A ház szolgája és építője

#Németh Sándor
#hitgyulekezete
Morvay-Tóth Petra;Csáti Evelin | 2019. 01. 22.
Január 12-ei istentisztelet összefoglalója
Isten háza Izrael és az Egyház, amik egy ellenséges környezetben hordozzák a Messiási kor ígéretét a Földön. Németh Sándor január 12-én elhangzott üzenetének az összefoglalója.

Isten háza Izrael és az Egyház, amik egy ellenséges környezetben hordozzák a Messiási kor ígéretét a Földön. Jézus az építő mester, aki a házat építi és felelősséget vállal érte, Mózes pedig azoknak a szolgáknak az előképe, akik hűségesen és teljes odaadással szolgálják azt. Németh Sándor január 12-én elhangzott üzenetének az összefoglalója. 

Isten ígéreteinek alapja az ősevangélium – aminek beteljesedését ünnepeljük az istentiszteletek során. A bűnbeesés után e világ istene a Sátán lett; és a föld, amelyet Isten nyugalomban és békességben akart átadni számunkra lakóhelyül, a kettejük közötti konfliktus színterévé változott.

1Móz.3:15 - A próféciában nem csak átok és ítélet jelenik meg, hanem egy ígéret is, miszerint a konfliktus a tetőpontján meg fog jelenni az asszony magva, a Messiás, aki a kígyó fejére tapos. Ez a mag a názáreti Jézus Krisztus, aki teljes és tökéletes diadalt aratott a Sátán felett.

A konfliktus azonban még nem ért véget, hanem folytatódik: az asszony magva a kígyó fejére tapos, az pedig annak sarkát mardossa. Jézus után az asszony magvát az igazi egyház testesíti meg a földön, akinek a sarkát a kígyó már közel kétezer éve mardossa.

Jézus győzelmének köszönhetően viszont az ellenség már nem a fejünk fölött, hanem a lábunk alatt van. Ebben a pozícióban kell megmaradnunk - mert amíg ez így van, addig biztosítva van számunkra a győzelem.

Kígyókon járni természetesen nem könnyű, mégis ez az egyetlen út, amely az örök életre vezet. Isten pedig megadta számunkra a hatalmat, hogy a lábaink alatt tarthassuk az ellenséget és közben semmi ne ártson nekünk.

A két vonal (messiási és sátáni vonal) szellemi konfliktusa különböző kulcsfigurákon keresztül nyilvánul meg a világtörténelemben. E folyamat során a jó és a rossz párhuzamosan fut, fejlődik és közeledik a beteljesedési pontja felé.

 

Az egyház feladata, hogy elérhetővé tegye az emberek számára a Messiás természetét, életét, erejét, hatalmát és kegyelmét. Ez csak olyan emberek által lehetséges, akik személyes közösségben állnak Jézus Krisztussal, be vannak töltekezve Szent Szellemmel és odaszánják magukat, hogy az igazság eszközei legyenek a világban.

Ugyanakkor a Sátánnak is megvannak a maga eszközei, akik az ő akaratának megfelelően igyekeznek alakítani a történelmet, ezért fontos, fel tudjuk ismerni, kik képviselik az adott korban ezt a két vonalat.

Ábel és Káin

Az ellentét már az első testvérpár személyében felfedezhető: a Messiás vonalát – amelyet most kéknek nevezünk meg – Ábel képviselte elsőként, aki felismerte, hogy az Istennel való kapcsolat helyreállításának alapja az engesztelő áldozat. Ezzel a felismerésével ő lett az igaz hit és az abból származó megigazulás első prototípusa, egyben az igaz vallás megalapítója.

 

Ezzel szemben Káin lett minden olyan hamis vallás atyja, amely az Istennel való megbékélés folyamatából kihagyja az áldozatot és az igaz hit képviselőit üldözik.

