HIT GYÜLEKEZETE
2024. 04. 26.
Miért volt szükség Jézus Krisztus megfeszítésére?
Az április 20-ai istentisztelet összefoglalója

Jézus Krisztus személye és a kereszten végzett munkája már az első században élt embereket is megosztotta. Akárcsak ma, akkor sem volt egyszerű értelmezni a szenvedését, a halálát és feltámadását sem. Ezért ahogy az évszázadok teltek már nemcsak Jézus Krisztus szenvedése, hanem a személye is egyre inkább megkérdőjeleződött. 

És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra. - Dániel 12:1-2

Sok esetben a próféciák is több aspektusból közelítik meg a Jézus Krisztussal kapcsolatos eseményeket. Amíg az egyik helyen mint szenvedő Messiásként utalnak rá az írások, addig a másik helyen már győztes  uralkodóként tér vissza, aki megszabadítja Izraelt. Ez még Jézus tanítványait is sokáig megtévesztette.

Ezek a leírások nem egymással ellentétes kijelentéseket tartalmaznak, hanem időben és térben két külön eljövetelre utalnak, amit nem volt egyszerű értelmezni sem a zsidóknak, sem pedig a nemzetekből megtért keresztényeknek. 

Jézus Krisztus első eljövetelének a célja ugyanis a megváltás  volt, amikor a halálával kifizette értünk a váltságdíjat. Ez szellemi értelemben egy hatalomváltást jelent, mivel az ember élete többé már nem a Sátán, hanem Jézus Krisztus uralma alá kerül.

1. A megváltás mindig Isten saját munkája. Nincs lehetőség önmegváltásra.

Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által. És népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, aki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól. És béviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr. - 2 Mózes 6:6-8

Ahogy az Ószövetségben Izrael megszabadult az egyiptomiak elnyomása alól, úgy szabadul meg az újjászületett ember is a bűn fogságából. Ezt az ember nem tudja a saját erejéből megtenni, úgy ahogy a zsidók sem tudtak a saját erejükből fellázadni és megszabadulni a rabszolgaságból. Ez az első és legfontosabb alaptétele a megváltásnak. 

2. A megváltás mindig egy személy által valósul meg 

Az Ószövetségben Mózes volt ez a személy, aki mint Jézus Krisztus előképe szabadította meg a zsidóságot. Majd a 40 éves pusztai vándorlás alatt hasonló megvetést és kitaszítottságot élt át, mint amivel  Jézus is szembesült a zsidóság részéről. 

3. A megváltásnak mindig van ára

Az Egyiptomból való szabaduláskor a zsidóknak egy bárányt kellett leölniük, ami szintén előképe Jézus Krisztus halálának, aki mint Isten Báránya halt meg, hogy a vére váltságdíj legyen minden ember számára, aki azt elfogadja. 

4. A megváltáshoz szükség van természetfölötti erőre és hatalomra 

A tíz csapás nélkül Izrael soha sem tudott volna megszabadulni a fogságból, amik mind Isten hatalmát és erejét mutatták be, nemcsak a zsidók de az egyiptomiak számára is. 

Ugyanígy az Újszövetségben is szüksége van minden újjászületett kereszténynek Isten erejére és hatalmára, mivel enélkül a megváltás nem tud teljesen célt érni. Ezért volt szükség  a Szent Szellem eljövetelére, mert Ő az aki közvetíti Isten erejét és hatalmát, hogy a megváltás minden aspektusa valóságossá váljon az ember életében.

Ez az a kegyelem, amit nem lehet kiérdemelni, amit csak elfogadni tud az ember, amiért újra és újra hálát ad Istennek, aki annyira szerette és szereti a teremtményeit, hogy soha  nem mondott le a megváltásukról. 

A megváltás  következményeit pedig Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében összegzi, ahol három aspektust sorol fel:

- megszabadít a kárhoztató ítélettől,
- felszabadít a bűn- és a halál következményei alól 

Ezeket mind Jézus Krisztus elhordozta és elszenvedte, hogy nekünk már ne kelljen.

Ő ment le helyettünk a pokolba, Ő lett beteg és átkozott, Ő szenvedte el Isten elutasítását, mindent azért, hogy nekünk már ne kelljen! Ez a megváltás! 

Aktuális híreink