Küldetésünk: Démonokat űzni,


evangéliumot hirdetni

#termeszetfeletti
#szellemvilag
Tóth Petra | 2019. 11. 28.
Németh Sándor november 23-i prédikációjának összefoglalója
A társadalomban szemmel láthatóan nagyon sok kérdőjel van még a démonok létezésével, és a démon-űzés szolgálatával kapcsolatban.

A társadalomban szemmel láthatóan nagyon sok kérdőjel van még a démonok létezésével, és a démon-űzés szolgálatával kapcsolatban. Az általános kétely nem csak a materialista világnézet előítéleteivel áll összefüggésben, hanem azzal az ellenállással is, ami kezdettől fogva jelen van a vallásos világ egyes rétegeiben.

Mit mond Isten Igéje a démonűzésről?

Jézus Krisztus démonokkal kapcsolatos szolgálata már abban az időben is nagy vihart kavart, de ez nem akadályozta őt abban, hogy betöltse az Atya akaratát - aki azt akarja, hogy az emberek felszabaduljanak a démonikus kötelékek súlya alól és valósággal szabadok legyenek.

Mit jelent az „ördöngös” kifejezés?

Máté 12:22-32

A görög szövegben szereplő „daimonidzomai” démonizáltságot jelent, amit alapvetően kétféleképpen lehet értelmezni: az embernek van egy démona, vagy maga az ember van démonban. A különböző igehelyeket figyelembe véve azonban ritkán lehet a démonokat egyesszámban említeni, mert ezek a szellemi lények többnyire nem egyedül, magányosan járnak, hanem csapatokban.

A démonizáltság egy állapot, ami nem minden esetben jelent megszállottságot, csupán azt, hogy az ember személyiségének egyes területeit (pl.: szellemét, lelkét, vagy a fizikai testét) démonok tartják a befolyásuk, uralmuk alatt.

A démonok támadás alá tudják venni a fizikai test működőképességét és meg tudják fosztani egyes képességeitől.

A fent idézett történetben szereplő embert a látásától és a beszédképességétől fosztották meg démonok, amik kiűzése után újra tudott látni és beszélni is.

IFrameEzzel szemben a megszállottság egy olyan fokú befolyásoltság, amiben az ember már száz százalékosan Isten ellenségeinek befolyása alatt áll, a személyiségében már nem maradt olyan szabad terület, amivel képes lenne Isten mellett dönteni.

Ez a történet nem volt egyedülálló Jézus életében, a szolgálatát általánosan jellemezte a gonosz szellemekkel való konfrontáció, az úgynevezett „szabadító szolgálat” – annak ellenére, hogy az akkori zsidó kultúrában már nem voltak jelen a legsúlyosabb bűnök: a bálványimádás és az idegen istenek szolgálata. Ha ebben a közegben szüksége volt az embereknek démonoktól való szabadulásra, akkor napjaink pogány kultúrájától sem lehet jobb állapotokra számítani.

Márk 16:15-18

Mielőtt Jézus elment, a tanítványaira – és mindazokra, akik hisznek benne – bízta azokat a feladatköröket, amiket földi szolgálata során végzett.

Azok pedig, akik szeretik és szolgálni akarják őt, fontos, hogy ezeket figyelembe vegyék és folytassák.

A Jézus által ránk hagyott feladatkörök:

  1. Az Úr uralmának hirdetése
  2. Keresztelés vízben és Szent Szellemben
  3. Hit által való élet és hit által való szolgálat
  4. Hatalomgyakorlás a pusztító erők fölött
  5. Gyógyítás szolgálata a kézrátétel által

A hit általi szolgálatot Jézus szavainak megfelelően a démonok kiűzése is kíséri. Ennek a szolgálatnak ma a legnagyobb akadálya az a világnézeti előítélet, miszerint démonok nem léteznek.