Énokh és Lámekh

Ugyanez a séma figyelhető meg az emberiség hetedik generációjában Énokh és Lámekh személyében. Lámekh volt az első ember, aki a lelkiismeretét megbélyegezte és sátánivá tette azzal, hogy Isten törvényét kifordítva felcserélte a jót a rosszal, az erőszak áldozatát az elkövetővel. Ő a mai „újmoralitás” első hirdetője, aki a bűneit nem szégyellte, sőt, büszkén hirdette.

Énokh ellenben – aki szintén a modern idők előfutára – igaz, Istennek odaszánt ember volt, aki megőrizte Isten kenetét és tisztaságát, ezért Isten megkímélte őt a halál fájdalmától és magához ragadta.

Az apokrif könyvek szerint ő volt az első próféta, aki először hirdette a Messiás második eljövetelét.

Noé és Nimród

Noé és Nimród mindketten korszakalkotó személyek voltak. Noé egy istentelen, gonosz és torz világban élt, amely szabados szexualitásával szemben (az emberek angyalokkal és állatokkal keveredtek) megőrizte a teremtés tisztaságát és mindent úgy tett, ahogyan Isten mondta neki, ezért tudott végül a családjával együtt megmenekülni.

 

 

Nimród is ebből a családból, Khústól származott (Nimród Noé dédunokája), de szembeszállt az Ádámmal és Noéval kötött isteni szövetséggel és a világról egy teljesen szubjektív, sátáni koncepciót alkotott. 

Nimród lett az Isten nélküli, istentelen globalizmus atyja.

A probléma alapvetően nem az „egységes emberiség” gondolata, hanem az, amikor ezt a Szegletkő kihagyásával akarják megvalósítani. A világ ugyanis a Messiás uralma alatt egységes lesz, ugyanakkor a nemzeti közösségek szuverenitása is megmarad. Az embereknek egyszerre lesz erős a globális és a nemzeti identitásuk, a kettő összeegyeztetése pedig nem fog gondot jelenteni, ahogy Jézusnak sem okozott gondot.

Mózes és a fáraó

A jó és a gonosz következő nagy összecsapása az exodus korában történt, melyben a messiási magot Mózes és az általa vezetett Izrael jelentette – akiknek több sátáni figurával szemben is fel kellett venniük a harcot (a fáraó, Jannes és Jambres, Bálám).

Mózes, a Messiás előképe

Mózes egy Isten által kiválasztott szabadító volt, aki egyben a Messiás előképe is. A Zsidókhoz írt levél 3. fejezetében Pál apostol a kettejük közötti hasonlóságokkal és különbségekkel foglalkozik. Mózes még nem Izrael utolsó nagy Szabadítója, sőt, ő maga is prófétált arról, hogy Isten egy nála nagyobb személyt fog elküldeni hozzájuk.

Zsidó 3:1-6 - Figyelembe kell vennünk azt, hogy ez a levél első sorban zsidó-keresztény közösségnek íródott, közöttük született meg az egyház és hosszú ideig ők adták az egyház vezetését is. A keresztény szó eredetileg annyit jelent, hogy „messianisztikus emberek”, akik hisznek a messiásban - és abban, hogy ez a személy a názáreti Jézus Krisztus, akinek a halála által mi az ő életéből részesültünk.

 

 

Jézus Krisztus a mi hitünk Főpapja, aki először az ő vérével keni fel a keresztényeke, ahogy Mózes is ezzel kente fel először az ároni papságot a szolgálatra, hogy Isten jelenlétében forgolódhassanak. Jézus vére az, ami megszentel, megtisztít a romlott természetünktől és részesít minket a Messiás tiszta, örökkévaló és bűntelen természetével.

A másik dolog, amivel Jézus felkeni a keresztényeket, az Isten Szelleme, a Szent Szellem, amelyben a személyiségünk minden részét alámeríti. Innentől kezdve mi is felkent emberek vagyunk: Jézus vérével és Szent Szellemmel felkentek.

Mózes és Krisztus között fontos különbség, hogy a szelíd olajfának - amelybe mi is beoltattunk – a Messiás adja a gyökerét.

Jézus az építő mester, aki a házat építi és felelősséget vállal érte, Mózes pedig hűségesen és teljes odaadással szolgálja azt.

