A közbenjárás szolgálata

#kozbenjaras
#Ima
Náray Gabriella | 2020. 04. 17.
Archív összefoglaló Németh Sándor prédikációjából (2007)
Sok jóindulatú ember próbálja a világot jobbá tenni, ezért igyekeznek sok nagy és jó dolgot alkotni, de Isten Igéje szerint a legnagyobb jót a Földön akkor tudjuk tenni, ha imádkozunk másokért, közbenjárunk értük. Dániel emellett azt is felismerte, hogy amíg Jeruzsálembe nem jön el Isten országa, addig sehova máshova nem jön el, mert ott fog először leszállni Isten dicsősége, és onnan építi ki Isten az egész világ fölötti uralmát. Amíg Isten országa nincs itt látható módon, szükség van olyan közbenjárókra, akik Isten arcát Jeruzsálem, és emberek szükségei felé fordítják.

„Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:

És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megtermé az ő gyümölcsét.

Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti őt valaki,

Tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.” (Jakab 5:16-20.)

Pál apostol itt azt állítja, hogy az igaz emberek könyörgése eredménnyel jár, például amikor Illés imádkozva kérte, hogy ne legyen eső, akkor nem volt, majd amikor újra imádkozott, hogy legyen, akkor lett. Isten kenete, ami a kérésekre választ hoz, sokkal könnyebben felszabadul, amikor nem magunkért, hanem másokért imádkozunk. 

A közbenjáró szolgálatban az imádkozó szíve is megváltozik. Miközben rendszeresen imádkozik másokért, a szeretet is megerősödik, fejlődik az ember szellemében.

Isten együttműködik az imádkozó emberekkel. Jézus ebben is példát mutatott és még a kereszten is a bűnösökért imádkozott. Ahelyett, hogy felsorolta volna a bűneiket, inkább azt kérte Istentől, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Az emberek is azért térnek meg, mert Isten kegyelmet ad nekik, ez pedig leggyakrabban egy imára adott válasz. Ezekért az emberekért valaki valamikor imádkozott.

Azt, hogy kinek az imája hallgattatott meg, nem tudjuk, de az biztos, hogy akik az Úrban vannak, nem a cselekedeteik miatt lettek igazak, hanem mert volt közbenjárójuk. Nemcsak a Názáreti Jézus, hanem a földön is volt közbenjárójuk, olyan ember, akinek a szívére ráhelyezte Isten azt a bűnös embert és érezte, hogy azért az emberért neki kell imádkoznia.

Amikor valami megindítja a szívedet, azt vidd bele az imádkozásba, abban a pillanatban az elősegít tégedet, hogy megújítsad a közbenjáró szolgálatot. Nem véletlenül említi Jakab később, hogy aki megtérít egy bűnöst, sok bűnt elfedez. Ez a legértékesebb cselekedet, így kevesebb az elkárhozottak száma, kevesebb a bűn, kisebb az ördögnek a hatalma, több a jó és szép a Földön.

Sok jóindulatú ember van, akik igyekeznek a világot jobbá tenni, ezért sok jó, és nagy dolgot alkotnak, de Isten Igéje szerint a legnagyobb jót a földön akkor tudod tenni, ha közbenjársz az emberekért. Sokan szeretnének csodatevő emberekké válni, gyógyító kenetet közvetíteni, és mindent elkövetnek, hogy kenet jöjjön az életükre, de egy alapvető dolgot elfelejtenek: hogy minden kenetnek az alapja a másik ember nyomorúságára való nyitottság.

Salamonra is azért jött a kenet, mert szerette volna, hogy az ő élete és munkája áldás legyen az országnak, de ha csak azt mondta volna Istennek, hogy szeretnék a legbölcsebb király lenni a történelemben és erre kért volna kenetet, akkor nem lett volna belőle semmi. 

Jézusra is azért jött kenet, mert tudta nagyon jól, hogy meg kell gyógyítania a vérfolyásos asszonyt és Péter anyósát, fel kell támasztania Lázárt, és Isten látta, hogy megvan a készség a Fiában, hogy ezt megcselekedje. Az Atya nem Jézus miatt adta neki a kenetet, hanem miattunk. 

„Mi Atyánk”

A „Mi Atyánk” sem egyéni imacélokkal kezdődik, hanem Jézus az Atya átfogó céljaival való azonosulással kezdi. 

Isten programja három nagy kategóriába sorolható: 

  1. „Szenteltessék meg a te neved”
  2. „Jöjjön el a te országod.”
  3. „Legyen meg a te akaratod.” 

Ezzel a három mondattal találkozik először az ember ebben az imában, ezek a célok beviszik az embert Isten tökéletes akaratába, utána következhetnek az egyéni célok. 

Nagyon sok dolog, ami a jövőben fog megtörténni, azért lesz meg, mert szent emberek imádkoztak érte.

