Miért fontos a közbenjárás?

#kozbenjaras
#Ima
Király Tamás | 2020. 04. 30.
Interjú Virga Miklóssal
Az imádkozással és a közbenjárással kapcsolatos kérdésekre válaszol Virga Miklós.

Első kérdés, mit jelent pontosan az, hogy valakiért imában közbenjárunk? Miért van erre szükség, ha Isten úgyis mindenkiről tudja, mire van szüksége? Lehetséges, hogy mi lendítjük előre imáinkban valakinek az ügyét?

Pál apostol mondja az efézusiaknak, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzanak a keresztények minden időben a Szellem által. A minden imádsággal azt jelenti, hogy az ima minden fajtájával.

    Van az imának több fajtája?

Így van. A közbenjárás például egy speciális ima. Egyes imafajták típusai más-más hozzáállást igényelnek. A közbenjárást Ezékiel szavaival tudnám megvilágítani, amit Isten által mondott: „Kerestem közülük valakit, aki falat falazna, és állna a lőrésen én elém az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam, ezért kitöltöm haragomat”. Előtte elmondta, hogy milyen nagy romlásban van az ország a különböző bűnök miatt. De még ebben a helyzetben is meg lehetett volna akadályozni az ítéletet, ha valaki kiállt volna Isten elé, hogy a fal le legyen zárva, és ne jöjjön az ítélet.

A közbenjárás azt takarja, hogy valaki beáll Isten elé, hogy segítsen egy ügyet valaki más javára, esetleg egy ítélet elkerüléséért. De lehet valakinek a boldogulásáért is Isten elé állni.

Mint például Anna, aki éjjel és nappal imádkozott, böjtölt azért, hogy eljöjjön a megváltás, ami meg volt ígérve. Vagy Pál apostol, aki azt mondta, hogy a Filippi gyülekezetért, mindnyájukért minden időben nagy örömmel könyörög. A közbenjárás Isten akarata szerinti imával Isten elé állni, valakinek az ügyében, másvalaki szellemi, vagy egészségi életének a kijavítására. Valamiért Isten fontosnak tartja, hogy vele együttműködjünk. Amikor Isten megharagudott a népre az aranyborjú imádása miatt, szólt Mózesnek, hogy hagyja Őt békén, hadd öntse ki haragját, mert megromlott  Mózes népe, Akkor Mózes visszaszólt Istennek, hogy „A te néped!” És ez tetszett Istennek, mert ez a messiási magatartás. Hiszen Jézus folyamatosan közbenjár érettünk. Ő a legnagyobb közbenjáró. Három és fél évig itt volt a földön, és kétezer éve a mennyben közbenjár az emberekért. Ábrahám is hatszor is imádkozott Szodomáért, bár az ő imája nem hallgattatott meg, mert Szodoma elpusztult, olyan nagy volt a gonoszsága.

Ima

    A következő kérdés az őrállókkal kapcsolatos. Elképzelhető, hogy minden hívőnek van őrállói szerepe, amiről például Lydia Prince könyvében is olvashatunk, hogy Ő Jeruzsálemért imádkozott.

Isten azt mondta, hogy Jeruzsálem kőfalaira őrállókat állított, akik egész éjjel és egész nap nem hallgatnak. Az őrállók olyan emberek, akik közbenjárást végeznek. Derek Prince-től tudom, hogy a modern héberben az őrálló szó titkárt jelent. A titkár feladata, hogy ismerje nagyon jól a főnöke programját. Tudjuk, hogy Istennek konkrét terve van Jeruzsálemmel, és nagyon jó, hogyha mi is ilyen szerepkörbe helyezkedünk. Egy titkár emlékezteti a főnökét, hogy mikor, milyen programja lesz. Lydia Prince, amikor Jeruzsálemért közbenjárt, azzal elősegítette Isten tervét. Aki közbenjár, az egy kicsit azonosul azzal a személlyel, akiért közbenjár. Ha Jeruzsálem helyreállíttatik, az a nemzetek számára is áldás lesz. A közbenjáró szolgálat szólhat a mi környezetünkért, városunkért, nemzetünkért, egyházunkért, rokonainkért.

