A Szent Szellem ajándékai - A


bölcsesség beszéde

#szent szellem
Nagy Boglárka | 2022. 11. 11.
A november 5-ei istentisztelet összefoglalója
A Szent Szellem karizmái minden hívő ember számára elérhetőek, ugyanakkor alapvető feltételük, hogy az adott személynek a teljes személyisége a Szent Szellem uralma alatt legyen. A Korintusbeliekhez írt levélben kilenc karizmáról olvashatunk, amik mind a Szent Szellem személyéhez kapcsolódnak és azért adja őket a Szent Szellem, hogy Isten munkája egyre inkább növekedjen a hívők egyéni életében és globálisan is Krisztus testében.

A bölcsesség beszéde

Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja. Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.” (1 Korintus 12:8-12)

Sajnos sokan még a keresztények közül sem értik a Szent Szellem személyének és munkájának a lényegét, sem pedig azt, hogy Jézus Krisztus vére és a Szent Szellem kitöltése miatt a megváltott krisztusi ember olyan pozícióba került, amiben még a mennyei angyalok sem részesültek. Ezért fontos, hogy azok a hívők, akik már vették a Szent Szellemet megbecsüljék, sőt kívánják a szellemi ajándékokat is, mert azokon keresztül Isten munkálkodik itt a Földön, hogy az üdvtörténet célba érjen. 

A legelső ajándék, amit Pál apostol felsorol az a bölcsesség, vagy másnéven a kijelentés karizmája, amiről  a Jakab levél 3. fejezetében is olvashatunk. 

Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.” (Jakab 3:13-15)

Ebből az Igeszakaszból egyértelműen látszik, hogy a bölcsesség nem azonos a tudással! Sokkal inkább  a gyakorlati valósághoz kapcsolódik, ami pedig cselekedekben nyilvánul meg. Mindössze annyiban kapcsolható össze a tudással, hogy az ismeret helyes megnyilvánulásaként a bölcsesség a mindennapi életvitelben tükröződik. A helyes életvitel pedig megegyezik Isten parancsolataival.

a bölcsesség beszéde

A bölcsesség négy típusa

Jakab apostol a levelében négy formáját különbözteti meg a bölcsességnek. Ezek közül az első, amit megemlít az a földi (az eredetiben ’pszichikai’) bölcsesség. Ebbe a kategóriába az élet olyan területei tartoznak bele, mint a társválasztás, a munkahely választás vagy a lakóhelyválasztás, amik mind-mind sorsformáló hatással vannak egy ember életére. Ez a fajta általános bölcsesség segíti az embert, hogy a  nagyobb sorstöréseket kikerülje, ugyanakkor a Bibliában arra is sok példát látunk, hogy a többszöri elrontott próbálkozások után is Isten ad kegyelmet az újrakezdésre. De ez mindig Isten irgalmán múlik!

Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy emberi bölcsességgel vagy jóakarattal nem lehet megváltani ezt a világot. Ezek olyan relatív valóságértelemezések, amik hamis világképet közvetítenek az emberek számára és csak látszólag, valamint ideiglenesen képesek békét hozni az emberiség számára. Pontosan ezt fogalmazza meg Pál apostol is kérdésként, amikor a Korintusbeliekhez írt levél elején arról beszél, hogy Isten miért döntött úgy, hogy az Igehirdetés bolondsága által fogja megmenteni az embereket.

"Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcseségét? Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket." (1 Korintus 1:19-21)

Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az embereknek ne kellene törekedniük akár a világi tudományokban való elmélyülésre, csak azt kell felismerniük, hogy semmilyen természetes bölcsességgel vagy ideológiával nem helyettesíthető a megváltás.  A Messiás megjelenésével egyben egy olyan igazságos rendszer is el fog jönni a Földre, ami miatt minden ma még népszerű ideológia létjogosultságát fogja veszíteni. Ezért a jövő a hit emberéé! Ez a kereszt bolondsága, mert ebből ma még semmit nem lehet látni!

