A Szellem erejének


szolgálatában

#szentszellem
#Ige
Tóth Petra | 2019. 12. 05.
Németh Sándor november 30-i prédikációjának összefoglalója
Az adventi időszak nagyon fontos a tradicionális kereszténység számára és – bár a Biblia homályban tartja a Messiás megszületésének pontos időpontját - ez az időszak rendkívül alkalmas arra, hogy felhívjuk az emberek figyelmét ennek az eseménynek a jelentőségére és arra a személyre, aki Jézus Krisztust központtá tudja tenni az életünkben.

Az adventi időszak nagyon fontos a tradicionális kereszténység számára és – bár a Biblia homályban tartja a Messiás megszületésének pontos időpontját, - ez az időszak rendkívül alkalmas arra, hogy felhívjuk az emberek figyelmét ennek az eseménynek a jelentőségére és arra a személyre, aki Jézus Krisztust központtá tudja tenni az életünkben. Ez a Személy pedig nem más, mint a Szent Szellem.

A nemzetek – és valamilyen szinten a kereszténység – jövője és sorsa ezekben az években dől el, annak függvényében, hogy a Szent Szellem milyen mértékben tudja kifejteni a munkáját az emberek között, ezért nagyon fontos, hogy az egyház betöltse a küldetését, és hirdesse az üdvösségnek- és Isten királyságának evangéliumát.

Az emberek szívét nem csak Isten próbálja megnyerni magának, hanem más természetfeletti erők is, amelyekkel szemben a kereszténység nem képes természetes, emberi erővel megküzdeni.

Az Egyháznak szüksége van arra, hogy a saját, természetes ereje össze legyen kapcsolva Isten természetfeletti erejével. Ez teszi alkalmassá az Egyházat az Újszövetség szolgálatára.

Isten használni akar bennünket, de fontos, hogy mi is odaszánjuk magunkat az ő tervének teljesítésére. A keresztény élet és szolgálat győzelmének fontos előfeltétele, hogy Isten Igéje és a Szent Szellem együttesen tudjon munkálkodni az életünkben.

Míg az ószövetség szolgálatának dicsősége múlandó, az újszövetség szolgálata a dicsőség fokozatos megjelenéséről szól. Ezért hisszük, hogy ebben a generációban nem egy elvetélt ébredés zajlik, hanem Isten jelenléte és dicsősége egyre nagyobb mértékben lesz jelen köztünk.

Ahhoz, hogy az újszövetség szolgálatában sikeresek legyünk, a Jézus Krisztussal való kapcsolatunknak Isten Igéjén és a Szent Szellemmel való együttműködésen kell alapulnia.

Mivel Isten számunkra láthatatlan, a képek és bálványok nem tudják megragadni az ő személyét, sem kapcsolatot teremteni vele. Egyedül csak az Ige képes megjeleníteni, és kijelenteni Istent, mert ez az ő saját önközlése.

A Szent Szellem ezért helyre akarja állítani az életünkben Isten Igéjének abszolút tekintélyét. A napjainkban zajló aposztázia egyik fő oka éppen a szellemi-, erkölcsi-, kulturális relativizmus, amelyet az abszolút mérce megszüntetése hozott létre. Ma sok keresztény kapcsolata Jézussal csupán tradíciókon alapul, nem pedig Isten Igéjén – pedig ez az egyetlen kőszikla, amin meg tud állni a „házunk”.

A Jézussal és a Szent Szellemmel való kapcsolatunk minőségét és alapját mindig az Igével való viszonyunk határozza meg. Ha alárendeljük magunkat a tekintélyének és jó kapcsolatot ápolunk vele, akkor a Szent Szellem jelenléte is mindig megújul az életünkben, felfrissít és megújít bennünket és kijelenti számunkra Jézus Krisztus személyét.

Jézus kortársainak legfőbb problémája is abból fakadt, hogy a tanrendszert, ami Isten Igéje körül kialakult, abszolutizálták és nagyobb tiszteletben részesítették, mint magát Isten Beszédét. Emiatt Jézus legtöbb konfliktusa is az Ige értelmezése körül alakult ki a farizeusokkal. Európának is van már egy ilyen vallási tradíciója, amihez rengetegen ragaszkodnak, pedig jelentős mértékben akadályozza Isten munkáját.

