A Szent Szellemhez


való kapcsolódásunk szintjei

#vidamvasarnap
#osszefoglalo
Matolcsi Zsuzsanna;Barkóczi Olívia | 2018. 05. 16.
Május 13-ai Vidám Vasárnap összefoglalója
A Biblia szerint a Szent Szellemmel való kapcsolatunk három különböző szinten nyílvánul meg: bennünk, velünk és rajtunk van Isten Szelleme.

A Biblia szerint a Szent Szellemmel való kapcsolatunk három különböző szinten nyilvánul meg: bennünk, velünk és rajtunk van Isten Szelleme, hogy Jézus Krisztust felmagasztalja és megdicsőítse bennünk. Ezt a testet, lelket és szellemet megmozgató pünkösdi megtapasztalást bárki veheti, ha hittel és bizalommal közelít a mennyei Főpaphoz, aki kétezer évvel ezelőtt elnyerte a Szellem kitöltésének jogát.  A május 13-ai Vidám Vasárnap közvetítés összefoglalója, a teljes adással és rövid részletekkel. 

 

Teljes adás - 2018. május 13.

Csel 8:14-16 - Ez az ige szakasz világossá teszi, hogy nagy különbség van aközött, amikor egy ember megtér, és aközött, amikor betöltekezik Szent Szellemmel. Isten Igéje és a Szent Szellem hozza létre az ember szívében a hitet, ami megtéréshez, az Ige befogadásához vezet. A Szent Szellemmel való betöltekezés által lesz teljessé az újjászületés, ahogyan azt Jézus is elmondja Nikodémosznak a János evangélium 3. fejezetében. A Szent Szellemmel való találkozás nem más, mint Jézus Krisztussal mint Főpappal való találkozás. A vízkeresztségben azonosulunk Jézus engesztelő áldozatának igazságával, és elfordulunk a bűneinktől. Ezáltal válik a hitünk valóságossá, s a víz által történő újjászületés elérhetővé teszi számunkra Isten kegyelmét.

Keresztelő János azt mondja Jézusról, hogy Szent Szellemmel és tűzzel keresztel. Aki tehát hisz Jézusban, mind megtapasztalhatja ezt az életében.

A Szent Szellemmel való betöltekezés nem csak bizonyos felekezetek privilégiuma.

Ennek mindig Isten elhívása, és az elhívásra adott pozitív válasz – a megtérés – az előzménye. A Szent Szellem vétele és a vele való betöltekezés az Újszövetségben a hívőknek nem csak előjoga, hanem kötelessége is. Az Ószövetségben ez csak némelyeknek adatott meg, Isten szuverén akarata alapján. Jézus Krisztus azonban az engesztelő áldozata által megszerezte Isten Szelleme kitöltésének jogát: így minden hívő számára elérhetővé vált a Szent Szellemmel való közösség.

Az újjászületés három lépésben valósul meg: megtérés, vízkeresztség és Szent Szellemmel való betöltekezés által.

Az Apostolok Cselekedeteinek könyvében több bizonyságot is tesz Isten Szelleme arról, hogy a vele való betöltekezés minden esetben látható és hallható: nem csak egy belső érzés tehát, hanem a külső szemlélők számára is egyértelmű jelei vannak.

 

 

1. Példa: Csel 2:1-13 - A tömeg hallotta és látta a Szent Szellem megnyilvánulásait a felházban imádkozó embereken, akikre pünkösdkor leszállt Isten Szelleme. Ezzel az eseménnyel kezdődött a korai Egyház kiterjedése, ebből a 120 fős újszövetségi gyülekezetből.

2. Példa: Csel 8:5-25 - A szellemi befolyását féltő Simon mágus azonnal érzékelte, hogy Péter és Filep természetfeletti hatalommal szolgálnak Szamáriában. Meg akarta tőlük vásárolni ezt az erőt, hogy ezáltal neki is rendelkezésére állhasson a Szent Szellem megosztásának hatalma, de Péter egyértelműen leleplezte tervét.

3. Példa: Csel 9:17-18 - Saul itt már hitt Jézus Krisztusban, de Szent Szellemmel még nem volt betöltekezve. Amikor Ananiást az Úr odaküldte hozzá, a szemeiről pikkelyek hulltak le, és új erőre kapott. Bár a Biblia itt nem említi, hogy Pál betöltekezett volna Szent Szellemmel, és szólt volna nyelveken, később Pál a Korinthosziakhoz írt első levelének 11. fejezetében azt írja, hogy hálát ad Istennek, hogy mindannyiuknál inkább szól nyelveken, tehát feltételezhető, hogy Pál itt már megkapta a nyelveken szólás ajándékát.

4. Példa: Csel 10:44-48 - Először hirdettetik pogány hátterű embereknek az evangélium. A Szent Szellem leszállt Kornéliusz háznépére: vagy úgy is mondhatjuk, hogy lehullott, leesett. Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy Isten az ő kegyelmét a nemzetek fiaira is ki akarja terjeszteni.

