Isten nem függ a


körülményektől

#hit
#remeny
Galgóczi Levente | 2020. 03. 18.
Németh Sándor 2020. március 14-i online prédikációjának összefoglalója
Isten még nem fejezte be a munkáját a földön, hanem szemmel tartja, megvédelmezi, és megáldja a filadelfiai egyházat, amelynek tagjai testvérként kedvelik, szeretik egymást és megtartják az Úr beszédeit. Dávid kulcsa - amely a feltámadott Jézus Krisztus evangéliuma - megnyitja Isten Országának a kapuját a hívők előtt.

A hívő élet legfontosabb feladata Isten kegyelme dicsőségének a magasztalása. Isten jó Isten, aki azért küldte el a fiát, hogy életünk - méghozzá bővelkedő életünk - legyen. Jézus minden nyomorúságot felvitt a keresztre, ezért hittel álljunk rá a gyógyulással kapcsolatos bibliai igazságokra, hogy az Úr gyógyító ereje és természetfölötti védelme megőrizzen bennünket minden csapástól.

A 42. Zsoltár szerzője az eredeti szövegben arról beszél, hogy a lelke „megolvadt, kifolyt”, amikor megemlékezett arról, hogy ezelőtt nagy tömegben magasztalta és dicsérte az Élő Istent. Nem engedhetjük, hogy az Ördög ellopja tőlünk ezt a lehetőséget!

Isten be akar avatkozni ebbe a jelenlegi helyzetbe, de fontos, hogy mi hogyan viszonyulunk az Úrhoz a nehéz krízishelyzetekben. Megragadjuk a szabadító erejét? Hiszünk abban, hogy az ő keze nem rövidült meg, hanem ma is kész megszabadítani?

Jézus Krisztusnak akkora hatalma van, hogy egy pillanat alatt képes megállítani a koronavírus járványt, mert feltámadott a halálból és a gonoszság minden ereje, így a betegségek is a lábai alatt vannak.

Szükséges, hogy mi is éljünk Jézus nevének és ígéreteinek a privilégiumaival. Ilyen privilégium az, hogy ha Jézus nevében imádkozunk az Atyához, akkor meghallgat minket. Isten erős szelleme, a Szent Szellem itt van velünk, mégpedig ugyanaz a Szellem van bennünk, aki kihozta Jézust a halálból! Az ő személyében egy olyan erővel töltött be minket Jézus, aki megoldotta a halálnak és a pokolnak az erejét. Ezt a természetfeletti erőt maga Jézus Krisztus szerezte meg számunkra az Atyától. Pál apostol azért imádkozik, hogy mi is meglássuk azt a hatalmas erőt, amelyet az Isten a rendelkezésünkre bocsátott az által, hogy Jézus Krisztust feltámasztotta, majd felültette a mennyekben és mindent alárendelt neki.

Most meg kell harcolnunk a hit nemes harcát, hogy a várakozásokkal ellentétben, hamar újra nagy tömegekben tudjunk vonulni a Hit Parkba! Jézus nem olyan ember, aki ne tartaná meg az ígéreteit, hanem minden körülmények között megtartja azokat. Ő képes erre, viszont fontosnak tartja, hogy emlékeztessük őt az ígéreteire, és ne restüljünk meg az imádkozásban. Nem engedhetjük, hogy a csüggedés, a bánat és a szomorúság letörje a hitünket, mert aki az Úrban bízik, az nem szégyenül meg!

Jelenések 3:7-13

Ehhez meg kell ismernünk Isten tervét és azonosulnunk kell vele. Az Ő terve jó. Jézus azért jött, hogy az Ördög minden munkáját, így a betegségeket, az átkokat, csapásokat is lerombolja.

A filadelfiai gyülekezetnek szóló üzenetben szembetűnő, hogy nincsen feddés, intés – persze a feddés sem negatív üzenet, hiszen azt a célt szolgálja, hogy Isten gyermekei korrekciókat hajtsanak végre az életmódjukban, magatartásukban, hogy Jézus természete láthatóvá váljon bennük. A szóban forgó gyülekezet egyértelmű jellemzője a krisztusi testvériség, ugyanis a filadelfia jelentése testvér-szerető, testvér-kedvelő. A filadelfiai közösség viszont mégsem embercentrikus, hanem istenközpontú volt, az Úr maga mondja róluk, hogy megtartották az Ő béketűrésre intő beszédeit.