Dániel 9:16-20 (Dániel imája)

A közbenjáró szolgálat gyakran bűnbánattal van összekapcsolva, és nemcsak az imádkozó bűnére vonatkozóan, hanem az ősöknek, rokonoknak és a nemzetnek a bűneire is. Dániel igaz ember volt, mégis megvallotta atyái bűnét az Úr előtt.

Az atyák bűne gyakran létrehozza, hogy az utókor is elkövesse a bűnt, például, ha valaki elvált szülők gyereke, beépülhet a konfliktuskezelési módszertanába az, hogy a válás is megoldás. A bűn megvallása azért fontos, hogy a kéreg, ami külső és belső énünket is meghatározza, lemenjen, és a Szent Szellem és az Ige munkálkodása számára nyitott tér legyen az ember személyisége.

A közbenjáró ima céljai:

  1. Jeruzsálem és Sion

Dániel Jeruzsálemért és Sionért imádkozott. A szentséges hegy, amit Dániel említ a mai Templom-hegy volt, ahol korábban Isten dicsősége lakott, de ekkor Jeruzsálem pusztán hevert, a Templom is le volt rombolva, és elment onnan az Úrnak a dicsősége. Jeruzsálemnek erre az állapotára mondja azt az Ige, hogy ez az Isten haragjának és búsulásának  a bizonyítéka. 

Ez a hely a mai napig is elhagyatott, ezért a közbenjárás szolgálatának egyik fontos célja például a Jeruzsálemért való imádkozás, hogy Isten haragja elmenjen arról a helyről. Szellemi módon már eljött bennünk Isten országa, de látható módon még nem, Dániel imája ezért ma is aktuális.

Dániel azt is felismerte, hogy amíg Jeruzsálembe nem jön el Isten dicsősége, addig sehova máshova nem jön el, mert ott fog először leszállni Isten dicsősége, és onnan építi ki Isten az egész világ fölötti uralmát. Jeruzsálemen keresztül lesz a Föld egybeszerkesztve a mennyel.

„Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok!

És ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön.” (Ézsaiás 62:6-7)

Isten azt szeretné, hogy Jeruzsálemnek őrizői legyenek, vagyis olyan emberek, akik nem felejtik el azt a helyet és azt, hogy miért, mire választotta ki Isten, sem az ígéreteket, amiknek meg kell ott valósulnia.

A közbenjárás célja, hogy „megtérítse”, visszatérítse, visszafordítsa Istent az emberekhez, mert a  bűn miatt ő elfordítja az arcát. A közbenjáró viszont azt kéri, hogy fordítsa vissza a figyelmét onnan, ahonnan elfordult, amit megutált. 

Zsolt. 122: 6-7

„Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája! Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül: Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem.” (Zsolt. 132:8, 13-14)

Dávid felismerte, hogy a sikere a szent hegytől és Jeruzsálemtől függ, ezért még aludni se tudott, annyira izgatott volt, tudta jól, hogy ezt a feladatot neki meg kell oldania, Isten nyugvó helye, Jeruzsálem miatt. 

 Zsolt. 137:5-6.

2. A nemzet

A közbenjáró szolgálat másik fontos témája a bűnös nemzet. 

1 Mózes 18:22-33

Minden nap történnek olyan dolgok, amivel Isten haragját sokasítja a világ. Láthatjuk Szodoma történetéből is, hogy Isten ezektől be tud sokallani, a történelem pedig azt bizonyítja, hogy ha Istennek a haragja erős egy nemzet ellen és ezt kiönti rá, akkor ott nem disztingvál a jó és a rossz között. Az ott élő jó emberek is ugyanabból a csapásból részesülnek, mint a gonosz emberek – például, mint a második világháborúban.

Meg lehet érezni, amikor kezd Istennél betelni a pohár, ezt látta meg Ábrahám is, és olyan alkudozásba kezdett Istennel, mintha csak egy bazárban lenne. Ennek az alkunak az alapja az Isteni igazságosság volt.

Ábrahám közbenjárásával eltérítette Istent az ő haragjának kifejezésében, méghozzá, úgy, hogy arra hivatkozott, hogy vannak igazak is. Feltette Istennek a kérdést, hogy miért legyen valaki, aki szereti Istent, ugyanannak az átoknak a részese, mint aki nem szereti. Jelen pillanatban rengeteg ilyen érvanyagot lehet Istennek elmondani, amikor látjuk, hogy a dolgok nem jól mennek.

Ilyenkor azért kell imádkozni, hogy Isten ne a bűnösökre nézzen, akik Isten haragját erősítik, hanem azokra az igazakra nézzen, akik keresik az Istent. Ez ugyanaz a kép, amit az evangélium is használ, „nem rántom ki a konkolyt, mert ott van mellette a búza is”, és azt szeretnénk, hogy az beérjen és meghozza gyümölcsét.