5. Példa: Csel 19:1-7 - Efézusban olyan emberekkel találkozott Pál apostol, akik korábban nem hallottak még a Szent Szellemről. Miután hitre jutottak, azonnal betöltekeztek Szent Szellemmel, sőt, a Szent Szellem karizmái is megnyilvánultak rajtuk: nyelveken szóltak és prófétáltak.

Más bibliai leírásokban és a hívő élet során is tapasztaljuk, hogy a Szent Szellemmel való találkozást követik különböző jelek, melyek közül első a nyelveken szólás.

A Szent Szellem megnyilvánulásai, működése és munkája a te hasznodat szolgálja: felmagasztalja, naggyá teszi, megdicsőíti benned Jézus Krisztust. Ez szolgálja bennünk a legnagyobb hasznot, érdeket. Jézusnak a bennünk való megdicsőülése, naggyá válása teljes mértékben összhangban van az Igével: ez Isten tökéletes akarata velünk kapcsolatban.

A Szent Szellemmel való kapcsolatunknak három különböző szintjéről is beszél a Biblia, melyek mindenki számára elérhetők, akik betöltekeznek Szent Szellemmel. Fontos, hogy az erre való hit felszabaduljon bennünk.

 

 

I. Veled van a Szent Szellem

- számunkra támogatásul, segítségül van
- javainkat szolgálja
- védelmez
- vezet

Jn 14:16 - A más alatt a Szent Szellemet kell érteni, mint személyt. Jézus és a Szent Szellem is Vigasztaló. Jézus mint Paraklétosz a mennyben van, a Földön pedig a Szent Szellem van ugyanebben a szerepben.

Paraklétosz szó szerinti jelentése: mellé hívott, mellé rendelt. Ugyanazokkal a képességekkel lát el bennünket a Szent Szellem, melyekkel ő is rendelkezik. A kívülvalók ezeket szerencsének hívják, de igazából a velünk levő Szent Szellem az, aki cselekszik. Ebből fakad, hogy a sorsunk jó irányba halad, ezért van, hogy olyan helyen is talpon maradunk, ahol mások elbuknak. Mi nem azért maradunk talpon, mert valami különleges képességgel rendelkeznénk, hanem mert velünk van az Úr.

Nikodémosz látta Jézus tevékenységét, hogy mennyire sikeres, eredményes, ebből azt a következtetést vonta le, hogy vele van az Úr.

 

 

Róma 8:31Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Pál apostol három kérdést tesz fel, amik az ember egzisztenciájának fenntartásában, sorsának alakításában nagyon nagy szerepet játszanak. Az első kettő:

Kicsoda kárhoztat téged?
Kicsoda vádol téged?


Sokan a nem hívők közül úgy gondolják, ha velünk van az Úr, akkor a személyünk méltó a büntetésre. Sok vádlásnak az a célja, hogy ítélet alá helyezzék a vádlott személyt. Azért ítélkeznek, mert azt szeretnék látni, hogy tönkremegy az ember élete. A vádlások által sorsromboló erő szabadul fel, ami által a vádló uralkodni tud a másik lelke felett. A vádlók azt szeretnék kiváltani, hogy ne Isten akarata, terve érvényesüljön az ember életében, hanem az ő romboló, pusztító akaratuk. Ha ez nem tudatosodik az emberek előtt, és nem védekeznek ez ellen, félelemérzetet vált ki bennük. Erre Isten Igéjének a válasza, hogy nincs oka az embernek, hogy féljen, mert vele van az Úr.

Mivel a Szent Szellem velünk van, ezért folyamatosan érvényes ránk Isten megigazító eljárása. Továbbra is fel vagyunk mentve Isten előtt minden kárhoztató ítélet alól. Isten nemcsak védelem alá helyezte a sorsunkat, hanem a gyűlölőinkkel szemben is védelemben részesít bennünket: az ő szándékaikkal ellenkező módon alakul annak a sorsa, akivel vele van az Isten.

 

 

A Szent Szellem folyamatosan jelenti Jézusnak a mennyben, ha gondban vagyunk, Jézus pedig nem marad közömbös, hanem közbenjár értünk, és segítséget küld.

Kicsoda szakíthat el téged Krisztus szerelmétől?

Mindig nagy szakító erőt lehet érezni, mikor az ember személye össztűz alatt áll. A Sátán el akar választani az üdvösségtől, a Szent Szellemtől, az Igétől, a házastársadtól, gyermekeidtől, szeretteidtől, gyülekezetedtől. Az ellenség első sorban mindig Istentől, utána pedig Isten áldásainak a forrásától akarja elválasztani az embert, soha sem a rossztól. (Róma 8:38-39)

Ézs 41:10-13 Kritikus helyzetben sem kap pánikot a Szent Szellem, és nem menekül el attól, aki mellett áll. Aki ragaszkodik a Szent Szellemhez, az meg fog menekülni.

