Ahol az Úrnak Szelleme,


ott a szabadság!

#szentszellem
#hit
Bálint Anna | 2019. 06. 18.
Benny Hinn május 22-i vendégszolgálatának összefoglalója
Idén májusban egy különleges, rendhagyó istentiszteletre is sor került a Hit Parkban, amikor a világszerte ismert amerikai evangélista, Benny Hinn látogatta meg a gyülekezetet.

Idén májusban egy különleges, rendhagyó istentiszteletre is sor került a Hit Parkban, amikor a világszerte ismert amerikai evangélista, Benny Hinn látogatta meg a gyülekezetet. A prédikátor alapvető, mégis mély igazságokat osztott meg a jelenlévőkkel a bibliai prosperitásról és a Szent Szellem személyéről, valamint arról, hogy hogyan tudjuk átadni magunkat Istennek, hogy ne mi akarjuk Őt használni, hanem ő használjon bennünket. Így sokkal nagyobb dolgok tudnak végbemenni rajtunk keresztül, mint a saját erőfeszítéseink által. 2019. 05. 22. szerda, Benny Hinn prédikációja.

Miről szól a bibliai prosperitás?

Ha igaz módon élünk, akkor jogosultságunk van a bővelkedéshez, mert ez Isten akarata és terve az életünkre vonatkozóan. Mindenekelőtt fontos leszögezni azt, hogy a bibliai bővelkedés nem csak az anyagi javakból való részesedést jelenti, hanem azt, hogy az életünkben nincs hiány. Sem Jézusnak, sem Illésnek nem volt nagy vagyona, mégsem szűkölködtek, mert Isten minden szükségüket betöltötte.

 

 

Az egyik kulcs ige a prosperitással kapcsolatban a Példabeszédek 8:21-ben található, amely így szól: „Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.” Az egyetlen kikötés Isten részéről, és az egyetlen feltétel, amit elvár az emberektől az, hogy szeressék Őt.

Isten pedig megígérte, hogy azoknak, akik őt szeretik, minden szükségét betölti.

A prosperitás egyik szemléletes példája Izrael fiainak vándorlása a pusztában. Az Egyiptomból való kijövetelkor Isten gondoskodott számukra az anyagi javakról, hogy abból később felépíthessék a Szent Sátort. Ennek ellenére Izrael fiai elfordultak Istentől és a Sátor helyett aranyborjút építettek. Isten mégis hűséges maradt hozzájuk az út során és betöltötte a szükségeiket, akár ételről, akár ruházkodásról volt szó, az életükben nem volt hiány.

Jézus Krisztus is azt mondta, hogy: „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak nektek”. (Máté 6:33)

 

 

Nagyon fontos, hogy szeressük Istent és támogassuk az ő ügyét a földön, így a gondviselés sem fog elmaradni az ő részéről.

Jób 22:22, 24-25.

„Végy csak oktatást az ő szájából, és vésd szívedbe az ő beszédeit! (…)Vesd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat: És akkor a Mindenható lesz a te nemes érced és a te ragyogó ezüstöd.”

Ennek az igének fő üzenete az, hogy ami létrehozza az életünkben a prosperitást és betölti a szükségeinket, az Isten Igéjének hallgatása és befogadása a szívünkbe. Ha valamilyen szükségek pedig még nincsenek betöltve az életünkben, azokkal kapcsolatban is az Igéből meríthetünk hitet és jó reménységet.

 

 

Jób 36:11.

„Ha engednek és szolgálnak neki, napjaikat jóban végzik el, és az ő esztendeiket gyönyörűségekben.”

A következő dolog, amit nagyon fontos szem előtt tartanunk, az az Úrnak való engedelmesség. Ezt a parancsolatot az emberek többsége nehezebben teljesíti, mint azt, hogy szeresse Istent és az ő Igéjét.

Akik viszont szeretik az Urat, befogadják az Igéjét és még bizalommal és hittel engedelmeskednek is neki, azoknak az életében eljön a helyreállítás - ahogy azt Jóbnál is láthatjuk.

Ráadásul nem csak azt pótolta ki Isten Jób életében, amit elveszített, hanem mindenből dupla annyit adott, mint azelőtt volt neki.

 

 

Az is fontos igazság a prosperitást illetően, hogy soha nem a magra kell figyelnünk, hanem az aratásra.

Lukács 6: 38

„Adjatok, nektek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek.”

Amikor Isten munkájára adunk az anyagi javainkból, akkor az többé már nem pénz, hanem mag lesz belőle, ami azt jelenti, hogy soha nem veszítjük el azt a pénzt amit az Úr munkájába vetettünk. A pénz, amit elköltünk, az el is hagyja az életünket, a mag viszont, amit Isten munkájába vetettünk, soha nem hagyja el az életünket, mert Isten mindig sokszorosan visszaforgatja az életünkbe.

Kicsoda a Szent Szellem?

Mielőtt a Szent Szellem különböző megnyilvánulásait és erejét megismernénk, fontos, hogy először magát a Szent Szellem személyét ismerjük meg, aki az Úrnak, Jézus Krisztusnak a Szelleme, tehát nem idegen tőlünk.

