Áldás vagy átok


Mi uralkodik a családban?

#Németh Sándor
#osszefoglalo
Morvay-Tóth Petra | 2019. 04. 07.
Március 29-ei istentisztelet összefoglalója
Az áldás és átok törvénye univerzális érvényű valóság, amely nem csak az egyének, hanem a nemzeti közösségek sorsát is alakítja.

Bár az áldás és átok témaköre az egyházon belül-, és azon kívül eső körökben is kényes területnek számít, sorsunk formálásában mégis elengedhetetlenül fontos szerepe van annak, hogy tisztában vagyunk-e ennek működésével és törvényszerűségeivel. Az áldás és átok törvénye ugyanis univerzális érvényű valóság, amely nem csak az egyének, hanem a nemzeti közösségek sorsát is alakítja.

Galata 3:13-14 -  „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.”

A nemzeti közösségek alapegységei a családok, így a családok és házasságok állapota meghatározza az adott nemzet állapotát is. Az ő küldetésük, hogy olyan életet éljenek, amellyel meg tudják őrizni magukon a közösségi áldást.

 

 

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az emberek gyakran nagyon naivak a házassággal és gyermekvállalással kapcsolatban. Nem veszik tudomásul, hogy a családok sikerességével szemben nagyon sok ellenerő munkálkodik. Sajnos gyakran látni olyan embereket, akik áldottabb állapotban vannak egyedülálló korukban, mint az után.

A házasságkötést követően több hanyatlási időszak is megfigyelhető a családok életében.

Ilyen fordulópontot szoktak jelenteni a következő események: a házasságkötés pillanata, gyermekek érkezése, a gyerekek tinédzserkorának utolsó szakasza (17-21 éves kor) és az unokák érkezése.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért következik hanyatlás azon események után, amikor éppen arra számítunk, hogy még áldottabb állapotba kerülünk? Mi az oka a hanyatlásnak, és hogyan lehet elkerülni a válsághelyzeteket? Minderre a kérdésre sajnos nem tudunk teljesen kielégítő választ adni, de a Szent Szellem tud kijelentéseket adni róla.

Ahhoz, hogy betölthessük a nemzetünk felé való küldetésünket, először is tudomásul kell vennünk, hogy Isten törvénye az ellene való lázadás bizonyos formáit átokkal szankcionálja. Az átkok akkor is működnek az életünkben, ha nem veszünk róluk tudomást, ezért nagyon fontos, hogy őszinték legyünk magunkkal.

 

 

Az, hogy van-e áldás az életünkön, vagy nincs, tények kérdése. Ha egy területen nincs áldás, akkor nem kell beképzelni azt, hogy van, mert a hamis, hazug bizonyságtevések sokkal inkább meghasonlást hoznak létre a hallgatókban, mintsem közelebb vinnék őket Istenhez.

Ha megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy nincs áldás egy területen, még van lehetőségünk arra, hogy megkeressük, miért nincs, és tanácsot kérjünk Istentől. Viszont, amíg azt mondjuk az átokra, hogy áldás, addig nem fogunk tudni felszabadulni azon erők elnyomása alól, amik akadályozzák az áldás megvalósulását.

5Móz 28:4-14 - Az idézett igerész ugyan elsősorban Izrael fiaihoz szól, de általános érvényű igazságokat tartalmaz az áldásról, amivel az Újszövetség álláspontja is megegyezik. Az áldás működésének területei ez alapján a következők:

 1. Termékenység

 2. Egészség

 3. Bővelkedés

 4. Győzelem

 5. Siker

 6. Növekedés

 7. Isten népéhez, szent közösséghez való tartozás – azaz kölcsönös áldáson alapuló kapcsolatrendszer

 8. Produktivitás

 9. Felemelkedés – „fej pozíció”, amiben benne van a döntési szabadság és a lehetőség annak gyakorlására, érvényesítésére

 

 

Ezek azok a területek, melyeket megvizsgálva mindig fel tudjuk mérni, milyen erők befolyása érvényesül a sorsunk felett.

