HIT GYÜLEKEZETE
Molnár Nikolett
2022. 12. 02.
A tudomány, az ismeret ajándéka
A november 26-ai istentisztelet összefoglalója

Nem lehet megfosztani a Bibliát a természetfeletti világtól, csodáktól, jelektől. Mindenben, amit Isten cselekszik, benne van az ő természete. A keresztény ember élete és szolgálata úgy tud megújulni, ha tartósan a Szent Szellem uralma alatt él. Szükség van a Szent Szellemben való megújulásra, a betöltekezésre, az Úr pedig megígérte, hogy mérték nélkül adja a Szent Szellemet: ez a mi látásunkon, nyitottságunkon, tőle való függőségünkön múlik. Nyitottnak kell lennünk tehát a karizmák megismerésére és vágynunk kell a csodákra!

A mi generációnk fogja tudni teljességében megérteni a próféciákat

Dániel 12:4-ben Dánielnek azt mondta az Úr, hogy pecsételje be az Isten beszédét (Dániel könyvét): tegye rejtetté, ne tegye könnyen érthetővé, egészen a végső időkig (a korszak végéig). A kijelentésből származó ismeret növekedni fog az utolsó időkben, napjainkban egyre érthetőbbé válik a Dániel könyve azok számára, akik szellemben olvassák, tanulmányozzák azt, ez igaz a Jelenések könyvére is. Az utolsó időben lesznek olyan előrelátó szellemi emberek, akik ezeknek a könyveknek a megértése révén még ebben a nagyon gonosz időszakban is tisztán fognak látni, tudnak majd tájékozódni a sötétségben. Elengedhetetlen a reménység, hogy a bajban, a rosszban is a jót várjuk.

Ebben a helyzetben Isten természetfeletti szavára égetően szükség van, hogy közvetlenül a Szentlélek szóljon hozzánk és bátorítást adjon a lelkünknek, hogy inspirálja a gondolkozásunkat, motivációnkat megújítsa, elkötelezettségünket, odaszánásunkat a jóra, az igazságra újra megújítsa, megerősítse."

Erre azért van égető szüksége minden kereszténynek, mert azt lehet látni, hogy az emberek az erejüknek és a tűrőképességüknek határán vannak. A nyomás alól csak azzal a reménységgel tudunk kikerülni, hogy hisszük, hogy a holnap meg fog változni! Az Úr ereje minden olyan személynek a rendelkezésére áll, aki az Úr nevét segítségül hívja. Szükségünk van tehát arra, hogy a Szent Szellemmel tele legyünk.

Halld meg a Szent Szellem hangját!

A Szent Szellem sokszor váratlanul szól hozzánk. Legyen a hallási képességünkben nyitottság, hogy bármikor meghalljuk a hangját. Ne engedjük, hogy lebénítsanak minket a zavarok. "Ma, amikor a Szent Szellem szól, meg ne keményítsük a szívünket." - ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem szól a népéhez, különösen a nehéz időszakokban, a szükségek idején, viszont abban, hogy meghalljuk a hangját meg tudnak akadályozni a bűnök, a haragtartás, a keserűség, mert ezek megkeserítik a szívünket. Meg kell bocsájtani az embertársainknak. Azoknak is, akik nem közvetlenül tettek kárt nekünk, de az ő rossz döntéseik miatt mi szenvedünk. Ne engedjük, hogy feldúltan, gyűlölettel viszonyuljunk másokhoz, viszont az erkölcsi ítélőképességünk legyen a helyén, hogy el tudjuk választani a jót a rossztól, az igazságot a hazugságtól. Fejleszteni kell az ítélőképességünket, ebben segít a Szent Szellem, hogy ne cseréljük fel az igazságot a gonoszságra.

„A kinyilatkoztatásnak akkor van az életünkre befolyása, ha az első helyre van téve.”

Ha valami mellé kerül, vagy kiszorítja az első helyről, akkor erőtlenné válik az életünkben az igazság. Ha erőtlenné válik, akkor az igazság jellem és sorsformáló ereje, az ember tájékozódása kezd összeomlani, és a keresztény ember elkezd tévelyegni.

Egészítsd ki a pszichikai ismeretet szellemi ismerettel

Az utóbbi évtizedekben a természetes ismeret is nagymértékben megnövekedett a technológia fejlődése által. Az 1. Korintusi levél 8:1-ben azt mondja Pál, hogy az ismeret – a csupán pszichikai ismeret – felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.

A szeretet nem buta, nem a tudatlanságra épül, a szeretetben is van ismeret, de a szeretet a Szent Szellem kijelentéséből származik, Ő hozza létre az emberben az Isten szeretetét, Ő önti ki az emberre Isten szeretetét. Abból lehet megállapítani, hogy egy ember életében a Bibliában való jártasság csupán pszichikai, ha egyre felfuvalkodottabb lesz, ahogy egyre több ismeretet gyűjt össze a Bibliából. Ha viszont szellemi kijelentések által ismeri meg a Bibliát, akkor egyre nagyobb szeretet lesz benne Isten iránt és az emberek iránt. A kijelentésből származó ismeret az részévé válik a szellemünknek. Az Istent és embertársainkat ne csak szavakkal szeressük, hanem mutassuk ki ezt a szeretetet viselkedésünkkel és tetteinkkel is, mert a szeretet épít.

Nagyon fontos, hogy legyünk érettek abban a tekintetben, hogy megtanuljunk tanulni. Ha megtanulja az ember, hogyan kell tanulni, akkor egészen más az ismeretszerzés folyamata.