A materializmus ugyanis azt állítja, hogy az élet anyagi, materiális alapokon áll és ezen a valóságon kívül nincs semmi más. A Biblia szerint viszont létezik szellemvilág, ami nagymértékben befolyásolja és meghatározza a materiális valóságot. A szellemvilágon belül két ellentétes tábor jelenik meg: a Sátán királysága és Isten királysága. Mindkét királyság természetfeletti jellegű és tekintélyrendbe van szervezve. A jó hír pedig az, hogy a Sátán királysága alá van rendelve Isten királyságának, mert míg a Sátán birodalma ideiglenes, addig Isten hatalma örökkévaló.

Kik a démonok?

A démonokat nem úgy kell elképzelni, ahogy gyakran ábrázolják őket (félelmetes, pokoli lényekként), mert a démonok többezer éve együtt élnek az emberiséggel, megtanultak alkalmazkodni a civilizációinkhoz, kulturális lényekké váltak, hogy elrejthessék a jelenlétüket.

Ezek valójában gyenge, vereségre ítélt szellemi lények, akik az emberek életében gondokat, problémákat hoznak létre. Jézus szolgálatának és a Szent Szellem kiküldésének pedig az volt a célja, hogy az emberek megszabaduljanak ezek befolyásától.

IFrameBár rendkívül szép lenne, ha a világunk démonmentes lenne, de sajnos a világ állapota maga sem ezt támasztja alá, hiszen a társadalomban, anyagi életben és a szellemi-, morális területeken is a folyamatos romlás uralkodik.

Hatalomgyakorlás a pusztító erők fölött

A „rossz” és a „gonosz” fogalmak nem az emberi társadalom termékei, hanem a természetfeletti világból származó, embertől független realitások, amik már jóval az ember teremtése előtt is léteztek.

A démonok ennek a sátáni hatalmi rendszernek az egyik alacsonyszintű képviselői, az emberi problémák és nyomorúságok legfőbb okainak a bűn mellett mégis ők tekinthetők.IFrame

Mivel az ószövetségben nem volt olyan személy, aki rendelkezett volna azzal a hatalommal, mint Jézus, ezért nem volt elérhető, hatékony megoldás a démonok jelenlétének kezelésére. Ezért adta Isten a törvény rendtartását, ami – ha megtartják - alkalmas lett volna arra, hogy távol tartsa az embereket a démonizálódástól. Jézus szolgálata viszont rávilágít arra, hogy ez még a zsidó társadalomnak sem nagyon sikerült, mert Jézus lépten-nyomon démonokkal került összetűzésbe.

A szellemvilágban csak szellemi érzékszervekkel lehet eligazodni, ami újjászületés nélkül nem működik az emberben.

Ezért van az, hogy a pszichikai ember számára Isten dolgai bolondságnak tűnnek. Az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés által viszont Isten országa a természetes életterünkké válik, így tudunk szellemi emberekké válni, akik képesek felfogni a megváltás igazságait és a bizalmukat nem a látható dolgokba, hanem Isten Igéjébe helyezni – mert Isten beszéde az igazság.

A hit Isten beszédére támaszkodik, nem az érzékszervek tapasztalatára. Ha így szolgálunk, a dolgok elkezdenek működni, és olyan dolgok történnek, amik az evangéliumokban vannak leírva.

Az emberek újjászületnek, megtapasztalják a bűnbocsánatot, meggyógyulnak betegségekből és tapasztalatuk lesz az élő Istennel, meggyőződnek arról, hogy Jézus Krisztus ma, 2019-ben is él.

A szellemi emberré válás során nagy segítséget jelent a nyelveken szólás – amit szintén előszeretettel démonizálnak és káromolnak az emberek -, ami egy olyan kommunikációs eszköz, amivel szellemi módon tudunk kommunikálni Istennel, miközben a szellemünk folyton megerősödik és megújul, akkor is, ha a külső emberünk elfárad.

Isten Szellemének egyik fő feladata itt a földön az élet átadása, mert erre van a legnagyobb szüksége az embereknek. Ezért imádkozunk akkor is, amikor azt kérjük, hogy gyógyítson meg minket. Az élet az, ami hordozza a gyógyító erőt. Még a démonok is ettől mennek ki az emberből. Jézus a mennyből leszállt kenyér, aki szintén azért jött el, hogy életet hozzon.

