HIT GYÜLEKEZETE
2024. 05. 05.
Hogyan menekülhetsz meg Isten ítéletétől?
A május 4-ei istentisztelet jegyzete

Minden baj és probléma akkor kezdődött az emberiség történelmében, amikor az emberek elszakadtak Isten ismeretétől, nem imádták, nem dicsőítették a Mindenhatót, nem adtak neki hálát, hanem ahogy Pál fogalmaz, elkezdtek okoskodni, ennek következtében pedig sötétség szállt a szívükbe, azaz tönkrement a szellemi, intuitív felfogóképességük. Az Istentől való elidegenedés már a születés pillanatától megkezdődik, ezért is fontos, hogy minden hívő számára, hogy az életmódjuk legyen az Isten felmagasztalására, hogy ezt a nagatív folyamatot vissza tudják fordítani az életükben.

Végállomás következik?

A legelső intézmény, amit Isten saját maga létrehozott itt a földön, az a házasság és a család intézménye, ehhez pedig szorosan kapcsolódik az emberek veleszületett és Istentől kapott biológiai, nemi identitása. Ennek az intézménycsoportnak a védelmét Isten különösen fontosnak tartja, és a Biblia történeteiből láthatjuk, hogy mikor ezek a területek meg lettek sértve, Isten retorzióval büntette a világot, vagy azt a térséget, ahol súlyos határátlépés történt ezekben.

A Rómaiakhoz írt levél első fejezetében Pál apostól feltárja, hogy az emberiség miképp hajlott el az Isten ismeretétől és ezáltal miképp veszítette el a szellemi ítélőképességét, valamint miképp süllyed egyre lejjebb az erkölcsi tisztátalanságokban. 

Az Isten ismeretétől való elszakadásnak Pál szerint a következő következményei lettek: 

- Kiszolgáltatottság tisztátalan kívánságoknak, szenvedélyeknek
- Megváltozott, eltorzult az ember természete 
                           - Nemi identitásválság
                           - Hűtlenség
                           - Tisztátalanságok
- Ezek a tettek mindig ítéletet vontak maguk után, globális és lokális szinten 

A Noé korában bekövetkezett özönvizet leszámítva nem volt más átfogó, globális ítélet a földön ezen intézmények megsértése miatt, viszont több részleges ítéletről is olvashatunk a Bibliában. A mai korban viszont sajnos szintet lépett az istentelenség, nem elégszenek meg az emberek azzal, hogy elválnak, tisztátalanságokba mennek bele, hanem még a biológiai, nemi identitásukat is megkérdőjelezik, olyanok is vannak, akik bár maguk nem tesznek ilyet, de egyetértenek és támogatják azokat, akik így élnek - ami Pál szerint ugyanúgy bűn -, mindez pedig világméretűvé nőtte ki magát. A Bibliai történetek tanulsága szerint biztosak lehetünk abban, hogy Isten belátható időn belül komoly retorzióval fogja büntetni a világunkat amiatt, hogy globális szinten megsértik az emberek a házasság és a család intézményét, a vágállomáshoz közelít az emberiség történelme.

Mi alapján ítéli majd meg isten a világot?

A keresztény embereknek jólfelfogott érdeke, hogy minden lehetőséget megragadva megpróbáljon elmenekülni az ítélet elől, ennek pedig legalapvetőbb feltétele a személyes életben a szívből jövő, őszinte megtérés, egyházi, társadalmi szinten pedig az evangélium hiteles képviselése. 

A Rómaiakhoz írt levél második fejezetében megadja a választ Pál azzal kapcsolatban, hogy miképp tud az ember megmenekülni Isten ítéletétől, vagyis a harag napjától.

Annakokáért menthetetlen vagy óh ember, bárki légy, aki ítélsz: mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod; mivel ugyanazokat míveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Vagy azt gondolod, óh ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istennek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára. Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel; Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.Róma 2:1-8

Isten ítélete el fog jönni a világra, és minden ember egyesével meg lesz ítélve. Az ítéletben való részesülés fő szempontjai: 

1. Igazságban járás

Az első dolog, amit kiemel Pál, hogy nem a képmutató moralista emberek fognak megmenekülni, az ő problémájuk ugyanis az, hogy bár ítélkeznek és azonnal meglátják másokban a törvénytől való elhajlásokat, ők ugyanúgy bűnökben élnek, nem tértek meg teljes szívükből Istenhez.

Képmutatással nem lehet megoldani a problémákat! A bűnre az egyedüli válasz a teljes szívből való megtérés az élő Istenhez.

Az igaz ember hitből él és  ez az igazság érvényesülésében fejeződik ki. Akármilyen kapcsolatrendszere van egy embernek, akármilyen hatalmi, anyagi státuszban is legyen,  ha nem tér meg, nem kerülheti el az Isten haragját. Isten azt nézi, mi van az adott ember szívében. 