Okkult ismeret a világhatalmak kezében

Többféle szellemi ismeret létezik, van okkult háttéreből származó ismeret is. Ez a fajta ismeret végigkíséri az emberiség történelmét. Jelenleg az okkult forrásból származó ismeretek és ideológiák okozzák a nyugati világban a legnagyobb zűrzavart. Az okkult tudományok, ismeretek forrása nem Isten, nem is az emberi tapasztalat, hanem a Sátán, gonosz angyalok és démonok. A jövendőmondásnak különböző formái is ide tartoznak, amikor emberek gonosz szellemi lényekhez fordulnak, hogy a jelenről, jövőről, és múltról ismereteket szerezzenek. Az emberek ilyenkor démonokkal kerülnek kapcsolatba.

Régen a babiloni kultúrában a káldeusok foglalkoztak kifejezetten jövendőmondással, közvetlenül démonoktól álltak kapcsolatban, amelyek által a babiloni kultúra fel tudott emelkedni, és ami igazából csak a jövőben fog összeomlani. Vannak olyan feltételezések, amelyek szerint ezek az ismeretek már a Noé előtti korban is megvoltak, és bizonyos kőtáblákon lettek "átmentve" az özönvíz utáni emberiséghez. A sémi civilizációhoz tartozó emberek találták meg őket, az okkult ismeretek egyik szellemi centruma abban a korban Úr-Kászdim lehetett, ahonnan Ábrahám is származott. Mózesnek is volt konfliktusa jövendőmondókkal, akik okkult tudományokban járatos emberek voltak, és tudományos szinten űzték a gonosz szellemi lényekkel való kapcsolatteremtést, tőlük szereztek erőt, ismeretet, hatalmat, befolyást (befolyásoltak időjárást, embereket stb.). A történelem során mindig is a világbirodalmak voltak a jövendőmondás centrumai, és most is ezek azok. Ezeken a helyeken van szükség arra, hogy olyan spirituális erőfölényre tegyenek szert, ami az elnyomást tudja segíteni, és ebben szerepet játszik a jövendőmondás, varázslás. Nem véletlen, hogy a mai kultúránk is át van itatva okkultizmussal.

Az I. Timóteushoz 4:1-3-ban Pál apostol arról prófétált, hogy az utolsó időkben óriási pusztító tevékenységet fognak végezni csaló, hitető szellemek. Pál a levelében nem a világgal foglalkozik, hanem az egyházzal. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a világnak nagy befolyása lesz a kereszténységre is. Két dolgot emel ki. Egyik a házasság tagadása. Ma erről szól a szivárványozás, a pride mozgalom. Ez egy új vallás, fanatizmus, démonok tanítása. Ez nem más, mint az Isten által alapított család és házasság tagadása. Sokan úgy gondolják, hogy ez új ismeret, de ez nem új ismeret. Ez a mozgalom gazdag, befolyásos, nagy hatalmú emberek irányítása alatt áll, akik a ’60-as években lázadó „hippik” voltak, és mégis elhitetik az emberekkel, hogy a mai mozgalom egy új dolog, és hogy a fiataloktól származik. Pedig csak arról van szó, hogy most érett meg a világ, hogy ez a mozgalom tömeghatásúvá váljon.

Pál apostol a 2. Korintus 10:4-5-ben az okkult forrásból származó gondolati rendszereket három szintben sorolja fel. Ezeknek a fő feladatuk az, hogy az embereket elzárják Isten igéjétől. A különböző ismeretek között háború zajlik. Isten célja az, hogy kijelentésből származó ismeretre tegyünk szert, amit Isten Szellemétől tudunk megkapni az Isten igéjének hallgatása által. Vannak tehát erősségek, amelyek jelentését úgy tudjuk megérteni, ha tudjuk, hogy az erősségek régen katonai egységeket jelentettek. Egy helyen koncentrálnak egy egységet, hogy ellenállást képviseljenek. Ez a legmagasabb gondolati rendszert jelenti. Vannak emellett okoskodások is. Ezek olyan gondolkozások, érvelési rendszerek, amelyek nem csupán természetes szintből származnak: össze van keveredve a természetfeletti és természetes forrásból származó ismeret. Pál beszél magaslatokról is, amelyek azért épülnek fel, hogy Isten ismeretét megakadályozzák az emberek életében.

A kulturális termékek romboló hatása

Ma is ez a Sátán fegyvere, amellyel a fiatalokra lehet különösen befolyást gyakorolni. Ha felelevenítjük: a pusztai vándorlás során mi okozta a legnagyobb kárt Izraelnek? A szexuális perverzitás jelentette a legnagyobb csapást, amit a Sátán a fiatalokra épített fel. Ő tudja, hogy ezzel lehet megnyerni a fiatalokat. Moáb kiválasztotta a legszebb lányokat, hogy az elcsigázott izraeli fiatalokat megszólítsák, és elhívják őket egy „kulturális eseményre”.  A fiatalemberek már majdnem beléptek az ígéret földjére, már majdnem elérte a 40 éves vándorlás a célját, és akkor megjelent Bálám, aki kapott egy célt: szabadítsuk fel Izrael férfiaiban a szexuális vágyakat. Most Isten népe megint ennek a szakadéknak a szélére kerül. Megvan minden módja annak, hogy hívják az erkölcsös, hívő embereket a bűnbe. Így készül az antikrisztusi birodalom.

De mi nem akarunk e világ részeseivé válni. Ez a világ minden nap meggyőz minket, hogy nem a mi világunk. A mi országunk Isten országa! 

Aktuális híreink