Az ideológiai harcokban és az aposztázia pressziójával szemben azok tudnak megállni, akik erősen állnak Isten Igéjében. A tradíciók ellenben csak válaszfalat húznak Isten és az ember között.

Ha az igazságot be akarjuk vinni a közgondolkodásba, az sosem jár feszültség és konfliktus nélkül, csak harcok árán lehet teret hódítani Isten akarata számára.

A szellemi dolgok és a bibliai világnézet az elmúlt generációk szemében nevetség tárgyává lettek téve, a Szent Szellem nélkül élő keresztények pedig alkalmazkodtak ehhez.

IFrameHa viszont növekedni akarunk, szükségünk van Isten erejére. Mi magunk is a Szent Szellem munkájának eredményeképpen változtunk meg, ezért fel kell vállalnunk a Szent Szellembe és a karizmák működésébe vetett hitünket. Ha át vagyunk itatva a Szent Szellemmel, akkor mi is Isten erejével tudjuk képviselni az ő országát, és lehet, hogy azok az emberek, akik eddig ellenálltak, egyszer csak megtérnek, és egy év múlva már velünk együtt dicsérik az Urat.

A keresztények számára adott a lehetőség, hogy olyan magabiztosan tájékozódjanak a természetfeletti világban, ahogyan az érzékszerveik által a természetes világban teszik.

Ahogy a természetes világról alkotott valóságfogalmunkat az érzékszerveink által alakítjuk ki, a Szent Szellem ugyanígy tud nekünk képet adni a természetfeletti világról a szellemi érzékszerveinken keresztül.

IFrameMa különösen fontos, hogy a Szent Szellem tiszta jelenléte része legyen az életünknek. Ő az, aki segít eligazodni a jó és a rossz, a tiszta, a profán és a tisztátalan dolgok között.

A Jézussal való kapcsolatunk is csak a Szent Szellem által tud stabil alapokon állni: az ő kijelentése által tudjuk őszintén szeretni azt, akit nem láttunk, ő hozza létre bennünk a szeretetet Jézus Krisztus személye felé.

A Szent Szellem már a kezdetektől fogva jelen volt és részt vett az evangélium megszületésében, ezt láthatjuk a karácsonykor nagy népszerűségnek örvendő igeszakaszban is.

 „Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És íme, fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak.( …) Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal, monda neki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának.” (Luk 1:30-35)

A Messiás már az örökkévalóságban is létező személy volt, mielőtt Isten bármit is teremtett volna, a Fiú már volt. Azonban ahhoz, hogy emberként megszülethessen a földön, először ki kellett üresítenie magát az isteni létformájából. Az isteni dicsőségét le kellett tennie a mennyben az Atyánál, hogy egy alacsonyabb rendű „rabszolgai” létformát vegyen fel: emberré váljon.IFrame

Nagyon fontos ugyanakkor, hogy bár a Messiás kiüresítette magát az isteni dicsőségből, az istenfiúsága ekkor sem veszett el.

Amikor egy megtermékenyült magban Mária méhébe lépett, akkor is Isten Fia maradt, nem pedig egy evolúció következtében vált újra azzá. Azért tette le a dicsőségét és vált „logosszá”, azaz maggá, hogy felvegye magára az emberi hús-vér testet, és képes legyen meghalni.

Éppen ez az, amivel kapcsolatban a zsidóságnak a legtöbb kifogása van, mert ők azt állítják, hogy Isten nem tud meghalni – ami igaz is.

Isten azonban áthidalta ezt az akadályt azáltal, hogy a Fiát emberi természettel, lélekkel és testtel ruházta fel, a Fiú pedig elfogadta, és alárendelte magát az Atya akaratának. Így lett Isten Fia hús-vér emberré. Előtte ilyen csoda soha nem történt, ez az evangélium egyik legfontosabb igazsága, aminek a megvalósításában nagy szerepet játszott a Szent Szellem.

A szolgálatba lépés során is láthatjuk, hogy Jézus egészen addig nem kezdte el a szolgálatát, amíg el nem ment a Jordánhoz, és meg nem keresztelkedett. Ekkor szállt le rá a Szent Szellem, akinek az ereje nélkül még Jézus sem tudta volna ellátni a szolgálatát.