Ez minden kereszténynek kötelessége, hogy megvalósuljon az istenimádat az egész földön. Ez nagy ügy, és Sándor pásztor is szokta mondani, ha közbenjárunk egy nagy ügyért, akkor az felemel bennünket, máskülönben kisstílű emberek maradunk.

    Amikor az ember a saját problémájára néz, akkor az imaélete sokkal nehezebb, de ha másokért, nagyobb szükségben levő emberekért kezd el imádkozni, akkor a saját hitét is megerősíti. Szokták kérdezni, hogy a gyülekezetünk miért foglalkozik politikai történések elemzésével. Azt szoktam erre mondani, hogy ami a Hit Rádióban megy, vagy a Hetek is leír, az valójában egy imalista a világgal kapcsolatban.

Egyrészt segít értelmezni a történéseket, és Isten akaratának megfelelően eljárni közben, mert nem mindenki lát tisztán, hogy mi a helyzet, mit mond a prófécia Törökországgal, Izraellel, vagy Iránnal kapcsolatban, és annak megfelelően kell közbenjárni. Segít megismerni Isten akaratát, terveit az adott térséggel kapcsolatban. Nagy áldás mindenki számára, aki ilyen nagy ügybe belekapcsolódhat.

    Amikor közbenjárunk, akkor azt hogy kell? Konkrétan meg kell neveznünk azokat, akikért közbenjárunk? Például Orbán Viktorért, vagy Izrael vezetőjéért, Benjamin Netanjahuért?

Pontosan. Nagyon konkrétan lehet imádkozni. Pál apostol is felkérte Timóteust, hogy szervezzen ima-összejöveteleket minden hatalomban levő emberért.  

    Még akkor is, ha az illető nem igazán szimpatikus nekünk, nem egyezik az értékrendje a mi értékrendünkkel?

Természetesen. A hetvenes években Demos Shakarian nem akart elmenni egy dél-amerikai országba, mert ott diktatúra volt, végül mégis elment, és az elnök kérte, hogy imádkozzon, mert nagy volt a szárazság, az állatoknak nem volt takarmánya, és Demos imádkozott esőért. Aznap este hatalmas eső esett az országra. Tehát azt jelenti, ha nem is kedveljük a vezetőt, a népért imádkozni kell.

    Most egy kényes és izgalmas kérdés következik: A Hit Gyülekezetében miért nem imádkoznak a Szűzanyához, mint a katolikusok?

Istent nem kereshetjük öntörvényű módon. Isten adta meg a protokollt, hogyan lehet ő hozzá járulni, őt keresni. A Timóteus levélben olvashatjuk, hogy egy a közbenjáró, Isten és az emberek között, az ember Jézus Krisztus. Isten meghatározta, hogy ki a főpap, aki a közvetítő, aki Isten elé tud vinni bennünket, mert neki bejárása van Őhozzá, és Isten elfogadja Őt. A Názáreti Jézus ezért lett emberré. A Biblia tiltja a halottakhoz való imádkozást. Mária egy derék, zsidó lány volt, aki Izrael Istenét tisztelte, szerette. Őt a pogány kultúrából emelték be a kereszténységbe. Már Jeremiás korában is szó volt arról, hogy Júda fiai az éj királynőjének készítettek süteményeket, tisztelték őt. Emiatt jött az ítélet Júdára. Tudatlanság jött a népre, homályosan láttak.

Bármilyen szent volt Mária, és nagy volt az érdeme, mivel elköltözött, meghalt, csak szemlélője lehet a mi földi életünknek, de befolyása nincs rá.

    Tehát olyan sincs, hogy Jézus annyira elfoglalt, hogy Mária emlékezteti Őt, hogy mit kell mondania az Atyának, mert ilyesmit is hallani.

