Amikor betelik Isten


pohara

#urnapja
#elragadtatas
Morvay-Tóth Petra | 2019. 10. 14.
Németh Sándor október 5-i prédikációjának összefoglalója
Az utolsó idők eseményeinek sorrendjével kapcsolatban évtizedek óta zajlik a vita, végső és megnyugtató konklúzió azonban még nem született.

Az utolsó idők eseményeinek sorrendjével kapcsolatban évtizedek óta zajlik a vita, végső és megnyugtató konklúzió azonban még nem született. Ez talán nem is akkora probléma, mert így, ha pontosabb képet szeretnénk kapni, kénytelenek vagyunk további kutatásokat végezni a próféciákban.

Amikor fontos, meghatározó eseményeket olyan nevekkel nevezünk meg, amik az Igében mindössze egy-két alkalommal fordulnak elő – miközben van más kifejezés is, amit a Biblia gyakrabban használ –, akkor sok meghatározó információ kiesik a látószögünkből, és sok nyitott kérdésünk is marad. Érdemes ezért az elfáradt kifejezést félretolva új nézőpontból közelíteni a témához.

Az igazak feltámadásának fontos része lesz az elragadtatás.

A földön élők számára ez különösen nagy jelentőséggel bír – így leginkább ennek időpontjáról lehet hallani a legtöbb spekulációt -, ám az esemény központjában a Biblia szempontjából a feltámadás áll. Ennélfogva az „első feltámadás” (vagy: „igazak feltámadása”) kifejezés sokkal gyakrabban fordul elő benne, mint az „elragadtatás”, vagy az „átváltozás”.

Hasonló a helyzet a „nagy nyomorúság” szófordulattal is. Az évtizedek óta sokakat izgató „pre-, mid-, vagy poszt-tribulációs” kérdéskör leginkább eköré a kifejezés köré épül, de hogy jobban megértsük, miről is van szó, nézzük meg, hogyan nevezi maga a Biblia ezt az időszakot.

Mit jelent a harag?

 

 

Az ószövetségi prófétáknál rendszeresen a „harag napjaként” utalnak rá – ez sokkal több helyen fordul elő, mint a tribuláció (nyomorúság), jelentését tekintve viszont azt is magában foglalja.

A harag napja egy olyan időszak, amit Isten elkülönített a maga számára, hogy kiöntse haragját a teremtett világra – benne az emberre is.

A szó háromszor is szerepel a Jelenések könyvében:

  1. A 6. pecsét feltörése során, ekkor kezdődik el a harag ideje
  2. A 7. pecsét feltörésekor, a 7. trombitaszó kíséretében az angyalok a halottak feltámadását ünneplik a mennyben, miközben ezzel párhuzamosan a földön élők Isten haragját vonják magukra.
  3. A 7. csésze kitöltése előtt a Szent Szellem bejelentést tesz arról, hogy megkezdődik Isten haragjának beteljesedése, majd elkezdődnek a földön a haragot beteljesítő csapások. Ez idő alatt Isten kegyelme visszavonul a földről és csak az ő választottjai felé nyilvánul meg. Az emberiség többi része pedig Isten keménységével fog találkozni.

Prófétai napok

Ha egy várható forgatókönyvet szeretnénk összeállítani a jövő eseményeiről, először vissza kell tekintenünk két múltbeli eseményre, amik a Biblia-ismerő emberek számára bizonyítják, hogy prófétai időkben élünk.

 „És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak…” - ApCsel 2:17-18.

E részlet értelmezésénél gyakran csak az első beteljesedését vesszük figyelembe, pedig éppoly fontos megemlékezni a második világháborút követő eseményekről is.

A háború után mindenki arra számított, hogy Isten hatalmas csapással fogja sújtani Európát, Isten azonban váratlan módon újra egy nagyobb mértékben kiárasztotta a Szellemét.

Ennek hulláma mára a kereszténység minden ágazatát megérintette. A második világháborút követő időszak egyik nagy prófétai jele tehát a Szent Szellem nagymértékű újra-kiáradása. Emellett a korszaknak volt egy másik szembetűnő profetikus eseménye is, ez pedig nem más, mint a modern Izrael születése.

 

 

 „Annak okáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! S beviszlek titeket Izráel földjére.” - Ezékiel 37: 12.

A holokauszt haláltáboraiból hazatért zsidó emberek közül sokan erre az ígéretre hivatkozva gyakorolták hitüket a túlélésben, majd hazatérve bizonyságot tettek arról, hogy Isten hozta ki őket a halál torkából.

Isten nem csak a holokausztnak vetett véget, hanem új jogot is adott a zsidóságnak arra, hogy hazatérjenek földjükre és megalapítsák rajta a modern zsidó államot.

