HIT GYÜLEKEZETE
Legény Zsófia
2022. 01. 13.
Jézus Krisztus és a törvény
Január 8-ai istentisztelet összefoglalója

Máté 5:17-20 - Jézus egyértelművé teszi a Hegyi beszédben, hogy a törvény, a próféciák, illetve az ő kegyelmet és szeretetet közvetítő személye, egységben vannak egymással és Újszövetség ideje alatt is megőrzik érvényességüket.

Ennek a hárompólusú egységnek a tisztán látása kulcsfontosságú a keresztények számára a szellemi életükben, az Úrral való közösségükben, a Szellemben való járásban annak érdekében, hogy ne jöjjenek létre egyensúlyzavarok. A kegyelmet és a törvényt ugyanis nem lehet egymással szembefordítani, mint ahogy ma sokan megpróbálják az egyházban.

“Kutatni és keresni kell, hogy a törvény és a kegyelem között meglegyen az egyensúly, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus hogyan viszonyult a törvényhez és hogy nekünk, mint megváltottaknak Jézus Krisztusban, hogyan kell viszonyulni ahhoz.”

 

Törvény, próféták és Jézus Krisztus

 

Isten az ígéreteket az atyákon (Noén, Ábrahámon, Izsákon és Jákóbon) keresztül adta az emberiségnek. Ezt követően a kijelentés történetében Isten újra kezdeményezett az emberiség felé és Mózesen keresztül megadta a törvényt. A harmadik nagy kinyilatkoztatási kor pedig a názáreti Jézus Krisztus személye volt, akiben Isten a kegyelmet és az igazságot nyilatkoztatta ki.

Ezek mind természetfeletti igazságok, amik a Mennyből jöttek be a világba.

Próféták: a prófétákon keresztül Isten azt nyilatkoztatta ki, hogy miket fog a jövőben megcselekedni. A mai korban is rendelkezünk olyan próféciákkal, melyek még nem teljesedtek be, de be fognak a jövőben. 

A keresztényeknek az Evangéliumba vetett hit mellett ezért hinnie kell a jövőre vonatkozó próféciákban: az igazak elragadtatásában, Izrael nemzeti újjászületésben, apokalipszisben, a nemzetek megítélésében az Úr visszajövetele után és az Úr királyságának megalapozásában.

A prófétai látás teszi ugyanis a hívő életet dinamikussá és futuristává, ennek köszönhető, hogy meg tudjuk őrizni a motivációnkat a földi életben.

Törvény: a törvény célja az, hogy megismertesse velünk, hogy mi a bűn és hogy milyen cselekedetek vannak Isten ítélete alatt. A törvény lényegében Isten követelménye, aminek az embernek azért kell megfelelnie, hogy ne haljon meg. 

Azonban mivel az ember bűnös, ezért nem tudja betartani a törvényt.

Pontosan ezért a törvény önmagában nem tud senkit sem megigazítani, viszont felismerjük általa, hogy szükségünk van megváltásra.

Kegyelem: a kegyelem Isten javait és áldásait jelenti, amit a názáreti Jézus Krisztus szerzett meg a halálával és feltámadásával. Alapvető javak közé tartozik földi vonatkozásban a bűnbocsánat, a megigazulás, az örök élet, a Szent Szellem, a Szent Szellem karizmái, az egészség, a gyógyulás, a siker, a bővölködés, illetve ezeken felül is kimeríthetetlenek mennyiségű kegyelmi ajándékokat kész adni nekünk Isten Jézusban. 

Krisztus személye már a Jézusként való megfogantatása előtt is létezett és ő adta a kijelentést a törvényről és a próféciákról az Ószövetségben, ezért felbonthatatlan az ő személyében ez a három. 

Akkor tudunk a hívő életünkben fejlődni és növekedni, akkor tudunk eljutni a Krisztus ismeretének a teljességére, ha a gondolkodásmódunkatéletvezetésünket és a cselekedeteinket összhangba hozzunk az evangéliummal, a törvénnyel és a prófétákkal kapcsolatos kinyilatkoztatással.

