FELHÍVÁS a tankötelessé váló


gyermekek iskolai beíratására (2020)

#iskola
#oktatas
| 2020. 04. 03.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.
A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Az egészségügyi szempontokra figyelemmel több napra elosztva, kb. 15 perces intervallumokban szervezik meg, hogy egyszerre csak egy szülő tartózkodjon egy légtérben.

A Hit Gyülekezete által fenntartott intézményekben a 2020/2021. tanítási év első évfolyamára a beiratkozás időpontja az alábbi időpontokban lesz:

intézmény neve

felvételi körzete

beiratkozás ideje, helyszíne

pontos időpont

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

 

Az iskola világnézetileg elkötelezett intézmény, benne keresztény szellemiségű nevelés és oktatás folyik. Az iskolába való beiratkozás és a jogviszony fennállásának feltétele, hogy az oktatási jogszabályokban meghatározottakon túl, a gyermek az iskola által képviselt értékeket is elfogadja, beleértve az erkölcsi nevelést, megjobbítást. A gyermek és gondviselője elfogadja az iskolának azt a jogát és kötelezettségét, hogy a gyerekeket a bibliai erkölcsre és életmódra buzdítsa, őket ennek gyakorlásában segítse.

 

2020. április 15-16.

4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7.

 

A jelenlegi veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel az intézmény – az előzetes jelentkezési lapok, szándéknyilatkozatok leadása alapján – beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket tájékoztatja.

Az egészségügyi szempontokra figyelemmel több napra elosztva, kb. 15 perces intervallumokban szervezik meg, hogy egyszerre csak egy szülő tartózkodjon egy légtérben.

 

Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola

2020. április 20-21.

1107 Budapest, Száva utca 1.

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

2020. április 20-21.

4030 Debrecen, Diószegi út 21.

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

2020. április 22-23.

7630 Pécs, Közraktár utca 1.

Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola

2020. április 22-23.

3104 Salgótarján, Nagymező út 5/A

Palásti László Általános Iskola és Óvoda

Magy közigazgatási területe

2020. április 15-16.

4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Hajdúsámson közigazgatási területe

2020. április 20-22.

4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes

Az előzetesen benyújtott szándéknyilatkozat, jelentkezési lapok alapján az intézmény felveszi a szülőkkel a kapcsolatot, megküldi a beiratkozási lapot számukra. A beiratkozási lap kitöltése után, amennyiben van rá mód az otthoni nyomtatásra, kinyomtatva a megadott beiratkozási időpontra behozza a bemutatásra kerülő iratokkal együtt. Ha nincs mód az otthoni nyomtatásra, akkor elektronikusan visszaküldi a beiratkozási lapot és az intézmény nyomtatja ki, készíti elő a beiratkozásra. Amennyiben egyik felsorolt lehetőség sem megoldott, akkor az intézményben tölti ki a nyomtatványt.
A beiratkozás az egészségügyi szempontokra figyelemmel több napra elosztva, kb. 15 perces intervallumokban szervezik meg, hogy egyszerre csak egy szülő tartózkodjon egy légtérben, a pontos beosztásról a szülőket az intézmény értesíti.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges (a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (4.) bekezdése továbbá a 2018. évi LXXXIX. törvény 1. melléklete értelmében):

 1. a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 3. a gyermek személyi igazolványa (ha már van),
 4. a gyermek TAJ kártyája,
 5. a gyermek adókártyája,
 6. a gyermek oktatási azonosító száma (a gyermek óvodája adja ki).

A szülők (gondviselők) adatainak kötelező nyilvántartásához a szülők részéről a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

 1. mindkét szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
 2. mindkét szülő (gondviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi igazolványa;
 3. amennyiben a gyermek gondviselője nem a vérszerinti szülő, akkor a gondviselői státusról szóló igazolás vagy okirat;
 4. nyilatkozat a közös szülői felügyelet gyakorlására;
 5. ha a szülők gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor az erről szóló határozat vagy önkormányzati igazolás fénymásolata;
 6. ha a szülők három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek együtt, akkor a kedvezmények igénybevételéhez szükséges a Magyar Államkincstár által kiállított igazolást („Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról”), amelyet előzetesen az Államkincstártól szerezhetnek be;
 7. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor vagy a menedékjogot igazoló okirat, vagy a letelepedési engedély, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyt (tartózkodási engedély, külföldiek személyazonosító igazolványa, külföldi útlevélben feltüntetett bevándorló jogállás);
 8. ha a gyermek nem magyar állampolgár, akkor a szülő kereseti igazolása.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

Integrált iskolai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint valamennyi Hit Gyülekezete által fenntartott iskolában folyik. Nemzetiségi nevelés nem zajlik intézményeinkben.

Az iskolai felvétel írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az intézményvezetőjénél (Nkt. 37.§ (1-3)). A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést (Nkt. 38.§).

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § 1. a) pontja szabálysértésnek minősíti.

Budapest, 2020. március 31.

Horváth András
oktatási főigazgató
Hit Gyülekezete

| 2020. 04. 03.