Először Isten országát


keressétek

#agrosz
#IFKO2019
Csáti Evelin | 2020. 01. 29.
Összefoglaló a 2019-es ifjúsági táborról
A 2019-es év mérföldkőnek mondható a Hit Gyülekezete által megrendezett ifjúsági konferenciák sorában - amelyek lassan már másfél évtizedes múltra tekintenek vissza. A tábor résztvevőinek száma ugyanis úgy megnövekedett az elmúlt években, hogy a korábbi helyszínek helyett egy új, erre a célra alkalmas helyszín kialakítására volt szükség. Az idei tábor alatt már egy kifejezetten erre a célra létrehozott, korszerű épületegyüttesben, természetközelben kerülhetett sor a fiatalok bátorítására, képzésére, szellemi-lelki erősítésére.

Hogyha egyetlen gondolatban kellene összefoglalni a hét üzenetét, akkor a következő lenne: Hogyan teljesedik ki Isten királysága a Földön, és hogyan kapcsolódik ehhez az üdvtörténeti küldetéshez a saját, egyéni sorsunk, és döntéseink, mi az egyén helye és szerepe Isten univerzalitásában? 

“Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” Máté 6:33-34.

A hétfői, megnyitó előadás a fent említett igére koncentrált, a témát pedig két különböző aspektusból megközelítve jártuk körül. Az egyéni hívő élet szempontjából nagy hangsúly esett arra az üzenetre, hogy a kereszténység számára elérkezett az idő, amikor fel kell ébredni az "üdvösségcentrikusságból" és tovább kell lépni az egyéni, önös érdekek megvalósításán, hogy Isten országának univerzális ügyét mozdíthassuk előre. A Biblia Isten királyságáról mindig univerzálisan beszél, amelynek ügye nagyobb mindannyiunknál. Isten országának lényege egyrészt az uralkodás, másrészt a vezetés, harmadrészt pedig a kormányzás. Az egész emberi történelem ennek a három isteni célnak a megvalósulásáról szól, amelynek végén a Föld minden értelemben visszakerül a jogos tulajdonosához. 

Mivel ennek beteljesülése már a küszöbön áll, a keresztényeknek egyre inkább az üdvösség és az újjászületés örök igazságára kell koncentrálnia és az evangéliumot kell hirdetniük minden embernek. Az evangélium kifejezés a Bibliában sosem önmagában jelenik meg, hanem mindig hozzá van téve, hogy ez az "örömhír" az Isten országának evangéliuma, ami Jézus Krisztus királyi, felszabadító munkájáról szól és nem pusztán az egyéni boldogságunkról. Amikor egy ember újjászületik, elindul a hívő élet útján, aminek végállomása az Isten országába való bemenetel. 

Tábor tömeg Agroszban

 

Azért hirdetjük a szabadságot, hogy az emberek bekerülhessenek ebbe a természetfeletti dimenzióba.

Keresztény berkeken belül sajnos elég gyakran fordul elő, hogy a fent idézett igerészletet - úgymond - “nyugtatóként” használják, és közben megfeledkeznek a kontextusról, amiben az elhangzott. Ugyanis akkor van meg a jogalapja annak, hogy várjuk Isten természetfeletti ellátását, ha mi is Isten ügyét szolgáljuk már itt a földi életünkben. Számára fontos, hogy minden időben legyenek olyan emberek, akik életében a királyság építése prioritást élvez. Ennek ellentételezéseként ígérte meg számunkra, hogy ebben az esetben sose lesz olyan szükségünk, amit ő ne töltene be. Nekünk viszont először az Ügyet kell szolgálni. Jézus egy olyan szövetségbe invitált be minket, aminek következménye, hogy soha, semmilyen okunk nem lesz az aggodalomra.

Az említett igeszakaszt az univerzalitás szemszögéből vizsgálva megállapítható, hogy a mai világ szemléletében a probléma elsősorban nem a globalizmussal kezdődik, hanem azzal, hogy azt milyen motivációból akarják elérni, és hogyan kívánják felépíteni. Az Isten akarata szerinti globalizmust - az ő királyságát a földön - jelenleg az Egyház képviseli, amíg szemmel látható módon is el nem jön Jézus Krisztus uralma a földre. Addig, természetes síkon, óriási szerep jut a nemzeteknek. Jelenleg éppen azért zajlik gőzerővel a globalizmus terjesztése, mert az ördög ki akarja ábrándítani az emberiséget a pozitív értelemben vett univerzalizmusból. 

Isten országának univerzalizmusa kitágítja a személyiségedet.