 

 

Hiperkegyelem és törvénytelen szeretet

 

Az utóbbi évtizedekben sok ember bukásának az volt az oka, hogy zavaros és igeellenes látásokat fogalmaztak meg a kegyelem és a törvény viszonyával kapcsolatban.

A kegyelem soha nem a törvényt törli el. A kegyelem a büntetést törli el."

Attól még, hogy valaki kegyelmet kap, a törvény nem lesz hatályon kívül helyezve. 

Eretnekséget állítanak azok, akik szerint az Újszövetség csak a kegyelemről és a szeretetről szól. Az ilyen emberek közül sokan a saját testi életmódjukat szeretnék megideologizálni, azt viszont elfelejtik, hogy ha bűnt követtek el, akkor vissza kellene térniük Istenhez, vagy hogy rendesen meg kellene térniük. Mindeközben a lelkiismeretük teljesen legyengül, vagy meg is szűnik, úgy reménykednek az örök életben és abban, hogy a Mennybe fognak jutni, hogy közben bűnben élnek. 

A megtérés alapvető fontosságú szent cselekedet, mely a bűn elhagyásáról szól és arról, hogy a törvény követelményeinek alárendeljük magunkat. 

 

 

Jézus és a törvény kapcsolata

 

Fontos megérteni azt, amit Pál is hangsúlyoz a Galatákhoz írt levélben, hogy bár Jézus máshonnan indult mint mi -ugyanis tökéletes volt és bűntől mentes a fogantatása pillanatától-, de mégis a törvény szolgájává tette magát azért, hogy minket is kiszabadítson onnan. 

Jézus megtette az életében az összes szükséges lépést, hogy a törvénynek maximálisan eleget tegyen. Bár voltak a kortársai között, akik törvényszegéssel vádolták, de ezek hamis vádak voltak. Jézus egyetlen törvényt sem hágott át, pusztán azoktól a szokásrendszerektől igyekezett megtisztítani a törvényt, amik nem isteni, hanem emberi rendelésekből fakadtak. 

Lukács 2:21-24-ből kiderül, hogy mint minden zsidó fiút már nyolc napos korában alárendelték Jézust a törvény előírásainak és bemutatták őt a templomban.

Felnőtt korban, a Szent Szellemmel való betöltekezése előtt és után is tökéletes emberként élt. Nem gyilkolt meg soha senkit, nem voltak szexuális bűnei. Meg van írva, hogy még beszédben sem vétkezett soha, mert még akkor sem szidalmazott és fenyegetőzött, amikor megostorozták és keresztre feszítették. Helyette imádkozott a kínzóiért, hogy kapjanak kegyelmet a megtérésre, mert nincsenek tisztában azzal, hogy mit csinálnak. 

Jézus életmódja, gondolkodásmódja, cselekedete soha nem sértette meg még a legkritikusabb élethelyzetben sem Isten követelményét, soha nem hagyta el azt a bűntelenséget, ártatlanságot, amivel rendelkezett. Tökéletességre juttatta az emberi természetet.

Egészen a kereszt áldozatáig Jézus a törvény hatalma alatt volt. Azzal viszont, hogy tökéletes áldozatot mutatott be, betöltötte a törvényt. 

 

Jézus a törvény tiszteletét tanította a kegyelem gyakorlása mellett

 

Fontos továbbá az is, hogy Jézus nem csak megtartotta a törvényt a saját oldaláról, de azokat az embereket is erre tanította, akiken kegyelmet gyakorolt. 

Jó példa erre a házasságtörő asszony története: Jézus nem hagyta jóvá az asszony megkövezését, hanem felmentette őt és azt mondta neki, hogy menjen el békességgel. De azt is hozzátette, hogy “többé ne vétkezz”! Azaz azt mondta neki, hogy töltse be a törvény követelményeit. 

Bethesdában a mozgássérült ember története is ilyen: Jézus miután meggyógyította azt mondta neki, hogy “többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod”. Azaz a törvény követelményét állította elé miután a kegyelméből részesült. 

Jézus lehetőséget teremtett számunkra is arra, hogy a törvény uralma alól hit által az ő uralma alá kerüljünk. Jézus célja, hogy az ő bűntelen természetével teljesedjünk be mi is és kövessük Isten törvényét.