2. Az adott ember cselekedetei

Az evangélium üzenete sajnos még keresztény körökben sem mindig népszerű, sok helyen inkább motivációs üzenetekkel cserélik fel a megtérés üzenetét, amellyel a lelket hozzák jobb állapotba, de emellé nem teszik oda a bűnökből való megszabadulás fontosságát. Vannak olyan dolgok az emberi életben, amit csak és kizárólag a megtérés tud megoldani, mert a probléma nem más, mint a bűn. Isten az egyetlen, aki képes megszabadítani a bűntől és az elkövetett bűnök következményeitől, hogy aztán helyreállítsa a harmóniát az emberi személyiségben. 

Neked is és nekem is Isten életére van szükségünk, mert Isten élete gyógyít!

Sok esetben a lélek már attól meggyógyul, hogy rendezve lett az adott személy kapcsolata a Mindenhatóval. Az Újszövetség ugyanis kijelenti, hogy Isten a gyógyító, és a gyógyítás alatt nem csak a fizikai test helyreállítását kell érteni, hanem a lélek, az érzelmek és a szív helyreállítását is. Az ószövetség az egyén megtérésére, Istenhez való visszafordulására helyezi a hangsúlyt, az újszövetség viszont a belső ember megújulására, megváltozására fókuszál, mely kihat az értelemre intellektuális és szellemi szinten is. 

3. A világosság, amivel az adott ember rendelkezett

A cselekedetek megítélésén túl Isten azt is figyelembe fogja venni akkor, amikor ítéletet fog hozni, hogy az adott személy mekkora világosságot kapott a szellemi igazságokról, mekkora kegyelemben részesült a földi élete során. Akik betöltekeztek Szent Szellemmel, ismerik és olvassák a Bibliát, ismerik Isten akaratát, azoknak nagyobb a felelőssége is. Azok, akiken nagyobb mértékben munkálkodik a kegyelem, szintén nagyobb felelősséggel tartoznak.

4. Az evangélium szerinti ítélet

Azt is mondja Pál, hogy Isten Krisztus evangéliuma alapján ítéli majd meg az embereket, ami egyszerre több feladattal is felruházza a keresztény embereket. Az utóbbi évtizedekben hatalmas rombolást láthattunk a világban, az emberek szellemi erkölcsi állaptát érintően. A keresztényeknek feladata, hogy ezeket a károkat, ahogy csak tudják megpróbálják helyreállítani, vagy legalábbis fékezni a rombolás mértékét. Ezek közé tartozik a házasság megmentése, a család, a gyerekek, a gyülekezetek védelmezése. Isten Igéjének konzerválása, hogy a jövő generációi számára is elérhető maradjon.

Ezekhez a célokhoz pedig szükséges a közéleti szerepvállalás is, hogy az alapvető emberi jogok, a szabadság, szólásszabadság, vallásszabadság megmaradjon, ahogy az emberi méltóság tisztelete is. Ez egy óriási és komplex feladat, de erre hívta el Isten a keresztényeket. Mindenki meg tudja találni a képességeinek megfelelően a feladatát és a helyét ebben a nemes ügyben.

Ismerd fel a megtérésre szánt időt

Az I. Mózes könyvében olvashatunk Ézsauról és Jákóbról. Ézsau született elsőnek, azonban nem értékelte eléggé az elsőszülöttséggel járó áldást, ezért eladta azt Jákóbnak egy tál ételért. Később azonban megbánta ezt a döntését, csakhogy akkor már késő volt. A fő probléma azonban nem is az volt, hogy Ézsau hibázott, nem vette komolyan a Isten áldását, hanem az, ahogy utána reagált. Amikor szembesült a döntésének a következményeivel, nem egy szívbéli megszomorodás és megtérés volt a válasza, hanem elkezdett követelőzni az apjától, majd arrogánssá vált, meg akarta ölni Jákóbot. Fontos megérteni, hogy az az ember, aki megtért, nem gyűlöli az embertársát, hanem az Úr elé viszi a problémáját és kegyelmet kér, megtér a Mindenható Istenhez. Ézsau viszont nem ismerte fel, hogy az volt az a pillanat, amikor még megtérhetett volna, benne maradhatott volna az Ábrahám áldásában, ha nem is elsőszülöttként, nem vette észre, hogy elszalasztotta a kijelölt időt. 

Isten adjon kegyelmet arra, hogy amikor ilyen helyzetbe kerül egy keresztény, akkor helyesen értelmezze és dolgozza fel a történteket és azt tudja tenni, amit Isten tanácsol neki az adott helyzetre vonatkozóan! Rendkívül fontos, hogy kegyelem alatt maradjon a szívünk. Ha még nem tért meg valaki, vagy ha eltávolodott Istentől, akkor ne halogassa a megtérést, használja ki a kegyelmi időt, amíg még lehet!

Fogadd el, hogy van igazság, és Jézus Kisztus által tudjuk ezt megnyerni, és az ő igazsága tud bennünket megszabadítani a bűnnek az uralmától, és annak minden következményétől.

Dávid szerint az igazi őszinte közeledés Istenhez mindig az, ha az ember megbánja a bűneit és töredelmes, bűnbánó szívvel közeledik hozzá, az ilyen embert pedig nem fogja elvetni Isten. 

Aktuális híreink