Milyen üzenete van Mózes személyének a jövőre nézve? A választ Ézsaiás könyvének 40. és 50. fejezeteiben találjuk meg.

Isten házának két része van: Izrael és az Egyház. Izraelen belül azonban meg kell különböztetnünk egymástól a természetes és a spirituális Izraelt (ami nem azonos az Egyázzal!).

Ézsaiás a lázadás korszakában lévő Izraelről is úgy beszél, mint megváltottról, aki fiú, de nem fogadja el az Atya hívását. A megváltás ugyan objektíve rájuk nézve is megtörtént és érvényes, ezért fontos, hogy hittel, Isten szemszögéből lássuk őket. Az ő megtérésükre is sor fog kerülni előbb-utóbb, addig pedig az ajtó nyitva van a nemzetek evangelizálása előtt: a nép, aki Isten nem kereste és nem ismerte, találkozhat a Megváltóval.

Jézus tehát először az egyház felé végzi el a szabadító munkáját.

Máté 24:38-44 – A Messiás visszajövetele két részletben fog megtörténni: először rejtett formában, majd nyilvánosan. A titkolózás oka a „ház ura”, aki ha tudná, mikor jön el a „tolvaj”, akkor nem engedné, hogy bármit is magával vigyen. Jézus természetesen nem tolvaj, azokat fogja magával vinni, akik az övéi. A világ szereti ezt az eseményt mesének beállítani, nekünk viszont fontos, hogy komolyan vegyük és éberek legyünk, értelmezzük az idők jeleit.

 

 

Erről az időszakról szól Noé korának történelmi analógiája. Noé Isten parancsára több mint 100 éven keresztül építette a bárkát és hirdette a közelgő ítéletet, az emberek viszont nem figyeltek rá, csak gúnyolódtak rajta. Egy nap azonban bementek a bárkába és Isten bezárta az ajtót. A bárkából már senki nem mehetett se ki, se be, az emberek pedig semmit nem vettek észre ebből, egészen a hetedik napig, amikor megnyíltak az ég csatornái és a föld mélységeiből is víz tört fel. Csak ekkor vették észre, hogy mekkora bajban vannak.

A világ fiaiból teljes mértékben hiányzik a természetfelettire való érzékenység, és sajnos sok szekularizált keresztényből is.

Te viszont ne legyél olyan ember, akit csak a természetes világ dolgai foglalkoztatnak.

 

 

Akiben Isten Szelleme van, az futurista ember, nem csak a saját egzisztenciális idejére néz, mert benne van a szellemében az örökkévalóság és képes Isten szeméből szemlélni a dolgokat. A szellemi emberek ilyenkor, az év elején, sokat imádkoznak és keresik a mennyből jövő információkat, hogy megragadják az előttük álló év szellemi tartalmát: „Mik azok a kihívások és fenyegetettségek, amiktől meg kell óvnunk magunkat, családunkat, nemzetünket és mi Isten akarata, amit el kell végeznünk az adott időszakban?”

Az Úr visszajövetele már nagyon közel van – az időpontot azonban senkinek nem árulta el.

Ha a Sátán tudná, mikor jön el a Messiás, olyan ellenállást fejtene ki, amit az apokalipszis idején fog. Az egész világ tűzbe borulna és totális káosz uralkodna. Mindez idő előtt történne meg és sok elvarratlan szál maradna, ezért ahhoz, hogy a Messiás szuverén módon érvényesíthesse a földön az akaratát, ki kell emelnie az egyházat.

Luk 12. – A pontos időt ugyan nem tudhatjuk, az Ige viszont tartalmaz olyan utalásokat, amik alapján fel tudunk készülni.

Az evangélium az éjszakát négy őrjárati időre osztja (este 6-9 óráig, éjjel 9-12-ig, majd 12-3-ig, és végül hajnalban 3-6 óra között), és azt állítja, hogy a „tolvaj” a harmadik őrváltási időben jön el. A tíz szűznél szintén éjfélkor hangzik a kiáltás. Ebből úgy tűnik, az egyház is bele fog csúszni az antikrisztusi korba, de az apokalipszis bombái még nem fognak olyan mértékben berobbanni, mint az elragadtatás után.

