HIT GYÜLEKEZETE
Nagy Boglárka
2022. 05. 26.
Hit által helytállhatunk
2022.05.21-i istentisztelet összefoglalója
Isten ígéreteinek a beteljesedéshez elengedhetetlen, hogy az emberi oldalról is működésbe lépjen a hit, a reménység és a békességes tűrés. A sok rossz hír között, amik nap mint nap történnek a világban, fontos, hogy a keresztények a hitüket Isten ígéreteire irányítsák, és ha nem is látják azonnal annak a beteljesedését, akkor is türelemmel várják, amíg Isten beavatkozik a körülményekbe. Ugyanis a hit soha nem a láthatókra néz, hanem a Biblia kijelentéseire, amiket a Szent Szellem megelevenít minden hívő szívében, akik hűséggel keresik Isten igazságait.

A sikeres kereszténység kulcsa: harc az ideológiák ellen!

Pál apostolnak is az efézusi szolgálata során komoly szellemi erőkkel kellett megküzdenie az alatt az időszak alatt, amíg a városban szolgált, de újra és újra hit által erőt nyert, hogy ezeket az akadályokat áttörje. Napjainkban a nyugati kultúrából áramló ideológiákkal kell folyamatosan megküzdenie a keresztényeknek, mert a Sátán nem nyugszik, amíg el nem fordítja a hívőket Istentől. Ő már 6000 évvel ezelőtt is ezen dolgozott - sőt, már korábban is, amikor Isten jelenlétében szolgált mint dicséretet vezető arkangyal. Ez a szellemi konfliktus az, ami egyre inkább kiéleződik, és sajnos egyre inkább erősödni is fog, de a keresztényeknek pont ezért kell felkészülniük hit által a harcra, mert ezt a küzdelmet csak Istennel lehet megnyerni.

Ehhez elengedhetetlenül szükséges, hogy Isten népe a Szent Szellem még nagyobb erejével és hatalmával hirdesse az evangéliumot, hogy az emberek ne csak elmondják a megtérők imáját egyszer, hanem gyökeres és életvitelszerű változás is elinduljon bennük.

A megtérés soha nem egy futó imát jelent, hanem olyan mély odaszánást, ahol az emberek elszakítják a szellemüket és a lelküket azoktól a kötelékektől, amik korábban a bűnhöz és a régi életükhöz kötötték őket.

 

A Szent Szellem tud megvédeni az ideológiáktól

Pál apostol is ezen munkálkodott Efézusban, ahol éveken keresztül napi szinten küzdött meg a várost uraló gonosz szellemi erőkkel. Egészen addig, amíg az áttörés el nem jött!

Apcsel 19:8-20
„Bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményíték magokat és nem hivének, gonoszul szólván az Úrnak útáról a sokaság előtt, azoktól eltávozván, elszakasztá a tanítványokat, mindennap egy bizonyos Tirannus oskolájában prédikálván. Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét. És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimenének belőlök. Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, a kikben gonosz lelkek valának, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, a kik ezt mívelik vala. Felelvén pedig a gonosz lélek, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kicsodák vagytok? És reájok ugorván az az ember, a kiben a gonosz lélek vala, és legyőzvén őket, hatalmat vőn rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból. Ez pedig tudtokra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájokra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek. Ekképen az Úrnak ígéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala.”

Csak a Szent Szellem ereje tudja megtörni azokat a szellemi hatalmasságokat, amik a különböző városok, országok és kultúrák fölött vannak, ezért a keresztényeknek ma még inkább be kell töltekezniük Isten szellemének az erejével és hatalmával, mert csak így tudnak ellenállni, sőt diadalt aratni az ellenséges erők fölött.

Az a kulturális forradalom, aminek ma a szemtanúi vagyunk, a konzervatív kereszténységet tekinti a legnagyobb ellenségének, ezért a hívőknek nincs más választásuk, mint kiállni az igazság mellett és képviselni Isten erkölcsi törvényeit. 

A hitben járást ezért nem véletlenül hasonlítja az Ige a vízen járáshoz, mert olyan mintha egy szakadék fölött sétálna az ember, ahol nem tud más irányba menni, mint előre. Ez azt is jelképezi, hogy a keresztényeknek nem a külső emberükkel kell megragadniuk Isten áldásait, mert igazából azokat csak a belső, újjászületett ember tudja átvenni.

A külső ember nem tudja megragadni Isten ajándékait, csak a belső!

Ugyanígy az evangélium hirdetésekor is az embereket nem lehet megragadni csupán emberi beszédekkel, mert már olyan erős a sátáni befolyás a világban és az emberek személyes életében is, hogy csak a Szent Szellem képes őket kiragadni a bűn és a halál fogságából.

Hasonló nehézségekkel nézett szembe Pál apostol is Efézusban, ahol az ókori világ egyik leggonoszabb centrumát építette ki a Sátán, amit csak Isten szelleme tudott áttörni. Skéva fiai hiába próbálkoztak utánozni Pált, ők nem tudtak démonokat űzni és betegeket gyógyítani, mert a gonosz szellemek nagyon is intelligensek, és pontosan tudják, hogy mikor megy ki a szó az emberi lélekből és mikor a Szent Szellem által szólva.

