HIT GYÜLEKEZETE
2024. 05. 04.
Az utolsó ébredés előtt
Az április 27-ei istentisztelet jegyzete

Meg vagyok arról győződve, hogy az utolsó ébredés előtt állunk, vagy épp beleléptünk ebbe.

Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük azokat a kijelentéseket, útmutatásokat, figyelmeztetéseket, amelyek az utolsó ébredéssel, ennek a korszaknak a végével kapcsolatosak. Ezeket a Szent Szellem elsősorban az egyház tagjainak jelentette ki, de még mindig zajlik a nemzetek evangélizálása is. 

Bár Krisztus egyetlen konkrét időpontot sem mondott pontosan az első visszajövetelével kapcsolatban, de a nyolcvanas-kilencvenes években nagyon nagy Messiás-várást lehet látni a keresztény közösségekben, mely az ezredforduló óta némiképp alábbhagyott. Ennek oka többek között az lehet, amit Jézus a Máté 25-ben, a tíz szűz példázatában is kijelent, hogy mind a tizen elaludtak, ez igaz  a keresztény világra az utóbbi húz évben. De mi törekedjünk az ébren maradásra!

Minden szűz elaludt a szellemi sötétségben

Tapasztalható Magyaroroszágon is az az “alvó állapot”, amiről Jézus beszél a példabeszédben, ezt az állapotot több tényező alapozta meg:

- a 2007-2009 között a gazdasági válság és az utána következő nehézségek, sok ember nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, sokak elvesztették az otthonaikat is.
- Majd utána jöttek a hírek világméretű terrorista támadásokról,
- ezt követte a COVID járvány,
- aztán kitört az orosz-ukrán háború,
- 2023-ban pedig a Közel-Keleti konfliktusok éleződtek ki.

Ezeket látva, tapasztalva sajnos sok keresztény elszenderült, csalódottak lettek, elbizonytalanodtak, letörtség, frusztráltság, csüggedés lett úrrá a lelkükön.

Ezt azért kell abbahagyni, mert éjszakában élünk, és az éjszaka alatt spirituális éjszakát kell érteni, ami azt jelenti, hogy a világban nagyobb sátáni erők szabadulnak föl, és a hívők is nagyobb sátáni nyomás alá kerülnek.

Hasonló időszakba került most az egyház, mint amilyenben annak idején Jézus és a tanítványai voltak a Gethsemane kertben. Aznap este ugyanis Jézus felment a tanítványokkal a Olajfák hegyére, hogy felkészüljön az engesztelő munkájára. Megkérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak vele és vigyázzanak, mert a “szellem kész, de a test erőtlen”. Ekkor egy nagyon sötét szellemi felhő telepedett a hegyre, amivel szemben csak Jézus tudott megállni, de ő is csak az angyalok segítségével, a tanítványok viszont elaludtak. Az a tapasztalat, hogy a hívők egy része nem rendelkezik azzal a spirituális, morális belső erővel, amivel a szellemi állóképességüket meg tudnák őrizni a megszokottnál erőteljesebb szellemi nyomások esetén. Napjainkban is elszabadultak a világban olyan sötét szellemi erők, melyeknek a Biblia alapján az a célja, hogy egy világméretű birodalmi rendszert építsenek ki, ami kísértletet tesz majd arra, hogy teljes mértékben kiirtsa a kereszténységet. Ezt a törekvést szolgálta már a kommunizmus is, majd a 2000-es évek után az új ateizmus is. 

Hogyan készüljünk fel a következő évekre?

Napjainkban mintha egy olyan sötét éjszakában lennénk, ahol folyton váratlan, hangos sikoltások ébresztenek fel minket. Egyre több olyan jelet kapunk ebben a nyomasztó világban, hogy fel kell ébrednünk, elő kell vennünk a lámpásunkat, ha részt akarunk venni az Úrral való találkozásban, mert a dolgok még rosszabbul is alakulhatnak. Súlyos következményei lesznek, ha az ember eltékozolja ezeket az éveket, mert ez a helyreállítás időszaka.

Hiszem, hogy ezt nagyon sokaknak kijelenti majd a Szent Szellem és ösztönzést tesz majd a szellemükre, hogy állítsák helyre az Istennel való kapcsolatukat, közösségüket.