Ez az esemény alapjaiban megváltoztatta az egész világ sorsát.

 

 

A nemzetek zajos figyelemmel kísérték végig az összegyűjtés folyamatát és Izrael politikai helyreállítását, ami több lépcsőfokban valósult meg.

„És én prófétálék, amint parancsolva volt nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és íme zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.

És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.” – Ezékiel 37:7-8

Ezek voltak az elmúlt 70 év meghatározó eseményei. Szellemet azonban még nem helyezett Isten a testbe, mert a szellemi helyreállítás egy másik korszak programja lesz.

Mi a különbség az idő és a kijelölt idő között?

A Bibliában szembetűnő, hogy Isten milyen nagy jelentőséget tulajdonít bizonyos számoknak és időszakoknak.

 

 

A 7-es szám különösen gyakran szerepel Isten évszámításában, a jubileumi év például minden 50. évben van (ami a 7x7-edik év után következő ünnepi év) és az évhetek számításában is ez a szám a kulcs.

Amikor Isten kijelöl egy időpontot, mindig beidőzít mellé egy eseménysorozatot is, amit abban az időben akar elvégezni.

Ezek pontos idejét többnyire elrejtette, de bizonyos időszakok jelentéstartamáról kijelentést ad a Biblia, ehhez igazodva tájékozódni tudunk arról, hol tartunk Isten időszámításában és mi az ő aktuális akarata az életünkben.

 

 

Mivel Istennél mindig van szerepe ezeknek az időszakoknak, nem lepődhetünk meg azon, hogy a modern Izrael megalapításának 70. évfordulója nagy változásokat hozott el Izraelben.

A politikában beállt patthelyzet is ennek tudható be. Izrael szekuláris alapon történő megújításának eszközei kimerültek, és megkezdődött egy átmeneti időszak, ami után Izraelnek ki kell lépnie a szellemi, spirituális helyreállítás felé.

Az elmúlt 70 év Európát is megváltoztatta. 2015-ben volt a második világháború lezárásának 70. évfordulója, az ebben az évben történt változások visszafordíthatatlan állapotokat hoztak létre Európában.

Ekkor léptek ugyanis egy új fázisába a globalista törekvések, amikkel szemben most még van némi ellenállás, ezek ellenére azonban Európát többé nem lehet visszaterelni a korábbi állapotába.

Miért nem csapott le Isten haragja Európára a második világháború után?

Erre a kérdésre Mózes 5. könyvének egy részlete tud válasszal szolgálni nekünk:

„Mikor valamely város alá mégy, hogy azt megostromold, békességgel kínáld meg azt. És ha békességgel felel néked, és kaput nyit, akkor az egész nép, amely találtatik abban, adófizetőd legyen, és szolgáljon néked.” - 5 Móz 20:10-11.

 

 

Izrael hadviselésében volt egy nagyon fontos törvény, mely szerint az ostrom alá vett városokat a katonai lerohanást megelőzően békével kellett megkínálni, amit ha elfogadtak, életben maradhattak, csak adófizetők lettek.

Ezt a törvényt a Messiás magára nézve is érvényesnek tartja, ezért mielőtt kitöltötte volna a haragját Európára, megkínálta békességgel.

Ez a békeidőszak már 70 éve tart. A következő néhány évben pedig még nagyobb békességet fog felkínálni, aminek célja az, hogy minél több ember befogadja a szívébe Jézus Krisztust és az igazság szeretetét (valamint a Szent Szellemet, aki az Igazság Szelleme), és így megmeneküljön a közelgő harag elől.

Azonban tudomásul kell vennünk, hogy a békét, amivel a Mindenható megajándékozott minket, egyetlen nemzet sem érdemelte meg. Ezt az időszakot mégis sokan félreértelmezik, és nem válaszolnak Isten hívására. Mi több, Isten békeajánlatára a világ egy olyan világegység kiépítésével válaszolt, amelyből kihagyták a Szegletkövet, Jézus Krisztust.

A kegyelem időszaka így hát a harag idejét is előkészíti. Isten megpecsételi azokat, akik elutasítják az igazságot és tévelygés szellemét bocsátja rájuk.

 

 

 

A globalizáció eddig szekuláris alapon zajlott, ebben a formában azonban egy ponton megrekedt, tovább-lépésre pedig csak a vallások koalícióján alapuló globalizmus lesz képes. Erre irányuló törekvések már a közeljövőben, a 2020-as évben is jelentkezhetnek.