Amikor egy ember megtér elkezdődik benne a krisztusivá válás folyamata, amiben a Szent Szellem vezeti a hívőket. Folyamatosan jelzéseked az ad ember szellemében, ha eltér a cselekedeteiben a törvénytől. Mivel a fiúság állapotában nem vagyunk a törvény szolgái, megszabadultunk a vádirattól, de a nem test szerint, hanem szellem szerint kell élnünk, hogy Krisztus ártatlan, bűntelen természete, fejlődni tudjon bennünk, hogy majd mi is szeplőtelenül és tisztaságban tudjunk megjelenni az Úr előtt. 

 

Jézus szolgálatában a törvény betöltése az engesztelés előfeltétele volt

 

A törvény szerint a főpap csak egy ember lehetett, ezért Jézusnak emberré kellett válnia ahhoz, hogy ezt a tisztséget betölthesse. Emellett pedig az áldozatának is tisztának kellett lennie.

Zsidókhoz írt levél 5:8-10 Pál szerint azért válhatott Melkisédek rendje szerinti főpappá Jézus, mert az engesztelő áldozata tökéletes volt a törvény alapján. Jézus tökéletességre juttatta az emberi természetet.

Ha Jézus nem töltötte volna be a törvényt, akkor nem lett volna az áldozata sem elfogadható - nem támasztotta volna fel őt Isten a halálból és nem vihette fel a vérét engesztelő áldozatul a Mennybe. 

Így szerezte meg számunkra a kegyelmi ajándékokat. Most is végzi a főpapi munkáját,ennek pedig az a bizonyítéka, hogy be tudunk töltekezni Szent Szellemmel. 

 

 

A törvénytelenség Antikrisztus fellépését segíti elő

 

Jézus azért tudta tökéletességre juttatni az emberi természetét, mert mindig olyan döntéseket hozott, melyek összhangban voltak Isten Igéjével, pedig sokkal nagyobb próbákat kellett neki kállnia, mint nekünk. Szemtől szemben kellett megvívnia a Sátánnal, kegyetlen támadásoknak volt kitéve egész szolgálata alatt és a halála is emberfeleltti megpróbáltatás volt, mégis győzedelmeskedni tudott ezekben a próbákban azért, mert alárendelte magát Isten tökéletes akaratának.

Jézushoz hasonlóan minket is a megpróbáltatások formálnak tökéletes emberekké, mert ott jön ki, hogy milyen a jellemünk. Ilyenkor megy át a személyiségünk minőségi javuláson. Fontos, hogy a próbák alatt megőrizzük a szívünket, hogy fejlődéssel és ne romlással jöjjünk ki a nehéz időszakokból. 

Az Antikrisztus világbirodalmának megalakulását a keresztények törvényszegése fogja felgyorsítani.

Az 1. János levél 2. fejezete szerint soha nem tudna az Antikrisztus szelleme megerősödni a világban, ha a keresztények nemet mondanának a törvénytelenségre. 

A próbák többnyire azért jönnek, hogy eltereljék a figyelmünket a lényegről. De nekünk el kell köteleznünk magunkat azzal kapcsolatban, hogy mindig arra törekedjünk, hogy gyengítsük a gonoszságnak az uralmát azáltal, hogy Isten törvényét követjük. 

A legfontosabb az, ami az emberi szívben és lélekben van és amit a Szent Szellem el akar ott végezni. Nem szabad elidegenednek a Szent Szellem benned lévő munkájától.

Ha az a másfél milliárd ember, aki kereszténynek mondja magát valóságosan a törvény szerint élne, annak megfelelően alakítaná ki a gondolkodásmódját, életvezetését és cselekedeteit azonnal egy szebb világ virradna mindannyiunkra.

 

Bár ez csak egy álom, de nekünk akkor is idealistának kell lennünk és eszerint a mennyei idea szerint kell élnünk az életünket és a magunk részéről a törvényt kell követnünk.

Ha krisztusi módon tudsz gondolkodni, a szellem gondolataival vagy tele, akkor olyan vagy az Isten kezében, mint egy atombomba.

Aktuális híreink