A második bölcsesség, amiről Jakab apostol beszél az a lelki bölcsesség. Ennek is a legfőbb jellemzője, hogy relatív, vagyis ezzel a bölcsességgel sem lehet eljutni a végső igazságig. A harmadik típusú bölcsességet az eredeti szöveg, mint démoni bölcsességet definiálja. Ennek pedig a legfőbb célja, hogy félrevezesse az emberiséget és megcálfolja Isten beszédét. Pontosan ezt a démoni bölcsességet alkalmazta Éva megkísértésénél is a Sátán, és ma is ez a legfőbb fegyvere az emberek megtévesztésére. 

"És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék." (1 Mózes 3:4-6)

A démonikus bölcsességnek egyik lefőbb jellemzője, hogy olyan sorsromboló erővel bír, amit az emberek akár életük végéig is cipelhetnek. Erre nagyon jó példa Támár története, akit Jonadáb démonikus tanácsára Ammnon nemcsak fizikailag megerőszakolt, de lelkileg is tönkretett, ami utána az egész további életére kihatással volt. 

A negyedik típusú bölcsesség pedig az Istentől származó bölcsesség, ami a bölcsesség szellemének az egyik megnyilvánulása. Ez ugyan nem egyezik meg a bölcsesség beszédével, de a kettő elválaszthatatlan egymástól és ha valaki tele van a bölcsesség szellemével, akkor sok esetben a bölcesség beszédének az ajándéka is elkezd működni rajta keresztül. Pontosan úgy, ahogy Salamon király, József vagy Dániel esetében is, akiknél a bölcsesség szellemével együtt a bölcsesség beszéde is megnyilvánult. Ez egy olyan általános isteni bölcsesség, ami minden hívő ember számára elérhető, hogy nagyobb hibák elkövetése nélkül tudják megfutni a földi pályafutásukat. 

"Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben, Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében;" (Kolossebeliekhez írt levél 1:9-10)

A bölcsesség beszéde

A tudomány-, és a bölcsesség beszéde

Isten akaratának a megismerése az első lépés és csak ezután jön a szellemi bölcsesség, aminek viszont már szemmel látható bizonyítékai - gyümölcsei -  vannak az ember életében. Önmagában az ismeret birtoklása nem garantál az ember számára sikeres életpályát, mivel annak a gyakorlati életben való letükröződéséhez elengedhetetlen a bölcsesség birtoklása is. Isten Igéje a mag, amiből a bölcsesség gyümölcsöket tud teremni az emberek életében. Ezért a bölcsesség minden esetben az Igét tölti be tartalommal, ami utána előmozdítja a természetes dolgokban való előrehaladást is. 

József esetében ez például úgy nyilvánult meg, hogy természetfölötti kijelentést kapott arról, hogy hogyan kell megoldani egy gazdasági világválságot. Ezt ő nem könyvekből tanulta meg, hanem Isten szelleme belehelyezte a szívébe azt a megoldást, amit a tudomány beszéde által ki is mondott, majd a bölcsesség szelleme által meg is cselekedte. Dániel esetében is együttműködött a bölcsesség és a tudomány beszéde, amikor a négy világbirodalomról kijelentést kapott Istentől. A tudomány beszédének a legfőbb jellemzője, hogy Isten mindentudását veszi alapul, aminek nincs időkorlátja, ezért a kijelentést egységben -téren és időn kívül - tudja átadni. Talán még szembetűnőbb a lényegi különbség a tudomány és a bölcsesség beszéde között a Nabukonodozornak adott álom magyarázat esetében. Itt Dániel a tudomány beszéde által fejtette meg a király álmát, de a tanácsa már a bölcsesség beszédének a megnyilvánulása volt, mert az gyakorlati útmutatást adott Nabukonodozornak, hogy tudja elkerülni az álom beteljesülését. 

Ezekből a példákból is látszik miért fontos minden hívő ember számára, hogy tele legyenek a bölcsesség szellemével és kívánják a Szent Szellem további megnyilvánulásait is. Ugyanis ezek segítik az embert, hogy minden döntéshelyzetből a legideálisabb módon tudjanak kikerülni és még ha korábban rossz döntéseket is hoztak, azokat is helyre tudják hozni, sőt győztesen és még gyümölcsőzőbben tudjanak előrehaladni a további életútjukon. 

A bölcsesség beszéde


 

Nagy Boglárka | 2022. 11. 11.