Nem fog a varázslás Jákóbon

#Hit Gyülekezete
#Németh Sándor
Nagy Boglárka | 2019. 02. 24.
Február 16-ai prédikáció összefoglalója
A varázslás és jövendőmondás különböző formáinak gyakorlata napjainkban is éppoly népszerű az emberek között, mint régen.

A varázslás és jövendőmondás különböző formáinak gyakorlata napjainkban is éppoly népszerű az emberek között, mint régen. Mivel az európai-, és más pogány tradíciókon alapuló kultúrák kezdettől fogva mélyen át voltak – sőt, ma is át vannak – itatva okkultizmussal, nagyon fontos, hogy a keresztényeknek letisztult bibliai képe legyen a szellemvilág működéséről.

A hatalom fő forrása a tudás és az ismeret, ezek megszerzéséért pedig gyakran nem Istenhez, hanem a Sátánhoz fordulnak az emberek. Ez a jövendőmondás lényege és célja. Az elithez tartozó társadalmi csoportok jelentős része ezért az okkultizmusban keresi azokat az ismereteket, amelyekkel életük különböző területein sikereket tudnak elérni.

 A ma élő keresztények számára viszont elengedhetetlen, hogy világos és letisztult bibliai világkép alakuljon ki bennük. Az okkultizmus tilalma már a tízparancsolat első kőtábláján is szerepel – az okkultizmus ugyanis szorosan kapcsolódik a bálványimádáshoz.

 

 

„Amint azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megfélemlék és az ő szíve nagyon megrémüle.
És megkérdezé Saul az Urat, de az Úr nem felelt neki sem álomlátás, sem az Urim, sem a próféták által. Akkor monda Saul az ő szolgáinak: Keressetek nekem egy halottidéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá, és megkérdezzem őt.” 
1.Sám 28:5-7

Az okkultizmus egyik fajtája a halott idézés. A Biblia egyik legnehezebben értelmezhető részei az 1 Sámuel 28. fejezetében olvashatóversek, melyekben Saul király az endori halottidéző asszony segítségével próbált információkat szerezni a jövőről.  Ez a fejezet azért is nagyon fontos, mert elárulja azt a belső motivációt, ami miatt az emberek ma is a Sátánhoz fordulnak információért.

 

Ez a motiváció a jövőtől és az ellenségtől való félelem.

Ilyen, nyomás alatt álló időszakban nem könnyű Istennel kapcsolatba lépni, annak ugyanis megvannak a maga módjai, szellemi-, erkölcsi feltételei. Az emberek szelleme és lelke ebben az állapotban sokkal könnyebben kinyílik a negatív természetfölöttire és sátáni erők befolyása alá tud kerülni.

Saul engedetlen volt Isten vezetésének az amalekiták elleni harc után, majd újabb és újabb bűnöket követett el, aminek az lett a következménye, hogy a szelleme megkeményedett és Isten elfordult tőle, elveszítette az Istennel való kommunikáció lehetőségét.

A félelem – különösen, ha az ember elveszíti a hitét - meg tudja bénítani a szívet, és teljesen elveszi a reménységet a jövővel kapcsolatosan. A felolvasott igerészben az eredeti szöveg szerint az áll, hogy Saul reszketett a szívében. Ennek a félelemnek az ellenszere a kegyelem, ami olyan, mintha kősziklára állítanánk a szívünket.

 

A kegyelem olyan tartást ad a szívnek, ami által akkor is rendíthetetlen lesz, ha nehezen mennek a dolgok.

Ezzel szemben a jövendőmondás olyan sorspusztító erőket szabadít fel az ember életében, amelyek negatív befolyások alá helyezik a jövőt. Ez jól látható Saul életében is, aki a jövendőmondást követő napon meghalt.

Ez a törvényszerűség a történelem színpadán is megfigyelhető: azok a kultúrák és nemzetek, amelyek mélyen át voltak itatva okkultizmussal és bálványimádással, végleg eltűntek a történelem süllyesztőjében. Ebből az is látszik, hogy az okkultizmus minden formája átkot hoz az emberek, sőt nemzetek életére.  Az Ószövetség ezért nem csak a jövendőmondót szankcionálja halálos ítélettel, hanem azt is, aki a jövendőmondóhoz fordul információért.

Az okkultizmus másik jelentős ágazata a varázslás, amiről Sámuel első könyvének 15. fejezetében olvashatunk.