Isten beszédei elválaszthatatlanok a személyétől, ezért aki szereti az Urat, az megtartja az ő beszédeit - ahogy János apostol fogalmaz. Az ő beszéde nem más, mint az önközlése, amivel kimondja saját magát, benne van az ő élete, szelleme, természete és jelenléte.

A krízisek mindig rámutatnak arra, hogy az életnek és Isten kegyelmi ajándékainak hiánya még fennáll, ezért kell Istent segítségül hívni, hogy több életet és kegyelmi ajándékot adjon. Ha az Atya odaadta a Fiát, miért ne adna meg minden mást is nekünk, amire szükségünk van? Ő mindent megadott, ami a tökéletessé válásunkhoz kell. A tökéletesség ígéretébe beletartozik az emberi személyiség minden része – a szellem, a lélek és a test is –, ezért a gyógyulás is a fiak kenyere és a mi osztályrészünk, mert az Úr megszerezte számunkra. Az Úr nem azt akarja, hogy ez az áldás lehulljon az asztalról és más vegye fel, hanem azt, hogy ezt a kenyeret mi vegyük birtokba és fogyasszuk el. Neked is tudnod kell, hogy jogod van a gyógyuláshoz! Az Úr megszerezte számodra a gyógyító és szabadító erőt, de a legjobb az, hogy ha távol is tartja tőled a betegséget.

A problémák mindig abból származnak, hogy a hívők nem szánják oda a testüket az Úrnak, csupán a lelküket vagy a szívüket, de néha azt is felemás módon. Viszont, akik odaszánják a testüket, azoknak az életében nem lesz probléma. A testünk a Szent Szellem temploma, nem pedig a bűnnek az eszköze, így az igazság fegyvereként kell használnunk, egészen a feltámadásig. Jézus halálával, eltemettetésével és feltámadásával eggyé válva meghaltunk a bűnnek. A keresztény élet győzelme csak ez után, az óember halála után tud elkezdődni. Mivel a kegyelem megszünteti a bűnt, ezért a kegyelem és a bűn egymást kizárják. Az új életben és a hitben való növekedés előfeltétele, hogy az óember a sírban maradjon, ezért kell határozottan és visszavonhatatlanul nemet mondani a bűnre.

Mózes Törvénye szerint a nagy csapások többnyire az emberi lázadás, törvénytelenség következményei – de nem azért vannak, mert Isten büntetni akar, hanem azért, mert a törvénytelenség hatására Isten természetfeletti védelme meggyengül, amit az embergyilkos, az Ördög kihasznál. Viszont, ha hallgatunk Isten Igéjére és befogadjuk, megcselekedjük azt, akkor az Úr áldást bocsát az életünkre.

Isten szeretetének a testvéri szeretet is bizonyítéka, ezért szükséges, hogy a keresztény kapcsolatok ne gyűlölködéssel és feszültséggel legyenek tele, hanem egymás szeretetével, mivel a testvéreinkben is ott van Jézus Krisztus. Ugyanaz a drága vér váltott meg bennünket, amiről a Biblia azt mondja, hogy sokkal értékesebb, mint a legdrágább földi, veszendő dolgok, az arany vagy az ezüst. Ezért becsüljük meg ezt a drága, csodálatos vért, és egymást is, akik krisztusi, azaz messianisztikus, felkent emberek. A felkenetés a Jézus vérével és a Szent Szellemmel való felkenetést jelenti. A vér Jézus Krisztus emberi természetét, a Szellem pedig az isteni természetét jelenti, ezért is vagyunk Isten gyermekei, mert hordozzuk az ő természetét. Ezt a filadelfiai szellemet kell megerősíteni ebben az időben, fontos, hogy cselekedettel és segítséggel is kifejezzük a szeretetünket a testvéreink felé. Szolgálata közben Jézust felkereste az anyja és a testvérei, mire az Úr azt kérdezte a körülötte levőktől, hogy „ki az én anyám, és kik a testvéreim? Azok, akik hallgatják és megcselekszik Isten Igéjét.”

Ebből az egyházból lesz a dicsőséges Egyház, ami olyan élő kövekből, emberekből épül fel, akik szeretik, tisztelik, hallgatják és olvassák Isten Igéjét.