A keresztényeknek arra fontos figyelni, hogy a világ miképp bánik a zsidósággal, ez ugyanis minden korszakban jól mutatta, hogy milyen irányba haladnak majd a történések. Az első kísérletről, ami a zsidók killektív kiirtásáról szólt, az Eszter könyvében olvashatjuk, amikor Hámán rávette Ahasvérust, hogy olyan rendeletet hozzon, hogy az akkor a Perzsa Birodalomban élő zsidókat kipusztítsa. Láthatjuk, hogy ezt Isten nem engedte meg, Eszter királynén keresztül, és a nép környörgése révén megakadályozta Hámán gonosz tervét. Érdekes összefüggést mutat ezzel, hogy a náci Németország -ahol kidolgozták a fajelméletet és szintén a zsidók teljes kiirtását tűzték ki célul a zászlajukra-, valamiféleképpen épp a perzsákkal hozták magukat kapcsolatba, felmagasztalták a hajdani Perzsa Birodalmat. Elképzelhető, hogy az a bukott angyal, ami a Perzsa Birodalom mögött is állt, a XX. században beállt Hitler és a III. Birodalom törekvései mögé. Ma szintén nagy gyűlöletet láthatunk a zsidókkal szemben, sajnos világméretekben. Ha ennek nem lesz vége minél előbb, hatalmas világégésre számíthatunk, elindulhatnak ennek hatására azok az apokaliptikus bombák, amik a bibliai próféciákban említésre kerülnek. 

Reménységet ad, hogy a Szent Szellem munkálkodik az életünkben, hogy akár sötét, akár napos időszakban élünk éppen, kimunkálódjon bennünk Krisztus természete. Nem elhanyagolható azonban a hívők egyéni igyekezete sem! A Máté 25-ben a tíz szűzből csak öt tudott bemenni Isten országába, azaz 50-50%-ról beszélünk. Ha ezt az arányt kivetítjük a földön ma élő kereszténységre, rendkívül elszomorító következtetésre juthatunk. Az Ige még azt a kérdést is felteszi a Lukács 18:8-ban, hogy vajon talál -e majd egyáltalán hitet Jézus, amikor visszajön a Földre? Ez egyértelműen az utolsó időkben a földön élő keresztényekre vonatkozik. Fontos tehát, hogy amikor Krisztus visszajön, valóságos hitben álljunk, hitben éljünk, és ne látás szerint járjunk.

Mit jelent a hitben járni?

A hitben járás azt jelenti, hogy az ember nem a láthatók alapján hozza meg a döntéseket az életében, hanem a mennyei, természetfeletti látások alapján. Az ember szelleme az Úr szövétneke, de nem tudja begyújtani azt Isten, hogy szellemi látásra tegyünk szert, ha nincs olajunk. Viszont az olaj alatt nem csak azt kell érteni, hogy be van töltekezve az adott személy Szent Szellemmel, hanem azt, hogy Ő ennek eredményeképpen munkálja az ember személyiségét, tanít arra, hogy mi Isten igazsága, Isten Igéje, hogy valóságosan igei alapon tudjon állni az ember személyisége, hogy az Istennel és az embertársaival való kapcsolata, belső állapota, életvezetése, hogy a teljes személyisége az Igazság uralma alatt legyen.

Ezt jelenti, ha valakinek a lámpása tele van olajjal. Tehát nem misztikus, vagy pusztán szellemi élményekre kell gondolni ez alatt, hanem konkrétan olyan területekre, amelyeken helyre kell hozni az ember életét. 

A Rómaiakhoz írt levél 13 a következő figyelmeztetéseket tartalmazza: 

Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és írigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.Róma 13:8-14

Már az apostoli egyház idején is voltak megrázkódtatások, szakadások, széthúzások, amik megpróbálták a gyülekezeteket - ugyanezeket ma is láthatjuk. Ezek már Jézus szolgálata alatt is megjelentek, olvassuk ugyanis, hogy nagyon sokan, tízezrek követték Jézust, viszont a végén, az Apostolok cselekedeteiből látjuk, csak százhúsz ember maradt meg hitben, a többiek elmaradtak azután, hogy meggyógyultak, látták a csodákat és részesültek is azokból. 

Egészen más, ha érdekből követed Istent és ha szereted, őszinte, tiszta szívedből!

Mindannyiunk megtérése érdekből történt, egyikünk szíve sem volt tiszta akkor, amikor megtértünk. Sokféle vágy, sokféle kívánság volt bennünk, amikor Isten szeretete elért bennünket. Épp ezért Isten megengedi, hogy átmenjen különféle rostákon az ember egyéni és közösségi szinten is, hogy kiderüljön, jó motivációkból követjük -e őt. Az emberek rendkívül programcentrikussá váltak, egyre kevesebb időt szeretnek eltölteni Isten jelenlétében, Isten dolgaival foglalkozva. Ha észreveszi magán egy keresztény az elszunnyadás jeleit, akkor minél előbb fel kell serkennie és ki kell vetnie az életéből a testi cselekedeteket és vissza kell térnie az Úrhoz. Így tud megmenekülni az ember, így lesz biztonságban a jövője.

Ebben az időben, a keresztényeknek sóként kell funkcionálni az életben, ez pedig azt jelenti, hogy meg kell akadályoznia az egyháznak a világ romlását. Rendkívül fontos ezekben az években az Úrral való kapcsolattartás helyreállítása, a házasság és a család helyreállítása és az egyház helyreállítása. 
 

Aktuális híreink