Nem könnyű a Szent Szellem személyét röviden, tömören leírni, ha viszont mégis ezt kéne tennünk, azt mondhatnánk, hogy a Szent Szellem Jézus, korlátok nélkül.

Amikor Jézus testben a földön volt, egyszerre csak egy helyen tudott lenni, tehát korlátozva volt. A tanításait sokan nem is értették meg, még akkor sem, amikor látták megnyilvánulni Isten erejét, a csodákat, sőt, maguk a tanítványok sem értették Jézust, gondoljunk csak arra az esetre, amikor a kereszthaláláról beszélt nekik.

Nekünk viszont, akik a Szent Szellem korszakában élünk, hatalmas előnyünk van a tanítványokkal szemben. Ugyanis, amit Jézus mondott nekik és ők nem értettek, azt az ő Szelleme ma kijelenti számunkra és segít nekünk megérteni, megeleveníteni az Igét, aki maga a Krisztus.

 

 

A Szent Szellem a hitünk nagy kijelentője, és általa nem csak a Messiás üzenetét ismerhettük meg, hanem Őt magát is, a Szellem által. A Szent Szellem is egy személy, ahogy az Atya és a Fiú is személy.

Istennek van teste, Mózes látta színről színre. Jézus fizikai teste maga Isten Igéje, ő a láthatatlan Isten képe, és ő maga is Isten. De a Szent Szellemnek vajon van-e teste? A válasz igen. A Szent Szellem teste mindazok az emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban és betöltekeznek az Isten Szellemével, a Szent Szellemmel.

A Szent Szellem bennünk lakik, bennünk él, nekünk pedig meg kell ismernünk, hogy ki az, aki bennünk lakik.

Jézus is beköltözött a szívünkbe, de ő fizikailag a mennyben van, tehát az ő jelenlétét valójában az ő Szelleme képviseli a szívünkben. A Szent Szellem, mint önálló személy, maga is isteni lény, méltó az imádásra, méltó, hogy szeressük és higgyünk benne, méltó hogy alárendeljük magunkat neki. Ha csak erőként tekintünk rá, akkor használni akarjuk, ha viszont úgy látjuk, mint személyt, akkor már azt akarjuk, hogy ő használjon minket.

A személy mibenlétét négy dolog határozza meg: van tudata, amivel képes kifejezni önmagát és megérteni másokat. Ezen kívül van akarata, amivel együtt jár a döntésre való képesség. Van lelke, illetve képes szeretni.

A Szent Szellem tehát egy tudattal, akarattal, lélekkel és szeretetre való képességgel rendelkező személy.

Az 1. Korinthus 2: 10-12-ben azt olvashatjuk, hogy „a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.”

Világos tehát, hogy a Szellem karakterének része az Isten ismerete, amelyet nem tart meg magának, hanem megosztja velünk, akik hiszünk benne.

Ez hatalmas kiváltság, ugyanis az angyalok nem képesek így megismerni az Urat, mert a Szent Szellem, aki az ő mélységeit kutatja, nem az angyali lényeknek jelenti ki őt, hanem az szenteknek, akiket Isten elhívott és követik őt. Isten jóságát és szeretetét egyedül abból láthatják, ahogyan velünk, az Egyházzal bánik. Látják, ahogy megbocsátja a bűnöket és kegyelmet gyakorol az emberekhez, akik fellázadtak ellene, ezért dicsérik és magasztalják őt a mennyben és kiáltják, hogy: „Szent! Szent!”

 

 

Az angyalok úgy ismerik meg Isten szeretetét, hogy látják a cselekedeteit és tulajdonságait, ami felénk megnyilvánul. Erről beszél Pál az efézusiakhoz írt levelének 3. fejezetében: „Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége…” (10. vers).

A Szent Szellem tudatát tehát megismertük, az akaratáról pedig az 1. Korinthus 12: 11-ben találunk kijelentést, miszerint „mindezeket egy és ugyanazon Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.” Nyilvánvaló tehát, hogy a Szent Szellemnek van akarata, ami szerint osztogatja nekünk az ő ajándékait. Isten Szellemének vannak gondolatai - ami az eredeti szövegben (Róma 8:27) szándékot, célt, törekvést és hajlamot is jelent.

Az imént felvázolt igék alapján egyre jobban kezd kirajzolódni a Szent Szellem karaktere és személyisége.

Mivel ő bennünk él, fontos tudatosítanunk, hogy a bűneinkkel képesek vagyunk őt megszomorítani és elnyomni magunkban, ha nem a helyes módon járunk és viszonyulunk az ő személyéhez és Krisztushoz.

Nem szabad elfelejtenünk, mekkora megtiszteltetés, hogy az Atya és a Fiú Szelleme, az a csodálatos Szellem, aki hordozza az Atya dicsőségét és a Fiú személyiségét, a mi testünket választotta templomává, hogy a mi szellemünk ez által eggyé tudjon válni az Atya Szellemével.

A Szent Szellem, aki segítőtársa volt Krisztusnak a megváltói művében - kihozta őt a Seolból és vele együtt minket is megelevenített -, minket is ismer, jobban, mint mi saját magunkat, mivel nem csak Isten szívét, hanem a mi szívünk mélységeit is vizsgálja.

