezt az egyházra vonatkoztatják és - bár beletartozhatnak Krisztusban hívő emberek - mégis leginkább Izraelre vonatkozik, ami mind a mai napig szent nép, még ha ezt nem is lehet kívülről látni rajta.

Dániel 12:7 - A könyv szerint három és fél évig (időig) tart az Antikrisztus, a nyolcadik király totális hatalma a Földön. Irenaeus ezt úgy értelmezte, hogy a Jelenések könyvében leírt hét év úgy oszlik fel, hogy az első felében, mint diktátor uralkodik, a második felében viszont a bolygón – a csapások és a háborúk miatt - az anarchia és a káosz uralkodik el.

 

 

Miután ez a vezető teljes mértékben ki akarja iktatni a törvényt az emberiség életéből, az ítélő angyalok elveszik tőle a hatalmat, ekkor jelenik meg Isten országa.

Dán. 8: 9-12, 23-36 - Antiokhosz Epiphanész az Antikrisztus előképe, aki, miután Róma kiparancsolta Egyiptomból, dühében Jeruzsálemen és a zsidókon állt bosszút. Ez az utolsó időkben egy sokkal pusztítóbb formában fog bekövetkezni.

Ézs. 10:6 - A negyedik birodalom ebben a próféciában Assúrként szerepel. Egy olyan szövetségről számol be itt a Biblia, ami megtámadja és megszállja Izraelt.

Ez lesz az utolsó ítélet a zsidóság életében, és közvetlenül a Messiás fogja őket megszabadítani.

 

A Dániel 9:26-27-ben is szerepel erről egy prófécia, ahol két fejedelem szerepel, a Messiás és az, aki a Szenthelyet és Jeruzsálemet elpusztítja. Bár Titusz Kr.u. 70-ben elpusztította a Szenthelyet, annak a Templomnak a próféciák alapján újra fel kell épülnie.

Az ige szerint az Antikrisztus „szövetséget fog kötni sokakkal” – ez azt jelenti, hogy ha nem is minden zsidó, de a zsidóság jelentős része el fogja fogadni a hatalmát. Napóleonnak volt egy mondása: aki szeretne a zsidókon uralkodni, építse fel nekik a Templomot.

A negyedik birodalom tehát egy olyan szuperállam lesz, ami Izrael képviselőivel szövetséget köt, és fel fogja építeni a Templomot, helyre állítva az istentiszteleti áldozatokat.

Az évhét közepén viszont az Antikrisztus megszentségteleníti a Szenthelyet és erővel véget vet az áldozatoknak, ahogy Antiokhosz Epiphanesz is tette. Ez az ember kezdetben egy rendkívül sikeres és népszerű politikai vezető lesz, aki elhozza a jólétet az emberiségnek, rengeteg problémát megold, ezért rengetegen fognak rajongani érte. Nagy valószínűség szerint még az izraeli-palesztin konfliktust is meg fogja oldani.

Ma viszont nincs olyan politikai vezető, akit az egész világ imádna, csak megosztó személyiségek vannak a politikában.

 

A Templom előkészítése, felépítése viszont egy időre nagyobb kegyelmet hoz a világra, attól függetlenül, hogy az Antikrisztus építi fel. Izrael megszületése az 1960-as években is kulcsfontosságú időszakot hozott el a karizmatikus mozgalom számára. Ekkor, 1967-ben került Jeruzsálem és a Templom-hegy Izrael fennhatósága alá.

A jövőt viszont pontosan, forgatókönyvszerűen leírni nagyon nehéz, még a próféciák tanulmányozásával is, ezért szükséges a Szent Szellem folyamatos vezetése. Emellett elengedhetetlen az ige és a próféciák mély ismerete, azok józan értelmezése és egy olyan, Istennek elkötelezett közösséghez való tartozás, ami több mint mozgalom. Tartós jelenlétet és befolyást ugyanis csak szervezett formában lehet gyakorolni a társadalomban.

 

Világszerte nagyon sok bibliai alapon álló közösség van, „szabadúszóként” azonban senki nem tudja építeni Krisztus testét és nem tudja betölteni Isten elhívását sem.

Morvay Bátor;Morvay-Tóth Petra | 2018. 09. 22.