Mi a tanulság?

1. Légy kész!

2. Nyisd ki a szíved!

Aki készen vár, tele van Szent Szellemmel és nincs bűn az életében, egy pillanat alatt át tudja adni magát az Úrnak. Az elragadtatáskor egy pillanaton fog múlni, hogy ki megy el és ki marad itt, ezért nagyon fontos, hogy ne menjen le a nap a haragunkon.

Minden este bocsáss meg lefekvés előtt, hogy ne maradjon harag a szívedben, mert abban a pillanatban már nem lesz idő arra, hogy azt mondjuk: Bocsáss meg Uram! Mire ezt kimondanánk, bezárul az ajtó. Sokan csak későn ébrednek majd fel, ezért mi legyünk éberek. A perc a miénk, ragadjuk meg, és térjünk meg, mert a visszaszámlálás korában élünk.

 

 

3. Hűséges módon szolgálj az Úr házában, és ne rombold az egyházat, hanem építsd, mint Mózes!

Miután a Messiás befejezte a munkáját az Egyházban, eljön, hogy Izraelt is megszabadítsa.

Ézs11:11-12 - Mózes korában az Úr egyszer már kinyújtotta a kezét, hogy erővel és hatalommal kihozza Izraelt Egyiptom fogságából.

A világválság elsődleges oka – amely egyre csak mélyülni fog a jövőben –, hogy a világ nem engedi, hogy Izrael bibliai nemzetté váljon, csak szekuláris nemzetként engedik létezni. Izrael igazi szellemiségét jelenleg a telepesek képviselik és valósítják meg a legjobban. Ők igazi honfoglaló hősök, akikre óriási presszió nehezedik.

 

 

A jelenkor többsége megveti őket, pedig a jövőben hősként fogják tisztelni őket, mert jelenleg ők jelentik Izrael reménységét és jövőjét. Nélkülük Izrael csak egy bűnös, szekuláris állam, ami nagyon veszélyes állapot, mert Isten nélkül nem lehet Jeruzsálemet és a Szentföldet tartósan megtartani.

Ezék 20:32-37 – A prófécia szerint Izraelnek lesz még egy „rossz dobása”, még egy asszimilációs kísérlete a történelemben, Isten viszont ezt nem engedi megvalósulni.

„És ami lelketekben támadt, semmiképpen sem lesz meg, hogy azt mondjátok: Leszünk olyanok, mint a pogányok, mint a tartományok nemzetségei, szolgálván fának és kőnek.”

Az asszimiláció megakadályozására Isten olyan folyamatokat indít el, amik nem engedik a zsidókat a pogány nemzetekkel egybeolvadni. Ezt a célt szolgálja például a tömeges iszlám migráció is, amellyel párhuzamosan az antiszemitizmus is egyre növekszik a térségekben.

Ézs 28:15-18 - Izrael szövetséget fog kötni a fenevaddal, a „halállal és az alvilággal”. A Jelenések könyve (13. fejezet) szerint ez a világhatalom lesz az első, amelyben magának a Sátánnak a természete fog megtestesülni. A vele kötött szövetséget Isten irgalomból el fogja törölni, mert nem akarja, hogy az idők végén Izrael a rossz oldalon álljon.

Amikor az Antikrisztus felállítja a Templomban az utálatos bálványát, akkor életbe lép Jézus próféciája és sokan kimenekülnek a pusztába, a „népek pusztájába”, Jordáni déli részére.

Itt fogja Jézus először kijelenteni magát az lévő menekülteknek – ennek az eseménynek az előképe Pál apostol damaszkuszi megtérése. Innen fog a Messiás tovább vonulni az égben Jeruzsálem felé, ahol bevégzi a Mózes által hirdetett végső exodust, Izrael nagy szabadítását.

Morvay-Tóth Petra;Csáti Evelin | 2019. 01. 22.