Ne add fel a hit harcát

#
| 2023. 04. 20.
Az április 15-ei istentisztelet összefoglalója
Ma a nyugati világban olyan kulturális agresszió van jelen, ami egyre kevésbé tűri meg a kereszténység és a bibliai életmód létjogosultságát, sőt teljes mértékben Isten törvényével és a szövetségekkel ellentétes értékrendet képvisel és propagál. Isten ugyanis az emberekkel kötött szövetségek során nyilvánvalóvá tette, hogy mi az, amit az emberiségtől elvár, mivel a bűnbeesés után szükség volt egy olyan szellemi és erkölcsi rendszer felállítására, ami az embereket megőrzi a bűntől és a haláltól.

Isten rendtartásainak mindig vannak feltételei, amiket ha az emberek betartanak akkor Isten védelmét és gondoskodását élvezhetik!


Ez történt az Édenkertben is egészen addig, amíg Ádám és Éva meg nem szegték azt az egy parancsolatot, amit Isten még a bűnbeesés előtt adott nekik. A parancsra azért volt szükségük, hogy Lucifer engedetlenségének a befolyásán kívül tudjanak maradni. Ez sajnos nem történt meg, ezért Isten kénytelen volt további iránymutatásokat adni, amiket a Noéval kötött szövetségben részletezett tovább. Ebben a szövetségkötésben már megjelent az emberi élet védelme is, amit az Ábrahámmal kötött szövetség követett, amikor Isten már az egész emberiség helyett egy személy felé fordult, akinek a leszármazottaival is, mint néppel szövetséget kötött. Ez volt az a mózesi törvényadás, ami már részletekbe menően írásban is szabályozta az emberi élet minden területét.

A törvényadás célja az volt, hogy Isten megerősítste a teremtett vilgában azt az isteni rendet, ami képes távoltartani az embereket a bűntől és a bűnök következményétől, a haláltól.A következő szövetség az Újszövetség, vagyis a Jézus Krisztussal való szövetségkötés, amiben Isten kegyelme és igazsága kiáradt és elérhetővé vált minden ember számára. A napjainkban zajló kulturális agresszió az összes eddig szövetségi rendszer normáival szemben munkálkodik és arra törekszik, hogy teljes mértékben elszakadjon a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásoktól. 

 

Ez az a törvénytelenség, amiről Jézus is beszélt a Máté evangélium 24. fejezetében, ami a korszak vége felé közeledve egyre inkább növekedni fog. Az itt olvasható eredeti kifejezés egyrészt törvényszegésre utal, amikor az emberek ismerik az isteni törvényeket és úgy szakadnak el tőle, másrészt pedig törvénynélküliségre utal, amikor az emberek már nincsenek is tisztában az isteni igazságszolgáltatás alapelveivel.  

A Sátán is tudatában van annak, hogy Isten ezt az időszakot az aratás számára rendelte el, ezért ő is koncentráltan igyekszik a gonoszság erőivel megakadályozni Isten tervét és munkáját a világban. Erről az időszakról prófétál Dávid is a második zsoltárban, ahol bilincsek leszaggatásához hasonlítja az emberiség kollektív elfordulását az isteni törvényektől. 

„Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen: Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!” Zsoltárok 2:1-3

Ezek a bilincsek olyan korlátozások, melyekkel Isten az emberiség javát akarja szolgálni, mivel a gonoszág az emberi létezéstől függetlenül is jelenlevő valóság. Így ezek az isteni szabályok nem az emberi szabadságot hivatottak korlátozni, hanem a bűnt próbálják meg távoltartani az emberektől. 

Ennek a két ellentétes akaratnak az ütközése generálja az utolsó idők nehézségeit, amikbe az emberi lélek könnyen bele tud fáradni. Lóthoz hasonlóan mi is egy olyan korszakban élünk, amikor körülöttünk tombol a törvénytelenség, de nekünk már lehetőségünk van arra, hogy a Szent Szellem által megújuljunk és megerősödjünk. 

A törvénytelenség terhe alatt az emberi lélek és szellem megroskad, amit csak imádkozás által lehet letenni.

A napjainkban zajló woke kultúra pontosan ezt a törvénytelenséget testesíti meg, aminek a legfőbb célja a kereszténység és az isteni kinyilatkoztatás eltörlése. Az eltörlés része, hogy megpróbálják átírni a bűn és a bűn következményének a fogalmát, amivel nagyon sok keresztényt is megtévesztenek, mivel egy hamis üdvösségtudatot ébresztenek az emberekben. Ez sajnos nem újkeletű dolog az egyházban, ugyanis már az 1. század végén is megjelentek olyan hamis tanítások, amik azt terjesztették, hogy a bűn elkövetése nincs hatással az emberi szellemre és lélekre, sőt mivel nincs feltámadás a testben, ezért nincs is isteni számonkérés sem ezzel kapcsolatban. 

Az egyik legfontosabb hittételük szerint nem az emberi természet bűnös, hanem az anyag hordozza a bűnt, ezért a középkori szentek aszkéta életmóddal igyekeztek a saját testükből kiölni a bűnt, mert úgy gondolták, hogy a test a szellem és a lélek számára csupán egy börtön. Ezekre a tévtanításokra reflektál János apostol a leveleiben és ezt a szellemiséget az Antikrisztus szellemeként nevezi meg, mivel tagadták, hogy Jézus Krisztus emberi testben halt meg és mennyei testben támadt fel. 

Engesztelő áldozat nélkül nincs igaz Isten tisztelet.

Ezek a hittételek ma már nem ilyen formában vannak jelen a gyülekezetekben, hanem sokkal inkább a kegyelem túlhangsúlyozásával kisebbítik a bűnök szellemi jelentőségét. Pedig Isten Igéje egyértelműen kijelenti, hogy a bűn zsoldja halál, amitől csak Jézus Krisztus engesztelő áldozata tudja megszabadítani az embereket. 

Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az igazságot cselekszi, igaz az, a miként Ő is igaz: A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: a ki igazságot nem cselekszik, az egy sem az Istentől való, és az sem, a ki nem szereti az ő atyjafiát. Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást; ” - 1 János 3:4-9

Az Istentől kapott új természet képtelen elviselni a bűn állapotát az emberi szellemben, ezért folyamatosan vádolja az embert és arra ösztönzi, hogy bűnbocsánatot kérjen Istentől. A bűnnek ugyanis terhe van, amit az emberek egészen addig vonnak saját maguk után, amíg meg nem bánják a bűneiket és el nem fordulnak azoktól. Erről beszél Ézsaiás próféta is, amikor a bűnőket szekerekhez hasonlítja, amiket az emberek saját maguk után húznak.

Jaj azoknak, a kik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt mint szekeret köteleken.” - Ézsaiás 5:18

Ezért fontos, hogy az emberek számára az evangéliumot hirdessük, mert Jézus Krisztus visszajövetele egyre közelebb van, és Ő az egyetlen aki képes megszabadítani az embert a bűn terhétől és a bűnök minden következményétől. A már újjászületett hívőknek pedig abban a reménységben kell kitartaniuk, hogy a hitük jutalma valóságos és Jézus Krisztussal együtt fognak uralkodni örökkön örökké. 

Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” - Zsidókhoz írt levél 10:36-40

 

| 2023. 04. 20.