HIT GYÜLEKEZETE
Legény Zsófia
2022. 03. 04.
Mit hoz létre a kipróbáltság?
A február 26-i istentisztelet összefoglalója

Akik figyelték a világpolitikai eseményeket, azokat is meglepte az, ami történt az utóbbi napokban, de a járvány is hasonló volt, a hívőknek fel kell készülni az ilyen meglepetésszerű eseményekre, mint amilyen a járvány, a háború, tele kell lenni Szent Szellemmel, hogy ne roppanjon össze a lelkünk ezek miatt a dolgok miatt. 

A Biblia élő igazság, örök igazság, mely választ ad minden életszituációra, nem csak történelmi tényeket tartalmaz. 

Józsué 5:13-15 — Mielőtt a kananeusi népekkel megütközött Józsué, nem tudott aludni, így felment a hegyre. Harcra készült. Az Úr megjelent előtte, és olyan kijelentést adott neki, amit a korszak végére nézve nekünk is nagyon fontos elfogadni. Így kell gondolkodni az emberek közötti konfliktusról és harcról. 

“Lőn pedig, amikor Józsué Jérikhónál vala, felemelé az ő szemeit, és látá, hogy íme egy férfiú áll vala előtte meztelen karddal kezében. És hozzá méne Józsué, és monda néki: Közülünk való vagy-é te, vagy ellenségeink közül? Az pedig monda: Nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem. És leborula Józsué a földre arccal, és meghajtá magát, és monda néki: Mit szól az én Uram az ő szolgájának? És monda az Úr seregének fejedelme Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy cselekedék Józsué.”

A harcban három kategóriába soroljuk az embereket: mi, az ellenség és a semlegesek. 

Józsué is ezt kérdezte az Úr küldöttjétől: “közülünk való vagy, vagy az ellenségtől”? Mi is hajlamosak vagyunk bekapcsolódni a küzdelmekbe, harcokba pártoskodó módon, de ettől óvakodni kell, mert ettől meg tud szomorodni a Szent Szellem.

A világ rendszere és rendje, nem Isten munkája, hanem Isten megengedő akaratában van benne. Ebben a világrendben mindig is benne volt, hogy a nemzetek vetekedtek, viaskodtak kulturális, gazdasági és politikai tekintetben. A katonai erők alkalmazása után mindig egy új rend/rendszer jön létre. 

Az Úr küldötte azt mondja, hogy ő semleges, azaz nem emberek oldalán áll, hanem Isten oldalán. Az Úr akarata pedig, hogy három cél megvalósuljon a Földön a Miatyánk szerint:

1. Szenteltessék meg az Atya neve a Földön is
2. Jöjjön el az ő országa  
3. Legyen meg az akarata itt a Földön úgy, ahogy a Mennyben.  

Józsué azt értette meg itt, hogy Isten ezekért a dolgokért harcol, nem azért, hogy a földi viszályokban pártoskodjon, Ő ezeket a célokat tartja szem előtt.

Nekünk is meg kell értenünk, hogy nem a földi konfliktusokba kell nekünk beállni, hanem ilyen helyzetben is a magasabb célt, az Isteni perspektívát kell szem előtt tartani. 

Azokat az állapotokat akarja Isten meghonosítani itt a földön, ami a Mennyben már zajlik. A Mennyben tökéletes állapotok vannak, ez a célja itt is. Amikor az emberek összevesznek, harcolnak egymás ellen, akkor nem szabad elfeledni, hogy a mi harcunknak a fenti három a célja (szenteltessék meg az Úr neve, jöjjön el az országa, legyen meg az Ő akarata a földön, mint a mennyben) - akkor lehetünk a földi életben is sikeresek, ha ezeket a célokat tesszük magunkévá. 

Efézus 1:10

“Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak”

  
Isten vissza fog jönni, hogy befejezze azt, amit elkezdett, le fogja zárni teljesen ezt a korszakot. Akkor fog beteljesedni és teljesen lezáródni ez a korszak, amikor Jézus visszatér, és egybe lesz szerkesztve a Menny és a Föld, újraegyesül az egész. Ma ez a munka még nincs kész, mert csak a keresztények, a Szent Szellemmel betöltött embereknek van lehetősége arra, hogy a mennyei életet éljék - ami a boldogságot, békességet, egészséget kellene, hogy képviselje. 

A Föld fog integrálódni a Mennyhez - az emberek és a természet is. Ezért rázkódik minden. 

Apostolok cseleketetei 3:21

“Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva.”

Isten elindítja az idők végén a helyreállítást, az emberekben is helyre fog állni az istenképűség, a szellem, a lélek és a test tekintetében. Még nagyobb mértékben meg fog látszani bennünk a dicsősége, mert ez az istenképűségének a velejárója. 

Zsidókhoz írt levél 2:6-8

“Sőt bizonyságot tett valahol valaki, mondván: Micsoda az ember, hogy megemlékezel ő róla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá? Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt és úrrá tetted kezeid munkáin, Mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki mindent alávetett, semmit sem hagyott alávetetlenül: de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.”

Először Jézussal történt meg, hogy a megváltás után betöltetett a dicsőséggel és ezáltal úrrá lett minden felett. Azt szerezte vissza, amit Ádámék elvesztettek. Az emberek közül ő volt ebben az első, de velünk is ez lesz.

Isten már a bűnbeesés után azonnal elkezdte a munkát, hogy visszaállítsa, helyreállítsa az emberek közösségét ővele. 

Azért jönnek le az angyalok, Isten kegyelme, ereje, hogy a földi káoszban, harcokban kialakuljon azt a vonal, folyamat, ami Isten dicsőségébe torkollik. Ehhez viszont az embereknek el kell fogadni Isten igéjét. 