Az áldáshoz hasonlóan az átok működésének is vannak jelei az ember sorsában, ezek a jelek pedig a következő csoportokba sorolhatók:

 1. Meddőség

 2. Krónikus, ismétlődő betegségek

Különösen oda kell figyelni a generációkon átívelő betegségekre, amik adott esetben elődeink halálát is okozták. Ennek áthagyományozását a családban valakinek meg kell állítania, mégpedig nekünk kell azt megállítani.

 1. Visszamaradottság – Szellemi, lelki, fizikai fejlődés visszamaradása, megrekedése.

 2. Vereségek

 3. Családtagok személyiségének szétesése

Amikor egy keresztény családtag fellázad és visszatér a világi életéhez, az az Isten által formált új természete, személyisége szétesését jelzi.

 1. Ismétlődő, krónikus női nemi betegségek, menstruációval kapcsolatos problémák

 2. Anyagi összeomlás

 3. Folyamatos anyagi nehézségek

 4. Házasság, család szétesése, családtagok elidegenedése

A keresztény szülőket különösen meg tudja rázni, amikor a szeretettel nevelt gyermekeik elidegenednek tőlük és elutasítják hitüket. Ez is átok jelenlétére hívja fel a figyelmet, amely állapot sajnos nem szűnik meg magától, ezért harcolni kell ezekért az emberekért.

Pál apostol ezért mondja azt, hogy a püspöki feladatot ellátó személyekkel szembeni első elvárás az, hogy a családjukat jól igazgassák. Ez a feladat nem merül ki az anyagi gondviselésben és a nevelésben, hanem olyan szellemi védőernyőt kell tartaniuk a családtagjaik fölé, amely képes megvédelmezni őket a sátáni, gonosz erők befolyásától.

 1. Szerencsétlenségek

 2. Elnyomottság

 3. Kitaszítottság

 

Generációs átkok sajnálatos módon még az elkötelezett hívők életében is meg tudnak jelenni.

A Sátán nem mond le az emberek feletti hatalom gyakorlásáról. Újra és újra megpróbálja ránk erőltetni azokat a terheket és átkokat is, amik alól egyszer már felszabadultunk, ezért ha valahol hanyatlási folyamat kezdődött el, nem kell megvárni, míg végérvényes lesz a romlás.

Az áldásokért sok esetben harcolni kell, ahogy a jogaink sem érvényesülnek maguktól, csak akkor, ha harcolunk értük, és érvényesítjük őket.

Ideiglenes visszaesések mindenki életében előfordulhatnak, de a hit emberei nem alkusznak meg ezzel az állapottal, hanem megkeresik, és felszámolják azokat az okokat, amik kiszolgáltatják őket a velük ellenséges erőknek, majd igyekeznek újra betölteni az áldáshoz szükséges feltételeket.

Isten tervében ugyanis nem a meddőség, szegénység és az elnyomás szerepel számunkra, hanem helyreállást és kárpótlást akar adni.

Mózes 5. könyvének 28. fejezete az áldás és átok törvényének előszavaként meg is nevezi azt a feltételt, ami szükséges ahhoz, hogy egy ember életében az áldás megvalósuljon.

„Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma neked, akkor e föld minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened, és reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.” (5Móz 28:1-2.)

Az áldás megvalósulásának mértéke az életünkben tehát megegyezik az Isten Igéjének való engedelmességünk mértékével.

Isten életünk minden területére nézve adott kijelentést az ő Igéjében. Ha ennek alárendeljük magunkat, az ő kegyelme és áldása fog kiteljesedni rajtunk, ha viszont csak részleges módon engedelmeskedünk neki, az áldás is csak részleges módon tud megvalósulni.

 

 

A Bibliában is vannak példák ilyen sorsokra, gondoljunk csak Saul királyra, aki figyelmen kívül hagyta azt, hogy mi Isten akarata. A rajta levő kenet, és a részleges áldás egy ideig el tudta fedezni a problémáit, végül azonban egész családja életében „beütött a krakk”.