Tény, hogy a világban egyetlen társadalmi berendezkedés sem volt tökéletes és igazságos, mégis, még ha jobbító szándékkal is változtattak rajta az emberek, gyakran nem lett jó következménye, mert nem egy jobb, hanem egy még igazságtalanabb világ jött létre. Az összes létező politikai ideológia arra a kérdésre szándékozott választ adni, hogy miként lehetne az emberiséget boldoggá tenni. Ez viszont azért "csúszós terep", mert amikor valakit a boldogság ígéretével kecsegtetnek, igen valószínűsíthető, hogy végül csak a megtévesztés mértéke fog megnövekedni. Ezért az ilyen boldogság-ígéreteket minden kereszténynek szkeptikusan kell fogadni, hogy ne legyen a hazugságok áldozata - az Isten eljövendő országába vetett hitünk ugyanis éppen ennek a boldog, igazságos jövőnek a reményében áll.

Ha Isten kormányoz, az nekem is jó lesz. […] Viszont ahhoz, hogy boldog legyek, az kell, hogy a szomszédom is boldog legyen.

A fiatalok boldogsággal kapcsolatos mentalitásában komoly problémát jelent, hogy a reálszférával való ütközés ideje kitolódott a harmincas életkorba, ebből fakadóan a valóságérzékük és a valóságról alkotott képük igencsak hiányos. Korábban minden generáció életében volt egy komoly ütköző időszak - háborúk vagy más nehézségek -, amiket ugyan senki sem kívánt, mégis volt egy olyan  pozitív hatásuk, hogy sokakat kiábrándítottak a világ szeretetéből. Ha ez a koccanás nem történik meg időben a zord valósággal, az a veszély fenyegeti a - főleg keresztény - fiatalokat, hogy nagyobb jelentőségeket és érdemeket tulajdonítanak a világnak, mint amennyit az érdemel. Sok kapcsolati válság forrása is ide vezethető vissza.

A fiatal felnőttkor kihívásaival kapcsolatos életvezetési tanácsok után azt a kérdést is körbejártuk, hogy miért tölt be Jézus Krisztus királysága olyan fontos szerepet Isten tervében. Keresztelő János Jézus előtt járt az útkészítéssel, az akkori zsidóság viszont végül egy nagy tévedésbe futott bele. A Messiás eljöveteléről szóló próféciákban Jézus előtt nem szerepelt a "kegyelem korszaka", mert ez az evangélium titka volt. Számukra ezért Isten királysága kizárólag földi, politikai jellegű királyságot jelentett.

 

Tábor dicséret

Az egyház pályára lépésével viszont egy újabb érdekes fordulat történt az Isten országára való várakozásban: mivel Jézus visszajövetele egyre csak halasztódott, a mennyek országának eljövetelét egyre inkább csak elméleti, teológiai síkra száműzték, mintha annak földi megvalósulása az egyház fellépésével már beteljesedett volna. Isten országa viszont jelenleg láthatatlan módon bennünk, újjászületett keresztény emberekben van jelen, akik viszont várják a Király visszatérését, földi uralmát, vezetését és kormányzását.

A történelem egészét tekintve a legfontosabb dolgok már a születésünk előtt végbementek. Ezt szem előtt kell tartanunk ahhoz, hogy bölcs emberekké váljunk, mert  tudomásul kell vennünk, hogy azzal dolgozunk, amit ránk hagytak a felmenőink. Egy másik fontos szempont ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket Isten univerzális tervében az, hogy mindenki, aki fel tudott emelkedni, az valamilyen látás, vízió által tette. Az ügyek mögé való beállás magával hozza az értékteremtést, főleg ha az Isten királyságának céljaiért történik. Ez az ügy ugyanis mindannyiunknál  magasabb rendű.

Az az ige, amiben hiszel, a tiéd lesz és meg fog változtatni!

Viszont nem suhanhatunk el afölött a tény fölött, hogy Isten királyságának van egy ősi ellenlábasa is, aki nem más, mint a Sátán, aki seregével együtt szintén azon dolgozik, hogy kiterjessze az uralmát a földön. A két, egymással harcoló birodalom képviseletében két földi (és szellemi) pólus áll egymással szemben: Jeruzsálem és Babilon. A hét többi napja folyamán ennek a két városnak a tradíciója és párhuzamosan zajló története lett részletesebben kifejtve.

 

Ami a mennyei küldetést illeti, Izraelnek, de később az egyháznak is sikerült újra és újra eltérni a kitűzött céltól. Ennek főleg az az oka, hogy ez a két kiválasztott nép emberekből áll össze, akikben gyakran még vegyes motivációk uralkodnak. Ezért érdemes magunkat is megvizsgálnunk, hogy mit milyen célzattal teszünk, mi a motivációnk. Ezt nem érdemes görcsösen tenni, de mindenképp kell hozzá őszinteség, kegyelem és ráhagyatkozás arra, amit Isten eltervezett felőlünk.

Isten kiválasztásának sosem az ember kiválósága, vagy teljesítménye az oka, hanem az Isten szuverén akarata által megnyilvánuló szeretete.

