KÖZLEMÉNY a 2020/2021. nevelési


évi óvodai beiratkozás rendjéről

#
| 2020. 04. 03.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)). A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).

A 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza. A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az óvodai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (a) pontja alapján szabálysértést követ el. Továbbá aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, vagy az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, pénzbírsággal sújtható. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési év 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart.

A Hit Gyülekezete által fenntartott intézményekben a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja az alábbi időpontokban lesz:

intézmény neve

felvételi körzete

beiratkozás ideje, helyszíne

pontos időpont

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Az óvoda világnézetileg elkötelezett intézmény, benne keresztény szellemiségű nevelés és oktatás folyik. Az óvodába való beiratkozás és a jogviszony fennállásának feltétele, hogy az oktatási jogszabályokban meghatározottakon túl, a gyermek az óvoda által képviselt értékeket is elfogadja, beleértve az erkölcsi nevelést, megjobbítást. A gyermek és gondviselője elfogadja az óvodának azt a jogát és kötelezettségét, hogy a gyerekeket a bibliai erkölcsre és életmódra buzdítsa, őket ennek gyakorlásában segítse.

 

2020. április 15-16-17.

4400 Nyíregyháza, Nyíregyházi út 2/d

 

A jelenlegi veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel az intézmény – az előzetes jelentkezési lapok, szándéknyilatkozatok leadása alapján – beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket tájékoztatja. Az egészségügyi szempontokra figyelemmel több napra elosztva, kb. 15 perces intervallumokban szervezik meg, hogy egyszerre csak egy szülő tartózkodjon egy légtérben.

 

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola

2020. április 16.

1103 Budapest, Gergely utca 81/b 

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda

2020. április 8-9.

4030 Debrecen, Diószegi út 21.

Mandulafa Óvoda

2020. április 6-7.

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 2/A

Noé Bárkája Óvoda

2020. április 15-16.

6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 8.

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

2020. április 7-8.

7632 Pécs, Viktória utca 2.

Palásti László Általános Iskola és Óvoda

Magy közigazgatási területe

2020. április 8-9.

4556 Magy, Hősök tere 4.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes

Az előzetesen benyújtott szándéknyilatkozat, jelentkezési lapok alapján az intézmény felveszi a szülőkkel a kapcsolatot, megküldi a beiratkozási lapot számukra. A beiratkozási lap kitöltése után, amennyiben van rá mód az otthoni nyomtatásra, kinyomtatva a megadott beiratkozási időpontra behozza a bemutatásra kerülő iratokkal együtt. Ha nincs mód az otthoni nyomtatásra, akkor elektronikusan visszaküldi a beiratkozási lapot és az intézmény nyomtatja ki, készíti elő a beiratkozásra. Amennyiben egyik felsorolt lehetőség sem megoldott, akkor az intézményben tölti ki a nyomtatványt.
A beiratkozás az egészségügyi szempontokra figyelemmel több napra elosztva, kb. 15 perces intervallumokban szervezik meg, hogy egyszerre csak egy szülő tartózkodjon egy légtérben, a pontos beosztásról a szülőket az intézmény értesíti.

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3.) bekezdése továbbá a 2018. évi LXXXIX. törvény 1. melléklete értelmében):

 1. a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 3. a gyermek személyi igazolványa (ha már van);
 4. a gyermek TAJ kártyája;
 5. amennyiben van, akkor a gyermek oktatási azonosító száma;
 6. a gyermek oltási kiskönyvét;
 7. amennyiben a gyermek szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény.

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

 1. mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;
 3. amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
 4. nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;
 5. ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy önkormányzati igazolás fénymásolata;
 6. ha a szülők három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek együtt, akkor a kedvezmények igénybevételéhez szükséges a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást („Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról”), amelyet előzetesen az Államkincstártól szerezhetnek be;
 7. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
 8. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.

Integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint valamennyi Hit Gyülekezete által fenntartott óvodában folyik. Nemzetiségi nevelés nem zajlik intézményeinkben.

Az óvodai felvételről, átvételről az intézményvezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezetője bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Amennyiben a szülő a beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton kapja meg az értesítést.

Az óvodai felvétel írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az intézményvezetőjénél (Nkt. 37.§ (1-3)). A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést (Nkt. 38.§).

Budapest, 2020. március 31.

Horváth András
oktatási főigazgató
Hit Gyülekezete

| 2020. 04. 03.