Szent Szellem


szerepe az üdvtörténelemben

#szentszellem
#Pünkösd
Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 05. 22.
Május 12-ei Vidám Vasárnap összefoglalója
Egyedül a Szent Szellem az a személy, akin keresztül kapcsolatunk lehet Jézussal. Ő azért jött, hogy Krisztust megdicsőítse bennünk és elvezessen minket minden igazságra. Ez pedig egy progresszív, folyamatosan bővülő kijelentés sorozatot jelent az üdvtörténelemben.

Egyedül a Szent Szellem az a személy, akin keresztül kapcsolatunk lehet Jézussal. Ő azért jött, hogy Krisztust megdicsőítse bennünk és elvezessen minket minden igazságra. Ez pedig egy progresszív, folyamatosan bővülő kijelentés sorozatot jelent az üdvtörténelemben. A pünkösdi háromnapos konferencia (május 11-13), szombat délelötti prédikációjának összefoglalója, a teljes Vidám Vasárnap adással és rövid részletekkel. 

 

A teljes igazság feltárása egy egész emberöltőt igénybe vesz! Ezért az életben nagy előrelépés, ha már tudjuk, mi az, amit még nem tudunk; mert így leszünk kereső emberek.

A Bibliának, a leírt kijelentésnek két főszereplője van: a Messiás - Ő a szegletkő, akit semmiképp sem lehet kiszorítani -, a második pedig a Szentlélek. Ehhez képest keveset beszélünk az utóbbiról. Talán ezért is válnak szólamokká a Szellemről szóló igazságok. Egy dogmával pedig értelemszerűen senki sem akar személyes kapcsolatra lépni.

 

Az üdvtörténelem sosem választható el a történelemtől!

Ez igaz Izraelre és az újszövetségi eseményekre. Az üdvtörténelem a sokszor kaotikus történelem gerince: ebben van kijelentve az ádámi fajnak Isten akarata. Az egyes részeket ezen belül pedig korszakoknak (aión) hívjuk.

 

A Szent Szellem szerepe a teremtésben

Már az 1 Mózes 1:2-3. betekintést nyújt számunkra az Istenben fellelhető hármasságra: Isten (Atya), Szó (Fiú), Szellem. Az utóbbi szerepel elsőnek, mégpedig egy körzési, költési tevékenységben, ahogy a kaotikus ősföld vize fölött lebegett és várta, hogy Isten akarata ki legyen mondva. Ha ehhez még hozzávesszük a János 1-et, láthatjuk, hogy az Ige és a Szellem elválaszthatatlanok egymástól, együtt hozták létre a mindenséget. 

Istenből nem jön ki úgy szó, hogy ne jönne ki vele lehelet!

Annak ellenére, hogy a három isteni személy különálló, elválaszthatatlanok egymástól. A földi életben az egyik legfontosabb feladatunk, hogy jobban megismerjük a Szentlelket. Ehhez képest a természetes világban való forgolódás rendre kimossa belőlünk a róla megszerzett ismereteinket, pedig a Szent Szellemtől való függés isteni függés, mert így lehet Isten Úr az életünkben.

 

 

A 26. vers azt mondja, hogy “teremtsünk embert a képünkre és hasonlatosságunkra”. Amikor a Bibliát lejegyezték, még sehol sem létezett a királyi többes formalitása, hanem egyszerűen kijelenti az isteni többességet és egységet.

Van-e szerepe a szellem nélküli anyagnak az élet létrejöttében? A választ a Zsoltárok könyvében találjuk meg (104:29-30). Innen egyértelmű, hogy az anyagi világ csakis az isteni lehelet miatt él, még ilyen rogyadozó állapotban is. (A mi feladatunk pedig ennek a rogyadozásnak a felszámolása.)


 

Szent Szellem az ószövetségi kijelentésben

2 Péter 1:20-21. - Ez az ige ad egy konkrét képet arról, hogyan kell a pátriárchákra, hit-hősök munkájára tekintenünk: az isteni kijelentés a Szent Szellemen keresztül jött be a szívükbe és onnan a szájukra.

 

 

Mózes

Mózes azt bizonygatta a hitetlen népnek, hogy az az Isten vezeti őket, aki a Vörös-tengert is ketté tudta választani, de amint az éhség közbeszólt, az emberek a mindenható Isten helyett máris a problémáikra néztek. 