Varázslásnak bűne a lázadás

„Sámuel pedig monda: Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő- és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Íme, jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél! Mert, [mint] a varázslásnak bűne, [olyan] az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.” 1Sám 15:22-23

Lázadásról akkor beszélhetünk, ha valaki engedelmességgel tartozik egy másik személy felé, de az engedelmesség helyett engedetlenséggel sérti meg őt. Ilyen az ember és a Teremtő kapcsolata is, hiszen mindegyikünk engedelmességgel tartozik az Úrnak. Ezért az Isten ellen való lázadás egy nagyon súlyos bűn, ami maga a varázslás.

Lucifer lázadásának ősmintájából tudjuk, hogy a lázadást mindig kevélység előzi meg, amikor az ember felmagasztalja magát és olyan pozícióra vágyik, amit Isten nem akart neki adni. Ez az állapot ugyan még csak kevélység, a vágyat követő cselekvési folyamat viszont már maga a lázadás - ezért mondja az Ige, hogy a romlás előtt kevélység jár.

 

 

A varázslásnak alapvetően két nagy kategóriája van: testi és okkult praktikákon alapuló varázslás. A testi varázslás az ember lázadására épül, utóbbi pedig okkult praktikákra, de mindkettő fő motivációja a hatalom birtoklásának vágya.

A varázslás az uralkodás torz, degenerált formája.

Akkor beszélhetünk varázslásról, amikor az emberek a hatalmukat illegálisan, vagyis sátáni erők befolyásának köszönhetően szerzik meg és gyakorolják. Ennek létezik egy olyan formája is, amikor az ember Istentől kapja a hatalmát, de később fellázad Isten ellen, és a hatalmát Isten népe és a Szent Szellem munkája ellen fordítja.

A hatalomra és az uralkodásra való vágy eredendően benne van az emberben, mivel Isten a teremtéskor Ádámot és Évát hatalommal ruházta fel. A Sátán a bűnbeesés óta ezt a legitim emberi vágyat használja fel arra, hogy Isten ellen lázadóvá tegye őket. Az ember ugyanis a bűnbeeséssel elveszítette uralkodói pozícióját és átjátszotta hatalmát a Sátánnak.

Az egyház viszont már ebben a világkorszakban is fel van ruházva hatalommal, hogy legyőzze a gonosz erőit és előre jelezze, hogy a Sátán királyságának vége lesz a Földön.

Mivel Isten a saját képére teremtette az embert, senkinek nincs joga arra, hogy embertársán uralkodjon és irányítsa a sorsát. Isten azért küldte el a Fiát, hogy mi visszakerüljünk az Ő uralma alá, amely először az egyházban és a személyes életünkben valósul meg a földön.

 

 

Az egyházban viszont vannak erősebb és gyengébb akaraterejű keresztények is, ezért figyelni kell arra, hogy a szolgálók irányába se alakuljon ki egészségtelen függés. A korrupt vezetők pszichikai kötődéseket építenek ki, hogy magukhoz vonják a tanítványokat, Isten szolgái viszont – ha helyesen szolgálnak - megtartják a „három lépés távolságot”. Ez szükséges ahhoz, hogy az emberek hite ki tudjon fejlődni, meg tudjon erősödni, és a krízishelyzetekben már ne mások hitéből próbáljanak megélni, hanem a saját hitükből.

Hasonló a helyzet a házassággal kapcsolatban is: a felek felelősséggel tartoznak egymásért. A folytonos zsémbelődés „kiporszívózza” a környezetünkben élő emberek akaraterejét. Ez volt Sámson nagy problémája is: Delila folyton ki akarta szedni belőle az erejének titkát, aminek következtében Sámson lelke halálosan elfáradt. A szülő-gyerek kapcsolatban is van egy olyan pont, amin túl el kell engedni a gyermek kezét és tudomásul kell venni, hogy nem lehet örökké „kézi vezérléssel” irányítani a sorsát.

Az ember nem kapott hatalmat arra, hogy embertársa fölött uralkodjon, csak a bűnök és a körülmények fölött gyakorolhatunk hatalmat. Az emberek feletti uralkodásra való vágy tehát szintén az Isten akaratával szemben való lázadás és varázslás.

 

 

A varázslás egy másik gyakori formája az átkok kimondása.

„És mikor látta Bálák, a Cippór fia mind azokat, amelyeket cselekedett vala Izrael az emoreussal:
Igen megrémüle Moáb a néptől, mivelhogy sok vala az, és búsula Moáb Izrael fiai miatt.” 
4Móz 22:2-6

Moáb királya Izrael sikereit látva megrémült és Bálám segítségét kérte, hogy átok által rontást hozzon Isten népének az életére. A motiváció tehát ebben az esetben is a félelem volt.