Az újszövetségben sokkal több lehetőségünk van arra, hogy Isten tökéletes akaratában járjunk, hiszen az újjászületés (vagy „fentről való születés”) során egy olyan mennyei természetet kaptunk, amely természetfeletti módon, igazságban és valóságos szentségben született meg. Amíg ez a természet dominál bennünk a testi természettel szemben, addig Isten iránt való engedelmességben tudunk járni és az áldás is meg tud telepedni rajtunk.

A hiper-kegyelem üzenetével az a hatalmas probléma, hogy relativizálja a szellemben és engedelmességben való járás fontosságát. Azt hangoztatja, hogy mindegy, mit cselekszik az ember, mert Isten így is, úgy is szereti őt és úgy is megáldja őket, ha ők közben bűnben élnek. Ezzel óriási zavart és kárt okoznak az emberekben, mert Isten ugyan kegyelmes, irgalmas, de igazságos is. A bűn büntetéséről nem hajlandó lemondani.

2Móz 34:6-7 - „…Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú! Aki irgalmas marad ezeríziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban harmad- és negyedíziglen.”

Amellett, hogy Isten irgalmas, a szíveket is látja. Látja, hogy a bűnös emberben van-e töredelmesség, megbánás azzal kapcsolatban, amit elkövetett, vagy arra sem veszi az energiát, hogy bűnbánatot tanúsítson és megvallja a bűnét, arra számítva, hogy a bocsánatot automatikusan megkapja. Érdekes módon ezt az elvet leggyakrabban olyan emberek hangsúlyozzák, akik nyilvánvaló testi bűnökben élnek.

Mik azok a cselekedetek, amelyek generációs átkokat vonnak maguk után?

5Móz 27:15-17

 1. Bálványimádás, idegen istenek imádása, okkultizmus

A bálványimádás és az okkultizmus gyakorlása során az ember idegen istenek szolgálatában áll, ez a cselekedet pedig nem csak elválaszt Isten áldásától, hanem 3. és 4. generációig kiható átkot is felszabadít.

 1. Szülők felé való becstelen magatartás, viselkedés

A szülők tisztelete még abban az esetben is nagyon fontos, ha az ember nincs egy véleményen, vagy hiten a szüleivel. Aki ugyanis átkozza, szidalmazza a saját szüleit, az saját magára mond átkot és szidalmat.

 1. A felebarát határának elmozdítása

Ezt az igét több nyelvben is árulásnak fordítják, a határ ugyanis védelmet nyújt az embernek. A barátság jellemzője, hogy a felek jót várhatnak egymástól. Ha a bizalom ellenére az egyik fél mégis kiszolgáltatja a másikat, azt árulásnak nevezik. Ez gonosz dolog Isten előtt, ezért aki rosszal fizet a jóért, annak a házából nem távozik el a gonosz.

 

 

 1. Árvák és jövevények igazságának elfordítása – kiszolgáltatott helyzetben élőkkel szembeni visszaélés

 2. Vak félrevezetése az úton – azaz, a jogaikban, lehetőségeikben korlátozott emberek félrevezetése, becsapása

 3. Természetellenes szexuális kapcsolatok – vérfertőzés, állatokkal való közösülés, homoszexualitás

 4. Antiszemitizmus

1Móz 12:2. - Az Ábrahámnak adott ígéret értelmében az Izraelre és az Isten által kiválasztott személyekre, közösségekre kimondott átkok generációs átkot hoznak az átkozóra.

 1. Lopás

Lopással és hamis esküvel nem lehet egy család anyagi jólétét megalapozni, mert ha a bevétel lopásból származik, akkor az átok bemegy a házba és megemészti azt.

 1. Testben való bízás

Az is átkozott tevékenység, aminek során az ember a testben, fizikai erőben bízik és eltávozik a szíve az Úrtól. Az ilyen tevékenységek meddőségre, terméketlenségre, improduktivitásra vannak ítélve, nem lesznek sikeresek.