Ha pedig Isten Fiának szüksége volt a Szent Szellemre, hogy a földön csodákat tegyen, mennyivel inkább szükségünk van nekünk a Szellem kenetére ahhoz, hogy elvégezzük Isten akaratát. Ez tesz alkalmassá minket a újszövetség szolgálatára.

 

Eme események után a Sátán Jézust is megkísértette, de ő az első emberpárral ellentétben engedelmes maradt Istennek. A kísértés után pedig már a Szent Szellem erejével tért vissza a pusztából. Csak ez után olvassuk róla, hogy bement a zsinagógába, és felolvasta szolgálatának programját és első eljövetelének feladatkörét.

Az első dolog, amit bejelentett, az volt, hogy rajta van az Úrnak Szelleme, amitől az élete megváltozott, és belépett abba a feladatkörbe, amelyre Isten elhívta őt, és ami a megtestesülésének is célja volt. A felolvasott program egyúttal a kenet és a Szent Szellem programja is, amit a mai napig végez az emberek között, ha talál olyan embereket, akik odaszánják magukat a munka eszközéül.

Ahhoz viszont, hogy a Szent Szellem ereje működjön rajtunk keresztül, Isten Igéjével is harmóniában kell lennünk, mert a Szent Szellem jelenléte és az Ige együttesen hozzák létre bennünk azt a belső erőt, amivel meg tudunk állni az Úr munkájában.

Nem véletlenül mondja Jézus az utolsó időkkel kapcsolatban azt, hogy „aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.„ (Máté 24:13) Az utolsó időkben ugyanis hűsére és állhatatosságra is szükség van ahhoz, hogy ne csak ígéretes kezdők, hanem győztes versenyzők is legyünk. Európában sajnos nagyon sok ébredés elvetélt, vagy megrekedt, erre Magyarország történetében is van példa.

A Luther által elindított reformmozgalom rövid idő alatt meghódította az egész országot, a társadalom döntő többsége szívesen fogadta az új, bibliai alapokra helyezett hitet, de az ellenreformáció hatására nagyon sokan elfordultak a Bibliától, és visszatértek a katolikus tradíciókhoz, amelyek mélyen át vannak szőve babonasággal és pogány tradíciókkal. Pedig Luther éppen ezektől akarta megőrizni és Isten Igéjéhez fordítani az embereket.

Ma viszont már sokkal összetettebb a helyzet, mint Luther idejében. A közéletben ma számos olyan kérdésről zajlik vita (pl.: Jézus Krisztus személye, melegházasság, gender-mozgalom, abortusz, stb.), amivel kapcsolatban a keresztény világnak egységes álláspontot kell képviselnie ahhoz, hogy a társadalom megmeneküljön a „new age” mozgalom által kierőszakolt kulturális forradalomtól. Ezekben a kérdésekben tehát a keresztény felekezetek együttműködésére van szükség, ugyanakkor legalább ennyire fontos az is, hogy Isten Igéjének a tekintélye is első helyen maradjon az életünkben.IFrame

Isten erejének megnyilvánulásaira pedig azért van szükség, mert a hit nem tud csupán pszichikai erőn és tudáson alapulva létrejönni. Ezért Pál is arra törekedett, hogy a szolgálata ne csak ékesszóláson és emberi bölcsességen alapuljon, hanem Isten erejének a megnyilvánulásán.

Az ékesszólás gyakran nem társul Isten erejének a működésével, mert a Szent Szellem nem az emberi beszédeket, szóvirágokat követi, hanem fordítva, az embernek kell követnie a Szent Szellem vezetését.

Ahol a bűn uralkodik, ott az emberek szívén vaszárak vannak, amiken nem lehet pszichikai beszédekkel áthatolni, csak a kenet által mondott beszéd képes áttörni a zárakat, és beültetni a szívbe Isten üzenetét, ezért ha Isten Igéjét hirdetjük, akkor is fontos, hogy azt kenet által tegyük. Fontos, hogy a szóban benne legyen a Szent Szellem ereje, mert ez töri fel azt a bezártságot, amit a bűn hoz létre az emberben – mert a bűn legfőbb hatása az, hogy bezárja a szívet Isten előtt.IFrame

Ha a Szellem kenete által hirdetjük az evangéliumot, akkor az igehirdetésre pozitív válaszok érkeznek és világosság gyullad az emberek szívében.