 

Állj be az újraegyesítési munkába!

Józsué leoldotta a saruját - ez annak a szimbóluma, hogy alárendelte az életét Isten magasabb rendű céljának. 

Isten céljaiba kell beállni, ezért az ügyért kell élnünk az életünket, nem pedig másért. Isten erre hívott el minket, és ha beállunk Isten céljaiba, akkor ennek kell alárendelnünk mindent: a tehetségünket, értékrendünket és időnket. 

"Ha Isten munkájába akarunk beállni, akkor le kell mondanunk az önrendelkezésről. A saját egyéni szabadságról le kell mondani a nagyobb uralomért.”

Ne a saját kis egyéni függetlenségünkért küzdjünk, hanem Isten miatt mondjunk le a jogainkról, hogy az Ő uralmát, vezetését szolgálni tudjuk, a beszédének engedelmeskedni tudjunk. Ma a saru levevése a megbékélés üzenete, hogy ismerjék meg az emberek az Urat, jöjjön el az életükbe az Úr akarata, hogy aszerint éljék az életüket ahogy az Úr azt elgondolta. 

Ne a saját céljainkat kövessük, hanem Isten tervét és célját, mert akkor lesz az életünk sikeres. 

Zsidókhoz írt levél 12:26-29

“Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is. Az a "még egyszer" pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annakokáért mozdíthatatlan országot nyervén, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.”

Isten akkor rázta meg a világot először, amikor lejött a dicsősége a földre. Még egyszer meg fogja rázni, de most nem lokálisan, hanem átfogóan.

Aggeus próféciáját idézi Pál, a megrázkódtatás kozmikus lesz a nagy nyomorúság előtt. A fizikai valóságot (földet, vizet, eget), az államokat, nemzeteket is érinteni fogja. Isten ki akarja cserélni az állhatatlan, romlandó, rothadó és halandó dolgokat állandóra, romolhatatlanra és halhatatlanra. Istenfélelemmel, hálaadással kell szolgálni az Urat, hogy kegyelemben részesüljünk és megtartson Isten. 

Máté 24: 7

“Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.”

Jézus feltámadása óta több háború volt, mint előtte, ezen nem kell meglepődni. 

“A háború elkerülésének legjobb módszere a megtérés.”

Amikor a bűn megsokasodik, akkor Isten birodalmakat támaszt. Ezek jóformán egészében leszállnak az alvilágba. Imádkozni kell, hogy ne szálljanak le a nemzetek az alvilágba.

Szülési fájdalmak kezdődnek most: ez háborúkkal, polgárháborúkkal, testvérháborúkkal, etnikai háborúkkal és világháborúkkal kezdődik. A vajúdás időszaka ez. A vajúdás akkor kezdődik, amikor a gyermek születése megkezdődik. Új világ fog most is létrejönni, Isten uralma fog megvalósulni. Mi velünk terhes a világ. Sokan mondják, hogy a kereszténység meg fog szűnni pár évtized múlva. De ezt el ne hidd! Azért terhes a világ, mert sokakban megszületett Jézus, aki a jövő embere. 

Az emberek sokszor a válságot, a háborút úgy dolgozzák fel, hogy rasszizmus jön létre bennünk. Megbolondulnak sokan, és nem bírnak leállni a gyilkolással - ez vezetett a holokauszthoz is.

Sok torzulás azért jön létre az emberben, mert fél. Béketűrés kell a lelkünk megőrzéséhez.”

A béketűréshez sokszor nagyobb erő kell, mint a kiabáláshoz, ordításhoz. A tüzet el kell oltani. A keresztényeknek nem földi fegyverekkel, hanem Isten fegyvereivel kell harcolni.

Jelenések könyve 3: 10

“Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.”

Miért van megpróbáltatás? Isten ki akarja tisztítani az emberben az örökkévaló értéket. Azt akarja, hogy szent, tiszta, valódi legyen az örök érték az emberben. Közel van az örök értékbe való belépés, ezért próbál meg minket Isten, hogy kész vagyunk-e. Most kell értéket gyűjteni. Az utolsó megpróbáltatás az lesz, hogy szembe kell nézni az Úrral. Van, aki leég, mert nem hordozott valódi értéket, de mivel hívő, valahogy mégis átcsusszan az örök életbe. Azonban akinek van valós érzéke, az Krisztussal együtt meg lesz dicsőítve.

A próba lényege az alkalmasság kivizsgálása. Isten megvizsgálja, hogy alkalmasak vagyunk -e a mennyei elhívásra. Az alkalmasságot áron is meg kell nyerni.

 

Aki Isten Igéjére építi a házát, annak a háza megmarad. Ha nem mozdulunk ki az Úrból a megpróbáltatás idején, akkor a nagy földi megpróbáltatás órájától megőriz az Úr. A vérontás elveszi az eszét az embereknek. Be nem fejezett életútja van azoknak az embereknek, akiket megöltek idő előtt. Igazságszolgáltatásért kiált a vérük, mert a vérben élet van. Az emberek, akik nem tudták leélni a sorsukat, akiket erőszakosan megfosztották az élettől, most igazságért kiáltanak az Úrhoz. 

Jakab 5:7

“Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap.”

A próféták sok esetben szörnyű dolgokon mentek keresztül, tragikusan fejezték be sokan az életüket. Nem azt kell hinni, hogy velünk is ez lesz, de ha át kell menni nagy nehézségeken, akkor ezt is el kell béketűréssel tűrni, és az Úr gondviselésére kell magunkat bízni. 

Róma 5:1-5 

“Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.”

A bűnös ember nem kap mennyei életet Istentől, mert ott is a bűnt folytatná, hanem a földi életben akarja megigazítani az embert, és értékállóvá akar tenni minket. 

Aktuális híreink