Jeruzsálem jelentősége és


számonkérése

#utolsoidok
#Jeruzsálem
| 2023. 03. 24.
A március 18-ai istentisztelet összefoglalója
A Biblia minden egyes szava Istentől származik, ezért a benne található kijelentések is örökérvényűek és változhatatlanok. A jövőre vonatkozó próféciák is ugyanúgy be fognak teljesedni, mint ahogy a legtöbb prófécia már beteljesedett a múltban. Ezért is érdemes őket olvasni és tanulmányozni, mert olyan időkben élünk, amikor a jövőre vonatkozó próféciák a hétköznapokban teljesednek be.

Az egyik leghíresebb jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmazó szakasz a Bibliában a Máté 24. fejezetében található, ahol Jézus a tanítványai kérdésére  válaszolva kezdett el tanítani. A tanítványok mind a három kérdése a jövőre vonatkozott, egyrészt az időpontra voltak kíváncsiak, másrészt pedig a jelekre, amikből felismerhetik majd az elkövetkezendő korszaknak a kezdetét.

És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének? És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.” - Máté 24:1-11

A tanítványok három kérdést tettek fel Jézusnak:

  • Mikor rombolják le Jeruzsálemet és a Templomot?
  • Mik lesznek Jézus visszajövetelének a jelei?
  • Mik lesznek a korszak végének a jelei ?

 

Az első kérdés Jeruzsálemhez kapcsolódik, amiről Jézus már a Máté 23. fejezetében is foglalkozott és lényegében három különböző szakaszra osztotta a várossal kapcsolatos próféciákat. Az első szakasz Jeruzsálem helyreállításának a sikertelenségéről szól, ami részben ugyan sikeres volt a babiloni fogságból való visszatérés után, de összességében a zsidóság továbbra is kollektíven elutasította a prófétákat és Isten aktuális kijelentését Izraelre vonatkozóan. Ennek pedig az lett a következménye, hogy Isten megvonta a természetfölötti védelmét Jeruzsálemtől és nem csak a Templom pusztult el, hanem az ország is idegenek kezébe került. Ezt a korszakot jelzi előre Jézus, amikor úgy fogalmaz, hogy „pusztán marad a ti házatok”. Itt mivel nem többes számban beszél a házakról, hanem egyes számban, egyértelmű, hogy a Szentélyre utal, amit a rómaiak később fel is égettek. 

Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok: Ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a próféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, a kik megölték a prófétákat. Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét! Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképen kerülitek ki a gyehennának büntetését? Annakokáért ímé prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok: és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban megostoroztok és városról-városra üldöztök. Hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek. Bizony mondom néktek, mindezek reá következnek erre a nemzetségre.  Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad. Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! ” - Máté 23:30-39

A harmadik korszak pedig majd Jézus visszajövetelekor fog elkezdődni, amikor a maradék zsidóság azt fogja mondani, hogy áldott, aki az Úr nevében jön és elfogadják Jézust, mint Messiást. Ez az egyik előfeltétele Jézus Krisztus visszajövetelének, de mielőtt ez megtörténne még egy olyan ítéletsorozat fog lezajlani a világban, amit Jézus a Máté 24-ik fejezetében részletez. Ezek az események a történelmi ítéletek kategóriájába sorolhatóak, vagyis nem örökérvényűek és Isten nem közvetett módon hajtja őket végre.  Izrael életében ilyen történelmi ítélet kategóriába sorolhatóak a környező népek és a különböző világbirodalmak támadásai, akiket Isten mint eszközöket használt fel Izrael megbüntetésére.  Az ítéletekkel kapcsolatban ugyanis Isten egy nagyon fontos alapelvet képvisel, ami szerint a korábban élt generációk bűnei egy másik, későbbi generáció életében lesznek megítélve, vagyis az éppen élő emberek nem csak a saját bűneiknek a következményeit hordozzák el, hanem az elődeikét is.

... hogy reátok szálljon minden igaz vér, a mely kiömlött a földön, az igaz Ábelnek vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, a kit a templom és az oltár között megöltetek.

Csak abban az esetben szűnik meg a folytonosság, ha az éppen élő generáció teljes mértékben szakít az elődeik bűneivel és teljes szívükből megtérnek. De mivel ez Izarel esetében nem történt meg (29. vsz) az ítélethozatalnak továbbra is volt jogalapja.  

... Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert építitek a próféták sírjait és ékesgetitek az igazak síremlékeit.

Ezt az isteni elvet Dániel könyvéből lehet igazán megérteni, ahol Isten egyértelművé teszi, hogy nem felejtette el a korábbi generációk bűneit és Dániel pontosan ezért könyörög Izrael számára bűnbocsánatért.

És az egész Izráel áthágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne hallgassanak a te szódra. Ezért reánk szakad az átok és eskü, a mely meg van írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében; mert vétkeztünk ellene!” - Dániel 9:11

Ezzel az isteni bánásmóddal azért is fontos tisztában lenni a ma élő keresztényeknek, mert a Jelenések könyve alapján az utolsó időkben élő generációt is Isten ítélete fogja sújtani az előző évtizedekben – és napjainkban – elkövetett bűnök miatt.

És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.” - Jelenések 18:23-24

Isten mindig hosszan tűr az ítéletsorozatok előtt és várja, hogy az emberek megtérjenek hozzá, ugyanakkor az lehetetlen, hogy az isteni igazságosság ne torolja meg az elkövetett és meg nem bánt bűnöket.

A bűn soha nem marad büntetlen. Ez jogsérelem lenne.
 

A Jelenések könyvében János apostolon keresztül Isten azt is előre jelzi, hogy Babilonra is egy ítéletsorozat vár, ami több mint valószínű nem csak az adott városra vonatkozik, hanem egy olyan politikai és gazdasági rendszerre, ami a kultúrájában testesíti meg az ókori Babilont. Nem véletlenül jön a felszólítás a fejezet elején Isten népe számára, hogy fussanak ki Babilonból, mivel Isten nem szeretné, hogy az Ő népe is ítélet alá kerüljön. Isten Hóseás prófétán keresztül azt is előre kijelentette, hogy a Templom lerombolása utáni időszak, ami isz. után 70-ben kezdődött, sok  ideig fog tartani, egészen pontosan Jézus Krisztus második visszajöveteléig.  

"Mert az Izráel fiai is sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül.” - Hóseás 3:4

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Jeruzsálem elveszítette volna a főpapi szerepét, csupán egy ideig fel lett függesztve, de téves az az elmélet miszerint Isten az Egyházat választotta ki ennek a szerepnek a betöltésére. 

Az Úr angyala pedig felele, és mondá: Seregeknek Ura! Meddig nem könyörülsz még Jeruzsálemen és Júdának városain, a melyekre haragszol immár hetven esztendő óta? És nyájas szavakkal, vígasztaló szókkal felele az Úr az angyalnak, a ki beszél vala velem. És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala velem: Kiálts, ezt mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel De nagy haraggal haragszom a hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de ők gonoszra törtek. Azt mondja azért az Úr: könyörületességgel fordulok Jeruzsálemhez; benne építtetik meg az én házam, szól a Seregeknek Ura, és mérőzsinór nyujtatik ki Jeruzsálem felett.” - Zakariás 1:12-16

Ezekből a verszakokból egyértelműen kitűnik, hogy Isten most is szereti Jeruzsálemet és az örökkévaló tervének a része Sion helyreállítása. Ezzel a helyreállítással párhuzamosan ugyanakkor el fognak kezdődni a nemzeteket sújtó ítéletek, aminek az okát is kijelenti Zakariás prófétán keresztül a Szent Szellem: 

„...nagy haraggal haragszom a hivalkodó népekre, akikre kevéssé haragudtam ugyan, de ők gonoszra törtek.”

A Jelenések könyvéből tudható, hogy ezeket az ítéleteket a négy lovas megjelenése fogja kísérni, akik Isten akaratából fogja különböző ítéletekkel sújtani a Földet. A Máté 24. fejezetéhez visszakapcsolódva pedig ezek a vajúdásnak a jelei, amik a 20. században kezdődtek el és napjainkban is tartanak, sőt egyre inkább sűrűsödnek, mert a 20. században elkövetett bűnök miatt még egyetlen egy generáció sem lett számonkérve, és több mint valószínű, hogy az ítéletek a most élő generáció életét fogják sújtani.

| 2023. 03. 24.