Az üdvtörténet eseménysorozatában az Egyház ideje Isten királysága földi térnyerésének a második szakasza. Amikor Jézus itt járt a földön, nem csak Izraelt akarta megmenteni, hanem a nemzetekből származó embereket is a szabad döntés jogával akarta felruházni, mert innen is barátokat akart szerezni magának, ezért az első fázisban nem hozta el a földi királyságát, hanem megnyitotta számunkra a kegyelem idejét.

A zsidóság és a kereszténység elkülönülése eredetileg nem volt benne a tervben, az egyháztörténelem alatt viszont sajnálatos módon mégis ez a folyamat ment végbe. Ebben jelentős része volt a katolicizmus és protestantizmus történetében végbement eseményeknek, és számos jelentősebb egyházatyának, egyházi írók munkásságának is, akik a mai napig meghatározzák a főáramú kereszténység gondolkozásmódját. 

Ennek mentén létrejött egy különös jelenség, amit hibrid kereszténységnek is hívhatunk, amelynek az a jellegzetessége, hogy a jelenlegi viszonyok között nem tudjuk teljes egészében sem jónak, sem rossznak titulálni. Ezért Isten olyan körülményeket fog létrehozni, amelyek között minden ember rá fog kényszerülni arra, hogy határozottan eldöntse, melyik oldalra áll. A két rivális királyság tábora jelenleg még nem tisztán körvonalazható, mert a kettő közötti harc a történelmi és az újjászületett keresztény közösségeken belül is zajlik. A sok hiba és történelmi tévedés ellenére az Úr sem Izraelt, sem az Egyházat nem vetette el.

A próféciák beteljesedését ebben a színes mátrixban kell elképzelni, ahogy a Dániel könyvében megjelenő négy világbirodalmat, illetve az azokat szimbolizáló állatokat is. Mivel jelenleg a negyedik birodalom korszakában élünk, érdemes az igét behatóbban tanulmányozni ezzel a témával kapcsolatban. A korszakváltásra vonatkozó próféciák témakörébe az arab-, iszlám világ és Izrael közötti konfliktus eseményei is beletartoznak, ezért ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a próféciákat, nem csak a múltat, hanem a jelenünket is ismernünk és értelmeznünk kell.

Miután küszöbön áll Jézus királyságának megvalósulása ezen a földön, arra is figyelnünk kell, hogy Illés kenete újra ki fog áradni a földre. A Jelenések könyvében feltüntetett két tanút leszámítva is szükség van erre az erőre a keresztény életben, mert e nélkül a helyreállítás munkája csak stagnál. Mind a zsidóság, mind a kereszténység a történelem romjai alatt van, ezért mindkét területen egy alapos helyreállítási munkának kell végbemennie ahhoz, hogy egy akarattal mondhassuk: “Maranatha! Gyere, Urunk, Messiás!”

A klérus nem tudja helyettesíteni a karizmatikus szellemi embereket és a szolgálati ajándékokat, mert ha a Bibliából kivesszük a természetfelettit, akkor semmit, értéktelenséget kapunk.

Jézus földi szolgálatában minden csoda, gyógyulás, démonoktól való szabadulás és feltámadás az Isten uralmának természetfeletti erejét volt hivatott demonstrálni, az Egyházat pedig azért hívta el, hogy folytassa ezt a munkát, amíg ő vissza nem tér. Ezért nem elég, hogy a saját, természetes erőnkre támaszkodnunk - ahogy Jézus sem tudott volna pusztán emberi jóindulatból ilyen csodákat tenni. Szükségünk van a Szent Szellem erejére, ezért törekednünk kell  arra, hogy szellem-központú életet éljünk, kövessük az ő vezetését. isten országa ugyanis igazság, békesség és öröm - a Szent Szellemben. Isten királysága csak őáltala, a Szent Szellem ereje által tud előre törni, ezért nekünk is meg kell tanulnunk eligazodni, tájékozódni és magabiztosan mozogni a természetfeletti világban a Szent Szellem ereje által.

A tábor előadásait tovább színesítette, hogy a szerdai napon Németh S. Judit is előadást tartott, amelyben az Ige szolgálatának gyakorlati kérdéseiről beszélt: Mit jelent az Ige szolgálata? Milyen szerepe volt az Igének - azaz a Fiúnak, aki a Bölcsesség - a teremtésben, és hogyan adhatjuk át neki az életünket?Mik azok az aktuális buktatók, amiket a Sátán arra használ, hogy elidegenítsen minket Isten Igéjétől.

Összességében egy rendkívül tartalmas, hatalmas áldásokat tartogató konferenciáról beszélhetünk, ahol a természetközeliség, és az egy héten át tartó testvéri közösség mind tovább emelték a rendezvény színvonalát. Ebben az inspirált, koncentrált közegben Isten Igéje újszerű, friss és modern módon tudta megszólítani a jövőt képviselő nemzedék fiataljait.

Csáti Evelin | 2020. 01. 29.