Gyógyítás szolgálata a kézrátétel által

A hatalom, amivel gonosz szellemek felett uralkodni tudunk, Jézus győzelméből származik és azért kente fel vele a tanítványait, hogy lerombolják a sötétség erőit, amik károkat okoznak az emberek életében. Isten azt akarja, hogy ez a szolgálat a 21. században is folytatódjon, ezért a kézrátételről is meg kell újítanunk a hitünket.

Emiatt a szolgálat miatt Jézus is többször a támadások kereszttüzébe került, sokan igyekeztek ezt a szent cselekvést varázslásnak, okkult tevékenységnek feltüntetni. A farizeusok azt állították, hogy Jézus varázsló, és nem a Szent Szellem által űzi ki a démonokat, hanem Belzebub, a démonok fejedelme által.

Fel kell készülni arra, hogyha végezzük a szolgálatot, amit a Mesterünk hagyott ránk, akkor azokkal a reakciókkal is találkozni fogunk, amik az ő szolgálatát kísérték.

Ez elkerülhetetlen, de nem kell tőle megijedni, mert ebben az időben tudjuk igazán megmutatni az Úrnak, hogy nem csak akkor vagyunk hűségesek hozzá, amikor használ minket, hanem akkor is, amikor konfliktusba kerülünk miatta. Nagyon fontos, hogy továbbra is bibliai jelek kísérjék az egyházat, hiszen mi is ugyanazt a Szellemet vettük, mint az apostolok pünkösdkor.IFrame

Sok egyházvezető tisztában van azzal, hogy szükség van a kereszténység megújulására, ami nem tud másként megtörténni másképp, csak Szentlélek által, mégpedig úgy, hogy mindenki külön-külön veszi a Szent Szellemet és ráhelyezi az életét az élő víz folyamára, hogy a Szent Szellem vezesse őt. A Szent Szellem pedig nem aposztáziára fogja vezetni a hívőket, hanem Isten ismeretére.

A legtöbb támadás viszont gyakran nem is az ateista emberek részéről érkezik, Jézus legkeményebb ellenségei a farizeusok voltak.

Annak ellenére, hogy ismerték Isten Igéjét és a próféciákat, mégsem ismerték fel, hogy az a személy, akiről Ézsaiás beszélt, Jézus személyében áll előttük. Akármit tett, vagy mondott, sehogy sem volt elfogadható számukra.

A vallásos emberek gyakran irigyek Isten erejére és féltékenységükben óriási rombolást tudnak végezni, nagyobbat, mint más világnézetű emberek.

Mit válaszolt erre Jézus Krisztus?

„Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával.” (Máté 12:25)

A királyságok, városok és családok életében elengedhetetlen, kulcsfontosságú tényező az egység fennmaradása, mert enélkül nem tudnak hatékonyak lenni, működésképtelenné válnak. Ezzel pedig a Sátán is tisztában van.

Ha a Sátán megtámadná az övéit, azzal a saját birodalmát és hatalmát darabolná fel, ezért biztosak lehetünk abban, hogy ő nem űzi ki a démonokat az emberekből.

Ugyanez Isten munkájára is vonatkozik: ha megmarad benne az egység, akkor kívülről nem fogják tudni feldarabolni. A mi dolgunk ebben az, hogy megtaláljuk a helyünket a Kősziklán, ami Isten Igéje, és megálljunk rajta. A Kősziklán épült egyházon pedig a pokol kapui sem vehetnek diadalmat.

Jézus ellen is akárhogyan szövetkeztek a farizeusok, nem tudták megállítani. Megölték ugyan, de Isten válasza erre a feltámadás volt.

Mégpedig úgy támadt fel Jézus, hogy számunkra is elhozta azt a szellemet és erőt, amivel ő szolgált.