 

 

A Szent Szellem szeretetéről Róma 15: 30-ban tesz említést Pál Apostol. De mi is pontosan a Szellem szeretete?

Ján 3:16

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Az Atya az ő szeretetéből az ő Fiát adta a világért, Jézus pedig úgy szeretett minket, hogy szenvedett helyettünk, az értékes vérét kifolyatta értünk. Ez tehát az Atya és a Fiú szeretete.

A Szent Szellem szeretete pedig abból ismerhető meg, hogy kijelentette számunkra Krisztust, mint megváltónkat és szabadítónkat.

Oda vezetett bennünket a kereszthez, hogy belénk helyezze az örök életet és bennünk lakozzon. Saját magát beleöntötte a szellemünkbe, hogy így mi is csatlakozni tudjunk az Úrhoz és egy szellemmé tudjunk válni vele, mert „aki az Úrral egyesül egy szellem ő vele” (1. Kor 6:17. )

Istennel egyesülni csak a Szent Szellem által tudunk, aki „összevegyítette” magát a mi szellemünkkel, hogy ez által Isten-kompatibilisek lehessünk és megtaláljuk a menedékünket az Atyában.

Nagyon értékes és elengedhetetlen a Szellem munkája, ezért nem szabad alábecsülnünk. Tisztelnünk kell és igyekezni, hogy olyan házak legyünk, amelyben jól érzi magát és nem szomorodik meg.

Zsidó 9:14

A következő fontos kijelentés Isten Szelleméről, hogy ő örök.

A váltságmű a Szent Szellem által ment végbe Jézus Krisztuson keresztül, ami azt jelenti, hogy ez az áldozat már a térén és időn kívül, a világ teremtése előtt bekövetkezett, és itt a földön manifesztálódott.

Ugyan ezt támasztja alá az 1 Péter 1: 18-20, ahol úgy fogalmaz Péter apostol, hogy „aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt…”, tehát Krisztus váltsága értünk már az örökkévalóságban végbe ment, az örökkévaló Szellem által, aki az ő erejével Krisztust az élet magjává formálta. Az Ézsaiás 1: 11-ben egyértelműen közli Isten, hogy ő nem gyönyörködik az állatok vérében, kizárólag azért tudta őket elfogadni áldozatul, mert már látta a saját szívében Krisztusnak a kifolyt vérét, ami örök engesztelést szerez minden ember számára, aki csak elfogadja őt.

Zsolt 139:12

Istennek három fontos tulajdonsága van, ami a személyiségének a része, és a Szent Szellem is szorosan köthető ezekhez a személyiségjegyekhez. Az első ilyen tulajdonsága Istennek, hogy mindenütt jelen levő.

 

 

Amíg a Szent Szellem el nem jött a Földre, Isten nem gyakorolta a mindenütt jelenlevőségét, csak bizonyos konkrét helyeken jelent meg.

Mózessel például a Sínai hegyen találkozott, majd Izrael népe a Szent Sátorban tudott vele kapcsolatba lépni, ezután pedig a Templomba költözött be a Szentek Szentjébe. Jézus halála viszont új korszakot hozott és Isten jelenléte elhagyta a Szentek Szentjét. Jézus, amikor testben a földön élt, szintén nem tudott mindenütt jelen lenni, ezért mondta a tanítványoknak, hogy jobb hogy ő elmegy, mert helyette eljön a Vigasztaló, aki által az Atya és a Fiú mindenütt és mindenkor elérhetővé vált az emberek számára.

Isten második fontos tulajdonsága a mindentudása, amelyhez a Szent Szellem a fentebb már említett módon úgy kapcsolódik, hogy vizsgálja az Isten mélységeit, majd kijelent számunkra minden igazságot, amit Istentől tud. Ezt Krisztusnak is megtette, így tudta mindig azt mondani az embereknek, amit az Atya mondott. Isten harmadik tulajdonsága a mindenhatósága, ami azt jelenti, hogy teljes hatalma van minden fölött. A 2 Korinthus 3: 17-ben fantasztikus kijelentés találunk Istenről és az ő Szelleméről: „Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.”

Isten tehát Szellem és az ő Szelleme szabaddá tesz minket is, akik benne hiszünk.

A Szent Szellemben hatalmas erő van, amely végig kísérte Jézust a megfoganásától kezdve, egészen a megdicsőüléséig. A földön elvezette Őt mindenre, amit véghez kellet vinnie, mindent kijelentett számára, amit tudnia kellett és természetfeletti támogatást adott a számára, hogy be tudja mutatni Isten országát az emberek között. A János evangéliuma 14. fejezetében viszont Jézus azt mondja, hogy:

„Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.”

Azzal, hogy Jézus az Atyához ment, eljött a Szent Szellem korszaka, akinek a segítségével már mi is véghezvihetjük azokat a dolgokat, melyeket Jézus tett a Földi szolgálata során, sőt ahogy mondta, nagyobbakat is teszünk majd azoknál.

Bálint Anna | 2019. 06. 18.