A vallások közötti koalíció kialakításában pedig újra nagy szerepe lehet a történelemből ismert Pontifex Maximus („a legfőbb hídépítő”, minden vallás közös főpapja) címnek, amely ezekben az években újfajta jelentőségre tehet szert.

Ez a lépés jelentős mértékben mérsékelheti majd az egységesítéssel szembeni ellenállást is.

Béke, prosperitás, jólét évei

Olyan megtévesztő évekre kell felkészülnünk, amilyenre nem volt még példa.

Bár az emberek elfogadják és élvezik a jólétet és a békét, amit Isten Európának adott, azt nem veszik tudomásul, hogy mindennek a célja nem az, hogy elmerüljenek a szekuláris életben, hanem az, hogy megtérjenek, hiszen a kultúránk valójában ostrom előtt áll.

Ebben az időben viszont sok keresztény szíve is meg fog nehezedni a jóléttől és a kényelemtől, amit ez a kultúra nyújt és el fogják hagyni az Urat.

Miért fog ez az időszak szerencsétlenül zárulni?

„És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!” - Jer 6:14-15.

Ez a megtévesztő, háborítatlan békesség, amit a világ hirdet, nem maradhat fenn sokáig, mert az alapja a hazugság.

Valódi békességet csak az igazság tud létrehozni és fenntartani.

Ézsaiás próféta több alkalommal is figyelmezteti a nemzeteket a megtérésre. 66 fejezetből álló könyve tartalmi és stilisztikai szempontból három nagy részre osztható fel. Az első rész a 39. fejezetben ér véget.

A hátralévő részekben a Szent Szellem 9 fejezetenként az utolsó mondatokat arra szenteli, hogy figyelmeztesse a pogányokat: Isten várja, hogy megteremjék a megtérés gyümölcseit, de mind hiába. (A 48. és 57. fejezetekben: „Nincs békesség, így szól az Úr, az istenteleneknek!”; „Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!”)

 

 

 

A hirtelen összeomlásnak lesz egy másik oka is: Izrael szövetségre lépése ezzel az istentelen globalista világgal.

Izrael biztonságát és létjogosultságát mindig az igazság és az Istennel kötött szövetség biztosította, ezek hiányában a szellemi-, morális romlás uralkodik az országban – ahogyan most is. Az elmúlt 70 évben Isten Izraelnek is békét kínált és várt, hogy megtérjen azokból a dolgokból, amiket a tízparancsolat bűnnek tart, ez azonban nem történt meg.

Izrael megtérés nélkül kívánta megszerezni a békéjét és a szövetséget nem Istennel, hanem a világgal kereste, ezért az a békeidőszak, ami a következő években jön létre Izraelben, megcsalattatást fog elhozni Izrael számára.

„Mert így szóltok: Frigyet kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!” - Ézs 28:15.

Igazi békét csak a Messiás tud elhozni Izraelnek. Amíg Ő nem tér vissza, Jeruzsálem nem tud a béke városa lenni, csak a harc városa. A világgal kötött szövetség eredménye az lesz, hogy az Antikrisztus bevonul Jeruzsálembe és komoly válságba taszítja Izrael Államát.

A béke, biztonság és prosperitás éveit hirtelen fogja leváltani egy összeomlás, ami Izraelt és az egész világot is érinteni fogja.

„Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.” - 1. Thessz 5:3.

Választottak azonban ebben a vészkorszakban is maradni fognak Izraelben, erről ugyanis az Úr mindig különös gonddal gondoskodik. Jézus próféciája előre jelezte, hogy lesz menekülő útvonal Jeruzsálem végső ostroma és a pusztulás elől. Aki hallgat erre a próféciára, az meg fog menekülni.

Szemben egyes bibliatanítók feltételezéseivel, ez a menekülő útvonal nem az Egyház számára lesz előkészítve. Az Egyház számára nem ez lesz a menedék Isten haragja elől, hiszen az Egyház a világ minden táján szétszóródva él.

Mi történik az Egyházzal a harag napján?

 „Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.” - Róma 5:9-10

 

 

 

Az Ószövetségben óriási bűnnek számított az, ha egy város elfogadta a felkínált békeajánlatot és ennek ellenére mégis lerohanták – ezért, ahogy Izrael nem tett ilyet, úgy Isten sem fog.

Amikor befogadtuk Jézus Krisztust és a Szent szellemet az életünkbe, Isten szolgáivá váltunk, ezért többé már nem vagyunk haragra rendelt edények.

Konklúzióként mindebből az vonható le, hogy az Egyház minden bizonnyal már nem lesz a földön, amikor a harag bekövetkezik.

„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.”  - 1. Thessz 4:14.

Morvay-Tóth Petra | 2019. 10. 14.