Válasz a Magyar Hangnak

#kozlemeny
#nyilatkozat
Hit Gyülekezete Sajtóiroda | 2020. 05. 20.
A Hit Gyülekezete válasza a Magyar Hang Magazin kérdéseire
Az alábbiakban olvasható egyházunknak a Magyar Hang és az Átlátszó.hu közös sajtómegkeresésére küldött válasza.

Tisztelt Lukács Csaba és Bodoky Tamás urak!

 

Alábbiakban válaszolunk Egyházunknak 2020. május 18-án megküldött kérdéseikre:

A levelükben feltett kérdések törvényi védelem alá eső adatok közlésére vonatkoznak, melyek nagyobbik része az egyház hatáskörén is kívül esik, ezért a kért adatokat nem áll módunkban közölni az alábbi indokok alapján:

 

I.

Egyházunkat és a vezető lelkész urat egyházi személyi minőségben érintő adatok

1.)   Németh Sándor vezető lelkész az elmúlt tíz évben mennyi javadalmazást vett fel a Hit Gyülekezetétől?

A Hit Gyülekezete bevett egyház, működését az egyházakra vonatkozó speciális törvények, így a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban Etv.) és az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény szabályozzák. Ezek alapelve (az állam és az egyházak elválasztására tekintettel) az egyházak belső autonómiája (Etv. 7.§ /3/ bek.), ami a hitéleti területet, mint egyház-specifikus (az egyházak fő tevékenységét adó) területet teljes egészében, azaz minden tartalmi, szervezeti, szabályozási és anyagi vonatkozásában az egyházak szuverén hatáskörébe sorolja.

Ennek egyik sarkalatos részét képezi, hogy az egyházak hitéleti bevételeinek alakulása, felhasználása, nem képeznek nyilvános adatot. Ilyen bevételeknek minősülnek például a nem kifejezetten közcélra adott adományok, az SZJA 1 %-ának egyházi célra történő felajánlása és annak költségvetési kiegészítése (Etv. 19/B.§ /2/ bekezdés, 19/C. § /2/ bekezdés).  A lelkészek, papok – mint hitéleti szolgálatot végző egyházi személyek – javadalmazása, így Németh Sándor vezető lelkészé is, a Hit Gyülekezetében a hitéleti bevételekből történik, ahhoz egyházunk soha egyetlen forint állami támogatást, közpénzt nem vett igénybe és nem is kapott, tehát az erre vonatkozó adatok nem nyilvánosak. A javadalmazás feltételeinek és összegének megállapítása az egyház és az érintett megállapodására tartozik az egyházunk vonatkozó rendje szerint.

Mindezek természetesen nem vonatkoznak az egyházak, így a Hit Gyülekezete nem hitéleti célú, nevezetesen a közcélú, illetve közfeladat ellátó tevékenységére, amire vonatkozóan – ellentétben a hitéleti területtel – a törvény maga is előírja „a közfeladat ellátásával összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak közzétételét” és mellékletben felsorolja a vonatkozó adatköröket. Az ebbe a körbe tartozó pénzügyi, gazdálkodási adatokat egyházunk a honlapján, annak közfeladatot ellátó köznevelési intézményei a Közoktatási Információs Rendszeren közlik a törvényi előírásoknak megfelelően (sőt egyházunk még azokon is túlmenően). Az Etv. 19.§ (3) bekezdésnek az egyházi autonómiát védő rendelkezései alapján azonban a közzétételi kötelezettség még ebben az esetben sem terjed ki az egyház belső struktúrájára, hitéleti tevékenységére, döntéshozatali mechanizmusára vonatkozó adatokra.

Mindezek mellett az egyházi személyeket is megilleti a mindenkit megillető alapjog a személyes adatok védelméhez (amibe a jövedelmi adatok szervesen beletartoznak), továbbá az adótitok védelme is. Mivel az egyházvezetői tisztség nem állami tisztség, sem közszolgálati, sem köztisztviselői státuszt nem képez, ezek az adatok már csak emiatt sem esnek a közérdekű adatok nyilvánosságának hatálya alá.

 

II.

