A Messiás visszajövetelének


céljai

#messiasikiralysag
| 2023. 05. 04.
Az április 30-ai istentisztelet jegyzete:
Jézus Krisztus szolgálatában volt egy pont, ahol nyilvánvalóvá vált számára, hogy a földi szolgálatát nem fogadják el, nem fogadják el az üzenetét a királyságról és Őt magát sem, mint király. Megaláztatások és megszégyenítések érték őt. Hogyan viselheti el egy ember az ilyen típusú elutasítást? Természetünkből adódóan azon lennénk, hogy elkerüljük ezeket a szituációkat. Jézusnál viszont nem ezt látjuk, neki nem volt lehetősége erre - mert ha így tett volna, akkor lázadt volna Isten ellen.

Milyen Isteni tervet aktualizált Jézus? 

De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni.És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mernem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Bizony mondom néktek: Azok között, akik itt állanak, vannak némelyek, akik nem kóstolják meg a halált, amíg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában.Máté 16, 18-28
 

A Máté 16 lezárja Jézus Galilei szolgálatát, ezután kezdődött el a jeruzsálemi szolgálatára, vagyis a földi szolgálatának a befejezére való felkészülés szellemében és a lelkében. Jézus elkezdett a tanítványoknak a szenvedéséről és a haláláról  prófétálni (lásd: Máté 16,21). Ennek az üzenetnek a lényege, hogy először nem a királyságot fogja megalapítani Izrael számára, hanem felépíti az egyházat.  Jézus itt beszél először arról, hogy a feltámadása után nem a királyság korszaka, hanem az egyház építésének, illetve megalapításának a korszaka jön el. Ennek a korszaknak a fő üzenete az, hogy az evangéliumot hirdetni kell. A Máté 13. fejezetében pedig olvashatjuk, hogy Jézus feltárja a Mennyek országának hét titkát, amely pontosan az első és második eljövetelének időtartamát foglalja össze. 

Mi ebben a korszakban élünk jelenleg. Az egyház továbbra is épül, az evangélium hirdetése zajlik, viszont az elmúlt időszakban több jel is arra mutat, hogy a korszak hamarosan véget fog érni és egyre közelebb van az Úrnak a visszajövetele, ami dicsőségben és hatalomban fog bekövetkezni, ezután pedig véget ér az Egyház korszaka.

Milyen következménye lesz a Názáreti Jézus Krisztusnak a második eljövetelének?

A Bibliában nincsen részletesen kidolgozva, hogy mi történik Jézus visszajövetele után az egyházzal, milyen változások lesznek a Földön, Izráel életében, a nemzetek életében. Ez azért van, mert az Ige Jézus Krisztus második eljövetelére helyezi a hangsúlyt és hogy arra, hogy hogyan készüljünk fel erre. Fontos, hogy a reménységünk arra alapuljon, hogy miután elfogadtuk Isten ígéretét, el is higgyük, hogy azokat meg is fogja cselekedni. Ennek az elfogadásával a lelkünkben reménység alakul ki, a reménység pedig egy pozitív várakozás, még akkor is, ha azt látjuk, hogy az egész világ szembe száll Isten tervével. 

Istennél minden lehetséges, ezért ha a világ fel is lázad ellene, akkor is meglesz az Ő akarata és beteljesíti az ígéretét. 

Az Egyháznak az alapja a Názáreti Jézus Krisztus természete. Ezt Péter felismerte a Szent Szellem által. Jézusnak a természete nem csupán emberi természet volt, hanem Isten természete is benne lakozik. Péter pedig a Szent Lélek által látta benne, hogy Ő a Messiás. Erre épül az egyház, ami ma is lényeges ismeret, hiszen ez alapján az ember belseje megfordul, Isten felé fordul és Jézus Krisztus követőjévé válik. Ahogyan Péter életében - és azok életében is, akik elfogadják Jézust Krisztust és megtérnek - egy ilyen ismeret után azok a lépések jönnek, hogy Isten igéjének engedelmeskedik és végül teljessé válik az újjászületése. Jézus azt mondja, hogy így építi fel az egyházat és ez az egyház ilyen emberekből fog állni, amin a pokol kapui sem diadalmaskodhatnak. Az első és a második visszajövetel közötti időtartamban ez az egyház egy dicsőséges, győztes egyházként fog szolgálni és így fogja befejezni a pályafutását, majd pedig belép Isten dicsőségébe. Erre vagyunk meghívva. 