Ezt az erőt és kenetet kell használnunk a pusztító erők ellen, amik az életünkre, családunkra, otthonunkra és nemzetünkre törnek. És végeznünk kell a gyógyító szolgálatot is. Erre Isten tesz képessé és alkalmassá bennünket, az ő képességeit osztja meg velünk. hogy a szeretteink és családtagjaink is részesedjenek mindazokból az áldásokból, amikkel minket megáldott a Megváltó.

Miért kell szellemi konfliktusban állnia a keresztényeknek?

Luk 4:5-8

A két természetfeletti királyság között folyamatos küzdelem zajlik a földön való hatalomgyakorlásért. Jézus kísértésének története egyúttal fel is tárja nekünk a világ fölötti hatalom jelenlegi természetét.IFrame

A Sátán egyetlen látomásba tömörítette bele e világ minden gazdagságát és hatalmát.

A látomásokban egyébként olyan információk vannak tömörítve, amikből egyetlen pillanat alatt többet lehet tanulni, mint ötven, vagy száz év alatt – attól függően, hogy mi a látomás célja.

Az Istentől származó látomás belehelyezi az információkat az ember szellemébe és olyan meggyőződést hoz létre, ami a kijelentést az ember személyiségének részévé teszi.

Az ilyen – talán nem is tudatosuló – belső kijelentéssel rendelkező embereket nevezzük karizmatikus embereknek, mert a személyiségükben van valami nem-tanulható dolog.

Sajnos viszont az Ördög is képes ilyen látomásokat adni, Jézusnak is egyetlen pillantásban össze tudta foglalni az összes nemzet gazdagságát, hatalmát és kincseit. Megmutatta, hogy mindezek fölött kinek a kezében van a végső hatalom. Ez pedig nem Julius Caesar, nem Augustus és nem más császárok voltak, hanem maga a Sátán. Ezt a hatalmat az első emberpár játszotta át a Sátánnak, mert Isten eredetileg nekik adta a hatalmat, hogy uralkodjanak a teremtett világ fölött. A Sátán azért kísértette meg őket, hogy a föld fölötti hatalmat kivegye a kezükből - ami sikerült is.

Miért van még az Újszövetségben is a Sátán kezében a hatalom?

„Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát” (2 Kor 4:4)

Annak ellenére, hogy Jézus Krisztus legyőzte a Sátánt, meghagyta őt a pozíciójában, így az uralma nem szűnt meg. Le van fegyverezve, de a rendszere továbbra is fennáll, most, a 21. században is, erről számol be nekünk Isten Igéje. Ha ezt elfogadjuk, akkor tudunk a valóságban élni.IFrame

Jézus első eljövetele lefegyverezte az ellenséget és a második eljövetele során fogja felszámolni a gonosz hatalmi rendszerét. Mi a mi dolgunk a két eljövetel között? Démonokat űzni és az evangéliumot hirdetni.

Ha űzzük a démonokat, akkor mennek, de ha nem, maradnak. Ha hirdetjük az evangéliumot, hisznek és megtérnek az emberek, ha hirdetjük a gyógyítás igéit, meggyógyulnak, ha pedig nem, tele lesz az egyház beteg emberekkel.

Erről prófétált Jézus, hogy mielőtt eljönne a vég, az Úr uralkodása fog hirdettetni a földön, és amikor Isten Szelleme által űzzük ki a démonokat, el fog jönni Isten országa a földre. És ahogy az emberek százezrével töltekeznek be Szent Szellemmel és Isten erejével, megszabadulnak gonosz szellemektől és megtisztulnak, úgy változik meg a társadalomban a kereszténységről alkotott kép is, mert ez az igazi kereszténység.

Ahol Isten ereje van, ott valóságos változás jön létre az emberek életében. Az utolsó időket tehát a Szellem megnyilvánulásai fogják jellemezni, erről beszélt a próféta és ez az idő most van. Ezért türelmesnek és megértőnek kell lenni az emberekkel, és időt hagyni nekik, hogy át tudják állítani a „váltókat” és rá tudjanak hangolódni Isten hozzájuk szóló üzenetére.

Tóth Petra | 2019. 11. 28.