Olyanokból, akik nem a könyvespolcon tárolják a Bibliát és mutogatják, hogy milyen szép könyv, hanem osztatlan figyelemmel olvassák, táplálkoznak vele, és figyelnek Isten Szellemére, hogy melyik olvasott igéből jelenti ki az Úr saját magát.

Még ezt az időszakot is felhasználhatja az Úr arra, hogy lenyugtassa, leültesse az embereket, és elgondolkozzanak azon, hogy mi a leglényegesebb dolog az életükben. Fontos, hogy ne felesleges, hiábavaló dolgokra fordítsuk az energiánkat, időnket, és a pénzünket.
Isten beszédét pihent állapotban, nyugodtan, osztatlan figyelemmel kell olvasni ahhoz, hogy bejusson a szívünkbe, lelkünkbe és átjárja az egész természetünket. Ő akkor is elvégzi ezt a munkáját, ha nem tudunk közösségbe menni.

Ha nincs Ige, akkor nincs hit, nincs reménység, és nincsen Istennel való kapcsolat sem. Pedig az Úr a jövőnek is az Ura, a jövő az Ő hatalmában van. Ha ezt nem látjuk, akkor sajnos a mi lelkünket is megfertőzi a félelem, és a lélek elolvad, úgy, ahogy a zsoltáros mondja. Dáviddal együtt mi is vágyunk, sóvárgunk az Úr Szelleméből való még nagyobb részesedésre, és Isten ezt meg is fogja hallgatni.

Ézsaiás 22:20-22

Eljákim nevének jelentése az, hogy „Isten feltámaszt”, Hillkiás nevének pedig az, hogy „osztályrészem az Úr” – ezek szoros összefüggésben állnak a Messiással. Dávid kulcsa nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus evangéliuma, amely megnyitja Isten Országának a kapuját. Isten uralmába, jelenlétébe, hatalmába Jézus Krisztus megfeszítésén és feltámadásán keresztül vezet az út, ahogy ő is mondta magáról, hogy „én vagyok az út, az igazság, és az élet”. Az út Jézus keresztjének az igazságával kezdődik. Ezt a kulcsot nemcsak Péter apostol kapta meg a Máté 16-ban, hanem a többi tanítvány is, akik újjászülettek és fel lettek kenve a názáreti Jézus Krisztus vérével és Szent Szellemmel, tehát felkent emberek. A kulccsal a hatalom áll szoros összefüggésben, ugyanis minden hatalom Jézus Krisztusnak adatott, nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai, neki hajt minden térdet.

Az újjászületéskor mi is megkaptuk ezt a kulcsot, hogy terjesszük a jó hírt, az evangéliumot és megerősítsük az emberek hitét.

Az Úr nem függ a körülményektől, minden helyzetbe be tud avatkozni, még a társadalmi viszonyokba is, a kommunizmus összeomlásában is nagy szerepe volt. Isten nem fejezte be a munkáját sem Budapesten, sem Magyarországon, sem Európában. Istennek lesz válasza erre a Sátáni támadásra, sokkal jobb, mint amit el tudunk képzelni! Isten jó Isten és a jövő fölött is uralkodik. A Sátán tervének ez a járvány is része, mivel meg akarja akadályozni az evangélium világméretű hirdetését, de Jézus visszajövetele előtt az Isten Királyságának evangéliumát, örömhírét hirdetni fogják az egész földön. Ne engedd, hogy ezzel kapcsolatban zavar jöjjön létre a szívedben, lelkedben, ne engedd, hogy ellankadjon a hited, hanem hallgasd és olvasd Isten Igéjét! Tudnod kell, hogy Dávid kulcsa az egyház kezében van.

A Dávid kulcsával kapcsolatos igazság egyben Izrael összegyűjtéséről is szól, a fizikai összegyűjtés után a szellemi, erkölcsi helyreállítás is meg fog történni. Az egész világra eljövő megpróbáltatás órájában az Úr szemmel tartja, megőrzi és vigyáz azokra, akik az Igét megtartják és szeretetben járnak.

Isten kegyelme fel van kínálva mindenki számára, a keresztényeknek pedig nem szabad elfelejteni, hogy ők is a kegyelem uralma alatt állnak. A hit pedig nem a hetvenkedést, vagy önteltséget, hanem az Isten Igéjére való ráállást, bizalmat jelenti. Ha éppen nem olyan erős benned a hit, hogy ki is tudd mondani, akkor jobb, ha inkább hallgatsz, de nem mondasz ki semmi olyat, ami a szívedben lévő hitet gyengítené – akkor sem, ha a tapasztalataid alapján semmi okod nem lenne a reménységre. Senki nem kényszeríti rá az embert olyan megvallásra, amely mögött nincsen bibliai, szívbéli hit.