A "teljes írás" kifejezés pontos értelmezése fontos, mert nem csak az új, hanem az ószövetségi könyvek fontosságát is hangsúlyozza. Az Újszövetség többnyire Jézus Krisztus visszajövetelére való felkészülésről szól, illetve a visszajövetel előtti eseményekre teszi a hangsúlyt, az egyházról szóló igazság korábban ugyanis még titok volt, Isten elrejtette azt Izrael elől. Azonban az ószövetségi próféták írják le a Messiás eljövetelének körülményeit és következményeit Izráel, a nemzetek és a világ számára, nekik köszönhetően van látásunk arról, hogy mi várható a következő korszakban. Fontos ezeket a próféciákat tanulmányozni, mert a következő korszakra látást kaphatunk belőlük. Ezáltal a mostanában történő lehangoló és nyomasztó események miatt nem leszünk pesszimisták, hanem továbbra is meg tudjuk őrizni az Isten ígéreteibe vetett reménységünket, bizalmunkat.  Azok a hívők, akik meg tudják erősíteni a reménységet a szívükben, nem depressziósak, nem félnek az éhínségektől, a háboruktól és nem csaponganak, hanem stabilan állnak a Jézus Krisztusba vetett hitben minden körülmények között.

Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.1 Korintus 15,23

A feltámadás nem egyszeri esemény, hanem olyan események sorozata, aminek több szakasza van. Az első a Húsvéti Zsenge vagyis Jézus Krisztus feltámadására utal. Az első zsenge az árpa aratásra vonatkozik. Az árpa aratása előtt bekellett mutatni Istennek az első kévét. Ez a szertartás egyben garancia volt arra, hogy megfog történni az árpának a learatása, ami áldottan fog megvalósulni. Ugyanígy kell értelmezni Jézus Krisztus  feltámadását is. Ez a Zsenge az alapja az egész feltámadásnak. Ezután mondja Pál apostol, hogy az aktuális szakaszba azok tartoznak, akik Krisztuséi. Az első Zsenge után jön a második korszak, aminek az időpontja akkor lesz, amikor a Krisztus eljön. 

Stabil keresztényekre van szükség. Akkor tud egy keresztény másokat vigasztalni, reménységet adni, ha van prófétai látása, mert ezáltal meg tudja magyarázni az embertársainak, hogy miért nincs okunk a félelemre és a csüggedésre, mert az Úr velünk van és velünk is marad. Isten nem csak abban segít majd, hogy valahogyan átvészeljék a keresztények a földi pályafutásukat, hanem csodálatos jövőt készített mindazoknak akik szeretik az Urat. 

Hogyan lesz egy ember Krisztusé?

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.1 Korintus 6,19-20

Pál apostol a következőket hangsúlyozza ki a fent említett igerésznél: Az ember teste a Szent Szellem temploma, miután betöltekezett Szent Lélekkel. Jézus Krisztus minket a vére által vásárolt meg bennünket. Ezt tudatosítanunk kell fejben. Mivel megvásárolt bennünket ingyen kegyelemből az Isten, ezért dicsőítsük Őt testünkkel, szellemünkkel. Vagyis úgy éljünk, hogy Isten kezének a munkáját hordozza a testünk és a lelkünk. 

Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.”  Galata 5,24

Pál a Galata 5:24-ben az ótermészetről beszél, azt mondja, hogy akik Krisztuséi, azok ezt megfeszítik. A kereszténység megvallásához szükséges víztől és Szent Lélektől megkeresztelkedni, ez alapján tekint valakit a Biblia újjászületett kereszténynek valakit.  Az újjászületés megteremti az ember számára lehetőséget, hogy ha azonosulni tudjon Jézus Krisztus halálával és feltámadásával, ha ezt megteszi valaki, akkor megváltozik a természete, a testi természete helyére bejön a krisztusi természet. Ezután a keresztény élet és szolgálat központi részévé válik, hogy a Krisztus természetéből egyre nagyobb mértékben részesedik az illető, az ó-természet pedig egyre jobban elhal a romlott vágyaival és indulataival együtt. 

A bűn és az ó-természet ellen az orvosság a megtérés, ezen túl viszont szükséges, hogy maguk a keresztények megfeszítsük az ó-természetüket napról napra, alámerítkezzenek vízzel és szellemmel, és utána engedjék, hogy a Szellem kimunkálja bennük az új krisztusi természetet. 

Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.1 Korintus 15, 50-52

Ma viszont két csoportra osztható a kereszténység: vannak az egyházban testi és szellemi/spirituális keresztények. Az újjá nem született keresztények, akik testi módon cselekszenek nem fognak tudni belépni Isten országába. Krisztus csak az övéiért jön el.

| 2023. 05. 04.