A „kapcsoló” nem a mi kezünkben van. A saját szíve állapotát viszont mindenki tudja befolyásolni.

Eldöntheti valaki, hogy ő ateista módon, Isten nélkül akar élni, de ez az illető abból a feltételezésből indul ki, hogy a halál után nincs semmi. Ez viszont nem igaz. Ha pedig nem igaz, akkor nem bölcs dolog a halál után Isten nélkül élni, mert ez maga a kárhozat.

Még a tudomány sem tudja a halál utáni létezés kérdését megnyugtató módon lezárni, ha pedig valami nem biztos, akkor nem is lehet kizárni a lehetőségét annak, hogy igaz lehet. Az értelmes, nemes szívű emberek ezért nem utasítják el Istent kategorikusan, hanem hagyják, hogy ha van Isten, győzze meg őket. Ilyenek voltak a Pál korabeli béreaiak is.IFrame

Az ateista gondolkozás ezért nem mondható tudományosnak és logikusnak sem. Az igazsággal előbb-utóbb mindenki szembesülni fog, de jobb már most felismerni azt.

Isten szolgálatában a nyelvünk a legfontosabb eszköz Isten kezében, de csak akkor tudja igazán használni, ha mi külön átadjuk neki és megkérjük őt, hogy tisztítsa meg, kenje fel.

Mózes is ezt kérte Istentől, mielőtt elment, hogy Izraelt kihozza Egyiptomból, és a próféták is ezért imádkoztak. Isten dicsőségében állva Ézsaiás is felismerte, hogy bár az Úr prófétának hívta el őt, a nyelve nem alkalmas arra, hogy Istent szolgálja vele. Ekkor az Úr mennyei parázzsal kiégette a nyelvéből a tisztátalanságot. Jeremiás arra hivatkozott, hogy még túl fiatal ahhoz, hogy Izrael tudósai, nagy tudású főemberei elé álljon. A tudás ugyanis tekintélyt hordoz. Tudós emberek előtt gyakran feszeng az ember, hogy mit és hogyan beszéljen, gyakran még bénító hatása is van ennek a félelemnek, ilyen emberek között gyakran alig jut valami az ember eszébe, butának érzi magát.

De nem kell azt várnunk, hogy ötven évesen majd tud minket használni az Úr, mert ő fel akarja gyorsítani a munkáját, és sok Jeremiást szeretne beállítani a munkába, erre pedig fel kell készülnünk. Jeremiás alkalmatlannak érezte magát, de Isten megígérte, hogy bele fogja helyezni az igét a szívébe és a szájába, és úgy fog majd szolgálni. Ezékiel prófétának is szüksége volt arra, hogy Isten felkenje a száját, és a szívébe helyezze az üzenetét, ennek jelképeként meg kellett ennie a papírtekercset.

A Szellem ereje általi szolgálathoz tehát nagyon fontos, hogy Isten kenete rájöjjön a nyelvünkre. Jézus már 12 évesen is jól tudta „hasogatni” Istennek az Igéjét, és értette, átlátta az összefüggéseket, mégis más dolog megérteni és más működésbe hozni Isten Igéjét, hogy behatoljon az emberekbe és megváltoztassa őket, elvégezze bennük Isten akaratát.

A gyógyulás és szabadulás is a Szent Szellem működésének következménye, mert ahhoz, hogy az emberekben valóságos változás tudjon végbemenni, nem csak az szükséges, hogy elszakadjanak a bűneiktől, hanem az is, hogy kimenjenek belőlük a gonosz szellemek.

Enélkül a Hit Gyülekezete sem tudott volna létrejönni. Ahhoz, hogy kábítószeres és más terhelt háttérből érkező emberek megtérjenek, megtisztuljanak és meg tudjanak maradni Krisztussal, Isten szabadító erejére volt szükség. Az evangélium azóta sem változott meg, Isten országa ma is erőben nyilvánul meg, és ha szeretnénk részt venni ebben a munkában, be kell töltekeznünk Szent Szellemmel.

Tóth Petra | 2019. 12. 05.