Én egy másik igével állítanám helyre. Jézus azt mondja, hogy aki énhozzám jön, azt nem küldöm el. Ezért bárki imádkozhat Jézushoz, nem kell segítséget kérni, hogy szólhassunk Őhozzá. Jézus nem fárad el, nem elfoglalt, Ő örökkévaló, az Atya jobbján ül. Nekünk nem szabad emberekhez imádkozni, Isten tiltja, nem fogadja el. Nem szabad őket imádni, és ilyenformán kérni, hogy avatkozzanak be a sorsunkba. Jánost is, amikor letérdelt az angyal elé, az angyal felemelte, hogy ne tegye, mert Istent kell imádni. Átkot hoz magára, aki halottakhoz beszél, vagy halott szentekhez, vagy Szűz Máriához imádkozik. Nagyon fontos, hogy Isten igéjéhez igazítsuk a rendet. Ne öntörvényű módon keressük Istent, hanem az általa kijelölt úton! Ha Ő azt mondta, hogy egy a közbenjáró, akkor ezen az úton menjünk, és ne keressünk más utat, mert a gonosz bevisz minket a bozótosba.

Olvasás

    A katolikusok olyan kiutat kerestek a halállal kapcsolatban, hogy kikiáltották Mária mennybemenetelét, és hogy ez által ő is beletartozik a szentháromságba, Isten anyjaként. Van ennek teológiai alátámasztása?

Mária mennybemenetelét a 20. században nyilvánították dogmává.

    Én azt olvastam, hogy már Efézusban, ahol a Diana kultusz volt, ott kezdték el ezt feszegetni.

Az a kérdés foglalkoztatta őket, hogy Mária istenszülő, vagy emberszülő volt-e. Semmiképpen nem követhetünk olyan utat, amit ember talált ki! Csak azon az úton mehetünk, amit Isten kijelölt, ha áldáshoz szeretnénk jutni. Ezért nem gyakoroljuk a Hit Gyülekezetében a Máriához való imádkozást.

     Mária örök szüzességét is megdönti, hogy Jézus születése után több gyereket is szült. Máriában egyébként benne volt az eredendő bűn?

Igen. A Biblia szerint minden ember örökölte az eredendő bűnt, egyedül Jézusban nem volt benne. Ennyi erővel Ábrahámhoz is imádkozhatnánk, vagy bárkihez, aki igaz ember volt, de ennek nem lenne soha vége. Az egyháztörténelemben ezt parttalanná tették. Szentté avattak embereket, és imádkoznak hozzájuk.

     Lehet szentekhez imádkozni?

A Biblia ezt tiltja. Bármilyen szent életű is volt, meghalt, onnantól kezdve tehát halott, és a halottakhoz való imádkozást tiltja Isten. Még az angyalokhoz sem szabad imádkozni.

    Más istenekhez való imádkozást is tiltja, még ha isteni lényegű is lenne, de nincs ilyen. Csak Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez, Jézushoz és a Szent Szellemhez lehet imádkozni.

Így van. Az Atyához, az egyetlen élő, igaz Istenhez, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenéhez, és Jézus Krisztushoz, az Ő Fiához. Isten ezt jól kitalálta, nem kell nekünk jobbat kitalálni. Azért lett Jézus ember, hogy Ő legyen a híd Isten és az ember között.

    Ha imádkozunk, és Istent megszólítjuk, akkor érdemes megnevezni, hogy melyik Istenhez imádkozunk?

Nyugodtan meg lehet szólítani. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, Mennyei Atyánk, Mi Atyánk, szerepel ilyen a Bibliában.

    Kérdezik, hogy miért van az, hogy egyeseknek azonnal válaszol Isten az imájára, mások évekig imádkoznak, és mégsem jön válasz, pedig jó célokért imádkozik.