 

 

Mózes meglátta, milyen lesz majd az egyház: mindenki prófétál!

Tehát ez ma már nem egy kiváltságos réteg privilégiuma, hanem az Úr akarata. Amikor a 70 vén prófétált, Isten arra tanította őket, hogy ne bízzák el magukat, mert a Szent Szellem jelenléte nem magától értetődő, és ezt a közelséget folyamatosan kívánni és építeni kell az Úrral.  Ezért az Ézsaiás 66. üzenetét a mai keresztények is meg kell, hogy szívleljék! (10-11) Engedetlenség által a szentség szelleme - vagyis a Szent Szellem - megszomorodik. Sok probléma oka családokban, és a felekezetekben, hogy farizeusi magatartással viszonyulnak a Szellem irányában. Ebben az esetben Ő az ilyen emberek ellen tevékenykedik, nem pedig az érdekükben.

Erre példa a Masszánál történt lázadás, amiről a 95. zsoltár emlékezik meg, de a Zsidókhoz írt levélben (3. fejezet) még az újszövetség is fontosnak tartotta kiemelni.

 

 

Pál apostol is utal az 1. Korinthus 10-ben a Szellem exodusban betöltött szerepére. Ahogy a vízen való átmenetel a Jézusban való alámerítkezés képe, úgy lett a felhő a Szellem-keresztségé. Mivel nálunk ez már nem Mózes, hanem Jézus nevére történik, a kenet megnyugszik rajtunk. Nem véletlenül jobb az új szövetség, mint a régi!

 

Bírák, királyok és próféták

Hóseás prófétánál (9:4) egyértelműen ki van mondva, hogy a próféta a Szellem embere, egy olyan személy, aki lemondott önmaga birtoklásáról a Szent Szellem javára. Ha ez a motiváció benned is kialakul, akkor a Szellem jobban fog használni, mint bármikor, de ha nem, akkor láthatatlan falakba fogsz ütközni.

Isten Sámuelt szuverén módon hívta el, Dávid szolgálata pedig a prófétán keresztül indult be. Sámuel egy olyan prófétaiskolát hozott létre (1 Sámuel 19:19-24), ahol még Sault is az uralma alá gyűrte a kenet jelenléte, bár nem maradt meg benne tartósan. Innen is látszik, hogy ezek a személyek maguk köré vonták a kenetnek egy erős jelenlétét, főleg úgy, hogy más prófétákkal együtt karöltve szolgálták Izrael javát. Sámuel ezzel egy új szellemi korszakot indított el a népe életében. 

Saul egy ijesztő előképe azoknak a keresztényeknek, akik egyszer már közel kerültek a Szellemhez, de valami módon ezt megtagadták és megszomorították, ezért még rosszabb állapotba kerültek, mint amilyenben előtte voltak. Az ilyen emberek rosszindulatúak, mert a szívük nem kompatibilis a Szellemmel. 

A karizmatikus megtapasztalások nem jelentenek erkölcsi értékítélet Isten részéről és hosszútávon csak minőségi emberekben marad meg a kenet! Illés például ilyen volt; őt Isten szuverén módon kente föl. Hűséges tanítványa, Elizeus már viszont Illésen keresztül kapta a kenetet. Ezért keresztül kellett menjen több állomáson (Gilgál, Bétel, Jerikó, Jordán), hogy nyilvánvaló legyen miként viszonyul a Szellem munkájához.

 

 

Számunkra Jézus záloga a Szellem, ez a bizonyíték arra, hogy Ő vissza fog értünk jönni . Ez a pecsét a testünkön is ott van, a feltámadás napjára "foglalt le" minket. 

Sámson élete különösen érdekes a csodák és a kenet működése szempontjából, mert az rajta fizikai erőként nyilvánult meg. Amikor Júdea kiadta őt az ellenségnek, a Bírák 14:6-ban azt mondja az ige, hogy a Szellem “ráesett” Sámsonra és az eredeti szöveg szerint elégette, mint a tűz, az új kötelet, majd egy szamár állcsonttal végzett több mint ezer filiszteussal.

Ez a fajta kenet mindig kritikus helyzetben nyilvánult meg Sámsonon.

 

Isten szelleme hűséges, különösen kritikus időszakban

Csáti Evelin;Morvay Bátor | 2018. 05. 22.