Első mindig a szívbéli hit és utána jön a hit beszéde, mert a hit beszéde a szívbéli hit megnyilvánulása.

A szívben lévő hit erősítését a rhéma, a kijelentés tudja elvégezni a Szentlélek által, ezért a Szentlélek kijelentését a szívünkkel, szellemünkkel kell hallgatni. Nagyon fontos, hogy ne keményítsd meg a szíved, amikor szól hozzád az Ige, hanem engedd be, mert nemcsak szellemi érintést kap a szíved, hanem létrejön benned a hit, megerősödik. Ez után a hit már a nyelvedet is tudja befolyásolni és tudsz embereket vigasztalni, bátorítani, építeni.

Az egyház nem fog összeomlani, hanem csodálatos jövője van, mert Jézus Krisztus építi fel – ő pedig nem úgy bánik az egyházzal, mint azok a rossz férjek, akik bántalmazzák a feleségüket. Az Úr őrzi, védi, megszenteli az egyházat és dicsőségről dicsőségre vezeti az igazság útján. Jézus ajándéka Isten előtt mi leszünk, ő pedig tökéletes ajándékot akar adni az Atyának, hogy megmutassa, a földi szolgálata nem volt hiábavaló, hanem a mag, ami elhalt, sok gyümölcsöt termett. Ő ugyanis azért adta oda magát, hogy mi éljünk belőle.

Az utolsó vacsorán Péternek azt mondta Jézus: „kikért benneteket a Sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted”. Talán ez az időszak is a rostálás időszaka, azért hogy a pelyva szét legyen választva a gabonamagtól, és az értétkelenség meg legyen ítélve az életünkben. Használjuk ki ezt az időt arra, hogy átgondoljuk, mire fordítjuk az energiánkat, időnket, pénzünket, tehetségünket. Haszontalan, csupán földi-, vagy örökkévaló dolgokra, amelyek a következő korszakban is meghatározzák a személyiségünket? Ezeket a kérdéseket fel kell tenni magunknak, hogy értékesebb emberként jöjjünk ki a megpróbáltatásból, mint amiként belementünk. Ezért mondja Jakab apostol, hogy örüljünk a megpróbáltatásnak.

A megpróbáltatások arra is alkalmasak, hogy saját magunk előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívünkben, ugyanis ez a nagy nyomás alatt kijön. Isten célja soha nem az, hogy megbuktasson minket, hanem az, hogy még tisztább legyen a szívünk és még jobban szeressük őt.

Sok ember csak a halála után szembesül a saját szívének az állapotával, pedig nagyon fontos, hogy megismerjük a saját szívünket, mert a szívünk minőségi állapota határozza meg, hogy kik vagyunk. Ha a nyomás alatt sok félelem van az emberben, akkor meg kell erősödnie az Úrban, meg kell erősíteni az Úrral való közösségét.

Ha úgy érzi, hogy nincs semmi hite, akkor újra át kell gondolnia, hogy miért is tért meg, milyen volt az újjászületése? Szükséges ilyenkor az Urat keresni, hogy az Úr természetfeletti kenete, ereje megragadja és bevonja az jelenlétébe az ember szívét. Ne engedjük, hogy a félelem, a fóbia rabul ejtse a szívünket, hanem bízzunk benne, hogy az Úr meg fog tartani bennünket! Bízzunk Istenben! Akik bíznak Istenben és szeretik őt, azok minden helyzetből áldással tudnak kijönni. A Jelenések könyvében ugyanis Isten azt ígéri a filadelfiai gyülekezetnek, hogy még a velük ellenséges zsinagógából is sokan meg fogják látni rajtuk és elismerik Isten gondviselését: „látjuk, hogy közöttetek van az Úr és szeret benneteket”. Sokan még csatlakozni is fognak hozzájuk. Viszont nagyon fontos, hogy ezekben az időkben ne veszítsük el azokat a morális értékeinket, amik az embert emberré, a hívőt pedig hívővé teszik, hanem hittel bízzuk magunkat Istenre és meg fogjuk látni: van még reménység, amiért érdemes élni!

Galgóczi Levente | 2020. 03. 18.