Ma a sikeres emberek láttán sokan rosszul reagálnak: nem tanulni akarnak a sikerből, hanem félni kezdenek és ellenségévé válnak a sikeres embernek. Magyarországon különösen nagy probléma, hogy az emberek nem tudnak jó szemmel nézni mások sikerére.

Meg kell tanulnunk örömmel viszonyulni a sikeres, áldott embertársainkhoz, mert ez a földi élet sikerének egyik kulcsa.

Mindig könnyebb azokat az embereket szeretni, akik nálunk hátrányosabb helyzetben vannak, mert őket meg lehet sajnálni. Az irigy emberek viszont bele sem gondolnak abba, hogy a sikeres embereknek is lehetnek szükségeik és problémáik, nekik is szüksége lehet a bátorításra, támogatásra. Ehelyett gyakran inkább még rátesznek egy lapáttal: „Úgy is olyan sikeres, hadd legyen csak neki is egy kis gondja!”.

 

 

Az átok fogalmába beletartozik a szidalom, a gyalázkodás, a rágalmazás és minden olyan gonosz beszéd, aminek az a célja, hogy megbénítsa a célszemély képességeit, kreativitását és ne tudja élvezni Isten áldását, a Szent Szellemmel való közösséget.

Ilyenkor olyan, mintha egy sötét felhő ülne rá az emberre, egy reménytelen, csüggedt, melankolikus életérzés, amely ellehetetleníti a sorsát, csökkenti a teljesítő képességét.

Ezt a szétszórt, gyenge, erőtlen állapotot nagyon gyakran szidalmazás, rágalmazás eredményezi.

Moáb királya, Bálák tisztában volt azzal, hogy Izrael fiai erősebbek nála, mert az Úr volt velük, ezért egy karizmatikus embernek a segítségével akarta elválasztani Izraelt Isten dicsőségétől. Ettől remélte Izrael elgyengülését.

Amikor az emberek átkozódnak olyan démonikus erőket szabadítanak fel, amelyek körül veszik azt az embert vagy közösséget, akire az átkozódó szavak irányulnak, ezért akár írott formában, akár élőszóban történik az átkozódás, fel kell vérteznünk magunkat Isten Igéjével. Erre a célra alkalmas ige például az Ézsaiás könyvének 54. fejezetéből származó idézet:

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” Ézs 54:17

 

A varázslás testi formája lehet a fizikai test szépsége is, amit különösen nők szoktak alkalmazni a férfiak manipulálására, befolyásolására.

Salamon részletesen beszél erről a Példabeszédek könyvében, ahol a szexuális varázslástól óvja az olvasókat (pl.: szem, ajkak, szemöldök, tekintet, öltözet). Jézabel pontosan ezzel a módszerrel akarta levenni a lábáról Jéhut, aki azért ment hozzá, hogy beteljesítse rajta Illés próféciáját és megölje őt.

Ezen a ponton összekapcsolódik a varázslás a boszorkánysággal. A görög baszkainó kifejezés szemmel verést jelent. Ez benne van a vörös mágiában is.

A vörös mágiának van egy olyan formája is, amely elsősorban okkult praktikákon alapul. Ennek célja az össze nem tartozó lelkek összekötése és az Isten által összekötött lelkek szétválasztása. A 70’-es években a sátánisták ezzel a módszerrel próbálták megállítani az ébredést az Egyesült Államokban: a vezető szolgálók házasságát okkult praktikákkal vették támadás alá és megpróbálták szétverni.

A démonoknak nagyobb ereje van, mint az embereknek, könnyen tudnak függőségeket létrehozni, ezért nem lehetünk naivak ezen a területen.

Függőségről akkor beszélhetünk, amikor az ember elveszíti az önrendelkezésre való szabadságát, és a szabadság helyére egy szenvedély lép be.

A Példabeszédek könyve külön kiemeli a ruházat szerepét a szexuális varázslásban, a „paráznának öltözete” ugyanis az emberek nemiségére hívja fel a figyelmet. Ez ma már nem csak a nőket érintő probléma, a divat alakításában ugyanis ma nagy szerepe van homoszexuális tervezőknek, akik a ruháikkal „cicaférfiakat” és „macskanőket” hoznak létre.

Ahhoz, hogy az utolsó időkben békéltető emberekként tudjunk működni a földön, tiszteletben kell tartanunk az ellenségeink emberi méltóságát – nemi-, etnikai- és világnézeti hovatartozástól függetlenül -, ugyanakkor nem dobhatjuk el a kereszténység értékeit sem, erősen kell állnunk Isten Igéje mellett és képviselnünk kell a bibliai értékrendet a kultúránkban.

Nagy Boglárka | 2019. 02. 24.