 1. Az evangélium meghamisítása és eltorzítása – Gal 1:6-9.

Familiális szellemek szerepe a generációs átkok átörökítésében

Ézs 29:4 - A familiális szellemeket nem könnyű megtalálni a Bibliában, mégis szerepelnek benne. A héber „óv” kifejezés, amely az „áv”, azaz, apa szóval áll összefüggésben családi szellemet jelent – emellett gyakran ugyanezzel a szóval jelölik a halottidézőt is, aki a családi szellemeket megidézi.

E szellemek azonban nem csak okkult praktikákon keresztül tudnak megjelenni, hanem az elköltözött ősök szellemeiként az élő családtagok lelkét próbálják megérinteni, és kapcsolatot teremteni vele, hogy függőségben tarthassák és fenntartsanak egy olyan csatornát az életükben, amin keresztül be tudják hozni az elköltözött ősre jellemző személyiségjegyeket, negatív tulajdonságokat, szokásokat, betegségeket és átkokat.

 

 

Ahogy a megváltás a Krisztussal való azonosulás által tud érvényesülni, úgy a generációs átkok is a lelki azonosulás útján találnak rést maguknak az életünkbe, az átörökítésükben pedig a családi-, familiális szellemeknek van a legmeghatározóbb szerepe.

Sok keresztény életében megtalálható az ebből fakadó kettősség: a szellemük a Szent Szellemmel áll közösségben és összhangban, a lelkük azonban a családtagjaikkal és elköltözött őseikkel azonosulnak, nem választják el magukat az őseik lelkétől Jézus vére által.

Ahhoz azonban, hogy a családi átokvonalat elvághassuk, Ábrahám példáját kell követnünk. Az ő ősei bálványimádók voltak. Isten hívásának engedelmeskedve elhagyta rokonsága földjét, ám az igazi áttörés Hárán után következett az életében, amikor apja házából is kijött, hogy kövesse az Urat az Ígéret földjére. Nem tekintgetett vissza a múltba, csak előre, Isten ígéreteire és a fiának sem engedte meg, hogy visszatérjen ősei földjére. Ez a módja annak, hogy a családi átokvonalat elvágva egy új, áldott tradíciót teremtsünk.

Oda kell figyelnünk arra, hogy kivel azonosulunk a lelkünkben.

Ahogy idősödik az ember, különösen megerősödik a harc a családi szellemekkel, akik megkörnyékezik és igyekeznek az ősök jellemvonásait kialakítani a személyiségében. Miután az ember már meg tudja különböztetni az ó természetét a krisztusi természettől és a régi szokásaiból megtért, a leggyengébb pontra, az ember testére is oda kell figyelnie, hogy ne az elődök betegségei uralkodjanak rajta, hanem Jézus Krisztus egészsége.

Mivel ezek a szellemek erősen kötődnek a vérhez, a tejles szabadsághoz nem elégséges egy egyszeri szabadulás, mert óvatlan pillanatokban újra és újra megkísérlik a visszatérést, ezért az egyetlen útja a szabadságnak az, ha a lelkünkkel is Jézus Krisztusra figyelünk és az ő vérének a védelmébe helyezzük, szellemben és lélekben is erősen állunk az Úrban.

 

 

Luk 14:26-27 - „Ha valaki énhozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.”

Jézus ebben az igeszakaszban nem testi gyűlöletről beszél, hanem az Istenhez és a családhoz való helyes viszonyulásra világít rá.

A „meggyűlölni” kifejezés alatt ugyanis helyesen háttérbe szorítást kell érteni, aminek a lényege, hogy a lelkünkben is – és az életünk minden területén – Isten legyen az első helyen. Jézus Krisztus lelkével azonosuljunk, mert az ő lelkére nincsen hatással az őseink vére, lelke, sem az ősök szelleme. Így Isten a lelkünket is újjá tudja tenni és egy új területet tud nyitni az életünkben az áldás számára, hogy a gyerekeink és unokáink számára ne a családi átkok sorát, hanem egy új áldás tradícióját hagyományozzuk át.

Morvay-Tóth Petra | 2019. 04. 07.