A csüggedés, bizonytalanság elleni legjobb gyógyszer, hogy a Názáreti Jézus Krisztus küldött melléd egy másik személyt, aki ugyanolyan befolyásos, mint Jézus Krisztus. Személyes támogatást, segítséget, vigasztalást nyújt számodra életednek minden egyes napján. Ezért légy bátor és erős, ne félj a jövőtől, hanem reménységgel és bizalommal nézzél azokra a dolgokra, amik ezután következnek rád, mert az nem rossz lesz, de ha jön is a rossz, az Úr attól is megszabadít!

Ézs 63:10 - Fontos megérteni, hogy a Szent Szellem addig szolgálta Izrael fiait, amíg megtartották a Törvényt. Amikor engedetlenekké váltak, a Szent Szellem már az ellenségükké vált. Isten Szelleme addig van velünk, amíg követjük Jézus Krisztust, és szeretjük Istent teljes szívünkből, lelkünkből, teljes erőnkből.

Isten sosem akar betegségek által megölni embereket, sőt a betegeket is meg akarja gyógyítani. Az Úr a megaláztatott helyzetből is kiemeli az övéit.

II. Benned van a Szent Szellem

Jn 14:17 - Mert nálatok lakik és bennetek marad: a bennünk lévő kenet sosem csökkenhet, csak növekedhet. Ez a belső emberünknek adatott, ahogy utal rá Pál is a Rómaikhoz írt levélben, hogy a szellemünk Isten Szellemével együtt tanúskodik arról, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Ebben a kapcsolódási módban a Szent Szellem úgy használja a szellemünket, mint egy forrást, kutat.

Ezeken keresztül megy ki Isten Szelleme a lelkünkre, fizikai testünkre, mert olyan nagy mértékben van bennünk, hogy túlcsordul. Ez a bennünk lévő kenet stabil, és ez ad az nekünk stabil spirituális identitást: Isten gyermekei vagyunk! Jn 4:14 / Jn 7:38


 

Amikor a lelket és a testet uralma alá veszi a Szent Szellem, ott a jelenléte nem stabil, hanem változékony. Ehhez képest a szellemünkben stabilan megmarad a Szent Szellem jelenléte. Ha az életérzésünk cáfolja azt, amit a Rómaiakhoz írt levélben olvastunk, hogy a Szent Szellem és a szellemünk együtt tanúskodik arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor is álljunk rá Isten beszédére, mert az igaz. Eredendően is ő az, aki teremtett bennünket, és az újjáteremtést is ő végezte el, nem mi. Ő tudja azt, hogy az újjáteremtés gyümölcseképpen kik lettünk.

Ha a váltónkat a lelkiről újra visszatesszük a szellemire, ahol a Szent Szellem is lakozik, akkor már új erőt gyűjtünk. Ez a belső erő szabadul fel bennünk és hányja le rólunk a rossz, beteges indulatokat, a mérgező életérzéseket, amikkel a Sátán meg akarja mérgezni a személyiségünket.

Bennünk van a kenet. Ha megmaradunk a kenetben, akkor elvezet minden igazságra, és folyamatosan változtat, formál:

  • legyőzi a testi természetet
  • kialakítja a krisztusi természetet, jellemet
  • megújítja a keresztény identitásunkat
  • segít imádkozni
  • kijelenti a bekövetkező dolgokat
  • megszentel bennünket


III. Rajtad van a Szent Szellem

Epi (görög elöljárószó): beburkol, körülvesz, betakar – ez egyértelműen kifejezi, hogy a külső énünkön is rajta van.
Az ember szeretné, hogy mindig rajta legyen a kenet, sajnos azonban a sok külső behatás miatt a rajtunk levő kenet mértéke változhat. Ha valaki intenzív szellemi életet él, közösségben van az Igével, imádkozik, és a kapcsolatrendszerét is szabályozza, akkor szinten tudja tartani, növelni tudja a rajta levő kenet mértékét.

 

 

Sámson az egyik olyan személy az Ószövetségben, akire rendszeresen ráugrott, ráesett a Szent Szellem ereje. Ez olyan kenete Isten Szellemének, ami megoldja az adott problémát, szituációt. Ilyen történteket különösen a Bírák könyvében és az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk:

Csel 1:8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok – pünkösdkor nemcsak belénk költözik, nemcsak velünk lesz a Szent Szellem, hanem ránk jön, rajtunk marad. Erre vonatkozik az, hogy Jézus tanúivá válunk: a hiteles, hatékony tanúságtételhez az kell, hogy a Szent Szellem rajtunk legyen.

II. Móz. 15 - Isten Vörös-tengert kettéválasztó erejével – rúáchjával – állunk mi is közösségben.


A prédikáció által is tud növekedni rajtunk a Szent Szellem ereje. A Szent Szellem hűséges. Ha beszélünk róla, megosztja a jelenlétét.

Matolcsi Zsuzsanna;Barkóczi Olívia | 2018. 05. 16.