Bár Isten nem tudott kegyelmet adni Szodomának, mert nem volt meg az alku tárgya, de kegyelmet adott Lótnak és családjának, és addig nem jött ítélet, amíg ki nem jöttek a városból.

A világ most is az igazak miatt áll fenn és minimálisan mi is el fogjuk érni, hogy a világra nem jön az ítélet addig, amíg magához nem emeli Isten az egyházat. 

3. Isten népe, gyülekezet

2 Mózes 32:8-14

Van, amikor egy gyülekezetre haragszik meg Isten és elhatározza, hogy szétveri azt. Ugyanez történt Izrael fiaival, mert eltértek az igazság útjáról, idegen isteneket kezdtek el tisztelni és bűnbe estek – ezért Mózes is alkudozni kezdett az Úrral. Ha Mózes nem állt volna az Úr elé, Izrael elpusztult volna.

Azt mondta Mózes Istennek: “hagyj békét ennek a népnek”. Majd azzal érvelt, hogyha Isten elpusztítja Izraelt, akkor a környező népek, a kívülálló emberek mit fognak mondani: Isten kihozta őket Egyiptomból, majd a hegyek között elpusztította őket… Ki fog ezek után megtérni, ha azt látják, hogy a megtérés után jön a pusztulás?

Mózes a Jákóbnak adott ígérettel folytatta érvelését, mert Isten azt ígérte, hogy megsokasítja Izrael magját, mint az égen a csillagot, sőt az egész földet nekik adja. Mózes emlékeztette Istent az ígéretére és szaván fogta, ennek eredményeképpen az Úr „megtért” Mózes beszédére, és maradékot adott Izraelnek, tovább mehettek, mint nép.

Ábrahám és Mózes is tisztelettudóan érvelt Istennek, azzal tudattal hogy ők csak por és hamu, viszont tükröt tartottak Isten előtt, a saját beszédét. 

Miután Mózes is meglátta, hogy mit csinál a nép, ő is haragra gerjedt és a korábbiakkal szemben ekkor Isten kezdte el csillapítani Mózest. Ha egy gyülekezetben erkölcstelen dolgok történnek, akkor sem szabad lemondani a gyülekezetről. Ha az igaz hívők, a felebarájuk bűneit Istennek mondják el, tehát közbenjárnak ahelyett, hogy világgá kürtölnék, akkor a gyülekezet meg tud újulni.  

4. Bűnös, beteg vagy démonizált egyének

Máté 8:8-13 (A százados szolgája)

Nem tisztességes dolog, ha a keresztények eltűrik, hogy a testvéreik betegségben szenvednek. Nekik is feladatuk, hogy közbenjárjanak értük, hogy gyógyítsa meg őket Isten. Így van ez a bűnnel kapcsolatban is, mert lehet, hogy nem betegségben, hanem bűnben fetreng valaki otthon. 

Sok ember, amikor bűnbe esik, nem imádkozik Istenhez, de ha te imádkozol érte, rájön az életére a kegyelem, megváltozik és helyreállítja az Úrral való kapcsolatát. 

Ha valaki bűnben élő emberekről szeretne beszélgetni, akkor azt úgy tegye, mint a százados a szolgájáról. 

Máté 15:22-28 (A kananeus asszony példája)

Létező probléma az, hogy bizonyos gyülekezetek démonizálódnak. Ha viszont valaki nem hisz abban, hogy vannak démonok, abból nagyon nehéz kiűzni azt, mert a szabadulás egyik előfeltétele, hogy az ember megszakítja a démonokkal a kapcsolatot.

Ezért lehet és kell is közbenjárni démonizált keresztényekért, hogy kimenjenek belőlük a démonok. Lehet kérni Istentől, hogy állítsa rendelkezésünkre szabadító erejét és árassza ki a közbenjáró szolgálatra, ha pedig valaki azt érzi, hogy van hatalma a démon felett azon a helyen, ahol imádkozik, meg is nevezheti, kötözheti és kiűzheti a démont, úgy hogy az az illető akár száz-kétszáz kilométerre van tőle.

A házimunka során is lehet szellemi szolgálatot végezni, például a mosást, vasalást is fel lehet használni beteg, vagy démonizált emberekkel kapcsolatos kövbenjárásra. Imádkozhatsz, hogy amikor az illető felveszi azt a ruhát, Isten gyógyító ereje rászálljon és meggyógyuljon.

A bűnöket is szellemi szinten kell megelőzni, akkor kevesebb ember esik el erkölcsi területen. 

Bűnös, beteg és démonizált egyénekkel bármikor találkozhatunk, ezért mindig van okunk és lehetőségünk a közbenjáró szolgálatra. Ezért, amikor valami megindítja a szívedet, ne engedd, hogy a szomorúság, vagy a fájdalom lenyomja a lelkedet, hanem azonnal vidd át az imádkozásba. Így újra és újra meg fogsz újulni a közbenjáró szolgálatban.

Náray Gabriella | 2020. 04. 17.