A vezető lelkész urat magánszemélyi minőségben érintő adatok

2.)   Mennyi és milyen forrású egyéb adózott jövedelme volt Németh Sándornak az elmúlt tíz évben?

3.)    Németh Sándor mennyiért és milyen forrásból vásárolta meg az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég Hadar Gold Kft-ben birtokolt tulajdonrészét?

4.)    Mennyiért és milyen forrásból vásárolta meg Németh Sándor az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cég X & A Marketing Kft-ben birtokolt tulajdonrészét?

5.)    Mivel Németh Sándor egy éve két üzletrészt is vásárolt az X & A Marketing and Holding Limited liechtensteini offshore cégtől, ezért tudnia kell, ki volt az eladó. Ki voltaképpen az offshore cég tulajdonosa? 

Az, hogy milyen egyéb adózott jövedelme volt Németh Sándornak, továbbá, hogy magánszemélyi minőségében mire használja anyagi javait, miként gazdálkodik velük, teljes mértékben az érintett önrendelkezése alá és törvényileg védett személyes adatkörébe tartoznak.

 

III.

Meg szeretnénk azonban nyugtatni önöket, hogy egyházunk vagyontömege nem csökkent, hanem éppen ellenkezőleg: az elmúlt évtizedekben sokszorosára növekedett minden területen, így a média-érdekeltségeiben is.

Ebben pedig a hívők önkéntes áldozatvállalása mellett meghatározó szerepe van Németh Sándor vezető pásztor négy évtizede zajló, tömegvonzó lelkészi szolgálatának, egyházépítési stratégiájának, az általa kezdeményezett fejlesztési programoknak, kreativitásának is. Ebbe beletartozik az ATV megvásárlása, fejlesztése és igazgatása is. A vezető lelkész alapítói tevékenysége, kezdeményező és aktív szerepvállalása, hozzáadott erkölcsi, szellemi értéke nélkül egyházunk eleve szerephez sem jutott volna a média világában!

Egyházunk vagyongazdálkodását felügyelő szervei, képviselői és híveink tömegei tisztában vannak mindezekkel, így egyház- és intézményfejlesztési projektjeinket széleskörű bizalom övezi. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezekkel kapcsolatosan nincsen semmilyen tisztázatlan ügy, illetve feszültség a köreinkben, ugyanis a Hit Gyülekezete vagyonát senki sem károsította meg. Szakmai intézményeink is rendszeres hatósági ellenőrzés alatt, jogszerűen, stabil anyagi háttérrel tevékenykednek.

 

Tisztelt Lukács és Bodoky urak!

A bűnügyi vizsgálókat is megszégyenítő, provokatív és arrogáns kérdéssorukat nem tudjuk másnak látni, mint zavarkeltésre irányuló akciónak, amely része B. László Hit Gyülekezete ellen indított sokadik hecc- és rágalomhadjáratának. Önök ehhez csak átlátszó ürügyként használják fel az adatigénylés intézményét. Önöknek nagyon is tisztában kéne lenniük azzal, hogy a kérdéses területeket illetően közpénzek használata híján a kérdéseiknek valójában semmi közük sincsen a tényfeltáráshoz. A magánszférába és az egyházi autonómiába való durva beavatkozási kísérletük viszont a kommunista pártállami idők egyházellenes hangulatkeltésének emlékét idézi fel (amiből sajnos volt részünk bőségesen). Csak remélni tudjuk, hogy egy ilyen, mintegy alternatív adóhatóságként való fellépésük és önmaguknak a törvények fölé helyezése az egyházunkkal és vezetőjével szemben, csak egy átmeneti működési zavar megnyilvánulása önöknél. Bízunk abban, hogy válaszunk által megértik, hogy a Hit Gyülekezete vagyonával kapcsolatos aggódásuk alaptalan.

 

Budapest, 2020. május 20.

 

Tisztelettel,

Dr. Mészáros István László

a Hit Gyülekezete Országos Vezetőségének ügyvezetője

 

Petrőcz László

a Hit Gyülekezete Országos Hivatalának a vezetője

 

Császár Csilla

a Hit Gyülekezete számviteli vezetője

Hit Gyülekezete Sajtóiroda | 2020. 05. 20.