Először is szögezzük le, hogy Isten egy jó Isten. Nem szeszélyes, nem kiszámíthatatlan, és nem személyválogató. Isten elé járulva be kell töltenünk bizonyos feltételeket.

Nem elég csak jó célokért imádkozni, hanem jól is kell kérnünk. Jakab is mondja, hogy kéritek, de nem jól kéritek. Az egyik, hogy Isten akaratának megfelelően kérjük. Nem csak nem bűnös dolgokat kell kérni, hanem a motiváció is számít.

Lehet, hogy Isten például a fiatal keresztényeknek nagyon hamar válaszol az imájára, ezáltal a hitüket szeretné buzdítani, erősíteni, pályára állítani. De lehet olyan, hogy évtizedekig sem válaszol egy imára. Láttuk például Ábrahámot is, hatszor is imádkozott Szodomáért, Isten nem hallgatta meg a kérését, és elveszett a város. Istennek van időzítése, és van terve, így ezeket is figyelembe kell venni. Például ezer évvel ezelőtt hiába imádkozott volna valaki, hogy legyen meg az armageddoni csata, ez nem egyezik Isten tervével.

    Vagy például a Messiás eljöveteléért is folyamatosan imádkoztak, de volt egy rendelt ideje, amikor eljött.

Dániel is felismerte, amikor Jeremiás könyvét tanulmányozta, hogy most van az idő, lejárt a 70 év, és Izraelnek haza kell menni. Így emelte fel a szavát, böjtölt, imádkozott. Találkozott az időzítés Isten akaratával, mégsem akkor történt meg. Ő csak egy kijelentést kapott évezredekkel előtte, hogyan fog majd megvalósulni.

Hegy

    Az is megdöbbentő, hogy Dániel több világpolitikai vezetőnek is a tanácsadója volt, velük megismertette a kinyilatkoztatást.

Mekkora áldás, amikor Isten emberei, vagy egy közösség világosságot tud közvetíteni a kortársai felé. Anna is felismerte az időzítést, és éjjel és nappal közbenjárt. Ézsaiás is a kőfalra állított őrállókat, akik imádkoztak éjjel és nappal. Tehát nagyon fontos, bizonyos szükségeknél, hogy éjjel-nappal álljanak Isten előtt, hogy meg tudjon valósulni az a dolog, és Isten terve megvalósulhasson. A másik, amikor nem hallgattatnak meg az imák, mert ott van a bukott szellemvilág is. Pál apostolt is megakadályozta a Sátán, hogy elmenjen az egyik gyülekezetbe. Nagyobb volt a sötét erők ellenállása, mint a vele szemben kifejtett ima.

    Például itt a válasz a kérdésre, hogy ha Isten olyan jó, akkor miért engedi, hogy annyi betegség és szörnyűség legyen a földön. Erre a válasz, hogy azért kell imádkozni, hogy ezek a dolgok, a gonoszság ereje visszaszoruljon.

Arra szeretném bátorítani a hallgatókat, hogy azért, hogy nem teljesül évekig az imájuk, ne hagyják abba az imádkozást, a közbenjárást, az Isten előtt való állást.

Ott van például az özvegyasszony, aki az istentelen bíróhoz ment, és azt kérte, szolgáltasson neki igazságot. A bíró bosszankodva elutasította. Az özvegyasszonynak haza kellett menni, feldolgozni az elutasítást. De azt is olvassuk, hogy többször is elment, és újra kérte a bírótól a meghallgatást. Közben a bíró is azon gondolkozott, hogy mégiscsak meg kellene hallgatni az asszonyt. Tehát nem volt eredménytelen a szüntelenül járás. Az Úr ezt nekünk bátorításként mondta, hogy ne hagyjuk abba az imádkozást. Isten jó, nem személyválogató, segíteni akar nekünk, Ő a világmindenség legcsodálatosabb személye, és a legfőbb jóakarója az emberiségnek.

Király Tamás | 2020. 04. 30.