A szellem nagyobb, mint az értelem!

 

 

Az emberi értelem szerepe

 

A Szent Szellem ereje mellett ugyanakkor sokszor szükség van az emberi értelem józan használatára is, ahogy Pál apostol is együtt alkalmazta mind a kettőt. Az értelmes érvelés sok esetben elő tudja segíteni az evangélium hirdetését, főleg egy olyan kultúrában, ahol az értelem piedesztálra van emelve. Ezért fontos, hogy a ma élő keresztények is megtanulják, hogyan kell értelmesen megvédeni és képviselni a hitüket úgy, ahogy ezt a reformerek is tették a középkorban. Azonban az első és legfontosabb kitétel, hogy az értelem mindig az isteni bölcsességnek legyen alárendelve, mert csak akkor tud célt érni, ha az emberek szíve és szája át van itatva Isten szellemének az erejével és bölcsességével!

Az igazi Istentől való bölcsességben lágyság van, nem vallásos fanatizmus!

A Sátán is az emberi szavakat használja a legerőteljesebben az Isten munkája elleni küzdelemben, mert ő is tisztában van vele mekkora rombolást tud végezni a keresztény közösségekben egy-egy lejárató kampánnyal, vagy rágalmazó és szitkozódó beszédekkel. Pontosan ezért van szüksége Isten népének arra, hogy megerősödjön, mert a hívők csak így tudnak tényleges erőt képviselni a gonoszság hazugságaival szemben. Arról nem is beszélve, hogy ezek a hazugságok már az egyházon belül is jelen vannak és ha nem figyelnek oda a hívők könnyen belecsúszhatnak a szinkretista kereszténység globalista programjába.

Pál apostol esetében is a Szent Szellem erejével való prédikálás után a következő lépés az volt, hogy külön választotta a hívőket Tyrannos iskolájának az épületébe, és naponta tanította őket, mert a megtérés után a következő lépés a szellemi érettség szintjére való eljutás.

 

Vállald fel a konfliktust, harcolj és győzz!

A harmadik lépés a győzelemhez pedig a konflitushelyzetek felvállalása úgy, ahogy ezt Jézus is tette a negyvennapos pusztai böjtölése során, ami után már a Szent Szellem erejével és hatalmával tért vissza szolgálni. Ezeket a nehéz ütközeteket nem érdemes megspórolni a hívő életben, mert ezek nélkül csak egy gyenge kereszténység jön létre, aminek nincs ellenállóképessége, ami nem tud megfelelni a Sátán vádlásaira és kárhoztatásaira.

Pál nem véletlenül hasonlítja a szellemi harcot a birkózáshoz, mert ott is csak nagyon komoly erőfeszítéssel lehet kimozdítani az ellenfelet a pozíciójából, amihez pedig komoly edzésre és kitartásra van szükség. Ehhez hasonlóan működik a szellemvilágban zajló háború is, amit Pál apostolnak sikerült Efézusban megnyernie, ennek pedig az lett a következménye, hogy tömegesen tértek meg és gyógyultak meg az emberek. 

A hitnek a nemes harcát meg kell harcolni! Nincs más út.

A Sátán pontosan tudja, hogy a legnagyobb veszélyt rá az Isten erejének a működése jelenti, ezek pedig nem mások, mint a  csodák. Mivel a csodák olyan természetfölötti megnyilvánulások, amiben Isten mindenhatósága nyilvánul meg, ezért azokkal a Sátán sem tud mit kezdeni. Sem az Ószövetségben, sem pedig az Újszövetségben nem tudott és nem is tud mit kezdeni azokkal az isteni csodákkal, amik egy szempillantás alatt törik át a látható világ szellemi atmoszféráját.

A feltámadás is Isten csodatevő erején nyugszik, ami azt a reménységet erősíti a hívőkben, hogy Isten rendelkezik a halottakat feltámasztó erővel. Jézus a mennybemenetele után részben azért küldte el a Szent Szellemet, hogy azok a természetfölötti jelek és csodák, amik az ő három éves szolgálatát kísérték, tovább folytatódjanak az egyház időszakában is.

Ma Isten népének nincs más választása, mint beleállni ebbe a szellemi konfliktusba, és képviselni az olyan kevésbé népszerű csodákat is, mint a démonűzések. Az embereket uraló gonosz szellemek fölötti befolyást csak így lehet megtörni, és a keresztényeknek ugyanúgy szükségük van szabadulásra, mint a még megtéretlen embereknek. Különösen ezekben a nehéz időkben - amikor folyamatos támadás alatt vannak a keresztény családok, házasságok és fiatalok - a családtagoknak ma még inkább oda kell szánniuk magukat az Isten keresésre, hogy egy olyan erős védelmi fal épüljön fel körülöttük, amit a Sátán semmilyen támadása sem tud meggyengíteni. 

Aktuális híreink